Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 
 

Sabiha Rana Melekler Yüreğinizden Öpsün

http://blog.milliyet.com.tr/sabiharana

14 Eylül '09

 
Kategori
İnançlar
Okunma Sayısı
103355
 

KADİR GECESİ Duası!

KADİR GECESİ Duası!
 

KADİR GECESİ Duası / İnternet


Kuran'da ''KADİR GECESİ'' ve KADİR (suresi) DUASI!

Ramazan'ın son on gecesinden birinde bulunduğu düşünülen Leyle-i Kadir'in kesin olarak hangi gecede olduğu gizlidir. İnanan insanlar için, bunda da bir hayır oldugu düşünülerek ibadetler her gece Kadir gecesi gibi tekrarlanır..

Sevgili Peygamberimiz:''Kim Kadir Gecesi'ni sevabına inanarak, içtenlikle ihya ederse, geçmiş, günahları bağışlanır.'' buyurmuştur. (Riyâzü’s-Sâlihîn, II, 464)

Kadir suresi Arapça okunuşu ve Türkçe meali (anlamı)

Kadir gecesinden söz ettiği için bu adı almıştır. Abese sûresinden sonra Mekke'de inmiştir. 5 (beş) âyettir. Sûrede, Kadir gecesinden, onun faziletinden, o gecede meleklerin yeryüzüne inişinden bahsedilir.

(İnternet)

Kadir Gecesi Duası (Suresi) Türkçe Okunuşu:

Bismillahir'Rahmanirrahiym!

İnnê enzelnâhü fî leyletilkadr (1)
Ve mê edrâke mâ leyletülkadr (2)
Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr (3)
Tenezzelülmelâiketü verrûhu fîyhâ bi'izni rabbihim min külli emr (4)
Selêmün hiye hattâ matla’ıl fecr (5)

Türkçe Meali (Anlamı)

1 - Biz o Kur'ân'ı Kadir gecesinde indirdik.
2 - Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?
3 - Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.
4 - Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.
5 - O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.

Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla,

1. Burada "enzelnâ hu" (O'nu nazil ettik) kullanılmıştır. Bu cümlede Kur'an zikredilmemiştir. Ama maksat Kur'an'dır. Çünkü "inzal etmek" kendiliğinden Kur'an'a delalet etmektedir. Kur'an-ı Kerim'de bu şekildeki kullanımın çok örneği vardır. Bu kullanımlar bazen siyak ve sibakta, bazen kelamın uslübunda, bazen de zamirin neye ait olduğu önceden veya sonra zikredildiğinde geçerlidir. (Bkz. Necm an: 9)

Burada "Biz Kur'an'ı Kadir gecesi inzal ettik" buyurulmuştur. Bakara suresinde de "Ramazan Ayı" ki insanlara yol gösterici, hidayeti, doğruyu ve yanlışı birbirinden ayırdetip açıklayıcı olarak Kur'an o ayda indirilmiştir" (Bakara 185) buyuruluyor. Bundan da anlaşılıyor ki, Allah'ın meleğinin Rasulullah'a Hıra'da ilk defa vahiy getirdiği gece, Ramazan Ayı'nın bir gecesiydi.

Bu geceye mübarek gece denmiştir: "Biz onu mübarek bir gecede indirdik." (Duhan, 3)

Kur'an'ı bu gecede indirmenin iki anlamı olabilir: Birincisi, bu gecede bütün Kur'an, vahiy taşıyan meleklere intikal ettirilmiş ve ondan sonra, şartlara göre zaman zaman olmak üzere 23 senede, bu ayet ve sureleri Cebrail, Allah'ın emriyle Rasulullah'a getirmiştir. Bu görüş İbn Abbas'a aittir. (İbn Cerir, İbn Münzir, İbn Ebi Hatim, Hakim, İbn Merduye, Beyhakî)

İkincisi, bu geceyi Kur'an'ın inzal edilmesinin başlangıcı kabul eden görüştür. Bu, İmam Şa'bî'nin kavlidir. Diğer bir kavil de İbn Abbas'tan nakledildiği gibidir. (İbn Cerir)

Her iki kavle göre de anlam, Kur'an'ın Rasulullah'a bu gece inmeye başladığına delalet eder. Aynı gece Alak suresinin ilk beş ayeti nazil olmuştur. İslâmî davetin gereği sırasında zaman zaman nazil olan ayet ve surelerin Allah'ın Rasulullah'a indirdiği anda düzenlenmediği açık bir gerçektir.

Tam tersine, kainatın yaratılışı ve ona ait olan herşey ezelde tasarlanmıştır, hazırdır. Allah'ın yeryüzünde insan yaratması, ona peygamberler göndermesi, kitaplar vermesi ve sonunda Hz. Muhammed'in (s.a.) göndererek O'na da Kur'an indirmesinin bütün planı önceden hazırlanmıştı. Kadir gecesinde ise bu planın son kısmı uygulanmaya başlandı. Bütün Kur'an'ın vahiy taşıyan meleklere indirilmesi ise hiç garip değildir. "Kadir", bazı müfessirlere göre "takdir" anlamındadır.

Yani bu gece, Allah'ın, takdiri uygulamak için meleklere emir verdiği gecedir. Bunu Duhan suresindeki şu ayet teyid etmektedir: "O gece katımızdan her hikmetli emir sadır edilir" (Duhan 5) İmam Zuhrî diyor ki; "Kadir'in manası azamet ve şereftir." Yani o, çok azametli gecedir. Bu manayı teyid eden ayet aynı surenin şu ayetidir: "Bin aydan hayırlıdır."

Bu gecenin hangi gece olduğu sorulabilir. Ancak bu çok ihtilaflı bir konudur ve yaklaşık 40 görüş nakledilmiştir. Ama ümmetin büyük alimlerinin çoğunluğu, Ramazan ayının son on gecesinin tek gecelerinden biri olarak açıklamışlardır. Bu alimlerin çoğunun görüşü de 27. gece olduğu yolundadır. Bu konuda bazı sahih hadisler rivayet edilmiştir. Ebu Hureyre'den, Rasulullah'ın, Kadir Gecesi'nin 27. ya da 29. gece olduğunu söylediği rivayet edilmiştir. (Ebu Davud, Tayalisî) İkinci rivayet yine Ebu Hureyre'den şu şekildedir: "O, Ramazan'ın son gecesidir." (Müsned-i Ahmed)

Zir b. Hubeyş, Ubey b. Kab'a Kadir Gecesi'ni sorduğu zaman yemin ederek ve istisna etmeden O'nun 27. gece olduğunu söylemiştir. (Ahmed, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Neseî, İbn Hibban)

Ebu Zer'e bu konuda sorulduğunda şöyle demiştir; Hz. Ömer, Huzeyfe ve Rasulullah'ın ashabının pek çoğunun şüphesi yoktur ki o Ramazan'ın 27. gecesidir. (İbn Ebi Şeybe)

Ubade b. Sâmit, Rasulullah'ın şöyle buyurduğunu nakletmiştir: "Kadir Gecesi, Ramazan'ın son on gecesinin tek gecelerindedir. 21. 23. 25. 27. 29. gecesidir." (Müsned-i Ahmed)

Abdullah b. Abbas, Rasulullah'ın şöyle dediğini rivayet etmiştir: "Onu Ramazan'ın son on gecesinde arayın ki, ay bitmeden on veya dokuz gün kaladır veya yedi gün kala veya beş gün kaladır. (Buharî) Alimlerin çoğunluğu Rasulullah'ın bu sözünden kastın, "Tek'li gecelerde arayın" olduğunu söylemişlerdir.

Hz. Ebubekir'den (r.a) şöyle rivayet edilmiştir: 9 gün kala, 7 gün kala, 5 gün kala, 3 gün kala veya son gece denmesinden kasıt "bu gecelerde Kadir Gecesi'ni arayındır." (Tirmizî, Neseî)

Hz. Aişe (r.a) Rasulullah'tan şöyle rivayet etmiştir: Kadir gecesini Ramazan'ın son on gecesinin tek gecelerinde arayın. (Buharî, Müslim, Ahmed, Tirmizî) Hz. Aişe ve Abdullah b. Ömer'den şöyle rivayet edilmiştir: Rasulullah hayatı boyunca Ramazan Ayı'nın son on gününde itikafa girmiştir.

Bunun hakkında, Muaviye, İbn Ömer, İbn Abbas gibi sahabilerden bazı rivayetler mervidir; bu nedenle selef ulemasının büyük çoğunluğu Ramazan Ay'ının 27. gecesini Kadir Gecesi olarak kabul etmişlerdir. Galiba Kadir Gecesinin faziletlerinden feyz alınabilmesi, insanların bir gecelik ibadetle yetinmeyip daha fazla gecede ibadet etmeleri için Allah (c.c.) Rasulû, Kadir Gecesi'ne belli bir geceyi tayin etmemiştir.

Burada şu soru sorulabilir: "Mekke'de gece iken dünyanın pek çok yerinde gündüz olduğuna göre, o bölgelere hiçbir zaman Kadir Gecesi gelmeyecek mi?" Cevabı şudur: Arapça'da "Gece" kelimesi çok kere gece ve gündüzü birlikte ifade etmek için kullanılır. Onun için Ramazan'ın bu tarihlerinde dünyanın her yerinde o günün önceki gecesi Kadir gecesi olabilir.

2. Müfessirler genellikle bunun anlamını şöyle açıklamışlardır: "O gecede yapılan iyi bir amel bin yıllık amelden daha hayırlı ve efdaldir." Kuşkusuz bu doğru bir sözdür. Rasulullah, bu gecenin ameli hakkında çok fazilet beyan etmiştir. Buharî ve Müslim'de Ebu Hureyre'den şöyle rivayet edilmiştir: "Bir kimse Kadir Gecesi iman ile, Allah'tan mükafat dileyerek ibadet için kıyam ederse, önceki bütün günahları affolunacaktır" Müslim'de Ubade b. Samit Rasulullah'tan şöyle rivayet etmiştir: "Kadir Gecesi Ramazan'ın son on gecesidir. Kim ki bu gecede ecir dileyerek ibadet için kıyam ederse Allah, onun önceki ve sonraki günahlarını affeder."

Ancak ayetin kelimeleri şöyle değildir: "Kadir Gecesi'nde amel etmek bin ayda amel etmekten hayırlıdır."

Ayette şöyle denilmiştir: "Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır." Buradaki bin aydan murad, 83 sene gibi ifadeler değildir. Araplarda büyük bir sayı anlatılmak istendiğinde "bin" kelimesi kullanılırdı. Bu nedenle ayetin anlamı "bu bir gece içinde o kadar büyük iyilik ve hayır yapılmıştır ki insanlık tarihinde uzun bir zamanda bile bu kadar hayırlı iş yapılmamıştır."

3. Bundan kasıt, Cebrail'dir. Fazilet ve şerefi dolayısıyla onun zikri diğer meleklerden ayrı olarak, yapılmıştır.

4. Yani o kendi kendine gelmez. Allah'ın izni ile gelir. "Her emir"den kasıt, Duhan suresi 5. ayetteki "emr-i hakim" (hikmete dayanan iş) tir.

5. Yani, akşamdan sabaha kadar bütün gece hayırlıdır ve her türlü şerden de korunmuştur.

Bu mübarek geceyi, ''Kadir Gecesine özel'' değerlendirmek isteyenler için:

1. Bu gece Allah rızası için ibadet edilmeli, namaz kılınmalı, kulluk duygusu geliştirilmeli.

2. Kur’ân-ı Kerîm okunmalı, okuyanlar dinlenmeli, anlamları üzerinde düşünülmeli, Kur’ân-ı Kerîm'e sevgi ve bağlılıklar tazelenmeli.

3. Peygamberimiz (s.a.s.)'e salât ü selam getirilmeli, onun şefaati ümit edilmeli, onun ümmetinden olmanın şuuruna erilmeli, ona olan sadakat tazelenmeli.

4. Kadir Gecesinin anlamı öğrenmeli, gündelik hayatın sıkıntıları ve zorlukları içinde kalbe giren gaflet ve duyarsızlık sisleri dağıtılmalı.

5. Gecenin önemine dair ehil ilim adamlarınca programlanan sohbetlere iştirak edilmeli. Zira sohbet, kendini dinlemeye, kişisel iç dünyayı gözden geçirmeye, yanlışların altını çizmeye, noksanları gidermeye, ayrıca dostluk, muhabbet, birlik ve beraberliğin kuvvetlenmesine vesile olur.

6. Tövbe ve istiğfar yapılmalı, ciddi bir nefis muhasebesi ile hatalardan dönme kararı alınmalı, hayra yönelmemizle ilgili irademizi kuvvetlendirilmeli.

7. Cenâb-ı Allah zikredilmeli ve tefekkür edilmeli. Zira kalpler ancak Allah Teala'nın zikriyle huzur bulur. Cenâb-ı Hakk'ın sonsuz kudretiyle yoktan var ettiği kâinatın inceliklerini tefekkür ile gönüllerdeki iman kuvvetlenir.

8. Bol bol dua edilmeli. Zira dua, kulları Cenâb-ı Hakk'a yaklaştıran en ulvi vasıtadır. Peygamber Efendimizin, bu gece çokça şu duayı yaptığını kaynaklar nakleder:

KADİR GECESİ DUASI (tespihi) : "Allahümme inneke afuvvün kerimün tuhibbül afve fağfü anni"
(Allah’ım! Sen affedicisin, affetmeyi seversin beni de affet!)'' Amin.

9. Kadir Gecesi'nin gündüzünü de tıpkı gecesi gibi değerlendirmek büyük sevaptır. Böyle yapılırsa mübarek gecenin ruhlara aktardığı manevî ışığın izleri Müslümanların kalplerinde derinden hissedilecektir.

10. Bu gecenin hürmetine, Rabbimizden bütün Müslümanların affını dilemeliyiz. Kadir Gecesi'nin hayırlara vesile olmasını, kardeşlik ve sevgi bağlarının kuvvetlenmesini, İslam âleminin birliğine ve bütün insanlığın bela ve musibetten uzak olmasını dualarımızla dile getirmeliyiz.


Kaynak Bilgiler: İnternet - Diyanet İşleri Başkanlığı http://www.diyanet.gov.tr/turkish/dy/Default.aspx

Bu bloğu hazırlarken faydalandığım bütün kaynaklardan Allah razı olsun...

Kadir Geceniz mübarek olsun efendim.

''Melekler Yüreğinizden Öpsün''

(Neden Melekler Yüreğinizden Öpsün? http://blog.milliyet.com.tr/Neden___Melekler_Yureginizden_opsun____/Blog/?BlogNo=85329 )

Sabiha Rana

Facebook: Sabiha Rana | Facebook

Facebook : http://www.facebook.com/sabiha.rana

Twitter: http://twitter.com/#!/sabiharana

Naberler.com: http://www.naberler.com/Blog.aspx?Web=sabiharana&CID=6076

YouTube: Sabiha Rana adlı kişinin profil resmiSabiha Rana

İletişim: sabiharana@sabiharana.com

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
 
 

sabiha ninecim,bana yüreğiniz "he" dedi mi yani.??benm yüreğim size"he" dedi.! rüyamda ezan okunduğunu gördüm..sonrada sabah uyandığımda sabah ezanı okunuyordu,namaz kılıyım dedim uyumuşum kalmışım..rüyamda birde namaz kılıyordum ne demek acaba.?

ayse kiliç 
 09.09.2011 22:41
Cevap :
Yüce Allah'ın yarattığına ''he'' dememek olur mu hiç? Ne mutlu size rüyalarda bile namaz kılıyorsunuz. Allah cümleyi beş vakitle daim etsin inşallah. Sevgilerimle.  22.09.2011 15:25
 

sabiha ninecim,ben sizi çok sevdim inşallah sizde beni sewmişsinizdir..insanları güldürmeyi çok severim..rüyamda allah'ı görmek iyi midir.?

ayse kiliç 
 08.09.2011 15:22
Cevap :
''NİNECİM'' dediniz de; bundan 8 yıl önce bir bir TV'da ''BEYAZ NİNE'' rolünde çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla masallar okuyordum. Bana o günleri anımsattınız. İyiliği ayrı hikmet kim ki rüyasında Allah'ı görür, ne mutlu o kişiye derim. Hayırlı uzun ömürler Sevgili Ayşe.  08.09.2011 16:21
 

şimdi kıyamet kopuyormuş ama kıyametin kopuşuunu görmedim..sonra bütün insanlar biryerde toplanıyor..sonrada Allah geliyo insanların yanına herkesin yaptığı iyiliklerin sayısını söylüyo

ayse kiliç 
 28.08.2011 14:35
Cevap :
Sevgili Ayşe, öncelikle gördüğün bütün rüyalar HAYIR OLSUN.Gece okursan gündüz niyetine diyorum! Kuran'da da bahsedildiği üzere, mahşer günü rüyana girmiş olmalı.Bu demek oluyor ki; bu mübarek günlerde, sevaplar ve günahlar yani iyilikler ve kötülükler üzerine zihninde türlü düşünceler demlenmiş ki rüyalarınıda etkisi altına almış. Ne mutlu sana. Yüce Allah'ı iyilikleri söylerken görmüşsün. Saygı değer büyüklerimiz, hocalarımız ne diyor; ''İYİLİKLERLE YARIŞIN!'' ALLAH'IN bütün iyilikleri üzerine olsun.(Amin)  07.09.2011 13:31
 

hocam,sevmediğiniz insanlara"melekler yüreğinizden öpmesin" mi diyorsunuz.? hocam,gece yatakta uyurken yataktan düşer gibi oluyorum,dün yine oldu..

ayse kiliç 
 27.08.2011 10:27
Cevap :
Sevgili Ayşe, sevmediğim demiyeyim de yüreğimin ''he'' dediği bütün insan kardeşlerime ''Melekler Yüreğinizden Öpsün'' diyorum! Yataktan düşme hissine gelince;uykuya dalma esnasında olan bu boşluğa düşme hissini ben de dahil bütün insanlar yaşıyoruz. Hatta;kedi-köpek-kuş, gibi hayvanlarda gözlemlediğim kadarıyla bu uykuda düşme hissinin hayvanlarda da olduğu. Aslında bu tip sorulara en iyi cevabı Prof. Nevzat Tarhan Hocamız gibi, bir beyinci verir. Ne diyelim Allah ama uyurken ama uyumazken kimseyi düşürmesin diyelim mi? Not:Sıklıkla İstanbul dışında olmam sebebiyle cevaplarım gecikebiliyor. Sevgilerimle.. ''Melekler Yüreğinden Öpsün''  07.09.2011 13:21
 
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
 
Toplam blog
: 2099
Toplam yorum
: 5355
Toplam mesaj
: 722
Ort. okunma sayısı
: 4491
Kayıt tarihi
: 26.10.06
 
 

Gazeteci - Yazar (NLP Uzmanı - İlişki ve Yaşam Koçu) Yaşarken dünyayı dolaşmayı, topraktan güneşe..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster