Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

16 Mayıs '20

 
Kategori
Haber
Okunma Sayısı
37
 

Kimler Memur Olabilir?

Mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın, devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen, asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenlerdir. (Detaylı bilgi için www.milhukuk.com) Avukat Bilgehan Utku

Devlet memuru olmak isteyenler öncelikle  Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)'na girmek zorundadırlar. Not barajını geçen memur adaylarında aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır.

Türk Vatandaşı olmak,
18 yaşını tamamlamış olmak,
Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma,  dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak,
Sağlık muayeneleri için sevk edilen askeri hastanelerden olumlu rapor almak,
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık, sakatlık ve özrü bulunmamak,   (Özürlü kadrolarına alınanlar hariç)
Devlet memurluğundan çıkarılmamış olmak.
Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin "istisnalar" kısmının 3'üncü maddesinde MSB bu yönetmeliğin kapsamı dışında bırakılmıştır.

Memur alım ilanları, Devlet Personel Başkanlığının internet sayfasında, tirajı yüksek gazetede ve MSB'nin resmi internet sayfasında ilan edilmektedir.

Memur alım sınavlarda başarılı olan ve Millî Savunma Bakanlığı kadrolarına atanmaya hak kazanan adaylar; hastane işlemleri, güvenlik soruşturma sonuçları ve evrak tamamlama işlemleri ile atanıp göreve başlayacağı tarihe kadar ki zaman dilimi içerisinde memur aday adayı olarak anılırlar.

Aday olarak atanmış Devlet memurunun;   

Bu sürede hem görev başında eğitilir hem de görev yapılır.

Başka kurumlara nakli yapılamaz.

Memurun asaletinin onaylanabilmesi için Temel Eğitim, Hazırlayıcı Eğitim ve Staj dönemi sonunda yapılacak sınavlarda başarılı olması ve bu dönem içerisinde herhangi bir disiplin cezası almamış olması gerekir.  

Aday Memur Temel Eğitim Programı Nedir?

Temel Eğitim Konuları:

Ödevler ve Sorumluluklar:

Tarafsızlık ve Devlete bağlılık: Devlet memurları siyasi partiye üye olamazlar, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunamazlar; görevlerini yerine getirirlerken dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi ayırım yapamazlar; hiçbir şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı beyanda ve eylemde bulunamazlar ve bu eylemlere katılamazlar. Devlet memurları her durumda Devletin menfaatlerini korumak mecburiyetindedirler. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve kanunlarına aykırı olan, memleketin bağımsızlığını ve bütünlüğünü bozan Türkiye Cumhuriyetinin güvenliğini tehlikeye düşüren herhangi bir faaliyette bulunamazlar. Aynı nitelikte faaliyet gösteren herhangi bir harekete, gruplaşmaya, teşekküle veya derneğe katılamazlar, bunlara yardım edemezler,

Yurt dışında davranış: Devlet memurlarından sürekli veya geçici görevle veya yetişme, inceleme ve araştırma için yabancı memleketlerde bulunanlar Devlet itibarını veya görev haysiyetini zedeleyici fiil ve davranışlarda bulunamazlar.

Devlet memurlarının görev ve sorumlulukları: Devlet memurları kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslara uymakla ve amirler tarafından verilen görevleri yerine getirmekle yükümlü ve görevlerinin iyi ve doğru yürütülmesinden amirlerine karşı sorumludurlar. Devlet memuru amirinden aldığı emri, Anayasa, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı görürse, yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir. Amir emrinde ısrar eder ve bu emrini yazı ile yenilerse, memur bu emri yapmağa mecburdur. Ancak emrin yerine getirilmesinden doğacak sorumluluk emri verene aittir. Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle yerine getirilmez; yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz. Acele hallerde kamu düzeninin ve kamu güvenliğinin korunması için kanunla gösterilen istisnalar saklıdır.

Kişilerin uğradıkları zararlar: Kişiler kamu hukukuna tabi görevlerle ilgili olarak uğradıkları zararlardan dolayı bu görevleri yerine getiren personel aleyhine değil, ilgili kurum aleyhine dava açarlar. Ancak, Devlet dairelerine tevdi veya bu dairelerce tahsil veya muhafaza edilen para ve para hükmündeki değerli kağıtların ilgili personel tarafından zimmete geçirilmesi halinde, zimmete geçirilen miktar, cezai takibat sonucu beklenmeden Hazine tarafından hak sahibine ödenir. Kurumun, genel hükümlere göre sorumlu personele rücu hakkı saklıdır. İşkence ya da zalimane, gayri insani veya haysiyet kırıcı muamele suçları nedeniyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesince verilen kararlar sonucunda Devletçe ödenen tazminatlardan dolayı sorumlu personele rücu edilmesi hakkında da yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır. 12 nci maddeyle bu maddede belirtilen zararların nevi, miktarlarının tespiti, takibi, amirlerin sorumlulukları ve yapılacak işlemlerle ilgili diğer hususlar Başbakanlıkça düzenlenecek yönetmelikle belirlenir.

Basına bilgi veya demeç verme: Devlet Memurları, kamu görevleri hakkında basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç veremezler. Bu konuda gerekli bilgi ancak bakanın yetkili kılacağı görevli illerde valiler veya yetkili kılacağı görevli tarafından verilebilir. Askeri hizmet ile ilgili bilgiler özel kanunların yetkili, kıldığı personel dışın da hiç bir kimse tarafından açıklanamaz.

MEMUR TERFİ İŞLEMLERİ NELERDİR

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMLERİ NELERDİR

GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA TABİ KADROLAR:

Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak genel ve özel şartlar:

Müdür kadrosuna atanabilmek için; asgari 8 yıl hizmet süresi bulunmak, bu hizmetin 6 yılının uzman veya müdür yardımcısı görevlerinde geçmiş olmak,
Müdür yardımcısı kadrosuna atanabilmek için; asgari 7 yıl hizmet süresi bulunmak, bu hizmetin 4 yılının uzman görevinde geçmiş olmak,
Uzman kadrosuna atanabilmek için; asgari 6 yıl hizmet süresi bulunmak,
Başmühendis kadrosuna atanabilmek için; en az 5 yıl mühendis olarak çalışmış olmak,
İdari Hizmetler Grubunda yer alan kadrolara atanabilmek için; asgari 4 yıl hizmet süresi bulunmak.

Uzman kadrosuna atanabilmek için; asgari 4 yıl hizmet süresi bulunmak,
Başmühendis kadrosuna atanabilmek için; en az 3 yıl mühendis olarak çalışmış olmak,
İdari Hizmetler Grubunda yer alan kadrolara atanabilmek için; asgari 3 yıl hizmet süresi bulunmak,

Yıllık izin: Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir.

Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine ilaveten bir aylık sağlık izni verilir.

Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilir. Bu durumda, doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir. Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü hâlinde, isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir.

Merkezde atamaya yetkili amir, ilde vali, ilçede kaymakam ve yurt dışında diplomatik misyon şefi tarafından, birim amirinin muvafakati ile bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde, mazeretleri sebebiyle memurlara on gün izin verilebilir. Zaruret hâlinde öğretmenler hariç olmak üzere, aynı usûlle on gün daha mazeret izni verilebilir. Bu takdirde, ikinci kez verilen bu izin, yıllık izinden düşülür.

Memurlara; en az yüzde 70 oranında engelli ya da süreğen hastalığı olan çocuğunun (çocuğun evli olması durumunda eşinin de en az yüzde 70 oranında engelli olması kaydıyla) hastalanması hâlinde hastalık raporuna dayalı olarak ana veya babadan sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde on güne kadar mazeret izni verilir.

Hastalık ve refakat izni: Memura, aylık ve özlük hakları korunarak, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine, kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı hâlinde onsekiz aya kadar, diğer hastalık hâllerinde ise oniki aya kadar izin verilir.

Bu maddede yazılı azamî süreler kadar izin verilen memurun, bu iznin sonunda işe başlayabilmesi için, iyileştiğine dair raporu (yurt dışındaki memurlar için mahallî usûle göre verilecek raporu) ibraz etmesi zorunludur. İzin süresinin sonunda, hastalığının devam ettiği resmî sağlık kurulu raporu ile tespit edilen memurun izni, birinci fıkrada belirtilen süreler kadar uzatılır, bu sürenin sonunda da iyileşemeyen memur hakkında emeklilik hükümleri uygulanır.

Görevi sırasında veya görevinden dolayı bir kazaya veya saldırıya uğrayan veya bir meslek hastalığına tutulan memur, iyileşinceye kadar izinli sayılır.

Memurların hak ve yükümlülükleri ile uyması gereken kurallar çerçevesinde karşılabilecekleri davalar bulunmakla birlikte kendilerinin devlete karşı açacakları idari yargı davaları da bulunmaktadır. Örneğin disiplin cezası ile karşı karşıya olan bir devlet memuru almış olduğu disiplin cezasının kesinleşmesinden itibaren 60 gün içinde idare mahkemesinde dava açmalıdır. Ya da özlük hakları bakımından zarara uğradığı bir durum hasıl olduğunda mesela maaşında uzun süreden beri hukuka aykırı kesinti olduğunu öğrendiğinde buna ilişkin uyuşmazlığın giderilebilmesi bakımından hukuki yardıma ihtiyaç duyacaktır. Yahut atama konusunda yasa ve mevzuat bakımından kanuna aykırı davranılarak atama işlemine tabi tutulmuş veya görevde yükselme hakkı elinden alınmış olabilir. İşte bu durumların üstesinden gelebilmek maksadıyla Anayasal güvence kapsamında sahip olunan memur haklarının tamamının kullanılması gerekmektedir. 

Büşran Betül Kaya bu blog'u önerdi.

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
Toplam blog
: 8
Toplam yorum
: 0
Toplam mesaj
: 0
Ort. okunma sayısı
: 234
Kayıt tarihi
: 12.03.20
 
 

Av. Bilgehan UTKU www.milhukuk.com ..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster