Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

28 Temmuz '14

 
Kategori
İnançlar
Okunma Sayısı
22823
 

Allah'ın Zati ve Subuti Sıfatları

Allah'ın Zati ve Subuti Sıfatları
 

ALLAH'IN (C.C) ZATİ SIFATLARI                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1-VAHDANİYET  ( ALLAH (c.c) BİRDİR. ) “İşte Rabbiniz Allah bu! O'ndan başka ilâh yoktur; O, her şeyin yaratanıdır. O'na kulluk edin, O her şeye vekildir.”(1) Allah (c.c) birdir, O’ndan başka tanrı yoktur. Allah bir olduğunu peygamberleri vasıtasıyla gönderdiği dinlerinde bildirmiştir. Ayetlerinde bildirdiği gibi, eğer Allah’tan başka tanrılar olsa idi her tanrı kendi üstünlüğünü ispatlamak için uğraşır, düzen bozulur kaos olurdu. “Allah evlat edinmemiştir; O'nunla beraber hiçbir ilâh da yoktur. Aksi takdirde her ilâh kendi yarattığını sevk ve idare eder ve bir gün mutlaka onlardan biri diğerine galip gelirdi. Allah, onların yakıştırdıkları şeylerden münezzehtir.” (2) Eşi benzeri olmayan, tek olan varlık yalnız Allah’tır (c.c). “De ki; O Allah bir tektir.”(3) İnsanların bazıları Allah(c.c) yok diyebildikleri gibi, bazıları da birden fazla tanrı var diyerek sapıtmışlardır. Allah’ın olmaması nasıl akla mantığa ters ise birden fazla olması da aynı şekilde aykırıdır. Nasıl ki en basit yönetimlerde bile iki veya üç baş olmuyorsa, kainatın yaratıcısı ve yönetimi de tek olan Allah’a aittir. “O, öyle bir Allah'tır ki, kendisinden başka hiçbir tanrı yoktur. O, mâlik ve sahiptir, münezzehtir, selâmet verendir, emniyete kavuşturandır, gözetip koruyandır, üstündür, istediğini zorla yaptıran, büyüklükte eşi olmayandır. Allah puta tapanların ortak koştukları şeylerden münezzehtir.” (4) İnsanlar nefislerinin ve şeytanlarının oyunlarına kapılarak, çıkarları için birçok din uydurmuşlardır. Allah(c.c) bu şekilde inanmayı yasaklamış ve sapıklık olduğunu söylemiştir. “Allah ile birlikte başka bir tanrıya tapıp yalvarma! O'ndan başka tanrı yoktur. O'nun zatından başka her şey helak olacaktır. Hüküm O'nundur ve siz ancak O'na döndürüleceksiniz.”(5) Hamd alemleri yaratan, bir olan Allah’a(c.c)dır.

2-BEKA ( ALLAH (c.c) EBEDİDİR. )

Allah (c.c) ölümsüzdür. “Sen, ölümsüz ve daima diri olan Allah'a güvenip dayan. O'nu hamd ile tesbih et. Kullarının günahlarından haberdar olarak O yeter.” (6) Sonlu (fani) olan her şey yok olacaktır. Allah’ın (c.c) yaratması böyledir. Ölümlü olma Allah’ın yarattığı şeylere mahsustur. Ölümsüzlük ise; Allah’ın(c.c) zatına mahsus bir sıfattır. Başka hiçbir şeyde ölümsüzlük yoktur. “Allah ile birlikte başka bir tanrıya tapıp yalvarma! O'ndan başka tanrı yoktur. O'nun zatından başka her şey helak olacaktır. Hüküm O'nundur ve siz ancak O'na döndürüleceksiniz.” (7) Allah’ın (c.c) zatına ait sıfatlar yalnız Allah’ta (c.c) bulunur.  Yarattıklarında da bulunsa idi Allah’lık taslamaya kalkılırdı. Rabbimiz; subuti sıfatlarının bazılarını bile bize sınırlı olarak vermiştir. “Daimî bir hayat sahibi ancak O'dur. O'ndan başka ilâh yoktur. Onun için dini halis kılarak O'na, hep O'na yalvarın. Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.”(8) “Yer üzerinde bulunan her şey fânidir.” “Yalnız celâl ve ikram sahibi Rabbinin yüzü (zâtı) baki kalacaktır.” (9) Tüm övgüler sonsuz hayat sahibi olan Allah’a (c.c) dır.                                                    

3- KIDEM ( ALLAH(c.c) EZELİDİR. )

Hiçbir şey yok iken Allah (c.c) var idi. O’ndan evvel hiçbir şey yoktu. Allah (c.c) her şeyin yaratıcısı ve sahibidir. O ilk olmasa idi yaratılmış olurdu ki bu Allah’ın (c.c) zati sıfatlarına aykırıdır. “O ilktir, sondur, zahirdir, bâtındır. O herşeyi bilendir.” (10) O’nun ilk olması kainatın yaratıcısı olmasının delillerindendir. Hamd tek ve kusursuz olan yüce Allah’a (c.c) dır.

4- MUHALEFETÜN Lİ’L- HAVADİS ( ALLAH (c.c) HİÇBİR ŞEYE BENZEMEZ. )

Allah’ın eşi ve benzeri yoktur, tektir, hiçbir şeye benzemez. “O göklerin ve yerin yaratıcısıdır. O sizin için kendi nefsinizden eşler ve hayvanlardan da çiftler yaratmıştır. O, sizi bu düzen içerisinde üretip çoğaltıyor. O'nun benzeri olan hiçbir şey yoktur. O, her şeyi işitir ve görür.” (11) Allah (c.c) bir şeylere benzese idi, o benzeyen şeyler Allah olduklarını iddia ederlerdi. İnsanların uydurdukları pek çok put tanrı adı ile anılır. Allah’a tanrı denmez. “O, göklerin, yerin ve aralarındakilerin Rabbidir. O halde, O'na ibadet et ve O'na ibadet etmekte sabırlı ol. Hiç sen Allah'ın ismini taşıyan başka birini bilir misin?” (12) Tüm yaratılanlar eksik, sınırlı, yetersiz, O’na muhtaçtır. Tam olan, sınırsız olan, her şeye yeten, muhtaç olmayan, dengi olmayan Allah (c.c) tır. “ O 'na bir denk de olmadı.” (13) Kendine hayran bırakan, eşi ve benzeri olmayan, övgüde kelimelerin yetersiz kaldığı yüceler yücesi Rabb’ime hamd olsun.

5- KIYAM Bİ- NEFSİHİ ( ALLAH (c.c) KENDİLİĞİNDEN VARDIR. )                                            

Allah’ı (c.c) bir başka Allah yaratsa idi, yaratıldığı için kul olurdu, Allah (c.c) olamazdı. “De ki; O Allah bir tektir.” “Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir.” “Doğurmadı ve doğurulmadı.” (14) Biz sınırlı aklımızla Allah’a (c.c) ait olan zati ve subuti sıfatları anlamakta güçlük çeker, aciz kalırız. Bizi aciz yaratarak, kulluğumuzu bize her an hatırlatan Allah’a hamd olsun.                                                                                                                                    6- VÜCUD ( ALLAH (c.c) VARDIR. )                                                                                             Allah (c.c) var olduğunu, yaratıcımız olduğunu, gönderdiği dinleri ve elçileri vasıtasıyla bize bildirmiştir.” Andolsun ki onlara, "Gökten su indirip, onunla ölümünün ardından yeryüzünü canlandıran kimdir?" diye sorsan, mutlaka, "Allah " derler. De ki: (Öyleyse) hamd de Allah'a mahsustur. Fakat çokları akıllarını kullanmazlar.” (15) Aklını iyi niyetle kullanan bir insanın Allah’ın var olduğunu anlamaması mümkün değildir. Allah’ın evrendeki yarattığı her şey O’nun varlığını gösteren birer ayettir. “Şüphesiz ben Allah'ım, benden başka hiçbir ilâh yoktur. Onun için bana kulluk et ve beni anmak için namaz kıl.” (16) Allah (c.c) vardır, O’ndan başka da tapılacak hiçbir ilah olmadığını bildiren Rabb’imize hamd olsun.

ALLAH’IN (C.C) SUBUTİ SIFATLARI

1- İRADE ( ALLAH (c.c) DİLEDİĞİNİ YAPAR.)

Allah’ın iradesi hiçbir şarta, kanuna bağlı olmadan, sadece “ol” demesiyle gerçekleşir. “(Meryem): "Ey Rabbim, bana bir beşer dokunmamışken benim nasıl çocuğum olur?" dedi. Allah: "Öyle ama, Allah dilediğini yaratır, bir şeyin olmasını dilediğinde ona sadece 'ol!' der, o da hemen oluverir." dedi.” (17) Her neyi dilerse onu yapar, yaratır. Bu O’nun şanındandır. “Görmedin mi, göklerdeki kimseler, yerdeki kimseler, güneş, ay ve yıldızlar, dağlar, ağaçlar, bütün hayvanlar ve insanlardan birçoğu hep Allah'a secde ediyor. Birçoğunun üzerine de azab hak olmuştur. Allah kimi hor ve hakir kılarsa artık ona ikram edecek yoktur. Şüphesiz Allah dilediği şeyi yapar.” (18) Allah’ın iradesinin (dilediğini yapmasının) sonu, sınırı, imkansızı yoktur. Olmayacak sandığımız pek çok şey O’nun istemesi ile mucizevi bir şekilde oluverir. “Zekeriyya: "Ey Rabbim, benim nasıl oğlum olabilir? Bana ihtiyarlık gelip çattı, karım ise kısırdır." dedi. Allah: "Öyledir, fakat Allah dilediğini yapar." buyurdu.” (19) Allah her şeye kadirdir, dilediğini istediği şekilde yapandır. “De ki: "Ey mülkün sahibi Allah'ım! Sen mülkü dilediğine verirsin, dilediğinden de onu çeker alırsın, dilediğini aziz edersin, dilediğini zelil edersin. Hayır Senin elindedir. Muhakkak ki, Sen her şeye kâdirsin.” (20) Hamd, alemleri yaratmasıyla Kendine hayran bırakan Allah’a (c.c)dır.

2-HAYAT ( ALLAH(c.c) DİRİDİR.)

“Allah'tan başka hiçbir ilâh yoktur. O daima diridir (hayydır), bütün varlığın idaresini yürüten (kayyum)dir. O'nu ne gaflet basar, ne de uyku. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nun dur. İzni olmadan huzurunda şefaat edecek olan kimdir? O, kullarının önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir. Onlar ise, O'nun dilediği kadarından başka ilminden hiç bir şey kavrayamazlar. O'nun kürsisi, bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır. Onların her ikisini de görüp gözetmek O'na bir ağırlık vermez. O çok yücedir, çok büyüktür.” (21) Allah (c.c) sonsuz ve sınırsız bir kudretle hayat sahibidir. Her şey O’nun hükmündedir. Yarattığı canlıların diriliği gibi ölümlü değil, ölümsüzdür. Canlılığı hiçbir zaman sekteye uğramaz. “Allah, kendisinden başka tanrı olmayan, hayy ve kayyûmdur.” (22) O hayatın, diriliğin kaynağıdır. Yaratarak istediği her şeye hayat veren O dur. “Sen, ölümsüz ve daima diri olan Allah'a güvenip dayan. O'nu hamd ile tesbih et. Kullarının günahlarından haberdar olarak O yeter.” (23)

3- İLİM ( ALLAH(c.c) HER ŞEYİ BİLİR.)

“De ki, göğüslerinizdekini gizleseniz de, açığa vursanız da Allah onu bilir. Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsini bilir. Hiç şüphesiz Allah, her şeye kadirdir.” (24) Allah (c.c) ilmin sahibidir. Her şeyin bilgisi O’n dadır. Bilmediği hiçbir şey yoktur. O’ndan gizli hiç bir şey olmaz. “Gaybın anahtarları O'nun katındadır, onları O'ndan başkası bilmez, karada ve denizde olanları O bilir ve bir yaprak düşmez ki, onu O bilmesin; ne toprağın karanlıklarında bir tane, ne de kuru ve yaş hiçbir şey yoktur ki, o her şeyi açıklayan Kitap'ta bulunmasın.” (25) Bizim sınırlı aklımızla O’nun ilminin tamamını anlamamız mümkün değildir. Ancak O’nun bize bildirdiği kadarını anlarız. Herkesin anlayışı maneviyatı kadardır. Allah’ın (c.c) ilmi yaratmasındaki hikmet, kainatı ne kadar mükemmel yarattığını ve yönettiğini anlamamız için, yani Kendine hayran olup, O’na tapmamız içindir. “ Şüphesiz ki, kıyamet saatinin bilgisi Allah yanındadır. Yağmuru O yağdırır, rahimlerde ne varsa (erkek veya dişi oluşunu, renk ve özelliklerini) O bilir. Hiçbir kimse yarın ne kazanacağını bilmez. Hiçbir kimse hangi yerde öleceğini de bilemez. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla bilir, her şeyden haberdardır.” (26) Tüm yüce övgüler her şeyi bilen Allah’a (c.c) dır.

4- BASAR ( ALLAH (c.c) HERŞEYİ GÖRÜR.)

Allah’ın her şeyi görmesi, her şeyden haberdar olmasıdır. O’na hiçbir şey gizli kalmaz. İnsanların O’ndan bir şey saklaması mümkün değildir.“ Şüphesiz ki, kıyamet saatinin bilgisi Allah yanındadır. Yağmuru O yağdırır, rahimlerde ne varsa (erkek veya dişi oluşunu, renk ve özelliklerini) O bilir. Hiçbir kimse yarın ne kazanacağını bilmez. Hiçbir kimse hangi yerde öleceğini de bilemez. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla bilir, her şeyden haberdardır.” (27) Biz bu dünyada Allah’ı (c.c) görmesek de O bizi her an görüyor. Öyle ise O’nun bizi gördüğünü bile bile günah işlememiz nasıl bir gaflettir.“ Bununla beraber Allah, insanları kazandıkları (günahlar) yüzünden hemen yakalayıverseydi, yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat onları belli bir süreye kadar erteliyor. Nihayet ecelleri gelince gereğini yapar. Şüphe yok ki Allah, kullarını görmektedir.” (28) “Âyetlerimiz hakkında doğruluktan ayrılıp inkâra sapanlar bize gizli kalmazlar. O halde ateşe atılacak olan mı daha hayırlıdır, yoksa kıyamet günü güven içinde gelecek olan mı? İstediğinizi yapın. Şüphesiz ki Allah, yaptığınız şeyleri hakkıyla görür.” (29) Hamd her şeyi gören Rabb’imizedir.

5- SEMİ (ALLAH(c.c) HERŞEYİ İŞİTİR.)

Allah’ın duyuları bizimki gibi sınırlı olmadığı için, sınırsız bir şekilde her şeyden haberdardır. “Allah size, emanetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor. Allah, bununla size ne güzel öğüt veriyor. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla işiten, hakkıyla görendir.” (30) Bizi konuşmalarımızdan sorumlu tutar. “Allah, zulme uğrayanların dışında, çirkin sözün açıkça söylenmesinden hoşlanmaz. Allah her şeyi hakkıyla işiten, hakkıyla bilendir.” (31) Hamd her şeyi işiten alemlerin Rabb’inedir.

6- KELAM (ALLAH(c.c) SÖZ SÖYLER.)

Allah (c.c) peygamberlerine vahiy ile konuşur. Resullerine kutsal kitaplarını vahiy ile göndermiştir. Bizlere de bu kitapları vasıtasıyla söz söyler. “Daha önce sana anlattığımız peygamberlerle, anlatmadığımız başka peygamberlere de (vahyettik). Ve Allah Musa ile de konuştu.” (32) Allah bize olan sözlerini son kitabı olan Kur’an-ı Kerim’i ile tamamlamıştır. Ve bu sözleri hiç kimse değiştiremez. “Rabbinin sözü hem doğrulukça, hem de adaletçe tamamlanmıştır. O'nun sözlerini değiştirebilecek hiç kimse yoktur. O, işitendir, bilendir.” (33) O’nun kelamı sayısız ve sonsuzdur. “Eğer yeryüzündeki ağaçlar hep kalem olsa, deniz de arkasından yedi deniz daha kendisine destek olduğu halde mürekkep olsa, yine de Allah'ın kelimeleri yazmakla tükenmez. Şüphesiz ki Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.” (34) Tüm yarattığı insanlara nasıl yaşanması gerektiğini gönderdiği kutsal kitaplardaki kelamları ile bildirmiştir. Son kitabı olan Kur’an-ı Kerim’inde O’na nasık kulluk edeceğimizi bildirmiştir. “Allah, size Kitab'ı (Kur'ân'ı) açıklanmış olarak indirdiği halde, ondan başka bir hakem mi arayayım? Kendilerine kitap verdiklerimiz, o Kur'ân'ın, gerçekten Rabbin katından hak olarak indirilmiş olduğunu bilirler. O halde sakın şüphe edenlerden olma.” (35) Sözlerin, övgülerin en güzeline layık olan Allah’a (c.c) hamd olsun.

7- TEKVİN ( ALLAH (c.c) YARATICIDIR.)

Allah (c.c) tüm alemleri “ol” demesiyle yaratan, sınırsız kudrete sahip yegane yaratıcımızdır. “Gökleri ve yeri, yerli yerince yaratan O'dur. Bir şeye "ol" dediği gün hemen oluverir. O'nun sözü haktır. "Sûr"a üfürüldüğü gün de mülk ancak O'nun dur. O, gizliyi ve açığı bilendir. O, hikmet sahibi, her şeyden haberdardır.” (36) Herşeyi yoktan var eden O dur. Yine var ettiği her şeyi de yok edecek olan O dur. “Allah'ı nasıl inkâr edersiniz ki, ölü idiniz sizleri diriltti. Sonra sizleri yine öldürecek, sonra yine diriltecek, sonra da döndürülüp ona götürüleceksiniz.” (37) “Şüphesiz Rabbiniz Allah, gökleri ve yeri altı günde yarattı, sonra Arş üzerine hükümran oldu. O, geceyi durmadan onu kovalayan gündüze bürüyüp örter; güneş, ay ve yıldızlar emrine âmâdedir. İyi biliniz ki yaratma ve emir O'nun dur. Âlemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir.” (38) Hamd alemlerin yaratıcısı olan yüce Allah’a (c.c) dır.

8- KUDRET (ALLAH’IN (c.c) HERŞEYE GÜCÜ YETER.)

“ Mutlak hükümranlık elinde bulunan Allah, yüceler yücesidir ve O'nun her şeye gücü yeter.” (39) Allah (c.c) sonsuz ve sınırsız kudrete sahiptir. Bu dünyayı alemleri yarattığı gibi ahreti de yaratacağını bildirir. “De ki: "Yeryüzünde gezip dolaşın da, Allah ilk baştan nasıl yaratmış bakın. İşte Allah bundan sonra (aynı şekilde) ahiret hayatını da yaratacaktır." Gerçekten Allah her şeye kadirdir.” (40) O’nun yüce kudretine, yarattığı şeyleri tefekkür ederek hayran oluruz. Her şeye gücünün yettiğini görürüz. “De ki: "Ey mülkün sahibi Allah'ım! Sen mülkü dilediğine verirsin, dilediğinden de onu çeker alırsın, dilediğini aziz edersin, dilediğini zelil edersin. Hayır Senin elindedir. Muhakkak ki, Sen her şeye kâdirsin.” (41) Kudretiyle mutlak hükümranlığın sahibi olan yüce Allah’a (c.c) sonsuz hamdü senalar olsun.

                                                                                                                                                                                                                                                                          RUKİYE CAN                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                    

  DİPNOTLAR:                                                                                                                                                                                                       

1-En’am 102, 2-Mü’minun 91, 3-İhlas 1, 4-Haşr 23, 5-Kasas 88, 6-Furkan 58, 7-Kasas 88, 8-Mü’min 65, 9-Rahman 26-27, 10-Hadid 3, 11-Şura 11, 12-Meryem 65, 13-İhlas 4, 14- İhlas 1-2-3, 15-Ankebut 63, 16-Taha 14, 17-Al-i İmran 47, 18-Hac 18, 19-Al-i İmran 40, 20-Al-i İmran 26, 21-Bakara 255, 22-Al-i İmran 2, 23-Furkan 58, 24-Al-i İmran 29, 25-En’am 59, 26-Lokman 34, 27-Hadid 4, 28-Fatır 45, 29-Fussilet 40, 30-Nisa 58, 31-Nisa 148, 32- Nisa 164, 33-En’am 115, 34-Lokman 27, 35-En’am 114, 36-En’am 73, 37-Bakara 28, 38-Araf 54, 39-Mülk 1, 40-Ankebut 20, 41-Al-i İmran 26.

 

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
Toplam blog
: 21
Toplam yorum
: 5
Toplam mesaj
: 0
Ort. okunma sayısı
: 2001
Kayıt tarihi
: 26.01.09
 
 

Emekli öğretmenim. Ispartalıyım. Evliyim.Yaşamdaki amacım; Allah'ı (c.c) sevmek ve O'nun en sevdi..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster