Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

04 Ocak '16

 
Kategori
Sosyoloji
Okunma Sayısı
99
 

Anadolunun kadim halkının bilge sesi

Anadolunun kadim halkının bilge sesi
 

BİRLİK AMBLEMİ


 ANADOLU’NUN KADİM HALKININ BİLGE SESİ

Demokratik çoğulculuğun ve kültürel hakların geliştirilmesi, korunması ve yeniden inşası, üretimi alanında coğrafyamızın kadim haklarından olan Arap Arami halkının sesi, dayanışması olacak Beyt Nahreyn Arap Arami Birliğini önyargısız tanıyalım ve bu çağrıya kulak verelim.

 Arap Arami Birliği;

İki nehir (Firat ve Dicle) ortasında, ağzında zeytin dalı, kanat açmış güvercin ve altta BEYT-NEHREYN yazısıdır.

Ulusal ve uluslararası hukuk çerçevesinde, Türkiye’de yaşayan Arap'ların ve Aramilerin genelde Samilerin (Arap-Arami, Asuri-Süryani, keldani, Mehellimi ve İbrani) bireysel, toplumsal, siyasal ve kültürel haklarına kavuşması için çalışmalar yapar ve bu çalışmalara katkıda bulunur.

Dernek Üyelerinin, Sosyal/Siyasal/Kültürel/İnanç ve toplumsal grupların bireysel ve grupsal haklarına sahip olması için çalışmalar yürütür. Bu bireysel ve grupsal hakların kazanılması için, uluslararası ilgili yasalara (BM Sözleşmesi, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ayrımcılığı red eden sözleşmeler, Kopenhag Kriterleri) ve demokratik toplum kriterleri çerçevesinde hareket eder.

Dernek tüm çalışmalarında Anayasa ve yasalara, uluslararası anlaşmalara evrensel hukuk kurallarına, insan hak ve özgürlüklerine bağlı kalır; tüm insan hak ve özgürlüklerinin ulusal ve uluslararası düzeyde geliştirilmesine katkıda bulunur, bu amaçla kamu kuruluşları ve diğer sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapar. Dernek üyelerinin düşünce, inanç, felsefi ve siyasi kanaatlerine saygı gösterir. Dernek, farklı kültürel kimliklerin, kültür çeşitliliğinin, toplumdaki birlik ve beraberlik duygusunu pekiştiren bir zenginlik olduğunu kabul eden bir anlayışı benimser. Bu anlamda dernek, çeşitli ülkelerde yaşayan Arap- Arami topluluklarının, yaşadıkları bölgeler ve ülkeler arasında, dostluk ve barış köprüsü oluşturacaklarına, karşılıklı sosyal, kültürel ve ekonomik işbirliğinin geliştiği ölçüde, bu dostluk ilişkisinin güçleneceğine inanır. Dernek, Arap -Arami topluluklarıyla ilişkileri geliştiren ya da olumlu yönde etkileyen girişimleri destekler. Üyelerin derneğin amaç ve ilkelerine uygun önerilerini değerlendirmeye özen gösterir.

Türkiye’deki, Arap – Arami, Süryani, Asuri ve tüm Sami kökenli halkların nüfus demografisini değiştirme politikasına karşı çıkar, böyle bir eylem sonucu ortaya çıkan asimilasyon, dejenerasyon, sosyal ve ekonomik problemlerin ve göçün önüne geçilmesi için çalışmalar yürütür.

Çoğulcu demokratik kültürün gelişmesi/derinleşmesi için demokratik açılımlara önem verir, Demokratik Kitle Örgütleri ile ilkeler doğrultusunda faaliyette bulunur ve bu konularda ortak çalışmalar yürütür.

Evrensel hukuktan kaynaklanan temel hak ve özgürlükler konusunda, tutarlı ve bütünlüklü demokratik bir bakış açısına sahip olur; dernek bünyesinde demokrasi ve insan hakları konusunda titiz olur; çoğunluğun haklarıyla azınlığın hakları arasında dengeyi demokratik, eşitlikçi ve adaletli bir şekilde tesis eder.

Çağdaş, katılımcı ve çoğulcu demokrasi ilkelerini benimser. Çoğulcu demokrasinin kapsamlı mekanizmalarını bünyesinde yaratır ve çalışma alanlarına, karar süreçlerine egemen hale getirir. !

Düşünce ve inanç özgürlüğünü uluslararası demokratik kriterler çerçevesinde benimser ve geliştirir, Uluslararası hukuk ve sözleşmelerle tehlikeli ve yasak ilan edilmemiş hiçbir düşünceyi; yanlış, olumsuz, tehlikeli görmez. Uluslararası hukuk ve sözleşmeler tarafından tehlikeli ve insanlık suçu olarak kabul edilen, Irkçılığı, Sömürgeciliği, Ulusal, Cinsiyet, Zümre ve Din Ayrımcılığını ve benzeri düşünceleri, suç sayar. Demokratik ve Demokrasi alanındaki tüm anlayış ve kavrayışları meşru görür ve Onlardan yararlanır.

Demokratik ilerleme ve gelişimi destekler ve bu yönlü faaliyette bulunur.

Dernek faaliyetlerinde Türkiyede konuşulan Arabça - Arami lehçeleri ve Türkçe dilini faaliyet dili olarak kabul eder.

Dernek, Sosyal, Kültürel, Eğitim, dil, tarih, kültür ve edebiyat, sanat, arkeoloji, radyo ve Televizyon alanlarında faaliyet gösterir. Üyeleri arasında tanışma, yardımlaşma ve dayanışma sağlamak ; çocukların ve gençlerin kültürel ve evrensel değerlerle donanımlı yetişmesine ortam hazırlamak, Türkiye’de üniversite eğitimi alan öğrencilere burs vermek; Arap -Arami kültür değerlerini incelemek, derlemek ve korumak; bu kültürel, tarihi ve coğrafi zenginlikleri toplantılar ve yayınlar yolu ile üyelerine, Türkiye ve dünya kamuoyuna tanıtmak; Arap - Arami toplumu birlikte yaşadığı diğer toplumlarla dostluk ve işbirliğini yaygınlaştırmak; Arap - Arami toplumunun kültürel ve diğer sorunlarına çözüm üretmek; insan hak ve özgürlüklerinin ulusal ve uluslararası düzeyde gelişmesine katkıda bulunmak; böylece üyelerine, topluma ve insanlığa çok yönlü hizmetler sunmaktır.

- ÇALIŞMA ALANLARI

A) Akademik olarak, Türkiye’de, Arap – Arami dilinin gelişimini sağlamak için demokratik ve hukuksal anlamda çalışmalar yürütür. Arapça – Aramice Dil ve Öğrenim Kursu açar, açılan Arapça ve Aramice kurslara yardımcı olur. Arap - Arami dili, tarihi, kültür ve edebiyatı, sanatı, şiiri, tiyatrosu, arkeolojisi, Arap - Arami radyo ve Televizyonları alanında çalışmalar yürütür ve araştırmalar yapar/yaptırır.

B) Süreli-süresiz basın yayın faaliyetlerinde bulunur: Bildiri, bülten, broşür, dergi ve kitap yayınlar. Basın yayın organlarında alanı ile ilgili köşeler açılmasını sağlar. Radyo ve TV’lerde programlar yapar. Halka yönelik özel video, sinevizyon, multivizyon ve benzeri programlar hazırlar ve organize eder.

C) Her türlü toplantı ve gösteri, Seminer, konferans, panel, açık oturum, sempozyum, ödüllü/ödülsüz yarışmalar vb. faaliyetler düzenler. Sergiler açar, kermesler düzenler. Film, video v.b. etkinliklerde bulunur.

D) Konusunda ihtisas sahibi olan kişilere, Türkiye’deki Arap – Arami tarihi, dili, kültürü, tiyatrosu, edebiyatı, sanatı, ekonomisi, toplumsal yapısı hakkında araştırmalar, tercümeler yaptırır. Bu çalışmaların sonuçlarını, basılı, sesli ve görüntülü yayınlarla kamuoyuna yansıtır.

E) Doğanın ekolojik dengesini bozucu faaliyetlere karşı mücadele eder, bu alanda mücadele eden kurum ve kuruluşlarla ekolojik denge, Arkeolojik, Mimarlık, Mühendislik, enerji ve çevreyi koruyacak ve geliştirecek ortak projeler üretir, projelere destek verir ve dayanışma içinde olur.

F) Hak ihlallerinin önüne geçmek için Hukuksal Komisyonlar oluşturur, Projeler üretir, Projelere ekonomik alt yapı sağlar.

G) Türkiye’de (konuşulan lehçeleriyle), Arapça - Arami dilinin akademik gelişimini sağlamak için çalışmalar yapar ve bu alanda çalışmalar yapan kuruluşlarla dayanışma içinde olur.

H) Türkiye’de konuşulan, Arapça – Arami lehçelerinde televizyon ve radyoların kurulması için çaba gösterir. Bu alanda yapılan çalışmalara dayanışma gösterir.

I) Göç etmiş Arap - Arami aileleri ve diğer ailelerle dayanışma gösterir. Hukuki ve maddi kampanyalar yürütür. Bu yönde faaliyette bulunan ulusal ve uluslararasi kurum ve derneklerle dayanışma içinde olur.


i) Vakıflar, iktisadi işletmeler, eğitsel, tıbbi, danışma v.b. birimleri kurar ve işletir. Bu faaliyetler için gerekli personeli istihdam eder.

J) Demokratik kuruluşlarla işbirliği yapar. Aynı amacı paylaşan Dernek ve birliklerle federasyonlaşma ya da konfederasyonlaşmayı gerçekleştirir.

K) İstihdam ettiği personelin ve dernek üye/yöneticilerinin eğitimi için kurslar açar, açılmış olan kurslara gönderir.

L) Evrensel olarak kültürel ve sanatsal alanlarda amatör çalışma atölyeleri oluşturur.

M) BM Sözleşmesi, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, AB Normları, ve diğer ulusal/ırk/cins/zümre ayrımcılığını reddeden sözleşmeler konusunda araştırmalar yapar, üyelerini bu konularda donanımlı hale getirmek için bu konularla ilgili kuruluşlarla eğitsel çalışmalar yapar ve dayanışma içinde olur.

N) Arap-Arami kültürü ile ilgili yayınları derleyerek arşiv, kitaplık ve müze oluşturur. Bu konuda belgesel ve tanıtım filmleri dahil her türlü çalışmaları yapar. Dil, müzik ve folklorun doğru şekilde ve özüne uygun tarzda öğretilebilmesi için çalışmalar yapar.

Arap Arami Birliği bir çatı dernek olarak  sosyal, siyasi, edebi, kültürel alanlarda kendini var etmeye çalışacak  ve gücü oranında Anadolunun kadim haklarının temsilcisi, sesi olmaya özen gösterecektir. Birlik  her kesimden insanla bir araya gelerek  onların  meşru talep ve isteklerinin takipçisi olacaktır. Bölgesel barışa her kimliğe saygı duyulması ve dayanışmayla katkı sunacaktır.  Anadolu Arapça lehçeleri arasında edebi derleme çalışmaları yaparak farklı toplulukların birbirini tanımasını ve anadilllerin kaybolmamasını sağlamaya çalışacaktır.  Bir olalım hep birlikte barış ve adalet içinde yaşayan Türkiye olalım…Vatandaşlarımızı dernek çalışmalarına aktif katkı sunmaya çağırıyoruz….

Hukukçu Yazar

Güney Cuma CAN

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
 
 

Batı’da benzeri bir coğrafya gösterim bana. Birbirimizin değerini bilelim; ama hakikati de kadim geçmişimizden çıkaralım; Batı’nın bize hatırlattıkları üzerinden değil. Bu ifadelerimle Batı’yı eleştirişim, Batılı halkları eleştirmekten çok, hayatın her alanını siyasetin emrine veren, bu haliyle kendisini bile yokoluşa sürükleyen Batı’nın siyasetinedir. İnsanlığın birbirine verecekleri çok şey var; ama bunun için bir zemin gerekiyor, Batı’nın hegemonyasındaki egemen siyaset ise önümüzü tıkıyor; siyasetin çelikten rayları, Yakınçağ’da kapitalist sömürüye hizmet eden kalıpları kırılmadan ne barış güvercini hayata dönebilir, ne de zeytin dalı ve onun ne anlama geldiği gerçek boyutlarıyla anlaşılabilir. Çalışmalarınızda başarılar dilerim, görüşmek üzere, sevgi ve saygılar.

Rıza Üsküdar 
 07.01.2016 15:38
 

Güney Bey, derneğinizi ve de faaliyetlerini eleştirmek gibi bir niyetim yok; ama dünyada olan bitenleri gördükçe, kendi içimde yaptığım sorgulamalar, bu sorgulamalar üzerinden yazdığım yazılar ve dahi gözlemlerim şunu gösteriyor ki: Güvercin kanadı kırık, can çekişiyor, zeytin dalını bırak zeytin ağaçları kökünden sökülüyor, bilgece geleceğimize sahip olacaksak, Batı’nın ürettiği ve en az üç asırdır bütün dünya halkları üzerinde egemen olduğu Yakınçağ, bütün değerleriyle birlikte, hem de inşa edicileri tarafından yerle bir edildi. Zaman bilgece insanlığın kadim geçmiş deneyimleri üzerinden yeni bir zaman inşa etmek, bu anlamda yeni bir çağ, yeni bir dünya kurma zamanıdır. Kadim coğrafyalar tarihin her döneminde savaş alanları oluştur; ama yazınızda dile getirdiğiniz nice etnik yapı, her şeye rağmen bugünlere gelebilmiştir.

Rıza Üsküdar 
 07.01.2016 15:37
 
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
 
Toplam blog
: 44
Toplam yorum
: 9
Toplam mesaj
: 0
Ort. okunma sayısı
: 416
Kayıt tarihi
: 09.09.13
 
 

 Merhaba. Yazmak, yazılarımı okuyucuyla paylaşıp onlarla birlikte öğrenmek için basladım bu yazın..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster