Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

14 Aralık '12

 
Kategori
Emlak
Okunma Sayısı
357
 

Kentsel dönüşüm - yazı dizisi - Bölüm 1

Kentsel dönüşüm - yazı dizisi - Bölüm 1
 

Kentsel Dönüşüm


AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN

GİRİŞ

Yasanın adı insanların içini titretecek, daha maddeleri okunmadan ‘’Aman ne iyi!’’ diye çığlık attıracak şekilde seçilmiş değil mi?

Karl Marks’ ın bilinen, çok kullanılan bir sözü vardır; ‘’ Cehenneme giden yollar iyi niyet taşlarıyla döşelidirler.’’

Satır satır, ayrıntıları düşünerek ve birlikte çıkan diğer yasalarla bağ kurabilerek incelediğinizde; İYİ NİYET SÖZCÜKLERİYLE YAZILDIĞINI AMA UYGULAMALARININ İYİLERDEN ÇOK KÖTÜ NİYETLERE HİZMET EDECEĞİNİ GÖRÜYOR ve o ünlü sözü anımsıyorsunuz, düş kırıklığına uğruyorsunuz, inanmak istemiyorsunuz, sonra öfkeleniyorsunuz…

Öfkeleniyorsunuz işte… O kadar…

BU BAŞLANGIÇ KENTSEL DÖNÜŞÜME KARŞI OLDUĞUM DÜŞÜNCESİ OLUŞTURMASIN SİZDE. AKSİNE, BİRÇOK YERDE KENTSEL DÖNÜŞÜME KESİNLİKLE GEREKSİNİM OLDUĞUNA İNANIYORUM.

BU YASALARLA DEĞİL, BU YASALARLA OLACAKSA BUNLARIN NİYETİYLE DEĞİL, BUNLARLA DEĞİL…

* * *

Dizi yazımız boyunca bu yasadan halkın belleğindeki ismiyle söz edeceğim; KENTSEL BÖLÜŞÜM… Düzeltiyorum; KENTSEL DÖNÜŞÜM YASASI…

Yasa hakkında neredeyse tüm köşe yazarları bir şeyler yazdı, tüm aydınlar konuştu, aydın diye ortaya atılanlar konuşturuldu. ‘’Söylenecek çok şey kalmadı, hiçbir şey kalmadı…’’ diye düşünüyorsanız bu yazı dizisini okumama özgürlüğünüz olduğunu anımsayın lütfen. Ben, benim gibi düşünenlerin de düşünmeyenlerin de; BU YASANIN, AKRABASI YASALARLA BİRLİKTE TOPLUCA, ŞİMDİYE DEK SÖYLENENLERİ, İLK UYGULAMALARI, UYGULAMALARDA VE SONRASINDA NELER OLABİLECEĞİ ÖNGÖRÜLERİMLE ORTAYA KOYMAK için yazmayı seçtim.

Yazı dizimin son sözünü de şimdiden yazarak dizimize geçelim mi?

‘’UMARIM YAZILANLAR BENİM PARANOYALARIMDIR, YANLIŞTIR, UTANAN BEN OLURUM…’’

* * *

BU YAZI DİZİSİNDE YER ALACAK KONULAR

- 6292 SAYILI,HALK DİLİNDE ‘’2B SATIŞ YASASI ’’ OLARAK GEÇEN, 26.04.2012 TARİHİNDE YAYINLANMIŞ OLAN YASADAKİ, BU YASA UYGULAMALARIYLA İLİNTİLİ HÜKÜMLER,

- KENTSEL DÖNÜŞÜM YASASI HÜKÜMLERİNİN AYRINTILI İNCELEMESİ; OLACAK SANILANLAR, OLABİLECEKLER,

- 6302SAYILI, YABANCILARA MÜLK SATIŞINDA MÜTEKABİLİYET/KARŞILIKLILIK ESASINI KALDIRAN, 600 DÖNÜME KADAR TOPRAK SATIN ALMALARINA OLANAK SAĞLAYAN TAPU KANUNU VE KADASTRO KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPAN, 26.04.2012 TARİHİNDE YAYINLANMIŞ OLAN YASAYLA İLİNTİSİ,

- ‘’KENTSEL DÖNÜŞÜM’’ ADI ALTINDA ŞİMDİYE KADAR YAPILANLAR, OLUMLU VE OLUMSUZ GÖRÜŞLER, İLGİLİ YETKİLİLERİN SÖZ VE DAVRANIŞLARI, HALKIN TUTUMU…

* * *

BÖLÜM 1

PROJE ALANI

‘’2B GERÇEĞİ’’adlı yazı dizimde de söz ettiğim gibi, henüz kentsel dönüşümle ilgili yasa ortada yokken, 6292 Sayılı Yasa’ da PROJE ALANI ile tanıştırdılar bizi. Çoğu belediye yönetiminin dikkatini de ilgisini de çekmedi.

YASANIN ‘’TANIMLAR’’ BAŞLIĞI ALTINDAKİ 2. MADDESİNİN ( F ) BENDİ aynen şöyle:

‘’PROJE ALANI: 2/B alanlarını ve proje bütünlüğünü sağlamak amacıyla GEREKTİĞİNDE BU ALANLARIN DIŞINI DA KAPSAYAN ve sınırları Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı veya ilgili büyükşehir ya da diğer belediyelerce belirlenen ve Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı’ nca onaylanan GECEKONDU VEYA KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ UYGULANACAK ALANLAR…’’

YASANIN 8. MADDESİ ayrıntıya giriyor:

‘’PROJE ALANLARININ BELİRLENMESİ VE BU ALANDA KALAN TAŞINMAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:

MADDE 8 –(1) 2/B alanlarından bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kadastro tutanakları kesinleşen veya güncelleme listeleri tescil edilen alanlarda bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren OTUZ GÜN İÇİNDE, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra kadastro tutanakları kesinleşecek veya güncelleme listeleri tescil edilecek alanlarda ise kesinleşme ve tescil tarihinden itibaren ÜÇ AY İÇİNDE, proje alanı belirlemek isteyen 2. maddenin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen idareler tarafından bu alanın sınırları tespit edilerek, alana ait uydu fotoğrafları, varsa her tür ve ölçekteki plan, parselasyon planı, mülkiyet bilgileri, kadastral paftaları ve halihazır haritalarıyla birlikte proje alanı sınırı onaylanmak üzere belediyeler tarafından valilikler aracılığıyla, TOKİ tarafından doğrudan Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilir. Bu alanlar, adı geçen Bakanlık tarafından talebin intikal tarihinden itibaren otuz gün içerisinde aynen veya değiştirilerek onaylanır ya da reddedilir ve teklif sahibi idareye bildirilir.

(2) Teklif sahibi idare tarafından onay tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde onaylanan proje alanı Maliye Bakanlığı’ na gönderilerek, proje alanı içinde kalan 2/B alanlarındaki taşınmazların devrinin talep edilmesi üzerine, bu taşınmazlardan Maliye Bakanlığı’ nca uygun görülenler, hak sahipleri ve mevcut hakları da belirtilmek suretiyle emlak vergi değeri üzerinden talep sahibi idareye devredilir. Devir bedeli peşin veya bu Kanunda belirtilen sürelerde taksitle ödenebilir.

(3) Aynı proje alanı için birden fazla teklif olması hâlinde, ÖNCELİK SIRALAMASI TOKİ, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ VE BELEDİYELER olmak üzere değerlendirme yapılır.

(4) ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TARAFINDAN PROJE ALANI BELİRLENMESİ HÂLİNDE, ÜÇÜNCÜ FIKRA HÜKMÜ DİKKATE ALINMAKSIZIN ÖNCELİK BAKANLIĞINDIR. Bakanlık tarafından belirlenen ve onaylanan proje alanı içerisinde kalan 2/B alanlarındaki taşınmazlar ise, hak sahipleri ve mevcut hakları da belirtilmek suretiyle ve bu kanun amaçlarında kullanılmak üzere adı geçen Bakanlığa tahsis edilir ve bu alanlar adı geçen Bakanlık tarafından değerlendirilir. Bu fıkra kapsamında kalan taşınmazların bu kanunda belirtilen satış ve ödeme koşulları da dikkate alınarak değerlendirilmesine ve bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı’ nca müştereken belirlenir.

(5) Proje alanı olarak belirlenen bölgelerdeki her ölçekteki imar planları ve değişiklikleri ile bu planlara dayalı olarak yapılacak imar uygulamaları, parselasyon planları, ifraz ve tevhit işlemleri proje alanı sahibi idare tarafından yapılır ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ nca onaylanır.

(6) PROJE ALANLARINDA İHDAS EDİLECEK TAŞINMAZLAR, TAPUDA DEVİR ALAN İDARE ADINA TESCİL EDİLİR. Devredilen taşınmazların tapu kütüklerinde bulunan 2/B, kullanıcı ve muhdesata ilişkin belirtmeler devir alan idarenin talebi üzerine terkin edilir. Devredilen taşınmazlardan imar planları yapılması sonucunda eğitim, sağlık ve benzeri resmî tesis alanları için ayrılan yerler ile özel kanunları gereğince korunması gereken taşınmazlar, imar uygulaması sonucunda bedelsiz ve müstakil parsel şeklinde Hazine adına tapuya resen tescil edilir ve bu hususta tapu kütüğüne belirtme yapılır. İmar uygulamasını müteakip imar planlarında yukarıda sayılan kullanımlara ayrılmayan parsellere belirtmeler taşınmaz.

(7) Devralan idareler devraldıkları taşınmazları; hak sahiplerinin talebi üzerine fiili durumuna uygun olarak ifraz edilmek suretiyle müstakil parsel veya paylı olarak, üzerinde çok katlı bina bulunan taşınmazlarda ise kat mülkiyeti tesisi suretiyle, bunun mümkün olmaması hâlinde paylı olarak hak sahipleri ile bunların kanuni veya bu Kanunun yayımı tarihinden önce yapılmış olan akdî haleflerine tabi oldukları mevzuatına göre bu Kanunda belirtilen satış ve ödeme koşullarını da dikkate alarak rayiç bedel üzerinden doğrudan satabileceği gibi; hak sahipleri taşınmazı doğrudan satın almış olsaydı Hazineye ödeyeceği bedeli devralan idarelere ödemeyi kabul etmesi hâlinde, taşınmaz kendisine ait kabul edilerek hakları karşılanmak kaydıyla devir alan idareler kendi projelerinde ve mevzuatlarına göre değerlendirebilir. Üzerinde yapı ve eklentileri bulunan proje alanında kalan taşınmazların üzerindeki yapılar için; o yıla ait Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapı birim fiyatlarından eksik imalat bedeli ve yıpranma payı düşüldükten sonra kalan bedel ödenir ya da bu bedel, devralan idareler tarafından gerçekleştirilen projeler kapsamında hak sahiplerine verilecek taşınmazların bedelinden mahsup edilir. Bu durumda hak sahipleri, bu hakların dışında taşınmazların doğrudan satış hakkından yararlanamazlar.’’

ÜŞENMEYİN… ‘’ BANA NE? BENİM 2B KAPSAMINDA YERİM YOK Kİ…’’ DEMEYİN. BİR KEZ DAHA, BİR KEZ DAHA, HER BİR TÜMCESİNE DİKKAT EDEREK YENİDEN OKUYUN.

Kentsel dönüşümle ilgili yasanın uygulanması sırasında olabilecekleri daha sonra anlatacağım ama 2B yasasından gelen ve bu yasaya bulaşan BU HÜKÜMLERİN ASIL GETİRDİKLERİNİN BURADA ANLATILMASI GEREKİYOR.

Bu hükümleri pek çoğunuz ‘’2B ALANLARINDA UYGULANACAK.’’ diye okudunuz, öyle algılanıyor değil mi? Öyle ise yukarıda yer alan 2. MADDENİN ( F ) BENDİNİ BİR KEZ DAHA OKUYUN.

Tanımda 2B alanının büyüklüğünden ya da parsel sayısından söz ediliyor mu? Hayır. O halde, söz gelimi toplam 3 bin m2’ lik, kim bilir kime ait 2B alanının yakınında dönümlerce yeriniz varsa,  öncelik sıralamasına göre TOKİ, büyükşehir belediyesi veya alt belediye bu 2B alanı için bir proje düşünmüş olabilir. Sizin tapulu mülkünüz de, hatta yakınında devlet ormanı da varsa, anayasaya aykırı olmasına karşın (Orman sınırları daraltılamaz), o orman da proje alanında kalabilecek demektir. O yerler için Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı’ nın onayına göre; TOKİ’ nin, veya büyükşehir belediyesinin, veya alt belediyenin neler yapabileceğini bilmek adına yukarıda aktardığım 8. MADDEYİ BİR KEZ DAHA OKUYUN ŞİMDİ…

Bu hükümler tespit ve güncellemeleri kesinleşmiş 2B alanları ve çevresi için 26.05.2012 tarihine dek uygulandı, bitti. Henüz tespit ve güncellemesi yapılmamış 2B alanları ve civarı için elbette ki uygulanmadı, güncellemeler kesinleştikten 3 ay sonra uygulanmış, bitmiş olacak.

PEKİ, duydunuz mu, ANTALYA’ NIN NERELERİNİ TOKİ VEYA BELEDİYELER PROJE ALANI OLARAK BELİRLEDİ DE BAKANLIĞA ONAY İÇİN GÖNDERDİ? Gönderilenlerden hangileri onaylandı? KAÇINIZ 26.05.2012 tarihinde bittiğine, ‘’Şuraya da şu proje için ihtiyaç var, bildirmeyi unutmuşuz…’’ denerek dosyalara yeni alanlar konmayacağına inanabiliyorsunuz? KAÇINIZ; binanız son derece güvenli yapılmış da olsa, daha sonra anlatımına geçeceğim yasanın amaç bölümündeki hükümler gerekçesiyle ‘’proje alanı içinde kaldığından…’’ yazısıyla kapınıza dayanılmayacağından emin?

BEN YAZILI DÜŞÜNÜYORUM ŞİMDİ;

KEPEZ Belediyesi sınırları içinde TOKİ ya da Kepez Belediyesi’ nce proje alanı olarak belirlenmiş alan var mıdır?Yok ise yanıtı tek kelimedir. Basın bildirisi yeterli. Var ise? Nereler? Kimlerin kullanımında olup da satın almayı umduğu, hatta defterdarlık hesabına başvuru parasını yatırdığı yerler aslında satılmayacak? Neden açıklanmıyor? SEÇİMİ ATLATTIKTAN SONRA MI ORTAYA ÇIKARTILACAK? Seçime de daha çok var… Vatandaşa ‘’ Yerlerinizi proje alanına aldık; Yepyeni caddeler, sokaklar, alışveriş merkezleri, okullar, camiler yapacağız, sizler için yapacağımız konaklar denize karşı, kat kat, gıcır gıcır olacak!’’ mı denecek? Kaçar bin lira ödeyecekleri, hangi bankaya ölene dek ödenemeyesiye borçlanabilecekleri de söylenecek mi?

AKSUBelediyesi sınırları içinde var mı proje alanı? Binlerce insanın seralarıyla kaplı o alanlarda kendilerince uygulanacak tevhit ve ifrazlar sonucu ‘’MODERN TARIM ÇİFTLİKLERİ’’ oluşturuldu mu? Kimler alsın, kimler alabilsin diye? Bu soruların da tek kelimelik yanıtı olabilir:’’YOK!’’

Ya ilçelerde?

Yok ise ne mutlu Antalya’ ya da, diğer iller de sorgulamalı kendi durumunu…

Kentsel dönüşüm yasası daha çıkmadan 2B yasasında hazırlanmış bir ‘’KENTSEL BÖLÜŞÜM’’ algılıyor paranoyak beynim…

 

Özcan ÇELTİK

28.11.2012

 

SÜRECEK…   

Not: - Aralık 2012 de KAKTÜS DERGİSİ’ nde yayınlanmıştır.

 

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
Toplam blog
: 237
Toplam yorum
: 62
Toplam mesaj
: 27
Ort. okunma sayısı
: 339
Kayıt tarihi
: 22.11.06
 
 

1949 Antalya doğumlu, ANSAN üyesi Orman Yüksek Mühendisi, ressam ve öykü yazarıyım. KAKTÜS MEDYA ..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster