Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

30 Eylül '13

 
Kategori
Hukuk
Okunma Sayısı
7757
 

İş Mahkemesine bilirkişi rapor örneği

İş Mahkemesine bilirkişi rapor örneği
 

SGK kayıtlarında da isim karışıklığı olabiliyor (görsel alıntıdır)


Eşinin vefatı nedeniyle maaş tahsisi talep eden ancak bu talebi, ölen eşin sigorta sicil numarasının başka birinin adına kayıtlı olduğu gerekçesi ile reddedilen davada;
 
Karışıklığa sebep olan kişi ölen eşin uzaktan akrabasıdır. 
 
Bu nedenle davacının karışıklığın çözülmesini istediği davada,  tüm işyerlerinde kayıtların, hizmetlerin (primlerin) tamamının davacının murisine ait olduğu, düzeltilmesi, davacıya tahsis edilmesi gereken maaş tahsisatının SGK tarafından tahakkuk ettirilmesi ve ödenmesi, kayıtlar düzeltildikten sonra davacıya maaş tahsisatının yapılması gerektiği kanaatine varılan, varsayıma dayalı bir "bilirkişi raporu" hazırlamaya çalıştım.
Dava, davacı vekili Avukat tarafından İş Mahkemeleri nezdinde "TESPİT" davası olarak açılmıştır.
Yararlı olmasını dilerim.
 
B İ L İ R K İ Ş İ      R A P O R U
 
 
B.......... 1.... İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE
 
 
ESAS NO : 2013/ ...
 
DAVACI : E... E....... (TC Kimlik No: 375........)
VEKİLİ : Av. M....... Y....
 
DAVALI : SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 
VEKİLİ : Av. A..... Ç....... 
 
Dahili Davalı : A....... E........ (T.C. Kimlik No: 277........)
 
DAVA : Davacı vekili tarafından açılan TESPİT  davasına ilişkin, Mahkemenizin 28.07.2013 tarihli ara kararı gereğince düzenlenmiş bilirkişi raporudur. 
 
I - İDDİA VE TALEP  
 
Davacı vekili tarafından verilen 02.06.2011 harç tarihli dilekçe ile özetle; 
SGK'da 340000....... SSK sicil numarasında kayıtlı bulunan hizmetlerin müvekkil murisi A.... E.......'na ait olduğunun tespiti, davalı SGK kayıtlarının düzeltilmesi, maaş tahsisi talep ve dava edilmiştir.
 
Davacı vekilince anılan dava dilekçesinde, müvekkilin murisi A.... E.......'nun 10.11.2009 tarihinde vefat ettiği, müvekkil E... E.......'nun G............ SGK Müdürlüğüne vermiş olduğu 16.12.2009 tarihli dilekçesi ile eşinin ölümü nedeniyle yine eşinin sigortalılığından kendisine maaş tahsisi talep ettiği. 
Ancak, SGK Müdürlüğü davacı müvekkilin bu talebini eşi A.... E.......'nun 340000....... sigorta sicil numarasının başka bir "A.... E......." adına kayıtlı olduğu gerekçesi ile reddettiğini. 
Oysa muris A.... E.......'nun 375........ TC kimlik numaralı, M..... ve H.....'den olma doğum yeri A.... / O..., 10.08.1954 doğumlu O.... ili, A.... ilçesi, K........ köyü cilt:.. hane:. sıra:..'de kayıtlı olduğu, davacı müvekkilin eşi ve yasal mirasçısı olduğu. 
Karışıklığa sebep olan başka "A.... E......." müvekkil davacının murisi olan eş A.... E.......'nun da uzaktan akrabası olan O... ili, Ü... ilçesi, P........... beldesi, K..... mahallesi, .. hane, .. cilt, .. sıra numarasında kayıtlı, doğum tarihi 01.03.1954, doğum yeri A.... / O... olan M..... ve H..... oğlu 277........ TC kimlik numaralı başka bir "A.... E......."  olduğu. 
Bu nedenle karışıklığın çözülmesini istedikleri davada, fazlaya dair hakları saklı kalmak kaydıyla SGK kayıtlarında 340000....... sigorta sicil numarasına kayıtlı görünen tüm işyeri kayıtlarının mahkemeye celp edilmesi, hizmetlerin (primlerin) tamamının davacı müvekkilin murisine ait olduğunun tespiti, düzeltilmesi, davacı müvekkile tahsis edilmesi gereken maaş tahsisatının SGK tarafından tahakkuk ettirilmesi ve ödenmesi, kayıtlar düzeltildikten sonra davacı müvekkile maaş tahsisatının yapılması gerektiği ileri sürülmüştür.
 
II - SAVUNMA 
 
Davalı Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı vekili tarafından davaya verilen cevap layihasında özetle; davacı tarafından dava dilekçesi ile lehe karar verilmesi talep edilen davanın haksız ve yasal dayanaktan yoksun olduğu ileri sürülmüştür.  
 
Davalı vekilince anılan cevap dilekçesinde, dava dilekçesi ile aidiyet davası, aylık tespiti ve ödenmesine ilişkin iki ayrı dava birlikte açılmış olduğu oysa bu iki istem ayrı davaların konusunu oluşturduğundan.
Celp ve ibraz olunacak delillere ve diğer hususlarda davanın esasına karşı beyanda bulunmak hakları saklı kalmak kaydıyla davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir. 
 
III - İNCELEME 
 
A - Davacı vekili tarafından delil listesi ekinde, murisin aile nüfus kayıt örneği, nüfus cüzdan fotokopisi, fotoğraflar ve hizmet döküm cetveli, işe giriş bildirgesi örneği ile veraset ilamının ibraz edilerek, davacı müvekkilin muris eşinin aynı işyerinde sigortalı olarak birlikte çalıştığı işyeri ve çalışanlarının bordrodaki işyeri sicil numaralarına ve il kodlarına göre ilgili sigorta müdürlüklerinden işyerlerinin ve bu işyerinde anılan muris ile aynı dönemde çalışan diğer sigortalı işçilerin isim ve kimlik bilgilerinin celp edilmesinin talep edildiği.
 
B - Davalı vekili tarafından dava dosyasına sunulan delil listesindeki dosya ve belgelerin Sayın Mahkemece re'sen celbi ile sigorta kayıtlarının karıştığı iddia olunan 277....... TC kimlik numaralı başka "A.... E......."nun davada üçüncü kişi olarak davaya dahil edilmesinin talep edildiği. 
 
C -  Davacı vekili tarafından verilen 01.02.2012 birim evrak tarih ve .... numaralı dahili dava dilekçesi ile özetle ilk dava dilekçesindeki taleplerini yineleyerek; O... ili, Ü... ilçesi, P........... beldesi, K..... mahallesi, .. hane, .. cilt, .. sıra numarasında kayıtlı, doğum tarihi 01.03.1954, doğum yeri A.... / O... olan M..... ve H..... oğlu 277........ TC kimlik numaralı başka "A.... E......."nun da davaya dahil edilmesinin talep edildiği. 
Adı geçen dahili davalı 277........ TC kimlik numaralı "A.... E......." davacıyı tanıdığını, davacı E...'nin ölen eşi 375........ TC kimlik numaralı A.... E....... ile akraba olduklarını, kendisinin de sigortalı çalışmalarının olduğunu, İ....... S.......'de, Ş..... B.....'da, O...'da bulunan M..... A........ Kurumunda çalıştığını, B.......'de, F....'te, T.......'da, G............'da çalışmadığını beyan ettiği. 
 
D - Sayın Mahkemece F.... SGM, B........ SGM, T....... SGM, G............ SGM, O.... SGM, U....... SGM ile K...... SGM'den alınan ve dava dosyasında bulunan cevap yazıları ile eklerinin incelenmesinden K...... SGM'den gelen bilgilerde karışıklık olduğu.
Mahkemece K...... SGM'ye yazılan 09.10.2012 tarihli müzekkereye cevaben K...... SGM'den, işveren K...... S.........'na ait işyeri bilgileri ile adres bilgilerinin yazıldığı. 
Muris 375........ TC kimlik numaralı A.... E....... yerine davacı müvekkil E... E.......'na ait 375........ TC kimlik numarası dikkate alınmış olduğu anlaşıldığından K...... SGM tarafından (sehven) sigorta kaydına rastlanmadığı yönünde cevap verildiği.  
   
E - Bu dava dosyasının B....... 1. İş Mahkemesinin 2011 / ... Esas numarasına kayıtlı iken Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ... Dairesinin ......2013 tarih ve .... sayılı kararı ile yeni kurulan B....... 1... İş Mahkemesine devredildiğinden B....... 1... İş Mahkemesinin 2013/... Esas  numarasını aldığı.
 
F - Davacı vekilinin, Sayın Mahkemeye 28.7.2013'te sunduğu dilekçe ile "SGK'na müzekkere" talebini yinelediği açıklamasında özetle;
Huzurda görülmekte olan davanın müvekkil E...'nin ölü eşi 375........ TC Kimlik numaralı A.... E.......'nun herhangi bir işyerinde sigortasız çalıştırılmasından kaynaklı bir hizmet tespiti davası değil, muris A.... E.......'nun TC Kimlik numarası ve SSK sicil numarasında TC kimlik numarası 277........ olan başka bir "A.... E......."nun  çalışmalarının ve kimliğindeki cilt, hane bilgilerinin görülüyor olmasından kaynaklıdır.
Bu nedenle, TC kimlik numarasıyla kayıtlı hizmet sürelerinin incelenerek müvekkil eşi A....'e aidiyetinin tespit edilmesi, eşinden dolayı maaş tahsisatı yapılması için huzurdaki iş bu davada;
 
Hizmet cetvelinde görülen 10 değişik işyerinden muris A.... E.......‘nun 3400........ SSK Sicil numarası ve 375........ TC kimlik numarasındaki SGK Hizmet cetvelindeki sigorta müdürlüklerinin arşiv kayıtlarından işyeri sicil dosyalarındaki A.... E.......na ait kimlik fotokopisi, işyeri giriş bildirgeleri, fotoğrafları, maaş bordroları gibi eski evrakların istenilmesine karar verilmesinini talep etmiştir.  
 
Öte yandan önceki müzekkereye cevaben SGK, İ....... S.osyal Güvenlik İl Müdürlüğü, U....... Sosyal Güvenlik Merkezinden alınan dava dosyasında mevcut 18.01.2012 tarih ve 212..... sayılı cevap yazısı ekinde SSK Sigortalı Hizmet Dökümünde de görüldüğü üzere;
 
1- İl/Şube Kodu : ../0.(K...... SGK) İşyeri No: ... numarasında kayıtlı işyerinde 01.12.1967 ile 01.08.1968 tarihleri arasında, 
 
2- İl/Şube Kodu : 5./01(O..... SGK) İşyeri No: .... numarasında kayıtlı işyerinde 07.09.1971 ile 03.10.1971 tarihleri arasında,
 
3- İl/Şube Kodu : 3./04 (İ..... /F.... SGK) İşyeri No: ... numarasında kayıtlı işyerinde 01.06.1977 ile 30.09.1977 tarihleri arasında,
 
4- İl/Şube Kodu : 5./01 (T....... SGK) İşyeri No: .... numarasında kayıtlı işyerinde 01.04.1979 ile 01.07.1979 tarihleri arasında, 
 
5- İl/Şube Kodu : 5./01 (T....... SGK) İşyeri No: .... numarasında kayıtlı işyerinde 01.07.1979 ile 01.10.1979 tarihleri arasında,
 
6- İl/Şube Kodu : 5./01 (T....... SGK ) İşyeri No: .... numarasında kayıtlı işyerinde 01.10.1979 ile 01.01.1980 tarihleri arasında,
 
7- İl/Şube Kodu : 5./01 (T....... SGK ) İşyeri No: .... numarasında kayıtlı işyerinde 01.10.1979 ile 01.01.1980 tarihleri arasında, 
 
8- İl/Şube Kodu : 5./01 (T....... SGK ) İşyeri No: .... numarasında kayıtlı işyerinde 01.10.1979 ile 01.01.1980 tarihleri arasında, 
 
9- İl/Şube Kodu : 5./01 (T....... SGK ) İşyeri No: ..... numarasında kayıtlı işyerinde 25.09.1980 ile 15.11.1980 tarihleri arasında, 
 
10- İl/Şube Kodu : 5./01 (T....... SGK ) İşyeri No: ..... numarasında kayıtlı işyerinde 01.04.19.. ile 20.11.2.... tarihleri arasında olmak üzere,
 
Davacı müvekkil E....'nin ölü eşi 375........ TC Kimlik numaralı ve 340000....... sigorta sicil numaralı A.... E.......'nun toplam prim ödeme gün sayısı "1817 gün" olarak hesaplanmaktadır. 
 
G - 10.11.2009 tarihinde Vefat eden A...... E.......'nun eşi davacı müvekkil E.... E.......'nun SGK İ....... Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü (G........... SGM) vermiş olduğu 16.12.2009 tarihli "Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi" ile eşinin ölümü nedeniyle "eşin sigortalılığından" kendisine maaş tahsisi talep ettiği. 
Ancak, SGK İ....... Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü (U....... SGM) 08.10.2010 tarih, 372.... sayılı ve "Ölüm Tahsis Talebi Reddi" konulu yazıyla, davacının bu talebini; eşi A.... E.......'nun 340000....... sigorta sicil numarasının başka bir "A.... E......." adına kayıtlı olduğu gerekçesi ile reddettiği.
Yine SGK İ....... Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce (U....... SGM) bu defa 21.11.2011 tarih, 213..... sayılı ve "Tahsis Talep" konulu yazıyla, davacının meskûr talebi; 
"... İş Mahkemesine hizmetlerin temini için açmış olduğunuz Mahkeme sonucu temin edildikten sonra müracaatınız gerekmektedir," denilerek, mahkeme sonuçlandırılıncaya kadar anılan SGK dosyası işlemden kaldırıldığı gerekçesiyle ikinci kez reddedildiği görülmektedir.
 
IV - DEĞERLENDİRME 
 
Bilindiği gibi hak sahiplerine ölüm sigortasından aylık bağlanmasında gerek sigortalıya gerekse hak sahiplerine ilişkin koşullar değerlendirilirken sigortalıların öldüğü tarihte geçerli olan mevzuat hükümleri uygulanır.
Bu nedenle, sigortalının ölümü halinde öncelikle aylıktan yararlanma şartlarının oluşup oluşmadığının ilgili mevzuat hükümlerine göre kontrolünün yapılması gerekmektedir. Sigortalıya ilişkin koşulların yerine geldiğinin tespit edilmesi halinde ise bu kez hak sahiplerine ilişkin koşulların gerçekleşip gerçekleşmediğine bakılır.
Ölüm aylığından yararlanma koşulları, sigortalıya ve hak sahiplerine ilişkin olmak üzere iki gurupta incelenir.
5510 sayılı Kanun’un 32. maddesinde aranılan şartlar, Kanun’un yürürlüğe girdiği 2008 Ekim ayı başından sonra vefat eden sigortalılar için uygulanmaktadır. Buna göre en az 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş veya anılan Yasa'nın 4. maddesi birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için, yani anılan Kanun'un kısa ve uzun vadeli sigorta kolları uygulaması bakımından; hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlardan, her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş durumda iken ölen sigortalıların, hak sahiplerine yazılı istekte bulunmaları halinde ölüm aylığı bağlanır.
Ölüm aylığı bağlama koşullarından olan 1800 prim ödeme gün veya 5 yıllık sigortalılık süresi ve en az 900 prim ödeme gün sayısı şartlarının yerine gelmesinde, sigortalının varsa birden fazla sigortalılık haline göre hizmetleri dikkate alınır ve en son tabi olduğu sigortalılık haline göre aylık bağlama işlemleri gerçekleştirilir.
Sigortalının ölümü ile dul kalan eşe aylık bağlanabilmesi, ölüm tarihinde sigortalı ile Türk Medeni Kanunu’na uygun olarak evlilik ilişkisinin bulunmasına bağlıdır.
 
V - NETİCE 
 
Delillerin nihai takdir ve değerlendirilmesi Sayın Hakimliğinize ait olmak üzere; davacının tüm taleplerinde haklı görülmesi halinde; 
 
1 - Davacının murisi A.... E.......'nun 10.11.2009 tarihinde vefatı nedeniyle, eşi davacı E... E.......'nun SGK İ....... Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünden (G............ SGM) "eşin sigortalılığından" dolayı kendisine maaş tahsisi talep ettiği. 
Ancak, SGK İ....... Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü (U....... SGM) davacının bu talebini; eşi A.... E.......'nun 340000...... sigorta sicil numarasının başka bir "A.... E......." adına kayıtlı olduğu gerekçesi ile reddettiği. 
 
2 - Oysa muris A..... E.......'nun 375........ TC kimlik numaralı, M..... ve H.....'den olma, doğum yeri A.... / O...., 10.08.1954 doğumlu, O... ili, A.... ilçesi, K........ köyü, cilt:.. hane:. sıra:..'de kayıtlı olduğu, davacının eşi ve yasal mirasçısı olduğu. 
 
3 - Karışıklığa sebep olan Dahili Davalı başka "A.... E......." , davacının murisi olan eşi A.... E.......'nun da uzaktan akrabası olan, O.... ili, Ü... ilçesi, P........... beldesi, K..... mahallesi, .. hane, .. cilt, .. sıra numarasında kayıtlı, doğum tarihi 01.03.1954, doğum yeri A.... / O... olan M..... ve H..... oğlu 277........ TC kimlik numaralı başka bir kişi  olduğu. 
 
4 - Bu nedenle davacının karışıklığın çözülmesini istediği davada, SGK kayıtlarında 340000.......
sigorta sicil numarasına kayıtlı görünen tüm işyeri kayıtlarının, hizmetlerin (primlerin) tamamının davacının murisine ait olduğu, düzeltilmesi, davacıya tahsis edilmesi gereken maaş tahsisatının SGK tarafından tahakkuk ettirilmesi ve ödenmesi, kayıtlar düzeltildikten sonra davacıya maaş tahsisatının yapılması gerektiği kanaatinde olduğuma dair,
 
İşbu rapor takdirleri Yüce Mahkemenize ait olmak üzere toplam üç nüsha olarak hazırlanmış olup saygıyla sunarım. 26.09.2013 
 
 
Bilirkişi 
Ahmet AK
SMMM, Müdür.

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
 
 
Toplam blog
: 276
Toplam yorum
: 141
Toplam mesaj
: 5
Ort. okunma sayısı
: 1068
Kayıt tarihi
: 19.11.12
 
 

Evli, 2 evlat babası, 1965'te doğdu, inançlı, müziksever, insansever, yurtsever, iyi yüzer, ünive..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster