Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

17 Ocak '12

 
Kategori
İnançlar
Okunma Sayısı
53542
 

Tam yoğunlaşarak, bilinçli yani anlamlı namaz nasıl kılınır?

Tam yoğunlaşarak, bilinçli yani anlamlı namaz nasıl kılınır?
 

Namaz ibadetinde en büyük sorun, ibadete tam konsantre olamamak yani yoğunlaşamamaktır. Bu problem en sıradan kişi ve en alim kişi için de geçerlidir. Bu konuda uzun uzun düşündüm, namaz konusunu en ince detayların kadar inceledim, araştırdım ve kendim çeşitli denemeler yaptım. Sonunda  namaza yoğunlaşamama sorunun sebebinin bu ibadetin ezbere dayalı olmasından ve Arapça dili ile icra edilmesinden kaynaklandığını buldum.

Evet ezbere yapılan ibadette bilinç, zihin, gönül yaptığı işten kopuyor. Zaptedilemez hale geliyor. Daha önce bu konudaki yazımda da belirttiğim gibi deli dana gibi oradan oraya koşturuyor  Vee ibadeti geçersiz hale getiriyor. Geçersiz oluyor çünkü namaz ibedetinin olmazsa olmaz şartı, yaptığın şeye yoğunlaşmaktır. Çünkü namaz Allah'ın huzuruna varmaktır. Allah'ın huzurundasın ama aklın başka şeylerde. Yani amiyane deyimle '' el işte göz oynaşta ''

Namazda neden ezber var ?

Bilindiği gibi Kur'an'da namazın temel esasları verilmiş ve detaya girilmemiş. Kıyam ( ayakta durmak ) rüku ( eğilmek ) secde ( alnı yere koymak ) gibi temel şekil şartları verilmiş, Allah'ı anma gibi hedefi belirlenmiş fakat bunun nasıl olacağı detaylandırılmamıştır. Çünkü Yüce Allah kullarını özellikle ibadette sıkı kurallarla bağlamak ve zorlamak istememektedir.

Peki namazı nasıl kılıyoruz ?

Peygamberimizin uygulamalarını esas alıyor, yani onu taklit ediyoruz.  Kıyamda iken Kur'an'dan ayetler ve özellikle Fatha Suresini okuyoruz, bir durumdan diğer duruma geçerken söylediği sözleri biz de uyguluyoruz. Ama bu ayet ve sözler -- Kur'an Arap kavminden bir peygambere inmesi sebebiyle Arapça olduğu için --  biz de Arapça okuyoruz ve EZBERDEN okuyoruz.

Ama Peygamber'imiz Arap'tır ve namaz ibadetini icra ederken söylediği her sözün okuduğu her ayet veya surenin anlamını bilmektedir. Biz Müslümanlar da onun yaptığı gibi yapalım derken ibadetimizi baştan sona Arapça eda ediyoruz. Kendi dilimizden olmadığı için de ezberliyoruz. Arapça ezberlediğimiz söz ve ayetlerin anlamını da genel olarak bilmiyoruz.

İşte ezberden yapılan ve anlamını bilmeden yapılan ibdette gerçek amacına ulaşamıyor.

Yani burada iki önemli mesele var: Arapça sözler ve ezber

Ne yapalım ?

Namazda okunan sure ve ayetler ile sözlerin Türkçe anlamlarını ezberleyelim ve namazı öyle  eda edelim. Oldu mu ?

Olmadıı...

İster Arapça, ister Türkçe sözleri  bir bütün halinde ezberleyerek yapılan yapılan ibadette konsantrasyon sağlanamıyor.

Sonuç olarak:

===  Namazda okuyacağımız surelerin ayet ayet anlamlarını EZBERLEMEYECEĞİZ, ÖĞRENECEĞİZ.

===  Bir hareketten diğerine geçerken söylenen sözlerin anlamlarını da EZBERLEMEYECEĞİZ, ÖĞRENECEĞİZ.

===  Namaz esnasında da önce söz veya ayetin Arapçasını söyleyip, sonra zihnimizde dilimize yani Türkçeye çevireceğiz. Katiyetle, örnek olarak Fatiha Suresini bir bütün olarak ezberimizden okuyarak sonra da Türkçe anlamını ezberden söylemeyeceğiz. Yani ayet ayet Arapçasını söyleyip Türkçe'ye tercüme edeceğiz. Böylece zihnimiz devamlı söylediğimiz sözler ve anlamları ile meşgul olacak ve ibadetten kopmayacak yani yoğunlaşma sağlanacak.

Namaz için bilinmesi gerekli Kur'an'ı, dini, ibadeti özetleyen, bilinmesi gerekli, olmazsa olmaz  iki sure var: Fatiha ve İhlas Sureleri. Bunlardan Fatiha Suresinin nasıl uygulanacağını örnek olarak aşağıda veriyorum:

Bismillahirrahmanirrahiym -- Rahman ve Rahiyim  ( Merhametli ve şefkatli ) Allah'ın adıyla

Elhamdü lillâhi rabbil' âlemiyin --  Alemlerin Rabbi ( düzenleyeni, çekip çevireni, terbiye edeni ) Allah'ı överim.

Errahmânirrahiym -- O merhametli, rameti her yeri kuşatan ve şefkatlidir.

Mâliki yevmiddin -- O din gününün ( kıyamet, ceza ve ödül gününün ) sahibidir.

İyyâke nağbüdü ve iyyâke neste'ıyn -- Yalnız sana kulluk eder, yalnız senden dileriz.

İhdinassırâtelmüstakıym -- Bizi doğru yola ilet !

Sırâtelleaziyne en'amte aleyhim gayrilmağdûbi aleyhim ve leddâlliyn -- Nimet verdiğin kimselerin yoluna. Gazaba uğrayanların ve sapkınların yoluna değil.

Burada bir  şeye daha dikkat etmek gerekeir.  Bazı Arapça kelimelerin mesela Rabb kelimesinin çeşitli anlamları vardır. Namaz esnasında  o anda yalnızca birini söylemek yeterlidir. Bir sonraki rekatta diğer bir anlamı söylenebilir.

Bilinçli yani anlamlı, tam yoğunlaşarak kılacağımız namaz uygulamasını anlatmaya başlıyorum.

Bu namazımız 2 rekattan oluşacak. Böyle bir namaza başlamadan önce namaz kılınması ile ilgili ezberlerinizi ve bilgilerinizi bir kenara koymalısınız. Bu uygulama  namaz ile ilgili temel bilgilerinizi değiştirmeyecek ve uygulama detaylarında farklılıklar oluşturacaktır.

Bu namazı isterseniz iki rekatlık bir şükür namazı kabul edin isterseniz sabah namazının 2 rekatlık farzı olarak uygulayın.

Aşağıdaki anlatımda bir hareketten diğerine geçişler ve açıklamalar koyu harflerle,

Arapça sözler büyük harflerle,

Türkçeye tercümesi  normal koyu olmayan harflerle yazılıdır.

Başlıyoruz:

Niyet ediyoruz

Eller kulak memelerine ve başlangıç tekbiri:

ALLAHU EKBER: ‘’ Allah yüce ve uludur ‘’

Fatiha Suresi:

BİSMİLLAHİRRAHMÂNİRRAHİYM -- Rahman ve Rahiyim  ( Merhametli ve şefkatli ) Allah'ın adıyla

ELHAMDÜ LİLLÂHİ RABBİL' ÂLEMİYN --  Alemlerin Rabbi ( düzenleyeni, çekip çevireni, terbiye edeni ) Allah'ı överim.

ERRAHMÂNİRRAHİYİM -- O merhametli, rameti her yeri kuşatan ve şefkatlidir.

MÂLİKİ YEVMİDDİN -- O din gününün ( kıyamet, ceza ve ödül gününün ) sahibidir.

İYYÂKE NAĞBÜDÜ VE İYYÂKE NESTE'IYN -- Yalnız sana kulluk eder, yalnız senden dileriz.

İHDİNASSIRÂTELMÜSTAKIYM -- Bizi doğru yola ilet !

SIRÂTELLEZİYNE EN'AMTE ALEYHİM GAYRİLMAĞDÛBİ ALEYHİM VE LEDDÂLLİYN -- Nimet verdiğin kimselerin yoluna. Gazaba uğrayanların ve sapkınların yoluna değil.

Tekbir ve rükua ( eğilme ) varış:

ALLAHU EKBER:  Allah yücedir 

Doğrulma:

SEMİALLAHÜ LİMEN HAMİDEH:  Allah hamd eden ( öven ) kulunun övgüsünü işitmiştir 

Ve arkasından ayakta iken:

ALLAHÜMME RABBENÂ VE LEKE’L HAMD:  Allah’ım, ey Rabbimiz, hamd ( Övgü ) sana mahsustur.

Tekbir ve secdeye varış:

ALLAHU EKBER: Allah uludur

Secdede:

SÜBHÂNE RABBİYE’L - A’LÂ:  Seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih edip yüceltirim:

Secdeden doğrulurken:

ALLAHU EKBER: Allah yücedir.

Tekrar secdeye varış:

ALLAHU EKBER: Allah uludur

Secede:

SÜBHÂNE RABBİYE’L - A’LÂ:  Seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih edip ( arındırıp )  yüceltirim:

Secdeden doğrulup ayağa kalkarken:

ALLAHU EKBER: Allah yücedir

Fatiha Suresi:

BİSMİLLAHİRRAHMÂNİRRAHİYM -- Rahman ve Rahiyim  ( Merhametli ve şefkatli ) Allah'ın adıyla

ELHAMDÜ LİLLÂHİ RABBİL' ÂLEMİYN --  Alemlerin Rabbi ( düzenleyeni, çekip çevireni, terbiye edeni ) Allah'ı överim.

ERRAHMÂNİRRAHİYİM -- O merhametli,  şefkatlidir.

MÂLİKİ YEVMİDDİN -- O din gününün ( kıyamet, ceza ve ödül gününün ) sahibidir.

İYYÂKE NAĞBÜDÜ VE İYYÂKE NESTE'IYN -- Yalnız sana kulluk eder, yalnız senden dileriz.

İHDİNASSIRÂTELMÜSTAKIYM -- Bizi doğru yola ilet !

SIRÂTELLEZİYNE EN'AMTE ALEYHİM GAYRİLMAĞDÛBİ ALEYHİM VE LEDDÂLLİYN -- Nimet verdiğin kimselerin yoluna. Gazaba uğrayanların ve sapkınların yoluna değil.

İkinci defa rüku - secde ve ALLAHU EKBER - Allah uludur.  Tekbiri ile oturuş:

Besmele ve İhlas Suresi:

 BİSMİLLAHİRRAHMÂNİRRAHİYM -- Rahman ve Rahiyim  ( Merhametli ve şefkatli ) Allah'ın adıyla

KUL HÜVALLAHÜ EHAD : De ki O Allah tekdir.

ALLAHÜSSAMED: Allah hiç bir şeye ihtiyacı olmayandır.

LEM YELİD VE LEM YÛLED: Doğurmamıştır, doğmamıştır.

VE LEM YEKÜN LEHÜ KÜFÜVEN EHAD: O'nun hiç bir şey dengi ve benzeri olamaz

Namazı sonlandırıyoruz. Önce sağ tarafa selam:

ES-SELÂMÜ ALEYKÜM VE RAHMETULLAH: Allah’ın selamı ve rahmeti size olsun

Sonra sol tarafa selam:

ES-SELÂMÜ ALEYKÜM VE RAHMETULLAH: Allah’ın selamı ve rahmeti size olsun

Namaz sonlandırdıktan sonra da dua. İçimizden geldiği gibi ezberden Arapça veya Türkçe sözlerle değil, o an hissettiğmiz duygularımızı,  ihtiyacımızı ve O'ndan isteklerimiz belirten sözlerle

Ayrıca rükua varırken, secdede iken, oturrken İhlas Suresnden sonra, Allah'ın anlamlarını bildiğimiz isim ve sıfatlarının Arağçasını üçer defa tekrarlayıp anlamlarını düşünerek tekrarlarlayabiliriz. Bu ibadetimizi daha manlamlı ve makbul kılacaktır.

 

 

 

 

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
 
 

Bu düşünce ve görüşlerini ifade ettiği için yazara sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.Belki çoğu müslümanın içinden geçen ama bu koyu taassup karşısında ifade edmediği düşünceler bunlar.Dediği gibi yazarın;Yüce Allaha yakın olmak,onu huşu içinde anmak istiyoruz,ama o ezberlerle bunu başaramıyoruz.Adı lazım değil,bir başka yazar kitabnda"aziz din kardeşim,Allaha yakın olmak istiyorsan,ibadetini layığıyla yapmak istiyorsan,kuran okumayı mutlaka öğrenmelisin"diyor.Elbette öğrensek çok güzel,ama herkes herşeyi başaramayabilir.O yazara kimse diyormu"beyefendi fikirlerini yabancılara da iletmek zorundasın.Bu nedenle ingilizce,fransızca,almanca,italyanca...öğrenmelisiné İşte yüzyıllardır süregelen bu taassup,türkçe anlamlarıyla sureleri,duaları okumayı,yüce Allaha Türkçe yalvarmayı engelliyor.Ya namazım kabul olmazsa diye. Yaklaşan Kurban Bayramı tüm müslüman alamine şimdiden mübarek olsun.Selam ve saygılar

YASAR GÜNEYHAN 
 17.09.2014 21:21
 

Namazda niyet önemlidir.Benim namazda sorunum yok.Huşu içinde namazımı çoğu kez kılıyorum.İbadetimin anlamınıda bilenlerdenim. Lakin topluma mesaj verirken eksik vermek doğru olmadığı düşüncesindeyim. Günümüzde eksik veya yanlış bilgiler İslamiyeti olumsuz etkiliyor. Namaz konusunda ezber anlatmam gerekmez. Namaz Allah(c.c) a yönelmenin en güzel şeklidir. Namazda muhakkak ki şeklin öneminden ziyade ruhun yöneldiği yer önemlidir.Lakin şekilde ruhu tamamlayandır. Keşke yorumlarımın başınında olan iki kısmıda yayınlasaydınızda okuyan olursa yazdıklarınız ve yazdıklarım arasında fark olup olmadığını kişiler karar verseydi. Selam ve dua ile...

hssensoz 
 19.01.2012 20:57
Cevap :
Değerli Kardeşim Belki siz istisnai bir durum olarak ibadete yoğunlaşma sorununuzu aşmış olabilirsiniz. Ben genelde duyulan bir sıkıntıdan bahsediyorum. İlk iki yorum sayfanıza gelince. Ben onayladım ve yayına verdim ve sonuncu sayfada yorumunuzu cevaplamayı hedefledim. Ama ilk iki yorum sayfası sistemde kayboldu. Silindi. Bloğumuzun yeni sisteminde böyle şeyler oluyor maalesef. Selam ve saygılar  19.01.2012 21:40
 

Devam 2- Namazla ilgili yazılacaklar çok fazla. Huşu içinde namaz kılmak öze inmekle mümkün olduğunu biliyorum. Zaten o an göz yaşlarınızın yavaş yavaş seccadenize aktığı andır ki. Allah(c.c) tüm kullarına huşu içinde secde etmesini nasip etsin. Selam ve dua ile...

hssensoz 
 18.01.2012 21:37
Cevap :
Değerli Kardeşim Değerli ilginiz ve yorumunuz için teşekkürler. Yorumunuzda namaz konusunda bu güne kadar Müslümanlara belletilen ezberleri anlatıyorsunuz.Tabii ki bunları ben de biliyorum. Yazımı lütfedip tekrar bir daha dikkatlice okursanız, benim meramım Allah'a tam yönelerek ve tam bilinçle kılınacak namazdır. Bu da mevcut ezberlerlerle mümkün olmamaktadır. Namaz için belirttiğiniz kuralların çoğu Kur'an'da yoktur. Ayırıca Peygamberimiz tarafından kurallanmamıştır. Namazın esası ve temel rükunları Kur'an'da belirlenmiştir. Ve en önemlisi ise Allah'ın huzuruna varıldığı için ibadete tam konsantre olabilimektir. Ben tabii ki kural koyma yetkisine sahip değilim - ki kimsede bu hak yoktur - Bu gibi konularda esasın özünü yakalamak olduğunu ve detayların pek de önemli olmadığını düşünüyorum. Selam ve saygılarımla  19.01.2012 12:36
 
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
 
Toplam blog
: 1590
Toplam yorum
: 2078
Toplam mesaj
: 170
Ort. okunma sayısı
: 1825
Kayıt tarihi
: 18.08.07
 
 

Bir Kur'an sevdalısı, İslamda Kur'an'dan başka referans tanımayan,  amatör bir araştırmacı. ..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster