Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

26 Kasım '15

 
Kategori
Güncel
Okunma Sayısı
111
 

G20 ve T20 Antalya Zirvesinde Kooperatifler

G20 ve T20 Antalya Zirvesinde Kooperatifler
 

2015 Antalya G20 zirvesi kapsamındaki tüm toplantılara 26 ülkeden 7 uluslararası örgütten 13.000 kişi katıldı. Sadece zirveye katılan basın mensubu sayısı 3000’dir.  T20 toplantılarına G20 Zirvesi kapsamında yer alan ülkelerin Bakanları, G20 Yöneticileri (Şerpaları), İş Dünyasından büyük şirketlerin Yöneticileri, IMF, OECD, BM, ILO gibi birçok Uluslararası Kuruluştan temsilci katılmıştır.

G20 Zirvelerinde toplumun farklı kesimlerini bir araya getirmek, daha geniş kitlelere ulaşmak, daha yapıcı ve kapsayıcı çözüm önerileri geliştirebilmek için farklı kesimlerden beş farklı grup oluşturulmuştur. Bu gruplar aracılığıyla G20 zirveleri öncesi hazırlık yapmak üzere çalışma ortamları yaratılmıştır. Bu gruplar B20 (İş 20), C20 (Sivil Toplum20), L20 (Emek 20), Y20 (Gençlik20) ve T20 (Düşünce20) gruplarıdır.

Kooperatifçilik hareketinden 14.11.2015 tarihinde yapılan B20 toplantılarına ICA’dan Genel Müdür Charles Gould yanında katılırken, G20 üyesi ülkelerin heyetleri içinde toplantılara Kanada’dan ICA’nın yeni başkanı Desjardins Group adına Monique Leraux, Fransa’dan Credit Cooperative adına Jean Louis Bancel, Arjantin’den COOPERAR adına Ariel Enrique Guarca, Avusturalya’dan CBH Group adına Andrew John Crane, İngitere’den ICMIF adına Shaun Tarbuck katılmıştır 13-16.11.2015 tarihleri arasında gerçekleştirilen G20/T20 toplantılarına da ülkemizden sadece ORKOOP iştirak etmiştir.

T20 grubu ilk defa Meksika başkanlığı esnasında 2011 yılında kurulmuştur. Grup kurulduğu yıldan beri diğer alt gruplardan farklı bir çalışma yöntemi uygulamıştır. G20 gündeminde yer alan konuların daha derinlemesine değerlendirmesini yapmış, analitik analizler geliştirmiş, somut ve sürdürülebilir politikalar üretmesine yardımcı olmuştur. Yani bir düşünce platformu şeklinde çalışmıştır. Grubun ele aldığı konularda oluşturulan görüşler T20 Başkanı tarafından Şerpa denilen ülke G20 temsilcilerine sunulmaktadır. Gerek oluşumu gerekse çalışma yapısı ve şekli olarak G20 içindeki en stratejik gruptur.

T20, küresel, bölgesel ve ulusal düşünce ve uzmanların analizleri bir araya getiren ve politika değişimini kolaylaştırarak G20’ye bir 'fikir bankası' olarak hizmet vermektedir.  T20 Türkiye tarafından 13-16 Kasım 2015 tarihleri arasında G20 Zirvesi / Küresel Politika Diyalog Platformu Konferansı ön hazırlık toplantıları gerçekleştirilmiştir. Bu konferans G20 temsilcileri ile kooperatifçilik hareketinin çalışmalarını ve önemini anlatmak için etkileşim ve diyalog kurmak için iyi bir fırsat olmuştur. Toplantılara dünyanın en başarılı ve tanınmış iş adamları, iş dünyasından yöneticiler, yenilikçiler ve politika uzmanları katılmışlardır. G20 toplantı programları kapsamında13 Kasım tarihinde Dünya KOBİ Forumu Konferansı ve İnovasyon-20 Zirvesi gerçekleştirilmiştir. 14 Kasım tarihinde B 20 Zirvesi, 15 Kasım tarihinde Kapsayıcılık: Çin 2016 Vizyonu ile Sürdürülebilir büyüme için finansman altyapısı konferansları yapılmıştır. 16 Kasım tarihinde ise basın röportajları ikili toplantılar düzenlenmiştir. 

T20 Zirvesi düşünce temsilcileri ve akademisyenlerle birlikte, uluslararası kuruluşlar, iş dünyası ve hükümetlerden konuşmacılar içeren geniş bir platform olarak çalışmıştır. G20 2015 Zirvesi içinde T20 ilk kez Küresel Politika Diyalog Platformu Konferansı düzenlenmiştir. Etkinliğin ilk oturumunda sürdürülebilir Kalkınma için G20 ve Küresel Yönetişim üzerinde durulmuştur. Toplantılarda küresel yönetişim reformu mimarisi, BM'nin rolü, sivil toplum ve özel sektör dâhil diğer paydaşların katkı koyacağı bir tartışma ortam yaratılmıştır. Geniş, çok boyutlu ve evrensel gündem olarak Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ele alınmıştır. Sürdürülebilir kalkınma perspektifinden küresel kamu malları üzerinde değerlendirmeler ve tartışmalar yapılmıştır. ICA Genel Kurul Programı çerçevesinde 9 Kasım 2015 tarihinde Antalya’da gerçekleştirilen ICAO G20: İklim Değişikliği seminerinde ele alındığı gibi iklim değişikliğinin toplumsal yaşam ve ekonomi içinde ticaret ve finansal istikrarı üzerine etkileri ve alınması gereken tedbirler üzerinde durulmuştur. G20’nin ağırlıklı olarak küresel yönetişimdeki rolü ele alınmıştır. 

T20 toplantıları içinde konuşmacılar tarafından tarım, gıda güvenliği, iklim değişikliği ve yoksullukla mücadele konuları tüm oturumlarda ele alınmış, ilk defa zirvelerde ele alınan kapsayıcılık içinde sürdürülebilir kalkınmada sivil toplum örgütlerinin önemine değinilmiştir. Bu kapsamda kooperatiflerin sosyo ekonomik önemi de dile getirilmiştir. Çalışma gruplarının yaptıkları ön çalışmaların sonunda ortaya çıkan sonuç dokümanları G20 liderlerine sunulmuştur. G20 Antalya Zirvesi Liderlerinin kabul ettiği bildiride global sorunlar tüm boyutları ile ele alınmış ve kararlar açıklanmıştır.

Bildirgede 24 madde kapsamında iklim değişikliği konusuna özel yer verilmiştir. Liderler kabul ettikleri bildirgenin 24 maddesinde “İklim değişikliği zamanımızın en büyük sınamalarından biridir. 2015’in iklim değişikliği ve etkileriyle ilgili etkin, güçlü ve müşterek eylem gerektiren kritik bir yıl olduğunun farkındayız. Lima Eylem Çağrısında belirtildiği üzere,  iki derecenin altı hedefini teyit ediyoruz. BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS)  altında tüm taraflara uygulanabilir hukuki bağlayıcılığı olan bir protokol, başka bir hukuki araç veya mutabık kalınmış bir çıktı kabul edilmesi için kararlılığımızı vurgularız. Eylemlerimiz büyüme ve sürdürülebilir kalkınmayı destekleyecektir. Paris Anlaşması’nın adil, dengeli, iddialı, kalıcı ve dinamik olması gerektiğini teyit ederiz. Paris’te farklı milli koşullar ışığında, ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar ve göreceli kabiliyetler prensibini yansıtan iddialı bir anlaşmaya ulaşma taahhüdümüzün altını çizeriz.  BMİDÇS’nin iklim değişikliği müzakereleri için başlıca uluslararası hükümetler arası organ olduğunu tekrar vurgularız. Tüm G20 ülkeleri de dahil 160’ın üzerinde Tarafın BMİDÇS’ne ulusal olarak niyet ettikleri katkılarını (INDC) sunmuş olmalarını memnuniyetle karşılıyoruz ve henüz sunmamış olanları, bunu Paris Konferansı öncesinde gerçekleştirmeye davet ediyoruz. INDC’lerimizi uygulamaya hazırız. Önümüzdeki günlerde Paris’te ileride izlenecek yolun belirlenmesi için müzakerecilerimizi,  diğer hususlara ilaveten, salım azaltımı, uyum, finansman, teknoloji geliştirme ve transferi ile şeffaflık gibi kilit konuların görüşülmesine yapıcı ve esnek bir biçimde müdahil olmaları yönünde talimatlandıracağız. Paris 21. Taraflar Konferansı’ndan başarılı bir sonuç çıkması için beraberce çalışma kararlılığındayız.” demişlerdir.

Diğer taraftan liderler bildirisinin ilk giriş maddesinde büyümenin güçlü ve kapsayıcı olması konusundaki kararlılık,  kaliteli istihdam oluşturulması, kapsayıcı büyümeyi ilerletmek ve güveni sağlamlaştırmak için tüm politika araçlarının kullanılması ve bütün paydaşlarla güçlü bir ilişki kurulması gerektiği ifade edilmiştir.   

Sosyal diyalogun hedeflerimizin ileriye götürülmesinde gerekli olduğunu ifade etmişlerdir. Girişimciliğin teşvik edilmesi dahil olmak üzere, gençlerimizin işgücü piyasasına daha iyi entegre olmasını desteklemek konusunda kararlı olduklarını ifade etmişlerdir.  OECD ve ILO’ya bu hedefe ulaşılması yolundaki ilerlemeyi izlemek üzere bizlere destek vermeleri çağrısında bulunmuşlardır.

Özellikle özel sektör katkısıyla yatırımları arttıracak güçlü bir ivme sağlamak için yatırım ortamının geliştirilmesi, kamu yatırımları da dahil olmak üzere verimli ve kaliteli altyapı yatırımların teşvik edilmesi, küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) desteklenmesi ve bilgi paylaşımına katkı sağlayacak somut politika ve eylemleri bünyesinde barındıran Ülkelere Özel Yatırım Stratejilerini geliştirdiklerini söylemişlerdir.

Kooperatiflerinde içinde yer aldığı KOBİ’lerin uzun vadeli finansman imkanlarının geliştirilmesine özel önem verildiği belirtilmiştir. Bu çerçevede rehber niteliğinde hazırlanan KOBİ Finansmanı Ortak Eylem Planı ile G20/OECD KOBİ Finansmanı Üst Düzey İlkelerinin yanı sıra KOBİ’lerin büyüme ve istihdama katkısını kolaylaştıracak küresel bir platform niteliğinde yeni bir girişim olan ve özel sektör öncülüğünde kurulan Dünya KOBİ Forumu’nu memnuniyetle karşıladıkları açıklanmıştır. G20 liderleri tarafından Kapsayıcı Küresel Değer Zincirleri (KDZ) dünya ticaretinin önemli güçlerinden biri haline gelmiştir. Her boyuttaki şirketin ve özellikle KOBİ’lerin her ekonomik kalkınma düzeyindeki ülkede KDZ’lere katılmasına imkân veren politikaları destekliyoruz ve gelişmekte olan ülkelerin daha iyi katılımını ve değer katmasını teşvik ediyoruz denmiştir. Rüşvetle etkili mücadelede gerektiği hallerde ve ulusal hukuk sistemleriyle uyumlu olacak şekilde hukuki ve idari prosedürler de dâhil olmak üzere uluslararası işbirliğinin temel bir araç olarak teşvik edildiği belirtilmiştir.

G20 2015 çalışmalarında enerjiye erişim, gıda güvenliği ve beslenme, insan kaynaklarının geliştirilmesi, kaliteli altyapı, finansal kapsayıcılık ve iç kaynakların harekete geçirilmesi gibi alanlarda sürdürülebilir kalkınmayı desteklediklerini ifade etmişlerdir. Ürettiğimiz, tükettiğimiz ve sattığımız gıdanın tüm boyutlarıyla – ekonomik, sosyal ve çevresel – sürdürülebilir olmasının sağlanmasına yönelik taahhüdümüzün altını çizen G20 Gıda Güvenliği ve Sürdürülebilir Gıda Sistemleri Eylem Planı’nı onaylıyoruz denmiştir. Piyasaların şeffaflığını geliştiren, gelirleri ve kaliteli istihdamı artıran ve sürdürülebilir verimliliğin büyümesini güçlendiren tarımda ve gıda sistemlerinde sorumlu yatırımların teşvik edilmesine odaklanmayı sürdürdüklerini belirtmişlerdir.

Küçük ölçekli ve aile işletmeleri ile kırsal alanda bulunan kadınlar ve gençlerin ihtiyaçlarına özel bir dikkat gösterileceği, gıda israfı ve kayıplarının küresel ölçekte azaltılması taahhüdünde de bulunduklarını açıklamışlardır. Dünya Kooperatifçilik hareketinin ICA ve ICAO’nun da organizasyon yapısı içinde yer aldıkları ve katıldıkları “Gezegeni Doyurmak – Yaşam için Enerji” temasıyla düzenlenen Expo Milano’yu memnuniyetle karşıladıkları açıklanmıştır.  G20 Liderlerince Tarım Bakanlarının, G20 ülkelerinin ve diğer ülkelerin gıda israfı ve kayıplarını ölçebilecekleri ve azaltabilecekleri yöntemlerin iyileştirilmesi için yeni bir platform tesis edilmesine yönelik kararını da memnuniyetle karşılanmıştır. Kapsayıcı İş Çağrısı yoluyla düşük gelirli kişilerin ve toplulukların piyasalara alıcı, üretici ve tüketici olarak katılımları için fırsatlar yaratılması yolunda bütün paydaşların ortak çalışma ihtiyacını vurgulamışlardır.

Bildirinin son maddesinde de G20 liderleri ekonomilerimizin gerçek ve potansiyel büyümesini yükseltmek, istihdam oluşumunu desteklemek, dayanıklılığı güçlendirmek, kalkınmayı teşvik etmek ve politikalarımızın kapsayıcılığını artırmak için beraber hareket etmeyi sürdürmeye kararlılığımızı devam ettiriyor demişlerdir.

G20 Liderler toplantıları öncesinde kooperatifçiler toplantılarda kooperatif hareketinin global sorunlara çözüm yaratacak özel iş modelinin tanınması çağrısında bulunulmuştur. Başta İklim Değişikliği olmak üzere global sorunlar karşısında kooperatiflerin yaklaşım ve çabaları aktarılmıştır. Ancak kooperatiflerin avantajlarının G20 içinde açıklanan bildiride görüldüğü üzere yeteri kadar vurgulandığını söylememiz güçtür. Bildiride kooperatiflerin sosyo ekonomik önemini vurgulayan ifadelere yer verilmesi önemlidir. Kooperatiflerin iş dünyasının bir parçası olarak yüklendiği ve yükleneceği rollerin çok iyi anlatılması ve anlaşılması gerekmektedir. Bu amaçla kooperatifçilik hareketinin gelecekteki G20 Zirvelerinde ele alınacak konularda ortak bir politika oluşturmaya ihtiyacı vardır. G20 toplantılarına katılan ICA dışında ICA üyesi Avusturalya, İngiltere, Fransa, ABD ve Arjantin gibi ülkelerde kooperatiflere ait kuruluşlarında ülke heyetlerine katıldığı dikkate alınarak gelecekteki G20 Türkiye heyetinde Türk Kooperatifçilik hareketinden başarılı yöneticilerinin de heyet içinde yer alması sağlanmalıdır. Her biri çeşitli alanlarda ve sektörlerde TOBB üyesi olan kooperatiflerin bu heyetlerde ve çalışmalarda yer alması Türkiye’nin önderlik ettiği G20’nin kapsayıcılık politikasına destek olacaktır.

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
 
Toplam blog
: 416
Toplam yorum
: 86
Toplam mesaj
: 4
Ort. okunma sayısı
: 778
Kayıt tarihi
: 19.02.10
 
 

Tarım, Gıda, Ormancılık, Çevre, Örgütlenme ve Proje konularında çalışmalarda bulunmaktayım. Öncel..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster