Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

27 Mart '10

 
Kategori
Sivil Toplum Kuruluşları
Okunma Sayısı
6567
 

Derneklerin olağanüstü kongreleri de olağan genel kurul hükmündedir

Derneklerin olağanüstü kongreleri de olağan genel kurul hükmündedir
 

Dernekler Uzmanı Öner Samanlı, Derneklerin Olağanüstü toplantılarını açıkladı....


DERNEK YÖNETİCİLERİNE,

DERNEK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULLARI HAKKINDA BİLGİLER ;

Yazı Serisi:005

GENEL KURULUN NİTELİĞİ VE OLUŞUMU

Derneklerin Genel kurullarının, derneğin en yetkili karar organı olduğu ve genel kurullarında, derneğe kayıtlı üyelerden oluştuğu hakkındaki daha önceki açıklamalarımıza ilaveten, bu kez derneklerin “Olağanüstü Genel Kurulları” hakkında açıklamalar yaparak, derneklere ilişkin bilgi arayışında olan, dernek ilgililerine rehberlik yapmak amacındayız.

DERNEKLER KAMUOYUNA DOĞRU VE HUKUKA UYGUN BİLGİ AKIŞI SAĞLAMALIDIR.

Dernek genel kurullarının toplanma zamanı, Olağan ve olağanüstü olmak üzere iki şekilde toplanır. Olağan genel kurul toplantılarının en geç üç yılda bir yapılması zorunludur.

Dernek bunu tüzüğünde de belirler. Genel kurul, Yönetim veya Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hâllerde veya Dernek üyelerinden beşte birinin yazılı başvurusu üzerine, Yönetim Kurulunca, (Olağanüstü Toplantı) ya da çağrılabilir.

BİR DERNEK HANGİ HALLERDE OLAĞANÜSTÜ TOPLANTIYA ÇAĞIRILABİLİR

1. Olağanüstü Genel Kurul toplantısının yapılması amacıyla, işbu Olağanüstü Genel Kurul, Yönetim veya Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde yapılabilir.

2. Dernek üyelerinden beşte birinin yazılı başvurusu üzerine, Yönetim Kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır.

3.Yönetim Kurulu, Genel Kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine, derneğin bulunduğu yerdeki Sulh Hukuk Mahkemesi Hakimi, üç üyeyi Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

BİR DERNEĞİN OLAĞANÜSTÜ TOPLANTIYA ÇAĞIRILABİLMESİNE SEBEB OLAN ETMENLER NELER OLABİLİR

1. Derneğin Genel Kurulu ile görevlendirilen Yönetim, Denetim gibi kurullarının görevlerine uygun şekilde davranmadıklarına ilişkin, üyeler arasında endişe hasıl olmuşsa.

2. Derneğin, tüzüğündeki amaçları dışına çıktığı yönünde üyeler arasında endişe hasıl olmuşsa.

3. Dernek tüzüğünde bulunmayan faaliyetlere yöneldiği yönünde, üyeler arasında endişe hasıl olmuşsa. ( Örneğin dernek tüzüğünde uluslar arası ilişki yapabilmesine dair hüküm yok olmasına rağmen böyle bir faaliyetin söz konusu olması gibi)

4. Dernek mali işlerinin yürütülmesinde üyeler arasında endişe hasıl olmuşsa.

5. Dernek yönetiminde baskıcı ve diğer üyelerin görüş ve önerilerine önem verilmediği yönünde üyeler arasında görüş ayrılıkları ortaya çıkmış ise.

6. Derneğin, milli ve manevi ülke çıkarlarını zora sokucu gizli faaliyetleri bulunduğuna ilişkin, üyeler arasında endişe hasıl olmuşsa.

7. Dernek Yönetim Kurulu üyelerinin, Yönetim Kurulu toplantılarına diğer üyelerin katılma istekleri karşısında izin vermemesi ve toplantıya diğer üyelerin katılma isteklerinin red edilmesi gibi hallerde.

8. Derneğin Denetim Kurulu faaliyetlerinin, endişe verir olduğu yönünde, üyeler arasında endişe hasıl olmuşsa.

9. Derneğin, kamuoyunda infial uyandırıcı açıklamalarda bulunması hallerinde, üyeler arasında sıkıntı ve endişe hasıl olmuşsa.

10.Derneğin ikameten resmi adresinde bulunmayıp, başka bir yere taşınması ve bu taşınma hakkında da, ilgili Dernekler Müdürlüğüne bilginin verilmediği yönünde üyeler arasında endişe hasıl olmuşsa.

11. Dernek Yöneticilerinin ve Deneticilerinin Olağan Toplantı ile seçilmeleri sonrasında, bu görevlerine liyakaten uygun olmadıkları yönünde, üyeler arasında kayda değer ortak endişe hasıl olmuşsa.

12. Dernek Yönetim Kurulları arasında görevli bulunanların, Yönetim kurulları kararlarına sürekli muhalif olmalarına rağmen işbu karaların uygun olduğu yönünde kararlar alındığına dair subut delillerin olması yönünde üyeler arasında görüşler hasıl olmuşsa.

13. Dernek Yönetim ve Denetim Kurulları toplantılarının gerekli toplantı zamanlarında toplanmadığına dair tespitler mevcut ise yada bu hususlarda üyeler arasında endişe hasıl olmuşsa.

14. Dernek Yönetim ve Denetim kurullarına aday olup da seçilenlerin, dernek faaliyetleri sürecinde yeterli bulunmayarak, dernek üyelerinden beşte birinin yazılı başvurusu üzerine, Yönetim Kurulunca Olağanüstü toplantıya da çağrılabilir.

15. Dernek Gelirlerinin toplanılmasında aksaklıkların bulunduğu ve bu aksaklıkların düzeltilmesi yönündeki üye taleplerine rağmen işbu yanlışlığın düzeltildiğine dair diğer üyeler arasında kanaat oluşmamışsa,

16. Dernek harcamalarının tüzük ve yönerge ile, tahmini bilanço dışında olduğu ve bu harcamaların derneğin hal ve gidişine leke sürebileceği endişesi diğer üyeler arasında ciddi olarak hissedilebilmekteyse.

17. Dernek Genel kurullarında görev alanların kendi istemleriyle görevden çekilme talepleri nedeniyle yeni bir yönetsel yapının teessüs ettirilmesi gerektiği hallerde.

18. Dernek üyeleri arasında eşitlik prensiplerinin ihlal ettirildiği, toplantılarda üyeler arasında konuşma adaletsizlikleri gibi hususlarda sorunlar yaşanmakta ise.

19.Dernek faaliyetlerinin bir siyasi partiye yakınlığı ile bilinmesi, hissedilmesi gibi sıkıntı verici durumların hasıl olması nedeniyle sıkıntı duyan diğer üyelerin talepleriyle.

20.Yukarıda açıklanan hususlara benzer yada ilintili sair Hukuksuzlukların şiddetle görünür, hissedilir ve yaşanılır olduğu tüm hallerde

Yasa ve Tüzüklerin emrettiği müracaat şekliyle, Derneğin Olağan Üstü toplantıya çağırılması ve işbu Olağan Üstü Genel kurul Toplantısının kurallarına uygun şekilde ifası gereklidir.

OLAĞAN ÜSTÜ TOPLANTI YAPAN BİR DERNEK, TEKRAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPMAK ZORUNDA MIDIR

Bu hususta yurt genelindeki Dernekler Müdürlüklerinde yapılan sorgulamalarımıza, evet yeniden “Olağan Genel Kurul Toplantısı” yapılmalıdır diyen birimler bulunduğu gibi, birimlerin çoğunluğu da bizim de fikrimizce olduğu üzere, hayır, Olağan Üstü Toplantının yapılması, mevcut aksaklık veya noksanlığın yada sorunların çözülmesi gayesiyle yapıldığına göre, ayrıca yeniden bir Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmasına gerek yoktur, şeklindedir.

Bir derneğin, olağan üstü toplantı yapmasının esas gayesi mevcut sıkıntı yada noksanlıkların giderilmesi, ve hukuki düzelmenin sağlanıldığından emin olunmakla ilintilidir.

Hal böyle olduğundan da hareketle, bir derneğin “Olağan Üstü Toplantı” ya çağırılması ve işbu toplantı sürecinde de, derneğin işbu sorunlara ilişkin hususlarının günden maddesinde yer almasının yanı sıra, Olağan Toplantıdaki diğer gündem maddeleri ile örtüşen şekilde, yeniden derneğin kurullarının oluşturulması, ve diğer gündeme ilişkin çözümlerin sağlanması ahvalinde, derneğin tekraren Olağan Genel kurul yapması akla, mantığa ve hukuka aykırı bir tezahür olacaktır.

Derneklerin tamamına yakını gönüllü üyelerin sivil toplum mücadelesini ve amaçlarının kamusal alanda, ülkenin sosyalleşme ve dayanışma içeriğine destek amaçlı olduğu bilinen bir gerçektir.

SONUÇ OLARAK;

Olağan Üstü Toplantı yapan bir dernek tekrar “Olağan Genel Kurul Toplantısı” Yapmak Zorunda Değildir.

Bir derneğin, evveliyatında, Yasa ve tüzüklere ve yine derneğin tüzüğüne uygun olarak Genel Kurul icra ve ifasının sonrasında;

1. Yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısı ile hem mevcut aksaklıklarını çözümlemesi, hem de aynen Olağan Genel kurul Toplantısındaki usul esas ve gündem maddeleri gereği işbu süreci tamamlayarak, yeniden Yönetim, Denetim ve Tüzüğündeki diğer Kurullarını oluşturmuş olması halinde, yeniden “Olağan Genel Kurul” yapması gerekmez.

2. Dernek bu husustaki kararını kendisi verebilecektir. İhtiyari olarak yeniden bir “Olağan Genel Kurul” icra ve ifası ise kırtasiye israfı, zaman kaybı, hukuki bir anlamsızlık, bürokratik bir meşguliyet olmaktan öteye de gidemeyecektir.

3. Bu husustaki en doğru bir çözüm de; Derneğin Ana Tüzüğüne, derneğin faaliyetleri sürecinde, gerektiğinde yapılması gereken OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI”nın, Yasalar, Tüzükler ve Dernek Tüzüğünün gerektirdiği şekilde yapılmış olduğunun yazılması halinde, yeniden bir OLAĞAN GENEL KURUL toplantısının yapılmasına gerek olmadığının yazılmış olmasıyla kökten çözümlenmiş olacaktır.

Böylece hiçbir yasal mevzuatta bulunmamasına rağmen yorumlamalarla ve eskiden Emniyet Teşkilatlarınca Yönetilen Derneklerdeki Denetsel anlayışın tezahürü olan düşüncelerden de hareketle, farklı farklı uygulamalar yapılmasının, farklı görüşlerle dernek yönetimlerinin ve derneklerin mağdur edilmelerinin de, önüne geçilmiş olacaktır.

Onaylı bir Dernek Ana tüzüğü, dernekler mevzuatında bulunmayan hususlarda rehber ve yol gösterici yasal bir dayanaktır.

OLAĞAN ÜSTÜ TOPLANTI YAPTIKTAN SONRAKİ SÜREÇTE,

BİR DERNEK TEKRAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPMAK ZORUNDA OLMADIĞINI,

ANA TÜZÜĞÜNE,

AŞAĞIDA YAZILI PARAGRAFI KOYMASIYLA, BU SORUNA KÖKTEN ÇÖZÜM GETİRMİŞ OLACAKTIR.

….“Olağanüstü Genel Kurul toplantıları sonunda alınacak karar ve/veya varılan sonuçlar da aynen Olağan Genel Kurulların hükmünde olup, Olağan Üstü Genel Kurul icralarının sonrasında dernek yasanın öngördüğü 3 (üç) yıllık kongre ve faaliyet süresine tabi olur.

Olağanüstü kongre olarak gündemi tamamlanan tüm genel kurulların sonuçları, tasfiye hali dışında, yeniden dernek yönetim ve denetimi ile ilgili kurullarının kurulması ve faaliyetinin sürdürülmesini sağlamış olduğundan, yani derneğin sağlıksız bir yapıdan, sağlıklı bir yapıya kavuşturulmuş olması nedeniyle, olağanüstü toplantının yapıldığı tarihin üç yıl sonraki ayının/gününde yapılması gereken ilk olağan genel kurul toplantısı durumundadır.”

Öner SAMANLI

“TÜKORDER”

Tüketiciyi Koruma ve Bilinçlendirme Derneği

GENEL BAŞKANI

e-iletişim: tukorder@hotmail.com

YARARLANILAN KAYNAKLAR:

DERNEKLER KANUNU. Kanun No. 5253 Kabul Tarihi : 4.11.2004

TÜRK MEDENİ KANUNU. Kanun No: 4721 Kabul Tarihi: 22.11.2001 RG: 08.12.2001- 24607

“TÜKORDER” Dernekler Hukuk Bürosu Arşivi

Avrupa Birliği Üye Ülkeleri Sivil Toplum Yönergeleri

AB. Sivil Toplum Örgütlerine Çözüm Önerileri ve Yönetsel Kolaylıklar Mevzuatı

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
 
 
Toplam blog
: 295
Toplam yorum
: 69
Toplam mesaj
: 25
Ort. okunma sayısı
: 3063
Kayıt tarihi
: 22.08.08
 
 

Prof.Dr. Öner Samanlı, yıllarını eğitim ve öğretim faaliyetlerine adamış, birçok bilimsel makalen..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster