Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

15 Mayıs '13

 
Kategori
Türkiye Ekonomisi
Okunma Sayısı
4148
 

IMF'ye olan borç kapatılırken, son on yılda satılan kurum ve kuruluşlarımız...

IMF'ye olan borç kapatılırken, son on yılda satılan kurum ve kuruluşlarımız...
 

IMF’ye olan borcu bitirince ne kadar rahatladık bilemezsiniz…

Öylesine rahatladık ki; borsuzluğun ne olduğu tüm damarlarımıza kadar birden işleyiverdi!

IMF’ye borcu nasıl bitirdik?

Televizyonlarda gösterildiği gibi Merkez Bankasında bilgisayarın başına oturup, bir tuşa basarak şakkadak değil!

Önce bu günlere nasıl geldik ona bakalım.

Bu ülke 90 yıllık Cumhuriyet tarihinde, kamu eliyle neler yapmış ve bu yapılanlar ne zaman satılmış ona bakalım. 22 milyar dolarlık borcu 23.5 milyar dolarak halka sunanlar, ülkenin değerlerini, ne zaman bir bir elden çıkarmışlar ona bakalım.

Hangi yıl hangi tesis satıldı?

YIL 2003

Kayseri’deki Tak­san, Bo­lu Ge­re­de­’de­ki Ger­kon­san, SE­KA­’nın Ba­lı­ke­sir, Af­yon, Kas­ta­mo­nu, Ak­su ve Çay­cu­ma iş­let­me­le­riy­le Ta­şu­cu ter­sa­ne ala­nı, TE­KE­L’­in ka­ya tu­zu te­sis­le­ri, Çeş­me, Ku­şa­da­sı, Trab­zon ve Di­ki­li li­man­la­rı, Sü­mer Hol­din­g’­in Me­ri­nos Ha­lı Mar­ka­sı ve Adı­ya­man İş­let­me­si, Tür­ki­ye Zi­ra­i Do­na­tım Ku­ru­mu­’nun Sa­kar­ya iş­let­me­si, İş Ban­ka­sı C, Ar­çe­lik, To­faş, Ün­ye Çi­men­to ve Tür­ki­ye Kal­kın­ma Ban­ka­sı­’na ait ka­mu­nun elin­de­ki his­se­ler­le 277 adet ta­şın­maz, 103 ar­sa ve 90 adet loj­man;

YIL 2004

Tekel’­in al­kol­lü iç­ki­ler bö­lü­mü, Es­ki­şe­hir Do­ğal­gaz Şir­ke­ti (Es­gaz), Art­vin Mur­gul ile Kas­ta­mo­nu Kü­re­’de ba­kır ma­de­ni çı­ka­rıp iş­le­yen Eti Ba­kır, Si­vas ve Ma­lat­ya­’da­ki Div­ri­ği He­kim­han Ma­den İş­let­me­le­ri, Bur­sa Do­ğal­gaz Şir­ke­ti (Bur­sa­gaz), Amas­ya Şe­ker Fab­ri­ka­sı, Kü­tah­ya Tav­şan­lı­’da­ki Eti Gü­müş, Ela­zı­ğ’­da­ki Eti Krom, An­tal­ya­’da­ki Eti Elek­tro­me­ta­lur­ji iş­let­me­le­ri, Ça­ye­li Ba­kır İş­let­me­le­ri, Kü­tah­ya Şe­ker Fab­ri­ka­sı, Tür­ki­ye Güb­re Sa­na­yi şir­ke­ti­ne ait Gem­lik ve İs­tan­bu­l’­da­ki fab­ri­ka­la­rı ile Kü­tah­ya Güb­re Var­lık­la­rı ve Şan­lı­ur­fa de­po­la­rı ara­zi­si, Sü­mer Hol­din­g’­in Ma­lat­ya, Ba­kır­köy ve Di­yar­ba­kır iş­let­me­leri, SE­KA­’nın Ka­ra­ca­su, Ar­da­nuç ve Ak­kuş iş­let­me­le­riy­le An­ka­ra Alım Sa­tım Mü­dür­lü­ğü bi­na­sı, EBÜ­AŞ’­ın Sam­sun So­ğuk Ha­va De­po­su, Ma­ni­sa Kom­bi­na­sı ve ar­sa­sı, Sü­mer Hol­din­g’­e ait Or­ta­do­ğu Tek­no­park şir­ke­ti, Ça­nak­ka­le De­ri, Ma­lat­ya ve Tü­mo­san iş­let­me­le­ri, Tür­ki­ye De­mir Çe­lik İş­let­me­le­ri­’ne ait Kal­kın­ma Ban­ka­sı his­se­le­ri, TE­KE­L’­in Tuz­lu­ca ve Se­ki­li tuz­la­la­rı, Bur­sa İnel­gö­l’­de­ki Kib­rit Fab­ri­ka­sı, Ka­da­de­niz Ba­kır İş­let­me­le­ri­’nin Sam­sun İş­let­me­si, Tür­ki­ye De­niz­ci­lik İş­let­me­le­ri­’ne ait An­ka­ra ve Sam­sun fe­ri­bot­la­rı, THY’­nin 126 mil­yon do­lar­lık his­se­si­ ile 375 adet ta­şın­maz ve loj­man;

YIL 2005

Türk Te­le­kom, TE­KE­L’­in si­ga­ra bö­lü­mü, İs­tan­bul Ata­köy Tu­rizm, Ata­köy Otel­ci­lik, Ata­köy Ma­ri­na ve Yat İş­let­me­le­ri, Kon­ya Sey­di­şe­hi­r’­de­ki Eti Alü­min­yum Fab­ri­ka­sı, Kıb­rıs Türk Ha­va Yol­la­rı şir­ke­ti, Ada­pa­za­rı Şe­ker Fab­ri­ka­sı, Tür­ki­ye De­niz İş­let­me­le­ri­’nin Ka­ra­de­niz ve Tu­ran Emek­siz ge­mi­le­ri ile şe­hir hat­la­rı hiz­met­le­ri ve ge­mi­le­ri, TE­KE­L’­in Kris­tal Tuz Ra­fi­ne­ri­si ile Ka­ğız­man Tuz­la­sı, Sü­mer Hol­din­g’­in İs­tan­bul İmar Şir­ke­ti, Bey­koz İş­let­me­si, ma­ki­na ve teç­hi­zat­la­rı, Tür­ki­ye Güb­re Sa­na­yi­’nin Sam­sun Güb­re Fab­ri­ka­sı ve Or­du Fat­sa ile Te­kir­dağ de­po­la­rı, DSİ, Ba­yın­dır­lık Ba­kan­lı­ğı ve Ka­ra­yol­la­rı­’nın Kay­se­ri Er­ci­ye­s’­te­ki sos­yal te­sis­le­ri, Sü­mer Hol­din­g’­in Asel­sa­n’­da­ki his­se­si, Sa­rı­ka­mış ve Ter­can iş­let­me­le­ri, Ye­şi­lo­va Ha­lı ve Bat­ta­ni­ye Fab­ri­ka­sı, Emek­li San­dı­ğı­’nın Ku­şa­da­sı Ta­til Kö­yü ile İs­tan­bul Hil­ton Ote­li, THY’­nin USA­Ş’­ta­ki his­se­si, TOP­RAŞ ve PET­Kİ­M’­de­ki ka­mu his­se­le­ri­nin bir bö­lü­müy­le 120 ta­şın­maz ile 41 adet ar­sa;

YIL 2006

TÜP­RAŞ, Er­de­mir, Ba­şak Si­gor­ta ve Ba­şak Emek­li­lik, TE­KE­L’­in Ka­ya­cık, Yav­şan ve Kal­dı­rım tuz­la­la­rı, TE­KE­L’­in ikiz ku­le­ler ola­rak bi­li­nen An­ka­ra Baş­mü­dür­lük Bi­na­sı ve Bod­rum te­sis­le­ri, Emek­li San­dı­ğı­’nın baş­kent­te­ki Bü­yük An­ka­ra Ote­li ve Kı­zı­lay Emek İş­ha­nı, İz­- mi­r’­de­ki Bü­yük Efes Ote­li, İs­tan­bu­l’­da­ki Bü­yük Ta­rab­ya Ote­li, Tür­ki­ye De­niz­ci­lik İş­let­me­le­ri­’nin Ya­kıt-2 ge­mi­si, Ça­nak­ka­le Şe­hir Hat­la­rı Hiz­met­le­riy­le 9 ge­mi­si, THY’­ye ait ka­mu his­se­le­ri­nin bir bö­lü­müy­le 350 adet dai­re, ar­sa ve ta­şın­maz;

YIL 2007

TCDİ- De­ve­ci Ma­den Sa­ha­sı İş­let­me Hak­kı, TCDD Mer­sin Li­ma­nı, KGM İs­tan­bul Le­vent Ar­sa­sı, Sü­mer Hol­ding- BU­MAS, Araç Mu­aye­ne İs­tas­yo­nunun 1.-2. böl­gesi, Emek­li San­dı­ğı Mül­ki­ye­ti Bur­sa Çe­lik Pa­las Otel, Tür­ki­ye Halk Ban­ka­sı, 245 adet dai­re, ar­sa ve ta­şın­maz;

YIL 2008

Pet­kİm Pet­ro­kim­ya Hol­ding A.Ş., Sü­mer Hol­ding NİT­RO-MAK Ma­ki­ne Kim­ya Nit­ro No­bel Kim­ya Sa­na­yi A.Ş.’nin yüz­de 33.5 his­se­si, Te­kel ve Si­ga­ra Sa­na­yi­i İş­let­me­le­ri ve Ti­ca­re­ti A.Ş., An­ka­ra Do­ğal Elek­trik Üre­tim ve Ti­ca­ret A.Ş.’nin 9 san­tra­li, Te­kel ve Si­ga­ra Sa­na­yi İş­let­me­le­ri’­ne ait Pi­po ve Nar­gi­le Mar­ka­la­rı, Türk Te­le­ko­mü­ni­kas­yon ve 196 adet dai­re, ar­sa ve ta­şın­maz;

YIL 2009

TE­DAŞ Baş­kent Elek­trik Da­ğı­tım A.Ş., TE­DAŞ Sa­kar­ya Elek­trik Da­ğı­tım A.Ş., TE­KEL Kas­ta­mo­nu Jüt İp­li­ği Fab. Ma­ki­ne ve tec­hi­za­tı, TE­DAŞ Kon­ya Me­ram Elek­trik Da­ğı­tım A.Ş. ve 140 adet dai­re, ar­sa ve ta­şın­maz;

YIL 2010

TCDD’­nin Sam­sun ve Ban­dır­ma li­man­la­rı, TE­KE­L’­in Ça­mal­tı ve Ay­va­lık tuz­la­la­rı, Es­ki­şe­hir Os­man­ga­zi, Çam­lı­bel, Ulu­dağ, Ço­ruh, Ye­şi­lır­mak ve Fı­rat elek­trik da­ğı­tım şir­ket­le­ri, Sü­mer Hol­din­g’­in An­tal­ya Ba­rit ve Mer­sin Ta­şu­cu iş­let­me­le­riy­le 205 adet dai­re, ar­sa ve ta­şın­maz;

YIL 2011

Bay­burt, Çe­miş­ge­zek, Gir­le­vik, Bün­yan, Ça­mar­dı, Pı­nar­ba­şı, Sı­zır, İz­nik, De­re­köy, İne­göl, Cer­rah, Mus­ta­fa­ke­mal­pa­şa, Su­uç­tu, Çağ Çağ, Ot­lu­ca, Ulu­de­re, Adil­ce­vaz, Ah­lat, Ma­laz­girt, Var­to, De­ğir­men­de­re, Ka­ra­çay, Ku­zu­cu­lu, Tu­run­ço­va, Fi­ni­ke, Ka­ya­di­bi, Bes­ni, Der­ne, Er­ke­nek, Ker­nek ve Ko­va­da 1-2 akar­su san­tral­le­ri, İs­ken­de­run Li­ma­nı, Trak­ya Elek­trik Da­ğı­tım şir­ke­tiy­le 195 adet dai­re, ar­sa ve taşın­maz;

YIL 2012

ACI­SEL­SA­N’­ın yüz­de 77 his­se­si, PET­Kİ­M’­in yüz­de 10 his­se­si, Kay­se­ri Elek­tri­k’­in yüz­de 20 his­se­si, Bey­ko­z’­da­ki is­ke­le ve rıh­tım, Halk Ban­ka­sı­’nın yüz­de 24 his­se­siy­le 192 adet dai­re, ar­sa ve ta­şın­maz…

Yukarıdaki değerlerin satışını herkes Özel­leş­tir­me İda­re­si Baş­kan­lı­ğı­’nın sitesine girerek görebilir.

Ka­mu­ya ait bu var­lık­la­rı­n sa­tı­şın­dan 38 mil­yar 84 mil­yon do­lar­lık ge­lir el­de edil­di. Cum­hu­ri­yet dö­ne­min­de mil­le­tin öde­di­ği ver­gi­ler­le ya­pı­lan te­sis­le­rin sa­tı­şın­dan el­de edi­len ge­lir, IM­F’­ye olan 22 mil­yar do­lar­lık bor­cu ka­pat­ma­ya yet­ti.

Sahi ar­tan kıs­mı nereye gitti?

Süleyman Akyürek bu blog'u önerdi.

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
 
 

Tupras'tan sonra ikinci somut ornek ise Mesut bey yakindan bildigim SEKA ozellestirmesi.SEKA Kastamonu Muessesesine ait Taskopru fabrikasi yorede uretilen kendirden sigara kagidi yapmak icin 1980'li yillarin basinda Finlandiyalilar tarafindan kuruldu.Kurulustan bir sure sonra siyasiler sagcisi-solcusu fabrikaya futursuzca eleman almaya basladilar.Cogu vasifsiz civar yerlerden partizanca yontemlerle alindi.Hatta inegini-danasini,tarlasini-tabanini,traktorunu satanlar artik rusvetle veya parti vasitasiyla ise girdiler.Fabrika dogal olarak bir muddet sonra zarar etmeye basladi.Isci azaltilmasi gerekmesine ragmen, bu vasifsiz isciler maas begenmedi ve greve gittiler.Fabrika atil kaldi.Hatta hammadde olarak jut kullanilmasinin kendirden cok daha az maliyetli oldugu ortaya cikti.Sirket habire zarar ediyor, devlet butcesine habire yuk biniyordu.Bu yuk uzun sure tasinamazdi.Arastirmaya gelistirmeye ayrilmasi gerekli kaynaklar buralarda heba ediliyordu.En sonunda ozellestirildi.Yorumunuz?? syg

Erkan Akyol 
 16.05.2013 16:30
Cevap :
Merhaba Erkan bey. Uzun zamandan beri yoktunuz, ekonomi ile ilgili yazılar öksüz kaldı. dikkat ederseniz, benim vurgum IMF'ye olan borcu öderken, bazılarının bu borcu cebinden ödemiş gibi yapmasına. Satılan onca değerden kazanılan paralar ne oldu diye sorma vaabından yani. Neyse artık ülke parsellenip parsellenip satılıyor. Yakında havada parayla olursa hiç şaşırmamak lazım. Tabi bu arada el değiştiren sermayenin nelere kadir olduğuna da dikkat çekmek isterim. Örneğin 3. Havaalanı projesi... Selamlar...  17.05.2013 15:02
 

Merhaba Mesut bey:Uzun suredir guzel yorumlarinizi okuyamamistim:)Mesut bey siz ozellestirmeye mi karsiniz?Yoksa ozel mulkiyete mi karsiniz?Allah askina siz uzaydami yasiyorsunuz?Bu listelediginiz kamu kurumlarinin cogu su anda verimli bir sekilde calisiyor.Bunlarin bir yere gittigi yok.Bu tesisler ulkemizde duruyor.Itiraziniz neye onu yazabilirmisiniz?Eger yok ben komunizme inaniyorum, hicbirsey ozel sektore ait olmasin diyorsaniz bunu SSCB ve eski dogu bloku ulkeleri yapti ve hepsi batti,iflas etti. Bugun Rusya bile hala ozellestirmelere devam ediyor. Yani butun bu dunyanin o kadar ulkesi,o kadar uzman,profesor geri zekalimi da Rus,Bulgar,Cek mallarini kapitalistlere peskes cekiyorlar??Boyle bir mantik var mi??Bugun TUPRAS'in ozellestirmesinden Turkiye'nin ne zarari var?KOC grubu aldi,yapilamayan yatirimlari yapti,milyar dolarlik fuel-oil donusum projesini baslatti yapiyor.Verimlilik artti.Kamudayken 3 kisinin yaptigi isi su anda 2 kisi yapiyor.Peki bunun nesi yanlis Mesut bey?Sayg.

Erkan Akyol 
 16.05.2013 16:18
 

Hakikaten ne başarı, ne başarı değil mi? Gurur duyulacak bir başarı!! Neyse ki tarih, yazıyor hep bunları ve hiç kimse de hayırla anmayacak bu zamanları! Selam ve esenlik dileklerimle...

Filiz Alev 
 16.05.2013 0:41
Cevap :
Merhaba, evet, değil mi ya!.. Selamlar, saygılar...  17.05.2013 9:52
 

Aldığımız bir şey yok değil mi abi, bu kadar çok satılmış ve ALINAN yok... üzerine alınma abi de Alınan yol da mı yok hiç... Bu ülke de bir kara tablo çizenler var bir beyaz tablo. Hangi tabloya baksak gözlerinden kan akan bir kadın! Bindik bi alamete, gedeyoz kıyamete işte. Bizimkiler bu dünyayı da öbür dünyayı da satacaklar bu gidişleee. Alınan var mı? Varsa yaz abi be onu da yaz... On yıldan fazladır tohum da mı atılmadı toprağa!

İbrahim ARSLAN 
 15.05.2013 14:29
Cevap :
Merhaba, alınanlara bakacak olursak, borç gırtlağa kadar dayanmış, 1.6 trilyon dolar para harcanmış ve yapılan sadece 9 bin kilometre duble yol. Özel sektör tarafından yapılan AVM'leri saymıyorum. Onlar zaten adı üstünde özel. IMF'ye 22 milyar dolar borcu öderken, cumhuriyetin değerlerinin kimlere, nasıl satıldığını saklıyorlar. selamlar...  16.05.2013 9:51
 
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
 
Toplam blog
: 3842
Toplam yorum
: 6442
Toplam mesaj
: 310
Ort. okunma sayısı
: 3044
Kayıt tarihi
: 23.03.08
 
 

Antalya'da 1956 yılında doğdum. Emekliyim, Üniversite mezunuyum. Evliyim, bir oğlum var Mimar. Gü..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster