Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

13 Eylül '09

 
Kategori
Haber
Okunma Sayısı
1114
 

İnternet Manifestosu : Gazeteciliğe dair 17 deklerasyon

İnternet Manifestosu :  Gazeteciliğe dair 17 deklerasyon
 

bu sincap heryere ait bi sincap. ona bayıldım. İnternet manifestosunun simgesi bu sincap olsun:)


İnternette bir hayalet dolaşıyor. Bu hayalet çevrimiçi ağ bağlantısından başka kaybedecek hiç bir şeyi olmayanlara sesleniyor. Ben de geleneği bozmayayım dedim, üşenmedim oturup İngilizce metni Türkçeye çevirdim. TBT üyesi Bilkent Üni. Öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Akgül’ün de bir çevirisi olduğunu sonradan farkettim. Olsun fazla çeviri göz çıkarmaz. Buyrun, internet bağlantısından başka kaybedecek hiç bir şeyi olmayanlar, İşte Manifestomuz.

INTERNET MANIFESTO

How journalism works today. Seventeen declarations.

Gazeteciliğin bugün nasıl çalıştığına dair. 17 deklerasyon.

1. The Internet is different.

It produces different public spheres, different terms of trade and different cultural skills. The media must adapt their work methods to today’s technological reality instead of ignoring or challenging it. It is their duty to develop the best possible form of journalism based on the available technology. This includes new journalistic products and methods.

1. Internet farklıdır.

İnternet, farklı kamusal alanlar, farklı ticaret ilkeleri ve farklı kültürel beceriler üretir. Medya bunu görmezden gelmek ya da ona meydan okumak yerine kendi çalışma yöntemlerini bugünün teknolojik gerçekliğine uyarlamak zorundadır. Gazeteciliğin mevcut teknolojiye dayalı en olası formunu geliştirmek medyanın görevidir. Bu, yeni gazetecilik üretimleri ve yöntemlerini kapsar.

2. The Internet is a pocket-sized media empire.

The web rearranges existing media structures by transcending their former boundaries and oligopolies. The publication and dissemination of media contents are no longer tied to heavy investments. Journalism’s self-conception is—fortunately—being cured of its gatekeeping function. All that remains is the journalistic quality through which journalism distinguishes itself from mere publication.

2. İnternet cep boyutunda bir medya imparatorluğudur.

Ağ, varolan medya yapılarını, bu yapıların eski sınırlarını ve oligopollerini dönüştürerek yeniden düzenler. Medya içeriklerinin basımı ve yayınlanması artık ağır yatırımlara bağımlı değildir. Gazeteciliğin kendine dair algısı –neyse ki- onun bekçilik fonksiyonuyla şifa bulmaktadır. Geriye kalan, gazeteciliğin kendini diğer yayıncılık türlerinden ayırdığı gazeteciliğe dair kalitedir.

3. The Internet is our society is the Internet

Web-based platforms like social networks, Wikipedia or YouTube have become a part of everyday life for the majority of people in the western world. They are as accessible as the telephone or television. If media companies want to continue to exist, they must understand the lifeworld of today’s users and embrace their forms of communication. This includes basic forms of social communication: listening and responding, also known as dialog.

3. İnternet, toplumun kendisi olan bir ağdır.

Sosyal ağlar, Wikipedia veya YouTube gibi Web-tabanlı platformlar batı dünyasında yaşayan insanların çoğunluğu için günlük yaşamın bir parçası haline gelmiştir. Bunlara ulaşım telefon ya da televizyon kadar kolaydır. Eğer medya kuruluşları varlıklarını sürdürmek istiyorlarsa, bugünün kullanıcılarının yaşam dünyalarını anlamak ve iletişim biçimlerini kabullenmek zorundadırlar: Dinlemek ve yanıtlamak, yani diyalog.

4. The freedom of the Internet is inviolable.

The Internet’s open architecture constitutes the basic IT law of a society which communicates digitally and, consequently, of journalism. It may not be modified for the sake of protecting the special commercial or political interests often hidden behind the pretense of public interest. Regardless of how it is done, blocking access to the Internet endangers the free flow of information and corrupts our fundamental right to a self-determined level of information.

4. İnternetin özgürlüğüne dokunulamaz.

İnternetin açık mimarisi, dijital olarak iletişim kuran toplumun ve sonuçta gazeteciliğin temel kanununa dayanır. Bu mimari, kamu yararı bahanesinin ardına gizlenmiş özel politik ya da ticari çıkarlara göre biçimlendirilemez. Nasıl yapıldığına bakılmaksızın, İnternete getirilen erişimin yasaklaması, bilginin özgürce akışını tehdit eder ve öznel olarak belirlenen bilgi düzeyine ulaşmaya dair temel hakkımızı zedeler.

5. The Internet is the victory of information.

Due to inadequate technology, media companies, research centers, public institutions and other organizations compiled and classified the world’s information up to now. Today every citizen can set up her own personal news filter while search engines tap into wealths of information of a magnitude never before known. Individuals can now inform themselves better than ever.

5. İnternet bilginin zaferidir.

Yetersiz teknoloji yüzünden, medya kuruluşları, araştırma merkezleri, kamu kurumları ve diğer organizasyonlar dünyanın bilgisini bugüne kadar derlemiş ve sınıflandırmıştır. Bugün, arama motorları daha önce görülmemiş büyüklükteki bilgi zenginliğini tıklarken her yurttaş kendi kişisel haber filtresini düzenleyebilmektedir. Bireyler kendilerini daha önce olduğundan daha iyi bilgilendirebilmektedir.

6. The Internet changes improves journalism.

Through the Internet, journalism can fulfill its social-educational role in a new way. This includes presenting information as an ever-changing, continual process; the forfeiture of print media’s inalterability is a benefit. Those who want to survive in this new world of information need a new idealism, new journalistic ideas and a sense of pleasure in exploiting this new potential.

6. İnternet gazeteciliği değiştirir geliştirir.

İnternet sayesinde gazetecilik sosyal- eğitsel rolünü yepyeni bir yolla gerçekleştirmektedir. Bu durum bilgiyi her an değişen, devam eden bir süreç olarak sunmayı kapsar; ki yazılı medyanın değiştirilemezliğinin feshedilmesi bir faydadır. Bu yeni bilgi dünyasında ayakta kalmak isteyenlerin, yeni bir idealizme, yeni gazetecilik fikirlerine ve bu yeni potansiyeli sonuna kadar geliştirmenin keyfini çıkaracak bir algılamaya ihtiyaçları vardır.

7. The net requires networking.

Links are connections. We know each other through links. Those who do not use them exclude themselves from social discourse. This also holds for the websites of traditional media companies.

7. Ağ için bir ağkurulumu (networking) gereklidir.

Veri kodları (linkler), bağlantılardır. Birbirimizi kodlar sayesinde biliriz. Bunları kullanmayanlar kendilerini sosyal etkileşimden dışlamış olurlar. Bu geleneksel medya kuruluşları için de geçerlidir.

8. Links reward, citations adorn.

Search engines and aggregators facilitate quality journalism: they boost the findability of outstanding content over a long-term basis and are thus an integral part of the new, networked public sphere. References through links and citations—especially including those made without any consent or even remuneration of the originator—make the very culture of networked social discourse possible in the first place. They are by all means worthy of protection.

8. Kodlar (Linkler), ödüllendirir, atıflar süsler.

Arama motorları ve kümeleyiciler (aggregators) kaliteli gazeteciliği kolaylaştırır: seçkin içeriğin uzun vadede bulunabilirliğini ve dolayısıyla yeni, ağ etkileşimli bir kamusal alanın temel unsurunu destekler. Kodlar/uzantılar (links) ve atıflarla yapılan göndermeler- özellikle adı geçen ilk tarafa bir bedel ödenmeksizin ve rızası olmaksızın yapılanlar- ilk şekliyle ağyapılanmış (networked) sosyal etkileşim kültürünü tam anlamıyla gerçekleştirir.

9. The Internet is the new venue for political discourse.

Democracy thrives on participation and freedom of information. Transferring the political discussion from traditional media to the Internet and expanding on this discussion by involving the active participation of the public is one of journalism’s new tasks.

9. İnternet politik etkileşimin yeni mekanıdır.

Demokrasi katılım ve bilginin özgürlüğü ile başarılabilir. Politik tartışmayı geleneksel medyadan İnternete aktarmak ve bu tartışmaya kamunun aktif katılımı sağlayarak genişletmek gazeteciliğin yeni görevlerindendir.

10. Today’s freedom of the press means freedom of opinion.


Article 5 of the German Constitution does not comprise protective rights for professions or technically traditional business models. The Internet overrides the technological boundaries between the amateur and professional. This is why the privilege of freedom of the press must hold for anyone who can contribute to the fulfillment of journalistic duties. Qualitatively speaking, no differentiation should be made between paid and unpaid journalism, but rather, between good and poor journalism.

10. Bugünün basın özgürlüğü ifade özgürlüğüdür.

Alman Anayasasının 5. maddesi, profesyoneller veya teknik bakımdan geleneksel olan iş dünyası modellerine yönelik koruyucu hakları kapsamaz. İnternet, amatör ve profesyonel arasındaki teknolojik sınırların ötesine geçer. Bu nedenle basın özgürlüğünün ayrıcalığı, gazeteciliğin gereklerini yerine getirmeye katkıda bulunan herkes için geçerlidir. Kalite açısından bakılırsa, ücretli ya da ücretsiz gazetecilik arasında hiç bir ayrım yapılmamalıdır, daha ziyade iyi ya da kötü gazetecilik ayrımı vardır.

11. More is more – there is no such thing as too much information

Once upon a time, institutions such as the church pritrioized power over personal awareness and warned of an unsifted flood of information when the letterpress was invented. On the other hand were the pamphleteers, encyclopaedists and journalists who proved that more information leads to more freedom, both for the individual as well as society as a whole. To this day, nothing has changed in this respect.

11. Daha fazla, daha fazladır- Çok fazla bilgi diye bir şey yoktur.

Bir zamanlar, matbaa icat edildiğinde kilise gibi kurumlar, kişisel farkındalık üzerinde ve elemeden geçmemiş bilgiye karşı ikazda bulunmaya dair ayrıcalıklı bir güce sahipti. Öte yandan daha fazla bilginin hem bireyler için hem de toplumun bütünü için daha fazla özgürlüğe neden olacağını ispatlayanlar risaleciler, ansiklopedi yazarları ve gazetecilerdi. Bugüne gelindiğinde bu anlamda hiç bir şey değişmedi.

12. Tradition is not a business model.

Money can be made on the Internet with journalistic content. There are many examples of this today already. Yet because the Internet is fiercely competitive, business models have to be adapted to the structure of the net. No one should try to abscond from this essential adaptation through policy-making geared to preserving the status quo. Journalism needs open competition for the best refinancing solutions on the net, along with the courage to invest in the multifaceted implementation of these solutions.

12. Gelenek bir işletme modeli değildir.

İnternette gazetecilik içerikleri üzerinden para kazanılabilir. Günümüzde şimdiden bunun örnekleri mevcuttur. İnternetin hararetli bir rekabet ortamı oluşu yüzünden, işletme modelleri ağın yapısına uyum göstermek zorunda kalmaktadır. Hiç kimse statükoyu koruma adına yapılan politikalarla bu temel adaptasyondan kaçamaz. Gazeteciliğin, ağdaki en iyi geri dönüşümlü çözümleri ve bu çözümlerin çok yönlü yürütülmesine dair yatırımları teşvik ederek rekabet ortamı açması gereklidir.

13. Copyright becomes a civic duty on the Internet.

Copyright is a cornerstone of information organization on the Internet. Originators’ rights to decide on the type and scope of dissemination of their contents are also valid on the net. At the same time, copyright may not be abused as a lever to safeguard obsolete supply mechanisms and shut out new distribution models or license schemes. Ownership entails obligations.


13. Telif hakkı, İnternette bir sivil görev haline gelmiştir.

Telif hakkı, İnternetteki bilginin organizasyonunun köşetaşıdır. Organizatörlerin içeriklerinin yayınlanmasının türü ve kapsamına dair sahip oldukları haklar ağda da geçerlidir. Aynı zamanda, telif hakkı, eskide kalmış arz mekanizmalarına bir tür koruyucu basamak olarak istismar edilemez ve yeni dağıtım modelleri ile lisans şemalarına engel olarak çıkarılamaz. Mülkiyetin bir takım gerekleri vardır.

14. The Internet has many currencies.

Journalistic online services financed through adverts offer content in exchange for a pull effect. A reader’s, viewer’s or listener’s time is valuable. In the industry of journalism, this correlation has always been one of the fundamental tenets of financing. Other forms of refinancing which are journalistically justifiable need to be forged and tested.

14. İnternetin pek çok para birimi vardır.

Reklamlarla finanse edilen çevrimiçi gazetecilik servisleri bir çekim etkisi için değiş-tokuş sayesinde içerik sağlarlar. Bir okuyucunun, izleyicinin, veya dinleyicinin zamanı değerlidir. Gazetecilik endüstrisinde, bu korelasyon, finansmanın en temel öğretilerinden biri olmuştur. Gazetecilik açısından değerlendirilen başka yeniden-finansman biçimleri bulunmalı ve test edilmelidir.

15. What’s on the net stays on the net.

The Internet is lifting journalism to a new qualitative level. Online, text, sound and images no longer have to be transient. They remain retrievable, thus building an archive of contemporary history. Journalism must take the development of information, its interpretation and errors into account, i.e., it must admit its mistakes and correct them in a transparent manner.

15. Ağda olan ağda kalır.

İnternet, gazeteciliği yepyeni niteliksel bir düzeye yükseltmektedir. Çevrimiçi, metin, ses ve görseller artık geçici olmak zorunda değildir. Geri çağrılabilir olmakta ve böylece çağdaş tarihin arşivini inşa etmektedir. Gazetecilik bilginin gelişimini, yorumlanmasını, ve hatalarını dikkate almalıdır, örneğin hatalara geçit vermeli ve bunları şeffaf bir yolla düzeltmelidir.

16. Quality remains the most important quality.

The Internet debunks homogenous bulk goods. Only those who are outstanding, credible and exceptional will gain a steady following in the long run. Users’ demands have increased. Journalism must fulfill them and abide by its own frequently formulated principles.

16. Nitelik en önemli nitelik olmaya devam ediyor.

İnternet homojen ürün yığınlarının kirli çamaşırlarını ortaya dökmektedir. Uzun vadede yalnızca seçkin, itibarlı ve istisnai olanlar düzenli izlenmeye sahip olacaklardır. Kullanıcıların talepleri yükselmiştir. Gazetecilik mesleği, kendi içinde sıklıkla formüle ettiği ilkelerine bağlı kalarak bu talepleri karşılamalıdır.


17. All for all.

The web constitutes an infrastructure for social exchange superior to that of 20th century mass media: When in doubt, the “generation Wikipedia” is capable of appraising the credibility of a source, tracking news back to its original source, researching it, checking it and assessing it—alone or as part of a group effort. Journalists who snub this and are unwilling to respect these skills are not taken seriously by these Internet users. Rightly so. The Internet makes it possible to communicate directly with those once known as recipients—readers, listeners and viewers—and to take advantage of their knowledge. Not the journalists who know it all are in demand, but those who communicate and investigate.

17. Herkes herkes içindir.

Ağ, sosyal paylaşım için 20. yüzyılın kitle iletişiminden çok daha üstün bir altyapı oluşturmaktadır: Kuşkuya düştüğünde, “Wikipedia Kuşağı” -kişisel ya da grup çabası ile- bir kaynağın geçerliğini değerlendirme, haberi ilk kaynağına kadar izleme, araştırma, kontrol etme ve keşfetme yetisine sahiptir . Bunu küçümseyen ve bu becerilere saygı duymakta isteksiz olan gazeteciler bu İnternet kullanıcıları tarafından ciddiye alınmamaktadır. Bu gerçekten doğrudur. İnternet bir zamanlar alıcı olarak nitelenen –okuyucular, dinleyiciler ve izleyiciler – ile doğrudan iletişimi mümkün kılmakta ve onların bilgilerinden faydalanmaktadır. Salt bunu bilen gazeteciler değil, fakat aynı zamanda iletişim kuran ve sorgulayanlar talep edilmektedir.

Internet, 07.09.2009

Translated from the German by Jenna L. Brinning
Yukarıda imzası olan 15 kişi bu Manifestoyu 7 Eylül 2009 tarihinde İnternette yayınladılar. Manifestonun ilgili web sayfası için bakınız:

ALMANCA ORJİNALİ: http://www.internet-manifest.de/

İngilizce Çeviri- Jenna Brinning: http://www.internet-manifesto.org/

İlgili haberler için:

http://uk.techcrunch.com/2009/09/09/german-bloggers-internet-manifesto-on-journalisms-future-makes-waves/

http://www.editorsweblog.org/multimedia/2009/09/german_internet_-manifesto_lays_down_the.php

Salih ERDAGI bu blog'u önerdi.

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
 
 

emeğin için sağol arkadaşım bilgilendim sayende ama manifestoyu okurken de kendimi gülümserken yakaladım çünkü bir zamanlar kominist manifestoyu okur okuturken bak şimdi neler okuyoruz diye düşünüyordum:)) ve 11 madde de duraksadım hakkaten sansür anlamında hala sıkıntılar devam etmekte ki buradaki yazılarda bile ..izninle öneriyorum.sevgilerimle ..

sevtap özkahraman 
 29.09.2009 10:28
Cevap :
ben de zaten bi yerde manifesto gördümmü aklıma hemmen hayaletler ve komünist manifesto gelir :) tabii ki de önerilmeye değer olmasına sevinirim, teşekkürler, sevgiler.  29.09.2009 13:15
 

verdiğin emek çok anlamlı bu nitelikte bir çeviri idi bu manifestoya yaraşır olan... selam..

Salih ERDAGI 
 25.09.2009 19:01
Cevap :
bişi diil sen sağol :)  25.09.2009 20:56
 

Evet, internet özgürlüktür, herkese uygun bir kuytu (portal) vardır, internet beyindaşları buluşturmakta üstüne yoktur, ellerinize (pardon) beyninize sağlık, güzellikler diliyorum

Kadri KANPAK 
 23.09.2009 16:27
Cevap :
çok sağolun, eksik olmayın Kadri Bey, selamlar.  25.09.2009 11:22
 

SEVGiLi Başak ALTIN HANIM..! MERHABALAR.. BU YAZINIZ icin * &&& *** OLTAMA TAKILANLAR *** &&& *BOLUMUNDE YAYIN icin Link VERiLDi.. * * B u T i K G a Z e T e * * Sayi - 50 - Telgraf * Link = * intsangaz.tr.gg/Sayi-_-50-_-Telgraf.htm * BiLGiLERiNiZE SUNULUR..! SEVGiLER ve SELAMLAR.. (Not* Yaziyi pratik olarak Link= intsangaz.tr.gg * den girip, SAYi=50 yazisindan kolayca bulabilirsiniz.! ) VEYA DiREK Google'dan (intsangaz.tr.gg) YAZARSANIZ, KARŞINIZA "NECİP KÖNİ- INTERNET SANAL GAZETESi - Sayi = 1 ( MERHABALAR....) GELİYOR..BURDANDA İLGİLİ SAYI YAZISINA ULAŞILIYOR..(Çok Kolay) TABİİ MÜHİM OLAN HERKESE GÖRE KOLAY OLMASI ÖNEMLİ.. SEVGİLER ve SELAMLAR.. NECİP KÖNİ - ADANA / TR * B u T i K G a Z e T e * * &&& *** OLTAMA TAKILANLAR *** &&& *

Necip Köni - Adana / TR 
 15.09.2009 15:00
 
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
Toplam blog
: 121
Toplam yorum
: 1956
Toplam mesaj
: 568
Ort. okunma sayısı
: 2788
Kayıt tarihi
: 09.07.06
 
 

Başkentte doğmuşum ve orada gidilecek tüm okullara gitmişim: ODTÜ-Psikoloji ve Ankara Üni. İletiş..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster