Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

02 Mart '09

 
Kategori
Güncel
Okunma Sayısı
475
 

İyi ve kötü adamlar

İyi ve kötü adamlar
 

İstiklal madalyası


Kavramlar: Kahraman, hain, vatansever, terörist…

Ülkemizde olanları izledikçe bir süredir garip bir kavram kargaşası içerisinde bocalamıyoruz desek yalan olur. İnsanın aklının karışmaması olası değil.

Bakıyorsunuz dünün ordu komutanları, eski polisleri, yüksek yargı organlarında görev yapmış yargıçlar, yüksek bürokratlar, üniversite hocaları, YÖK önceki başkanı, sivil toplum örgütü liderleri, yönetim kademesinde bulunanlar, gazeteciler... polis takibinde, tutuklu veya mahkemede… Kimileri görevleri süresince çeşitli madalyalarla, ödüllerle taltif edilmiş. Kimisi kahraman olarak tanınıyor halk tarafından. Kimileri onların azılı suçlu olduklarında ısrarlı. Bazıları ağızlarından salyalar akıtarak tüm kinlerini kusmadalar. Gel de aklın karışmasın. Gördüklerine, bildiklerine mi inanmalı, yoksa …

Bu arada ülke kaynaklarının yıllardır israfına neden olan ve adına terör denen bela durmuyor. Kan akmaya devam ediyor. Devlete baş kaldıranlar dışarıda cirit atarken dün onları durdurmak için kolunu, bacağını, yüreğini vermiş olanlar suçlu işlemi görüyor, terörist olarak ilan ediliyor. Dalga dalga tutuklamalar gazetelerde yer alıyor. İnsanlar yargıç karşısına çıkmadan suçlu yaftasıyla etiketleniyor. Dalgalar arasında geçmişte suça karışmış, hatta hüküm giymişler de eksik değil. İnci tanesi gibi aralara serpiştirilmiş izlenimi verse de.

Bir taraftan da seçim kampanyaları. Rakiplerini en iyi suçlayan daha iyi siyasetçi galiba..!? Ağıza alınamayacak, kavgada bile söylenemeyecek sözler… suçlamalar… dosyalar…

Ben de oturdum, şu kavramları bir kez daha gözden geçireyim dedim. Belki eksik bilgilerimi tamamlar da doğruyu, yanlışı daha kolay ayırım. Hay okumaz olaydım yeniden. Aklım iyice karıştı… Gelin birlikte okuyalım isterseniz. Sözlükleri açalım önce ne dersiniz:

<ı>Hain :<ı>

1. Hıyanet eden (kimse,

2. Zarar vermekten, üzmekten veya kötülük yapmaktan hoşlanan (kimse)

3. Kötü niyeti olan.

<ı>hıyanet<ı> :<ı>

1. Kutsal sayılan şeylere el uzatma, kötülük etme veya karşı davranma, hainlik, ihanet.

2. Güveni kötüye kullanma, aldatma, vefasızlık.

<ı>İhanet :<ı>

1. Hıyanet, hainlik.

2. Evlilikte, sevgide aldatma, sadakatsizlik.

3. Gerektiğinde yardımda bulunmama, bir kimsenin güvenini yok etme.

<ı>Hainlik <ı>:

Hain olma durumu veya haince davranış:

<ı>Terör <ı>:<ı>

1. Yıldırı,

2. Yıldırma, cana kıyma ve malı yakıp yıkma, korkutma, tedhiş.

<ı>Terörist :

Yıldırıcı.

<ı>Vatansever :

Yurtsever:

<ı>Yurtsever :<ı>

1. Yurdunu, milletini büyük bir tutku ile seven, bu uğurda her türlü özveriye katlanan (kimse), vatansever, vatanperver.

2. Ülkesini seven kimse

<ı>Terörizm :

1. Yıldırıcılık

2. Siyasal bir hedefe ulaşmak amacıyla devlete, halka veya bireylere karşı şiddet eylemlerine başvurma.

<ı>Vatan haini :<ı>

Vatanın yüksek çıkarlarını hiçe sayarak onun aleyhinde iş gören kimse.

Şimdi de yasalarda ne yazıyor bir göz atalım:

<ı>Terör tanımı : (3713 Terörle Mücadele Kanunu)

Madde 1– (Değişik birinci fıkra: 15/7/2003-4928/20 md.) Terör; <ı>cebir ve şiddet kullanarak; baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemlerinden biriyle, Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerini, siyasî, hukukî, sosyal, laik, ekonomik düzeni değiştirmek, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk Devletinin ve Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek, Devlet otoritesini zaafa uğratmak veya yıkmak veya ele geçirmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, Devletin iç ve dış güvenliğini, kamu düzenini veya genel sağlığı bozmak amacıyla bir örgüte mensup kişi veya kişiler tarafından girişilecek her türlü suç teşkil eden eylemlerdir.

<ı>Terör suçlusu :

Madde 2 – Birinci maddede belirlenen amaçlara ulaşmak için meydana getirilmiş örgütlerin mensubu olup da, bu amaçlar doğrultusunda diğerleri ile beraber veya tek başına suç işleyen veya amaçlanan suçu işlemese dahi örgütlerin mensubu olan kişi terör suçlusudur.

Terör örgütüne mensup olmasa dahi örgüt adına suç işleyenler de terör suçlusu sayılır ve örgüt mensupları gibi cezalandırılırlar

<ı>Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar:(5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun dördüncü kısmı)

<ı>Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak

Madde 302- (1) (Değişik: 29/6/2005 – 5377/36 md.) Devlet topraklarının tamamını veya bir kısmını yabancı bir devletin egemenliği altına koymaya veya Devletin bağımsızlığını zayıflatmaya veya birliğini bozmaya veya Devletin egemenliği altında bulunan topraklardan bir kısmını Devlet idaresinden ayırmaya yönelik bir fiil işleyen kimse……

<ı>Düşmanla işbirliği yapmak

Madde 303- (1) Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile savaş halinde olan devletin ordusunda hizmet kabul eden, düşman devletin yanında Türkiye Cumhuriyeti Devletine karşı silahlı mücadeleye giren vatandaş,

(2) Düşman devlet ordusunda herhangi bir komuta görevi üstlenen vatandaş, ….

<ı>Devlete karşı savaşa tahrik

Madde 304- (1) Türkiye Cumhuriyeti Devletine karşı savaş açması veya hasmane hareketlerde bulunması için yabancı devlet yetkililerini tahrik eden veya bu amaca yönelik olarak yabancı devlet yetkilileri ile işbirliği yapan kişi, …

(2) Bu madde uygulamasında, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin güvenliğine karşı suç işlemek üzere oluşturulmuş örgütlerin doğrudan veya dolaylı olarak desteklenmesi, hasmane hareket olarak kabul edilir.

(3) Bu maddede tanımlanan suçun işlenmesi dolayısıyla tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

<ı>Temel millî yararlara karşı faaliyette bulunmak için yarar sağlama<ı>

Madde 305- (1) (Değişik: 29/6/2005 – 5377/38 md.) Temel millî yararlara karşı fiillerde bulunmak maksadıyla veya bu nedenle, yabancı kişi veya kuruluşlardan doğrudan doğruya veya dolaylı olarak kendisi veya başkası için maddi yarar sağlayan vatandaşa ya da Türkiye'de bulunan yabancıya, ….

(2) (Değişik: 29/6/2005 – 5377/38 md.) Fiilin savaş sırasında işlenmiş olması hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

(3) Suç savaş hali dışında işlendiği takdirde, bu nedenle kovuşturma yapılması Adalet Bakanının iznine bağlıdır.

(4) Temel milli yararlar deyiminden; bağımsızlık, toprak bütünlüğü, milli güvenlik ve Cumhuriyetin Anayasada belirtilen temel nitelikleri anlaşılır.

<ı>Askerî tesisleri tahrip ve düşman askerî hareketleri yararına anlaşma

Madde 307- (1) Devletin silahlı kuvvetlerine ait olan veya hizmetine verilmiş bulunan kara, deniz ve hava ulaşım araçlarını, yolları, müesseseleri, depoları ve diğer askerî tesisleri, bunlar henüz tamamlanmamış bulunsalar bile, kısmen veya tamamen tahrip eden veya geçici bir süre için olsa bile kullanılmayacak hale getiren kişiye, …..

(2) Suçun;

a) Türkiye ile savaş halinde bulunan bir devletin çıkarı için işlenmiş olması,

b) Devletin savaş hazırlıklarını veya savaş kudret ve yeteneğini veya askerî hareketlerini tehlikeye koymuş olması,

halinde…..

(3) Tahrip veya kullanılamaz hale gelme, birinci fıkrada belirtilen bina, tesis veya eşyayı elinde bulunduran veya korumak ve gözetlemekle yükümlü olan kimsenin taksiri sonucunda meydana gelmiş veya bu nedenle suçun işlenmesi kolaylaşmış ise, bu kişi hakkında ….

(4) Savaş zamanında Türkiye Devleti zararına olmak üzere, düşman askerî hareketlerini kolaylaştırmak veya Türkiye Devletinin askerî hareketlerine zarar vermek maksadıyla yabancıyla anlaşan veya anlaşma olmasa da aynı sonuçları meydana getirmeye yönelik fiilleri işleyen …..

(5) Dördüncü fıkrada tanımlanan fiil sonucunda, düşman askerî hareketleri fiilen kolaylaşmış veya Türk Devletinin askerî hareketleri zarar görmüş ise faile …..

(6) Dört ve beşinci fıkralarda yazılı suçları işleyen kimse ile anlaşan yabancıya da aynı ceza verilir.

(7) Yukarıdaki fıkralarda yazılı fiillerin Türkiye Devleti ile aralarında savaş için ittifak veya iştirak olan devlet zararına olarak Türkiye'de işlenmesi halinde de bu madde hükümleri uygulanır.

Düşman devlete maddi ve mali yardım

Madde 308- (1) Türkiye Cumhuriyeti Devletinin savaş halinde olduğu devlete, savaşta Türkiye Cumhuriyeti Devletinin aleyhine kullanılabilecek her türlü eşyayı karşılıklı veya karşılıksız, doğrudan veya dolaylı olarak veren vatandaş, …….. Bu hüküm, Türkiye'de oturan yabancı hakkında da uygulanır.

(2) Savaş zamanında, düşman devlet yararına yapılan borçlanmalara veya her ne nedenle olursa olsun ödemelere katılan veya bunlara ilişkin işlemleri kolaylaştıran vatandaşa veya Türkiye'de oturan yabancıya aynı ceza verilir.

(3) Savaştan evvel başlamış olsa bile, birinci fıkrada yazılı haller dışında, nerede bulunursa bulunsun düşman devlet vatandaşıyla veya düşman devlet topraklarında oturan diğer kimselerle Türkiye Devleti zararına veya düşman devletin savaş gücüne olumlu etki yapacak nitelikte doğrudan doğruya veya dolaylı olarak ticaret yapan vatandaşa veya Türkiye'de oturan yabancıya …..

(4) Yukarıdaki fıkralarda yazılı fiillerin düşman devletle aralarında savaş için ittifak veya iştirak olan devlet yararına işlenmesi halinde de bu madde hükümleri uygulanır.

<ı>

<ı>Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar<ı>(Beşinci Bölüm)

<ı>Anayasayı ihlal

Madde 309- (1) Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs edenler ….

(2) Bu suçun işlenmesi sırasında başka suçların işlenmesi halinde, ayrıca bu suçlardan dolayı ilgili hükümlere göre …

(3) Bu maddede tanımlanan suçların işlenmesi dolayısıyla tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

<ı>Hükûmete karşı suç

Madde 312- (1) Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs eden kimseye …..

(2) Bu suçun işlenmesi sırasında başka suçların işlenmesi halinde, ayrıca bu suçlardan dolayı ilgili hükümlere göre cezaya hükmolunur.

<ı>Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetine karşı silâhlı isyan

Madde 313- (1) Halkı, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı bir isyana tahrik eden kimseye …. İsyan gerçekleştiğinde, tahrik eden kişi hakkında …

(2) Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyanı idare eden kişi, …. İsyana katılan diğer kişilere ….

(3) Bir ve ikinci fıkrada tanımlanan suçların, Devletin savaş halinde olmasının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle işlenmesi halinde, …...

(4) Bir ve ikinci fıkrada tanımlanan suçların işlenmesi sırasında başka suçların işlenmesi halinde, ayrıca bu suçlardan dolayı ilgili hükümlere göre ….

Şimdi ayıklayalım pirincin taşını. Kim neydi? Ne olarak niteleniyor?.. Kim niteliyor..? Hain kim, kahraman kim, terörist ne, vatansever kim..? Devletine başkaldıran, ordusuna karşı savaş açtığını ilan eden, çocuk, kadın, sivil asker ayırımı yapmadan kendi vatandaşlarını öldüren ve yurt dışında ve yurt içinde kendi deyimi ile savaşını sürdüren örgütlerle, onların siyasi, ekonomik, askeri destekçileri terörist mi, kahraman mı? Ya yabancı devletlerin her alandaki işbirlikçileri… Onlar vatansever mi yoksa..! Göğsünde devletin övünç madalyalarını taşıyanlar hain mi..?!

Bu kavram kargaşası kime yarar. İt izini kurt izine karıştırmak kimlere ne sağlar? Bir kasıt var mı bu işte..?


Kaynaklar :

Türk Dil Kurumu Sözlüğü

Hukuk Sözlüğü

3713 Terörle Mücadele Kanunu

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu

Basın-gazeteler-televizyonlar

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
Toplam blog
: 54
Toplam yorum
: 43
Toplam mesaj
: 36
Ort. okunma sayısı
: 1425
Kayıt tarihi
: 07.03.08
 
 

Artvin Şavşat doğumlu, İstiklal Savaşı Gazisi oğluyum. Emekli subayım. Binicilik Engel Atlama mil..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster