Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

21 Aralık '13

 
Kategori
İnançlar
Okunma Sayısı
12748
 

"Ve Melâiketihi"... Meleklerine...

"Ve Melâiketihi"... Meleklerine...
 

Bu Melek, sahip olduğu ilimitibarıyla "AKL-I EVVEL"adını alır. Bir diğer ifadesiyle de "Nûrların NÛRU"dur!.......................................


Sevgili Milliyet Blog Okurları,

Melek kelimesi ile anlatılmak istenen mana pek çoğumuz tarafından tam anlamı ile algılanmadığını ve mevcut veritabanımızda o kelimenin karşılığı olan mana çok sınırlı kalmakta olduğunu düşünüyorum. Bunun sebebi de beynimiz sadece beş duyuya göre çalışmakta olduğunu düşünmemiz ve her şeyi de bu beş duyudan ibaret olduğunu sanmamız.

Halbuki beynimiz 5 duyu dışında sayısız algılama sistemlerine sahip.

Son yıllarda tıp ve bilimde beyin ve beynin dalgasal faaliyetleri konusunda çok kapsamlı araştırma ve çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. Özellikle kuantum fiziğinin ön plana çıkması ile başlayan bilimsel ve tıbbi gelişmelerle herşeyin enerjiden meydana geldiği ve maddenin aslının “melek” olduğu açığa çıkmıştır. Dolayısıyla, tüm nesneler, yani kesitsel algılama araçları ile algılayabildiğimiz veya algılayamadığımız; tespit edemediğimiz ama akıl yollu varlığını kabul ettiğimiz bütün varlıklar, gerçekte hep meleklerin varlığından ibarettir. Çünkü, evrende varolan her şey “enerji”den meydana gelmiştir.

Sevgili Okurlar, bu noktada sizlerle araştırmacı yazar Ahmed Hulûsi’nin melekler hakkındaki çok değerli ve bir o kadar da derin ve kapsamlı çalışmasını paylaşmak istiyorum. Bu yazı ile Sizlerin “melek” konusunda epey bir bilgiye sahip olacağınızı ümid ediyorum.

***

"VE MELÂİKETİHİ"... MELEKLERİNE...

Şimdi dikkat edelim... "Âmentü" iman ettim, "ve" sözü ile "meleklerine" bağlanıyor!

Meleklerine iman, "ALLÂH'a iman"ın hemen akabinde ikinci sırada geliyor.

Niçin meleklere iman bu derece önemli?

Niçin Kitabave Rasûle imandan önce geliyor sıralamada?..

Nitekim "Âmener Rasûlü"diye bildiğimiz, BakaraSûresi'nde 285.âyette:

"...küllün âmene Billâhi ve MelâiketiHİ ve KütübiHİ ve RusuliHİ..."

Diye bu sıralamayı bildiriyor!..

Meleklere iman nedir, nasıldır ve niçindir?

Bu konuyu "RUH İNSAN CİN"isimli kitabımızda oldukça geniş şekilde izah etmeye çalıştık... Şimdi burada da bir bölümüyle üzerinde duralım.

Melâikevarlığını "ALLÂH"ın "Esmâ ül Hüsnâ"sından alır! "ALLÂH"ın isimleriyani Esmâ ül Hüsnâ(güzel isimler), mânâlarını ortaya koymaya başladığı anda oluşan mânâ varlıklar "MELEK"adını alır.

"Melek", "melk"ten gelir ki, "güç, kuvve"anlamınadır..."ALLÂH"ın kuvvede mevcut özelliklerinin -Esmâ'sının- açığa çıkması ile oluşan birimler"anlamınadır...

Bu itibarla melekler, "ALLÂH" Rasûlleridir!..

Efâl âlemi denen fiiller âleminin yani bütün bu gördüğümüz-göremediğimiz, algıladığımız-algılayamadığımız fiillerin, bireylerin, birimlerin yani "kesret"denen "çokluk"âleminin meydana geldiği, oluştuğu ilk boyut, melekler âlemidir.

Arşın üzerinde melekler yoktur!

ARŞ, soyut bir kavramdır!

ARŞ, soyut olan sırf mânâ ile çokluk arasındaki sınırdır.

Arşın üstü; isimler yani ALLÂH'ın ilminde bulduğu özellikler âlemidir!

İsimlerin mânâlarının olduğu boyuttur. Esmâ ve Sıfat mertebesidir; ki bu boyutta sadece "ALLÂH"a ait soyut özellikler mevcuttur...

Arşın altı ise, bu isimlerin mânâlarının kuvveden fiile çıktığı, birimleştiği ve de fiiller âleminin oluştuğu boyuttur.

Nitekim Kurân'da;

"ER RAHMÂNU ALEL ARŞİSTEVA"

"RAHMÂN, ARŞ'A İSTİVA ETTİ (El Esmâ'sıyla âlemleri yaratıp hükümran oldu. Kuantum Potansiyelde ilmini seyretti ilmiyle)." (20.Tâhâ: 5)

denildiği zaman, burada işaret edilen şey "Rahmâniyet"mertebesidir!..

Yani aynı zamanda çokluğu, kesreti, birimleri meydana getiren isimler ve vasıfların, soyut özelliklerin olduğuSıfat mertebesi demektir...

Sıfa tmertebesi, sahip olduğu özellikler itibarıyla Esmâmertebesi diye de anlatılır.

Esmâ mertebesi denen şey, ilâhî isimlerin anlamlarından başka bir şey değildir.

İşte bu ilâhî isimlerin var olduğu boyut Arş'ın üstüdür...

Bu isimlerin mânâlarının kuvveden fiile çıkması, mânâdan birimselliğe, çokluğa dönüşmesi de "Arş'ın altına tenezzülü"diye anlatılır.

Meleklerin yapısı ve özelliği hakkında bazı hususları anlatmadan önce, değerli müfessir (yorumcu) Hamdi Yazırmerhumun "Hak Dini Kur'ân Dili"isimli tefsirinden meleklerle ilgili, bazı nakiller yapmak istiyorum...

"Hâlbuki âlemde hiçbir hâdise olamaz ki, ona kudreti ilâhîyenin bir taalluku mahsusu bulunmasın; binâenaleyh, cinsi melâike, kudret ve tekvini ilâhînin vahdetten kesrete tevezzuunu ve onun tenevvüat ve taayyunatı mahsusasını ifade eden mebadii fâile olarak mülahaza edilmek lazım gelir...

Ve kâinatta hiçbir şey, hiçbir hâdise, hiçbir fiilî hareket tasavvur olunamaz ki, böyle bir risâlet vâki olmuş olmasın!

Bundan başka bir nevi melâike daha vardır ki bunlar hâdisatı tekviniyeden mukaddem, şuuni emriye ve kelâmiyeyi, tabiri aharle şuuni ruhiyeyi mevcudatı âkılenin cereyanı ruhisine ait evamir ve irşâdatı Rabbanîyenin tecelliyâtı mahsusasını ifade ederler...

Bunlar daha evvel rasûli idrakdirler, müdrik ve muhtar olan mebadii fâileye kablel fiil hayrın ve rızayı ilâhînin vichesini ira'e eylerler ve melâikeye olduğu gibi beşere de müvekkeldirler....

Gördüklerini madde zannedenler, onu kuvvet sayesinde gördüklerini bilmelidirler....

...binâenaleyh melâikesiz bir hâdise tasavvuru gayri mümkündür; melâikesiz bir katra yağmur bile düşmez..."

Merhum Hamdi Yazırbu arada iki de Rasûlullâhaçıklamasına yer veriyor:

"Semâ gıcırdamaktadır!.. Ve gıcırdamak da hakkıdır! Onda bir ayak basacak kadar yer yoktur ki, bunda secde ya da rükû hâlinde bir melek bulunmasın!.."

"Efendimiz (aleyhisselâm)mi'râca çıktıklarında kale burçları gibi bir mevkîde birtakım melâike görmüştü... Bunlar birbirlerinin yüzüne doğru karşılıklı olarak yürüyüp gidiyorlardı...

Rasûlullâh, Cebrâil'e sordu. Cebrâil:

-Bilmiyorum; ancak yaratıldığımdan beri ben bunları görürüm ve daha evvel gördüğümün bir tanesini bile bir daha görmem! dedi...

Onlardan birine ikisi birden sordular:

-Sen ne zaman yaratıldın?..

Cevap verdi o melek:

-Bilmiyorum... Ama Cenâb-ı Allâh her dört yüz bin yılda bir yıldız yaratır; ben yaratıldığımdan beri de dört yüz bin yıldız yarattı!..(Cilt:1; Sayfa:303-308)

Bizim zaman birimimizle o boyutun bir günü Kurân'a göre elli bin yıl olursa... Varın buna göre bu boyutu ve varlıklarını siz düşününün!..

Evet, biz gelelim bu konudaki açıklamalarımıza...

Arşın altındaki yani, sırf mânânın çokluğa dönüştüğü mertebedeki ilk varlık "RUH"adlı melektir... Ayrıca "RUH-U Â'ZÂM"diye tanınır.

Bu Melek, sahip olduğu ilimitibarıyla "AKL-I EVVEL"adını alır. Bir diğer ifadesiyle de "Nûrların NÛRU"dur!

Hayatiyet ve hayat kaynağıolma vasfı itibarıyla, hayatvasfı itibarıyla "Ruh-u Â'zâm"denir.

Hz. Rasûlullâh(aleyhisselâm) Efendimizin "hakikati-aslı-orijini-kaynağı"olması yönüyle de"HAKİKAT-İ MUHAMMEDİYE"denilir.

"ALLÂH EVVELA AKLIMI YARATTI, ALLÂH EVVELA NÛRUMU YARATTI..."

Diye Hz. Rasûlullâh'ın açıklamasında yer alan "akıl"ve "nûr", işte bu "Ruh"adlı Melek yani "RUH-U Â'ZÂM"dır.

Yani bölünmesi parçalanması söz konusu olmayan, mânâda beliren ilk tekillik, birimlik kavramıyla mevcut olandır.

Soyutun somuta dönüşmesi sınırında oluşan varlıktır... Elbette burada, beş duyuya göre somutluktan söz etmiyoruz!..

Yani "ilmi ilâhî"de ilk mânâ sûretinin belirmesidir. Arşve bunun altında oluşan ilk melektir.

Bu Melek'ten katman katman, boyut boyut diğer melekler meydana gelmiş; ayrıca her bir boyutun da kendine has meleklerioluşmuştur...

Melekler nûr yapılıdır. Bunu bugünkü dille ifade etmek gerekirse, enerji kökenlidirdiyebiliriz.

Her şey enerjiden meydana gelmiştir dendiği zaman, burada bahsedilen melektir.

Yalnız bir yanlış anlamayı ortadan kaldıralım...

Enerji "ALLÂH"ın "kudret" vasfının kuvveden fiile çıkması hâlindeki adıdır.Yani "NÛR"dur. "Nûr"diye bahsedilen şey bir tür "salt enerji"dir.

Bu bilinçli enerji(kudret) -kozmik bilinç-, evrende var olan her şeyi kendisinden meydana getirmiştir.

Bir diğer ifade ile, bu kâinatta var olan her şey, O "RUH"adlı Meleğingücünden, "O"nun ilmiyle meydana gelmiştir!

Varlıktaki tüm nesneler, yani kesitsel algılama araçları ile algılayabildiğimiz veya algılayamadığımız; tespit edemediğimiz ama akılyollu varlığını kabul ettiğimiz bütün varlıklar, gerçekte hep meleklerin varlığından ibarettir.

Çünkü, evrende var olan her şey "enerji"den meydana gelmiştir... Yani, "nûr"dan meydana gelmiştir...Meleklerinvarlığı da "nûr"dur; dolayısıyla, meleklerden meydana gelmemiş hiçbir şey yoktur!

"İnsan"denilen varlığın aslı, orijini de melektir!..

İnsanlar, cennete melekî yapıya dönüşmüş olarak gireceklerdir...

Cinveya bunların insanları saptırıcı türü olan şeytanların, İblis'in orijin hammaddesi de melektir!..

Cehennem varlıkları olup "Zebânî"adıyla tanınanlar da "melek"tir!

Ancak, insanınyapısının orijinalinin "melek"olmasına rağmen, nasıl insana "melek"denmiyorsa; aynı şekilde yapısının orijin boyutunda yer alan "melekî" alt yapısı dolayısıyla, cine, şeytana da "melek" denmez!..

Böyle denirse, bu diyen kişinin bu konuda yetersiz bilgisi olmasındandır...

Cehennemde ebedî kalacak insanlar ise, cin türü bir beden yapısıyla dalga (wave) bedenle yaşamlarını sürdüreceklerdir... Ki o yapının bir alt boyutunu da yine melekler meydana getirmektedir!..

Maddenin aslı da melektir!

Çünkü melekler, her şeyin varlığını oluşturan "ALLÂH"isimlerinin anlamlarının, soyut boyuttan somutluk ortamına geçişinde yer alan ilk bilinçli, kaynak varlıklardır!

Bu yüzden "melek", kişinin kendi özünü, hakikatini, aslını, orijinini tanımada çok önemli bir boyut ve önemli bir katmandır!..

Esasen "melek"lerin türleri ve işlevleri hakkında söylenecek pek çok şey daha olmasına rağmen, henüz bu konuda yeterli taban oluşmadığı için; şimdilik bu kadarıyla yetinelim...

Bunların ötesinde, "Rasûl'e vahiy getiren varlık olarak", öncelikle "meleklerin"varlığının kabul edilmesi zorunludur!..

Şayet siz meleklerinvarlığını kabul etmezseniz, onların vahyininasıl kabul edeceksiniz ki?..

Meleklerin vahyettiği Kitabınasıl kabul edeceksiniz ki?..

Böyle olduğu için de meleğe iman, "ALLÂH"imandanhemen sonra ikinci sırayı almıştır.

Öte yandan, kendi aslını, hakikatini anlamak isteyen kişinin, meleği tanımadan, anlayıp idrak etmeden"ALLÂH"ı kavraması dahi zaten mümkün değil, anlayamaz!

"Melek"; denen yapıyı, boyutunu tanımadan "ALLÂH"ı tanımaya kalkarsa, o zaman tanrıya tapınmış olur!.. Düşüncesinde bir "tanrı"yaratır ve "o tanrıya", "ALLÂH"ismini vererek, hakikatten sapmış olur!

"ALLÂH"ı anlamak için, önce"melek"kelimesiyle işaret edilen veya bugünkü dille "salt bilinçli enerji"diye ifade edilen boyutu kavramak gerekir!.. O boyutu kavramadan "ALLÂH"ı anlamak mümkün değildir!

İşte bu yüzdendir ki "MELEK"bahsi çok önemlidir.

Yapısı itibarıyla "nûr"diye vasıflandırılan enerji kökenlibu varlıklar; "ALLÂH"hangi ilâhî isimlerinin mânâlarının ortaya çıkmasını dilemişse, o mânâlara uygun özelliklerle bezenmiş, o ismin mânâsına uygun güçlerle güçlenmiş, o ismin mânâsını ortaya koymakla görevlendirilmişlerdir.

Dolayısıyla, varoluşunu sağlayan ismin mânâsı istikametinde manevî ve maddisûreti vardır. Maddiderken bizim beş duyu boyutuna göre söylemiyorum! "Evrensel boyutlarda"diyorum!.. Bu konuyu beş duyunun getirdiği şartlanmalar kalıbı ile değil; akıl boyutu ile değerlendirmek ve idrak etmek zorundayız.

İşte mesela "Mumit"isminin açığa çıkışı... "Öldürür, yani bir hâlden başka bir hâle dönüştürür"!.. "Mumit"isminin mânâsının ağırlıklı olarak sûretine bürünmüş melek, "Azrâil"ismi ile tanınmıştır.

Burada anlaşılması gerekli çok önemli bir husus daha vardır...

"Melek"ler de, "insan"lar gibi "Esmâ terkipleri"dirler!.. Tek bir ismin açığa çıktığı birimler değil!..

Yani, "melek" denilen varlıklar da ana yapılarının mahiyeti itibarıyla "ALLÂH" isimlerinin bir bileşimidirler... Ne var ki, bileşimlerinde bir veya birkaç ismin mânâsı büyük ağırlıklı olarak açığa çıkmaktadır...

"Mumit"isminin mânâsı ağırlıklı olarak mevcut olan bir bileşim, kuvveden fiile çıktığı zaman "nûr"diye bahsedilen, enerji boyutunda bir varlık, bir birim oluşturulmuş ve buna da "Azrâil"denmiştir... Ki görevi"ölüm"denen "dönüştürme"olayını oluşturmaktır...

Sadece insanın ölümünü Azrâil'e bağlamak son derece yanlış ve sınırlı bir anlayıştır... İlkel bir yaklaşımdır!

"Azrâil"in görevi; bir yapının varlığına son verip, o yapının son buluşu ile birlikte, ikinci bir yapının başlangıç ortamını sağlamaktır.

Ancak ikinci yapıyı başlatan Azrâildeğildir...

İkinci yapıyı başlatan, "EL BÂİS"isminden oluşan melektir!

Azrâil, ölümü tattırır; yani o birimin mevcut yapısıyla alâkasını keser; o yapıyla alâka kesilmesinin hemen akabinde, "BÂİS"isminden var olmuş melek görevi alır, o birimin yeni yapısını meydana getirerek, ikinci anda o yapı ile o varlığı meydana getirir.

Burada enteresan ve fark edilmesi önemli olan bir husus daha var, "BÂİS"ismi ağırlıklı meleğin göreviyle ilgili... O da şu...

Bazı varlıklarda -mesela insan gibi- "BÂ'S" meleğiningörevi daha o varlığın ilk oluşum safhalarında başlar... Mesela, ana rahminde 120. günde "BÂİS"ismi mazharı melektarafındano ceninin özünden kaynaklanan bir biçimde-dıştan değil-, "RUH"meydana getirilir!..

Ayrıca ölüm anında da, yine bu "Melek"tarafından bilincin ruhu kullanması sağlanır!..

Elbette bu bizim müşahedemizdir ki, iman edilmesi zorunlu noktalar arasına girmez!

Şimdi dikkat edin, sade insan değil, bütün canlılar; yani evrendeki her nesne canlıdır, dolayısıyla bütün varlıkların sonsuza dek yaşamları devam eder.

Çünkü; evrende var olan bütün varlıklar "ALLÂH"ın varlığı ile kaîm varlıklardır.

"ALLÂH"ın varlığının sonu olmadığına göre; "O"nun varlığından oluşmuş bulunan bilinçli varlıklara son düşünülmesi de "hükmî"dir, "indî"dir, "lokalize"dir, "an"lıktır!

O bilinçli varlık, daha sonra;

"O HER AN YENİ BİR ŞAN'DA (oluşta)DIR." (55.Rahmân: 29)

Âyetinin işaret ettiği mânâda, yeni bir yapıya dönüşerek, bir üst ya da alt boyutta -ama asla geldiği boyuta geri dönmeksizin- yaşamına devam eder.

"...HİÇBİR ŞEY YOK Kİ, O'NUN HAMDI OLARAK, TESPİH ETMESİN! FAKAT SİZ ONLARIN İŞLEVİNİ ANLAMIYORSUNUZ!" (17.İsra': 44)

Diyor âyeti kerîmede de...

Niye?..

Çünkü hiçbir şey hariç olmamak üzere, her şey canlıdır, şuurludur, diridir, varoluş gayesine göre, canlı ve şuurlu olarak tespihini, zikrini yapmaktadır.

Sen sadece olaya beş duyunla baktığın için olayı çözümleyemezsin.

"Onlar (öze ermişler)ayakta, otururken ya da yanları üzere uzanmışken Allâh'ı anıp (hatırlayıp), semâların ve arzın yaratılışını (günün getirisi ölçüsünde evren ve derûnu ya da beyin indînde bedenin yeri ve özelliklerini)tefekkür edip; "Rabbimiz, bunları boş yere yaratmadın! Subhan'sın (yersiz ve anlamsız bir şey yaratmaktan münezzeh, her an yeni bir şey yaratma hâlinde olansın)(Açığa çıkardıklarını değerlendirmemenin getireceği pişmanlıktan)yanmadan bizi koru" (derler)." (3.Âl-u İmran: 191)

Âyeti insanların dahi, her an ve her pozisyonda zikir (hatırlama)hâlinde olması gerektiğinivurgular...

Ancak, "O'nun varlığından meydana gelmiş bilinçli şeylerin toplamı olan tümel akıl, Tanrı'dır"görüşü de tümüyle yanlıştır!..

Evet..."Kâinat, ALLÂH'tır" görüşü bütünü ile bâtıldır ve yanlıştır!Bu Panteistgörüştür!

Yani, bütün mevcudat bir araya gelince"Tanrı" denen varlık ortaya çıkar görüşü... Bu yanlıştır! Çünkü,gerçekte mevcudat "yok"tur,"ALLÂH" vardır!

"ALLÂH"her an (bize göre) kendi mânâlarını seyreder ve her şey bundan ibarettir... Bu yüzdendir ki, mevcudatın varlığı yoktur; "ALLÂH"ın varlığı vardır.

Bu sebepledir ki, "mevcudatALLÂH'tır"görüşü bâtıldır, ilkeldir! Beş duyu kaydından kendini kurtaramayan dar görüşlü beyinlerin, 30 derecelik perspektifi olan kişilerin görüşüdür, mevcudat "ALLÂH"tır görüşü!..

İşte yaşamda, bütün olup bitenler ve mevcut bilinçler, hep bu melekî güçlerle, melekî şuurla meydana gelmektedir.

Dışarıdan bakılan bu insan bedeninde, atomların yeri neyse; bir türü itibarıyla, algılanan ve algılanacak olan tüm varlıkların temelinde "meleklerin"yeri de odur!..

Bunun için eğer sen, işin özüne, gerçeğine ve hakikatine inmek ve "görenler"den olmak istiyorsan, çıkış noktası olarak önce meleklere iman etmekzorundasın.

Eğer "melekleri"inkâr edersen, işin özüne gitme yolları sana kapanmış olur! Hakikate ermekten mahrum kalırsın!

Madde boyutunda beş duyu ile yaşarsın ve öylece de geçip gidersin bu dünya yaşamından!.. Ancak bundan dolayı da biz seni kınamayız, seni küçük görmeyiz!.. Çünkü sen de o kapasiteyle yaşamak için var olmuşsun ve de varoluş gayeni yerine getirmektesin!

Ama senin bu varoluş gayeni yerine getirirken, geçireceğin aşamalar, sende belli üzüntü, sıkıntı ve azapları da meydana getirir... Bunu da aklından hiç çıkarma!

Evet, "meleklere iman"denen olayı da bu kadarıyla anlayabildiysek, bilelim ki; vahiyden, yediğin yemeğin vücutta yararlı hâle gelmesine; bunların beyinde değerlendirilip, madde beden ötesi ruh bedeninin yani,holografik dalga(wave) bedeninin oluşturulması dahi, hep melekî güçlerledir.

Varlığında, özünde melekî güçlervardır!

Eğer ki sen meleklerinne olduğunu anlayıp -ki bunun için de imanla yola çıkacaksın- ve daha sonra da idrak edersen; şayet cehennemden de kendini kurtarabilmiş isen; kademe kademe arınmalar neticesinde, bu melekî boyutta yerini alıp; "İnsan"kemâline sahip "Melek"olarak yaşamına sonsuza dek devam edersin,"cennet"diye tarif olunan ortamda!

Yok eğer kendindeki bu melekîözelliklere ve güçlere rağmen, gerekli arınmayı sağlayamamışsan; o zaman dalga (wave) beden boyutunda kalırsın; ki bu boyut da cinlerinboyutudur!.. Bu cehennem diye bahsedilen âlemde sonsuza dek yaşarsın...

Sonuç olarak ölümden ve kıyametten sonraki yaşamda insanın mutlak âkıbeti ikisinden biridir...

Ya "cin"denen, "şeytan"denilen; bugünün insanını uzaylıyız diye kandıran varlıkların boyutunda yer almak; ya da belli arınmalardan geçmek suretiyle "melek"denilen varlıkların boyutunda insanîşuur ve kemâlâta sahip olarak yaşamını devam ettirmek...

İşte bunun için de meleklere imançok önemlidir...

AHMED HULÛSİ

 

 

https://twitter.com/sufafy

https://twitter.com/AhmedHulusi

http://w

Filiz Alev bu blog'u önerdi.

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
 
 

İlahi isimlerin olduğu boyut ARŞ’ın üstüdür…Ve bu isimlerin çoklukta algılanması, yani bizlerin boyutuna inmesi de, tenezzül diye anlatılıyor. Bu açıklamalar ne kadar tatminkar. Eskide hayali göklerde bir arş varmış sanırdım..Özellikle bu bilgilerle, benim için afakta sandığım MELEKLER konusu çok aydınlanmış oldu! Özellikle yazıda geçen RUH adlı meleği, hiç ama hiç bilmiyordum…

Ümit Oltu 
 05.01.2014 13:58
 

Anlamadigim bir cok noktaya isik tutan bu bilgiler icin tesekkur ederim. Stringlerin 6 yonlu hareketinin ilk asmasinda maddeye bakan aciga cikisin ilk aninda olusan kuvve olan Melek , Fitri kullugunu yerine getiren et insanin terkibi manalarinin ozunu teskil etmekle ozunun meleki yapi oldugunu vurgulamakta ve meleki kuvve ile otomatik olarak islev gormekte. "Insan" olma yolunda icinde ihtiva ettigi boyutlar olan Nebat,Hayvan,insan,Melek,"Insan" gecislerinde sozu edilen insandan sonra gelen Melek kavrami Suur yasantisina gecis yapmis olanin meleki kuvveyi kendisinin harekete gecirmesi ve aciga cikarmasi ile mi ilgi acaba diye dusunmeden edemedim.. Tesekkurler

Dilek Kuralim 
 26.12.2013 12:45
 

Melek(ler)diye beyin veri tabanına göre isimlendirip,suretlendirdiğimiz varlık(lar);esasen RUH'u Azam diye Tasavvuf'ta isimlendirilmiş soyut/somut sınırında efal-varlık mertebesindeki ilk yaratılılştandır.O varlıktaki tekil/tek bilinçtir,tüm varlık sureti şeklinde yine varlığa görünen O'ndan katman katman oluşmuştur.O ilmi ilahideki ilk seyirdir.Öyleyse algıladığımız ve/veya duyu araçlarımızın kısıtlılığı nedeniyle algılayamadığımız ama efal aleminde olan her şey özünde O ilk melek ya da RUH-U AZAM bilincine sahiptir, şuurludur,CANLIdır.İşte her yaradılmışın daimi zikirde oluşuna işaret budur; kendi FARKINDALIKLARINDA olmasa dahi ÖZ yapıları olan ANA BİLİNÇ nedeniyle ALLAH'ı bilip,onun ESMA özelliklerini aşikare çıkarmakla zikir halinde olmalarıdır.Tam 1400 yıldır devrin bilgi kapasitesine göre Tasvvuf Ehli bu bilgileri mecazen anlatmış,birileri de çözmeye çalışmış ta ki bu devrin ilim/bilim tespitleri ile DİN'i bize aktaran Üstad Ahmed Hulusi'ye kadar.Kendisine sonsuz teşekkür ederiz

NCAKI 
 26.12.2013 11:52
 

Beynimizin artık 5 duyu dışında sayısız duyulara sahip olduğu anlaşıldı. Galiba bir ara 32 duyu deniyordu. Son yıllardaki bilimsel gelişmeler ışığında dini anlamada da bir farklılık aradı düşünen beyinler, taklit istemeyenler ve sorgulayanlar. İşte bu konuda en vazgeçilmez ve sıra dışı, kendine has özellikleriyle AHMED HULUSİ benim için; liste başıdır. Bu blogda yazılarının paylaşılmasını çok önemsiyor ve daha fazla kitlelere ulaşmasını umuyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum..

Ünal Durmuşoğlu 
 25.12.2013 23:34
 
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
Toplam blog
: 543
Toplam yorum
: 1706
Toplam mesaj
: 15
Ort. okunma sayısı
: 11315
Kayıt tarihi
: 14.12.11
 
 

Akşam Gazetesi, Radikal Gazetesi, Piyasalar Dergisi, Yedi İklim, Türk Edebiyatı, Yeni Dünya, Popü..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster