Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

29 Ekim '12

 
Kategori
Bayramlar
Okunma Sayısı
118534
 

Cumhuriyet nasıl kuruldu? Ve bu günlere nasıl gelindi?

Cumhuriyet nasıl kuruldu? Ve bu günlere nasıl gelindi?
 

Tarih 29 Ekim 1923…

Atatürk, vekillere Cumhuriyeti anlattı.

Yeni yönetim şekli ‘Yaşasın’ sesleri arasında Meclis’te kabul edildi.

Ve o gün Türk milletinin en büyük bayramı oldu.

İşte Cumhuriyet’in ilanının öyküsü bu…

Bu­gün 29 Ekim...

Cum­hu­ri­ye­t’­in ila­nı­nın 89. yı­lı…

Tür­ki­ye, 1924 yı­lın­dan bu ya­na her 29 Eki­m’­i Cum­hu­ri­yet Bay­ra­mı ola­rak şö­len­ler­le kut­lu­yor.

Pe­ki, 1923’te Mec­li­s’­te ne­ler ya­şan­dı?

O gün­le­re na­sıl ge­lin­di?

İş­te Cum­hu­ri­ye­t’­in ila­nı­na gi­den yol­da Tür­ki­ye­’nin ya­şa­dık­la­rı…

Mus­ta­fa Ke­ma­l’­in, 19 Ma­yıs 1919’da Sam­su­n’­a çı­kı­şıy­la Mil­li Mü­ca­de­le baş­la­dı. “Tek bir ege­men­lik var, o da mil­li ege­men­lik­tir. "Ül­ke­yi, yi­ne ulu­sun ken­di gü­cü kur­ta­ra­cak­tı­r” il­ke­siy­le, 23 Ni­san 1920 gü­nü Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si ku­rul­du.

Ulu Ön­der Mus­ta­fa Ke­ma­l’­in ön­der­li­ğin­de Kur­tu­luş Sa­va­şı mü­ca­de­le­si baş­la­dı.

Ül­ke iş­gal­den kur­ta­rıl­dık­tan son­ra, Lo­zan Ba­rış Ant­laş­ma­sı im­za­lan­dı.

Ye­ni bir dev­let ku­rul­du...

Tek ek­sik ye­ni dev­le­tin yö­ne­tim şek­li­nin ne ola­ca­ğıy­dı.

Ekim 1923 ta­ri­hin­de Mec­li­s’­te hü­kü­me­tin is­ti­fa­sıy­la ya­şa­nan sü­reç, yö­ne­tim şek­liy­le il­gi­li ça­lış­ma­la­rı da hız­lan­dır­dı.

Ulu Ön­der Mustafa Kemal, ege­men­li­ğin ulu­sa da­yan­dı­ğı yö­ne­tim şek­li için ça­lış­ma­la­ra baş­la­dı. Ve ni­ha­yet 28 Ekim 1923 ak­şa­mı ça­lış­ma ar­ka­daş­la­rı­nı Çan­ka­ya­’da ye­me­ğe ça­ğı­ra­rak ilk kez dü­şün­ce­le­ri­ni açık­la­dı.

Ye­mek­te Mus­ta­fa Ke­mal, “Bey­ler! Ya­rın cum­hu­ri­ye­ti ilan ede­ce­ğiz.” de­di.

Ye­mek­ten son­ra İs­met Pa­şa ve Ata­türk, sa­ba­ha ka­dar ça­lış­tı. Ça­lış­ma oda­sı­nın cı­lız ışı­ğı 29 Eki­m’­de tüm Ana­do­lu­’yu ay­dın­la­ta­cak­tı.

Ata­tür­k’­ün söy­le­di­ği ve İs­met Pa­şa­’nın ka­le­me al­dı­ğı tas­lak­ta, 1921 Teş­ki­la­tı Esa­si­ye Ka­nu­nu­’nun ba­zı mad­de­le­ri­nin de­ğiş­ti­ril­me­si ön­gö­rü­lü­yor­du. Ata­türk, 1. mad­de­ye, “Tür­ki­ye Dev­le­ti­’nin yönetim şekli Cum­hu­ri­ye­t’­ti­r.” cüm­le­si­ni ek­le­di.

29 Ekim 1923 gü­nü Mec­li­s’­te ye­ni hü­kü­me­ti kur­mak için ça­lış­ma­lar baş­la­dı.

Mus­ta­fa Ke­mal, ay­nı gün ye­ni yö­ne­tim şek­li “Cum­hu­ri­ye­t” ile il­gi­li ha­zır­la­dı­ğı tas­la­ğı mil­let­ve­kil­le­ri­nin gö­rü­şü­ne sun­du. Tas­lak, 18.45’te Mec­li­s’­te tar­tış­ma­ya açıl­dı. Ak­şam sa­at 20.30’da Cum­hu­ri­yet ilan edil­di.

Mil­let­ve­kil­le­ri, aya­ğa kal­ka­rak 3 kez “Ya­şa­sın Cum­hu­ri­ye­t” di­ye ba­ğır­dı.

Bu, ye­ni ku­ru­lan bir ül­ke­nin dün­ya­ya du­yur­du­ğu bir ba­ğım­sız­lık çığ­lı­ğıy­dı.

Ata­türk, ta­ri­hi ko­nuş­ma­sı­nı yap­tı: “Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti, ci­han­da iş­gal et­ti­ği mev­ki­ye la­yık ol­du­ğu­nu is­pat ede­cek­tir. Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti me­sut, mu­vaf­fak ve mu­zaf­fer ola­cak­tır.”

Mus­ta­fa Ke­mal, oy bir­li­ği ile ye­ni Türk Dev­le­ti­’nin ilk Cum­hur­baş­ka­nı ol­du ve 101 pa­re top atı­şıy­la An­ka­ra, bay­ram ye­ri­ne dö­nüş­tü.

O günden bu güne her 29 Ekimde Cumhuriyet coşkuyla kutlandı.

Gelelim günümüze;

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, valiliklerin yasaklamalarına rağmen bugün de tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor. Kurulan polis barikatları, sıkılan biber gazları ve tazyikli sular halkı durdurmaya yetmiyor.

Bayrak açanları tekmelemek halkın Cumhuriyete, bayrağa olan bağlılığını azaltmıyor, köreltmiyor, aksine daha büyük bir sevda ile sarılmasını sağlıyor.

Bayrak açan vatandaşa tekme atan polis kimin polisi?

Eğer o polis Cumhuriyetin polisi ise, bu halk kimin halkı?

Bunca engellemeye rağmen, Türk Bay­rak­la­rı­nı alan halk kitleleri mey­dan­lar­da­ki tö­ren­le­re akın etti.

Yollara kurulan barikatlar, illerden otobüslerin çıkartılmaması, Ankara girişinde otobüslerin şehre girişine izin verilmemesi, Cumhuriyet yürüyüşüne katılanları az gösterme çabaları başarılı olamadı.

Sözün özü, Halk Cumhuriyete sahip çıktı!

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
 
 

Mesut Bey,Türkiye Cumhuriyeti' nin kuruluşunu özlü,akıcı bir anlatımla vermişsiniz.Yakın tarihe dek her yerleşim yerinde kutlanan Cumhuriyet'in kuruluş kutlamaları artık sadece bir devlet törenine dönüşmüştür.Selamlar.

Hüseyin Başdoğan 
 24.10.2017 19:45
Cevap :
Merhaba, yorum ve katkı için teşekkürler. Selamlar, saygılar...  03.11.2017 10:53
 

Merhaba Mesut bey, Bakmayın siz bir kısım zerzavatın oluşturduğu kötü kokuya. Ocumhuriyet sonsuza kadar korunacaktır. Saygı ve selamlar

izmirli doksanyedi 
 30.10.2012 10:18
Cevap :
Merhaba Osman Bey. Evet, bu ayaklanışı görmek, gelecek için umut verdi. Yorum ve katkı için teşekkürler. Selamlar, saygılar...  31.10.2012 9:22
 

Kıymetli Mesut KARİP :Bu yasak kararını alanlar çok pişman oldular,neymiş can güvenliği içinmiş,çok güzel bir kutlama oldu bu halkın değerlerinden hiç bir şekilde vazgeçmeyeceği anlaşıldı.Cumhuriyetin kuruluşu, bir parti gibi rahat kurulmadığı açıkça görülmüştür.Selam ve saygılar....

Mehmet Burakgazi 
 29.10.2012 22:33
Cevap :
Merhaba Mehmet Bey. Bunlar yasak falan değil, biata davettir. Yorum ve katkı için teşekkürler. Selamlar, saygılar...  31.10.2012 9:19
 
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
 
Toplam blog
: 3842
Toplam yorum
: 6442
Toplam mesaj
: 310
Ort. okunma sayısı
: 2971
Kayıt tarihi
: 23.03.08
 
 

Antalya'da 1956 yılında doğdum. Emekliyim, Üniversite mezunuyum. Evliyim, bir oğlum var Mimar. Gü..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster