Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

26 Eylül '13

 
Kategori
Siyaset
Okunma Sayısı
857
 

Beddua edeceğim...!

Beddua edeceğim   !...    

Peki Esad gidince yerine ne gelecek?

Demokrasi mi gelecek? 

İnsan haklarına süper saygılı bir rejim mi gelecek?

Çok partili hayat mı, özgürlük mü gelecek? 

Alevi– Sünni kardeşliği mi gelecek? 

Katliamsızlık mı gelecek? 

Herkesin kafasına göre takıldığı mutlu bir ülke mi gelecek?

Kesilen kafalara, çıkarılan kalplere, yapılan açıklamalara, sergilenen vahşete, ele geçirilen kasabalarda oluşturulan yönetimlere falan bakınca...

Bütün dünya “Zalimler yer değiştirecek” diyor,

Yeni bir paket ay sonunda açılıyor.

Birazcık Kürtlere, birazcık başörtülülere, birazcık Alevilere, birazcık azınlıklara bal çalınacak...

Bir lütuf gibi... Bir ihsan gibi... Bir bağış gibi...

Oysa demokrasi, ağızlara çalınacak bal değildir...

Bu halk diyor ki ;Her birimizin ağzına

bir parmak bal çalacağına

önümüzden çekil de kovanı yağmalayalım.

Belki ballar balını buluruz.
Tür­ki­ye­’de­ki sa­na­yi­ci­le­ri ve işa­dam­la­rı­ tenkit ediyor,

bence de eleş­ti­ri­le­rin­de hak­lı­lık pa­yı çok­..
Pe­ki, Tay­yip Bey bun­la­rı dik­ka­te ala­cak mı?

Hiç san­mı­yo­rum! Çün­kü o eleş­ti­ril­me­yi sev­mi­yor ve her şe­yin

en iyi­si­ni, en doğ­ru­su­nu ken­di­si­nin bil­di­ği­ne ina­nı­yor!
Oy­sa dün­ya­da hiç kim­se her şe­yi bi­le­mez.
Ün­lü ata­sö­zü­müz­dür:
“Ya­rım he­kim can­dan, ya­rım ho­ca din­den eder!” der­ler…
Ün­lü Al­man fi­lo­zo­fu Ni­etz­sche ise şöy­le der:
“Ba­zı şey­le­ri ya­rım bi­le­ce­ği­ne, bir şey bil­me da­ha iyi­.”

Meh­met Şev­ket Ey­gi ……

İs­lâ­mi ka­na­dın en ön­de ge­len ya­zar­la­rın­dan­dır.
Ey­gi “İs­lâm fe­mi­niz­mi sapıklıktır” di­ye­rek

Millî Ga­ze­te­’de­ki sü­tu­nun­da şun­la­rı yaz­dı:
“Ka­rı, tam bir rü­küş­lük hey­ke­li. Ala­ca bu­la­ca, ren­gârenk,

in­ce to­puk­lu ayak­ka­bı­lar, gök­ku­şa­ğı­nın

bü­tün renk­le­ri­ni ak­set­ti­ren bir eşarp takmış..

Üs­te­lik elin­de bir don­dur­ma kü­lâ­hı,

ya­la­ya ya­la­ya cad­de­de yü­rü­yor.

Bir elin­de cep te­le­fo­nu, bir elin­de don­dur­ma.

Böy­le te­set­tür olur mu?.. Allah’tan korkun diyor.”
Meh­met Şev­ket Ey­gi di­ni bü­tün, bil­ge bir ki­şi­dir.

Bu söz­le­ri maa­zal­lah onun ye­ri­ne bir baş­ka­sı yaz­say­dı,

gör­gü­süz- yobaz  ta­kı­mı kı­ya­me­ti ko­par­tır­dı!
Şim­di hep­si sus-pus…Bunları onlarda görmüyorlar mı ?...

Gelelim kul hakkı yenen “De­niz Fe­ne­ri da­va­sı­”na….

Al­man­ya­‘da bir De­niz Fe­ne­ri  da­va­sı var­dı…
Din adı­na, Türk iş­çi­le­rin­den 41 mil­yon Eu­ro top­la­ya­n

bu adamlar toplanan parala­rı in­saf­sız­ca sö­ğüş­le­miş­ler­di…

Der­ne­ğin Tür­ki­ye­‘ye yol­la­dı­ğı 17 mil­yon Eu­ro da

bu­ra­da­ki or­tak­la­rı ta­ra­fın­dan iç edil­miş­ti.

(Söğüşleyenleri herkes biliyor ama

   korkularından söyleyemiyorlar.

   Kimi gemicik diyor kimi memicik diyor.)
Al­man Yük­sek Mah­ke­me­si 17 Ey­lül 2008’de,

Al­man­ya­‘da­ki sah­te­kâr­la­rı hap­se mahkûm et­ti,

mal var­lık­la­rı­na el koy­du ve der­ne­ğin

Tür­ki­ye­‘de­ki şu­be­si­ni yö­ne­ten­le­rin

yar­gı­lan­ma­sı için de da­va dos­ya­la­rı­nı Tür­ki­ye­‘ye yol­la­dı…
Ara­dan beş uzun yıl geç­ti…BEŞ YIL …
Dos­ya bel­li, suç bel­li, sa­nık­lar bel­li ama hâ­lâ or­ta­da bir şey yok…

Sa­nık­la­rın do­ku­nul­maz­lı­ğı mı var aca­ba?
Ne­den bu da­va yü­rü­mü­yor? En­gel olan ne.

Ey kul hakkı yemediğini söyleyenler , söyleyin de

biz de hakkımızı yiyenleri bilip, onlara beddua edelim..

 

 

ozcanvural33@hotmail.com

Erdal Ceyhan bu blog'u önerdi.

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
Toplam blog
: 413
Toplam yorum
: 217
Toplam mesaj
: 30
Ort. okunma sayısı
: 1058
Kayıt tarihi
: 24.07.06
 
 

1933 Kayseri'de doğdum. Kayseri Lisesi Ankara Veteriner Fakültesi, İstanbul Üniversitesi Diş Heki..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster