Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

25 Kasım '14

 
Kategori
Türkiye Ekonomisi
Okunma Sayısı
234
 

'Verginin vergisi' olarak ne kadar ödedik?

'Verginin vergisi' olarak ne kadar ödedik?
 

Verginin vergisi olur mu?

Böyle bir soru ancak gelişmiş ülkelerde sorulmaz. Bizim gibi geri kalmış ve gittikçe gerileyen, önümüzdeki günlerde ‘Ortaçağ’ı yakalamayı hedefleyen toplumlarda ise bu olağan eylemlerden birisidir.

Bakın bizde verginin vergisi nasıl alınarak, yolunacak kazın arka kısmında kalan birkaç kılçık nasıl yolunuyor!

Vatandaş 9 yılda akaryakıt ürünleri için toplam 299 milyar 850 milyon lira ÖTV ve KDV ödedi. Bu dönemde satın alınan akaryakıt için ödenen verginin dışında sadece ÖTV için ödenen ilave KDV ise 38,8 milyar lirayı aştı.

Ver­gi sis­te­min­de­ki çar­pık­lık va­tan­da­şın akar­ya­kıt ürün­le­ri­ne 38 mil­yar 851 mil­yon li­ra faz­la­dan ver­gi öde­mek zo­run­da kal­dı­ğı­nı or­ta­ya koy­uyor.

Akar­ya­kıt için 9 yıl­da öde­nen yak­la­şık 300 mil­yar li­ra ver­gi­nin 261 mil­yar li­ra­sı ver­gi, 38,8 mil­yar li­ra­sı ise “ver­gi­nin ver­gi­si­”n­den oluş­muş durumda!

Acı ger­çek, Ener­ji Pi­ya­sa­sı Dü­zen­le­me Ku­ru­mu­’nun (EPDK) ya­yın­la­dı­ğı Petrol Piyasası Sektör Raporu ile gözler önüne serildi. Rapora göre, 2005 yılından 2013 yılına kadar geçen 9 yıllık sürede benzin, motorin ve LPG gibi petrol ürünlerine tam 299 milyar 850 milyon lira vergi ödedik.

Söz konusu verginin 215 milyar 840 milyon lirası ÖTV, 84 milyar 2 milyon lirası da KDV’den oluştu. An­cak akar­ya­kıt için top­la­nan söz ko­nu­su KDV’­nin sa­de­ce 45 mil­yar 169 mil­yon li­ra­sı­nı sa­tın al­dı­ğı­mız ben­zin, mo­to­rin ya da LPG için öde­dik.

Ge­ri ka­lan 38 mil­yar 851 mil­yon li­ra­lık KDV ise al­dı­ğı­mız hiz­met ya da ürün için de­ğil doğ­ru­dan ÖTV ne­de­niy­le tah­sil edilmiş durumda.

Bu­na gö­re, söz ko­nu­su dö­nem­de akar­ya­kıt­tan alı­nan 215 mil­yar 840 mil­yon li­ra­lık ÖT­V’­ye ay­rı­ca yüz­de 18 ora­nın­da KDV ta­hak­kuk et­ti­ril­di. So­nuç­ta 215,8 mil­yar li­ra­lık ÖT­V’­nin KDV’­si ola­rak dev­le­te 38,8 mil­yar li­ra “ver­gi­nin ver­gi­si­” ola­rak öde­mek zo­run­da kal­dık.

Va­tan­da­şa ver­gi için de ver­gi ödet­ti­ren sis­tem ÖTV, Güm­rük Ver­gi­si ve ben­ze­ri ver­gi­le­rin KDV mat­ra­hı için­de sa­yıl­ma­sın­dan kay­nak­la­nı­yor.

KDV mat­ra­hı­na öden­miş ver­gi­le­rin de dâhil edil­me­si va­tan­da­şın ver­gi yü­kü­nü ar­tı­rı­yor.

Ra­por ay­rı­ca, özel­lik­le kü­re­sel kri­zin et­ki­le­ri­nin ya­şan­dı­ğı 2008 yı­lın­dan iti­ba­ren akar­ya­kıt ürün­le­ri­ne öde­di­ği­miz ÖTV ve KDV’­nin mil­li ge­lir içe­ri­sin­de­ki ağır­lı­ğı­nın hız­la art­tı­ğı­nı, kri­zin ya­ra­la­rı­nın ade­ta akar­ya­kıt ver­gi­le­riy­le sa­rıl­dı­ğı­nı da or­ta­ya koy­du.

Ra­po­ra gö­re, 2008 yı­lın­da akar­ya­kıt­tan top­la­nan ver­gi­ler mil­li ge­li­rin sa­de­ce yüz­de 2,9’u­na kar­şı­lık ge­li­yor­du. Bu oran 2013 yı­lın­da yüz­de 3,20’ye ka­dar çık­mış.

Gördüğünüz gibi iktidarımız, halka eşitlikçi(!) yaklaşarak, işin “Fıtratı”nı akılda tutuyor!

Vergiyi tabana yayma savsatası ile “verginin vergisini” almakta sakınca görmeyen iktidar, halkın geleceğini tüketmesine de göz yumuyor. Ülke insanının yüzde 66’sı borçla yaşarken, “ verginin vergisini” ödeyerek, daha da borçlanmaya devam ediyor.

 

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
 
 

Borç yiğidin kamçısıdır sözü tam bizim için söylenmiş. Ölür gideriz ama oyumuzu bizi daha çok ezene veririz. Yakışır yiğitlerimize...Selamlar, mutlu kalın...

Ayşegül HAYVAR 
 25.11.2014 13:53
Cevap :
Merhaba, yorum ve katkı için teşekkürler. Selamlar, saygılar...  27.11.2014 9:04
 
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
 
Toplam blog
: 3842
Toplam yorum
: 6442
Toplam mesaj
: 310
Ort. okunma sayısı
: 2967
Kayıt tarihi
: 23.03.08
 
 

Antalya'da 1956 yılında doğdum. Emekliyim, Üniversite mezunuyum. Evliyim, bir oğlum var Mimar. Gü..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster