Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

28 Ağustos '13

 
Kategori
İş Yaşamı - Kariyer
Okunma Sayısı
27617
 

KOBİ Danışmanı nedir?

KOBİ Danışmanı nedir?
 

pydanismanlik.com


Kobi Danışmanın genel nitelikleri;

KOBİ’lere sunduğu danışmanlık hizmetinin hazırlık sürecini yürüten, KOBİ’lerin mevcut durumunu analiz ederek sorun alanlarını tespit eden, değişim ve/veya iyileştirme alanları için gerekli uygulama süreçlerini geliştiren ve  yürüten,  yönlendirme ve tavsiyede bulunan, sunduğu hizmetin sürdürülebilirliğini sağlayan,  müşteri ilişkilerini yürüten,  çalışmalarını iş sağlığı ve güvenliği, çevre vb. hususlara ilişkin önlemleri alarak sürdüren ve mesleki gelişimine ilişkin faaliyetlerde bulunan nitelikli kişidir.

Kobi Danışmanının Hakim Olması Gereken Kanunlar

 1. 2872 Sayılı Çevre Kanunu
 2. 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
 3. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
 4. 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
 5. 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu
 6. 4458 sayılı Gümrük Kanunu
 7. 4857 sayılı İş Kanunu
 8. 5084 sayılı Yatırımları ve İstihdamı Teşvik Kanunu
 9. 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu
 10. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
 11. 6198 sayılı Türk Borçlar Kanunu
 12. 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu

Kobi Danışmanı Ne İş Yapar

I.      İSG ve çevre güvenliğini sağlamak: İşletmeyi risk analizinin yapılması ve çıkan sonuçlara uyulması  hususunda dikkat çeker ve uygular. İşçi ve personellerin uğraya bileceği herhangi bir  zararı önceden tespit eder, bu konu ile ilgili ekip oluşturur ve doğabilecek sorunları önceden görerek önlemlerini alır. Çalışma ortamı işletmenin bulunduğu yerdir.

İş Organizasyonu ve süreç takibi:

İş programı yapmak : KOBİ’lere vereceği hizmete ilişkin zaman, kaynak ve süreci göz önünde bulundurarak iş programını belirler. KOBİ’ler için hazırladığı çalışma programlarına göre kendi çalışma takvimini belirler.

Çalışma ortamını düzenlemek; Vereceği hizmetin gereklerine göre kendi çalışma ortamını oluşturur ve gerekli materyalleri hazır bulundurur. KOBİ’deki çalışma ortamını vereceği hizmetin özelliğine ve KOBİ’nin koşullarına göre düzenler.

Hizmet teklifi hazırlamak; Verilecek hizmete dair idari, mali, hukuki vb. koşulları belirler. Teklif metnini belirlenen koşullara uygun olarak hazırlar. Hazırlanan teklif metnini KOBİ’ye sunarak onayını alır.

Hizmet süreçlerinin kayıtlarını tutmak; KOBİ’lere verdiği hizmet süreçlerine dair; teklif, rapor, anket,şikâyet, sözleşme gibi konuları kapsayacak şekilde kayıt sistemini oluşturur. KOBİ’lere verdiği hizmet süreçlerine dair, bilgi ve dokümanları kayıt sistemine uygun olarak kayıt altına alır. Tutulan kayıtları oluşturduğu sisteme göre arşivler.

Mali prosedürleri yürütmek: KOBİ’de uygulanacak hizmetin maliyetlendirilmesine ilişkin modülleri oluşturur. KOBİ’de uygulanacak hizmet için maliyet planlamasını uygun tekniklerle yapar. Hizmetin bedelini pazar koşullarına, uzmanlığına ve  hizmetin niteliğine göre belirler. Verilecek hizmetin bedeline dair ödeme koşullarını belirler. Verdiği hizmete ilişkin mali işlemleri (faturalandırma, vergilendirme vb.)mevzuatına uygun olarak yürütür.

Hizmet kalitesini geliştirmek;

 1. Verilen hizmetleri izlemek: Verdiği hizmetleri tür, yararlanıcı, süre vb. ölçütlere göre kayıt altına alır. Kayıt sonuçlarını değerlendirerek hizmet süreçlerini iyileştirir.
 2. Öz değerlendirme yapmak:Her hizmet sonrası hizmetin kapsamı ve hedeflerine göre kendi performansını değerlendirir. Hizmet sonrası kendi performansını KOBİ’deki gelişime göre değerlendirir.

Müşteri ilişkilerini yürütmek;

Müşteri portföyü oluşturmak; Hedef kitlesindeki KOBİ’lerin sorun ve ihtiyaç alanlarını belirlemek için (anket,görüşme, sektörel yayınlar, internet vb. araçlarla) bilgi toplar. Araştırma sonuçlarını kullanarak hedef kitlesindeki KOBİ’leri belirler. Gelen müşteri taleplerini vereceği hizmetlerle ilişkilendirerek değerlendirir. Belirlediği KOBİ’lere ulaşma strateji ve yöntemlerine karar verir. Belirlediği yöntemleri kullanarak KOBİ’leri iş sürekliliği açısından takip eder. KOBİ’lerle ilgili edinilen bilgi ve verileri güncel bir şekilde tutar.

Verdiği hizmetleri tanıtmak; Dijital ve basılı medya araçlarında mesleğini, kendisini ve hizmetlerini; hedef kitlesi, ürün yelpazesi ve faaliyet alanlarına göre görünür kılar. Uzmanlık alanı ve deneyimleri kapsamında; toplantı, fuar, kongre vb.organizasyonlar aracılığıyla ilişki ağını oluşturur. Tanıtım dokümanlarını hedef kitlesi, ürün yelpazesi ve faaliyet alanlarına göre hazırlar. Potansiyel KOBİ’lerle  yüz yüze görüşme yaparak verdiği  /vermeyi planladığı hizmetleri tanıtır.

Hizmet öncesi hazırlık yapmak;

KOBİ ile görüşme sürecini planlamak; KOBİ ile birlikte görüşme takvimini belirler. Görüşme için uygun ortamı hazırlar veya hazırlanmasına yardımcı olur. Görüşme öncesi; KOBİ, çevre ve faaliyette bulunulan sektöre ilişkin bilgi toplar. Edindiği ön bilgileri sistematik bir şekilde organize ederek kayıt altına alır. Görüşmede ihtiyaç duyacağı bilgi, veri ve materyalleri hazır bulundurur.

KOBİ ile görüşmeyi gerçekleştirmek; Görüşme sürecinde KOBİ’nin danışmanlık hizmetinden beklentilerini kontrol listeleri kullanarak tespit eder. Tespit ettiği KOBİ beklentilerini önceliklendirirerek yazılı hale getirir. Bir sonraki toplantı ve içeriği ile ilgili teyitleşir.

KOBİ ile prensip anlaşması hazırlamak; KOBİ için uygulanacak hizmetin amaç ve kapsamını belirler. KOBİ’de uygulanacak hizmet kapsamında transfer edilecek bilgi miktarını KOBİ’nin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde belirler. KOBİ’ye uygulanacak hizmet ile ilgili sunulacak  rapor formatlarını olası içerikleri kapsayacak şekilde belirler. KOBİ’de uygulanacak hizmetin çalışma takvimini emek, saat, maliyet analizleri yaparak (GANTT şeması gibi) belirler. KOBİ için uygulanacak hizmetin tamamlanma koşullarını ve tarihini belirler. KOBİ’ye  sunulacak hizmet ile ilgili karşılıklı mutabakatı sağlayarak prensip anlaşmasını imzalar.

KOBİ’nin mevcut durumunu değerlendirmek;

KOBİ’nin faaliyet yapısını analiz etmek; KOBİ’nin gelişim evrelerini bir bütün olarak ele alıp, ekonomik analiz yöntemleri ile tespit eder. KOBİ’nin genel faaliyet yapısını inceleyerek analiz eder. KOBİ’nin sunduğu mal ve hizmetlerin analizini; rekabet yapısı, satıcıların yapısı,müşterilerin yapısını vb. hususları dikkate alarak yapar. KOBİ’nin üretim teknolojilerini analiz eder. KOBİ’ye sunulacak hizmetlerden beklenen faydaları fizibilite (ekonomik, teknik,mali boyut) analiz yöntemleri ile belirleyerek raporlar.

KOBİ’nin mali yapısını analiz etmek; KOBİ’nin likidite pozisyonunu,  finansal ve faaliyet kaldıraç düzeyini, varlık kullanım etkinlik düzeyini ve  karlılık düzeyini mali analiz teknikleriyle tespit  eder. KOBİ’nin sektörle kıyaslamasını, firma mali oranlarını sektör standart oranlarına göre kıyaslayarak yorumlar. KOBİ’nin en yakın rakipleri ile mali ve operasyonel kıyaslamasını (erişilebilir veri olması durumunda) yapar. KOBİ’nin yatırım kararlarını mali açıdan  proje değerlendirme teknikleriyle (net bugünkü değer,  iç karlılık oranı ve geri ödeme süresi yöntemi vb.) değerlendirir.

KOBİ’nin İK yapısını analiz etmek; KOBİ’nin işe alım politikalarını personel seçim kriterleri ile analiz eder. KOBİ’nin çalışan oryantasyonu ile ilgili süreçlerini İK oryantasyon yönetimi teknikleriyle analiz eder. KOBİ’nin çalışan eğitimi ile ilgili süreçlerini eğitim ihtiyaç analiz yöntemleriyle analiz eder. KOBİ’nin çalışan motivasyonu ile ilgili süreçlerini motivasyon ölçme araçları kullanarak analiz eder. KOBİ’nin çalışanlarını performans ölçüm kriterleri kullanarak değerlendirir. KOBİ’nin çalışanlarının görevde yükselme süreçlerini İK yükseltme ilkeleri ışığında analiz eder. Personel devir hızını mali analiz teknikleri ve İK değerlendirme teknikleriyle analiz ederek raporlar.

KOBİ’nin pazarlama faaliyetlerini analiz etmek;KOBİ’nin sunduğu mal ve hizmete ait talep yapısını  piyasa araştırması yöntemleriyle tespit eder. KOBİ’nin piyasa rekabet durumunu istatistik yöntemlerle analiz eder.KOBİ’nin faaliyette bulunduğu piyasadaki payını sektör analizi yöntemi ile tespit eder. KOBİ müşterilerinin beklentilerini pazarlama araştırma teknikleri ile tespit eder.

KOBİ’nin üretim (mal/hizmet)faaliyetlerini analiz etmek; KOBİ’nin kapasite kullanım oranını üretim yönetimi teknikleriyle tespit eder.KOBİ’nin fire/atık oranını üretim yönetimi kayıp kaçak ölçüm yöntemleriyle tespit eder. KOBİ’ nin stok devir hızını mali analiz teknikleriyle tespit eder.KOBİ’nin inovasyon yeteneğini, yeni ürün geliştirme ve uygulama tespit yöntemi ile analiz eder.

KOBİ’nin dış çevre analizini yapmak; KOBİ müşterilerinin demografik ve ekonomik yapısı ile davranışsal özelliklerini;  anketlerle elde edilen veriler veya müşterinin veri tabanındaki kayıtlarından istatistiksel yöntemler kullanılarak tespit eder. KOBİ’nin muhasebe kayıtlarından işlem türleri ve  hacimleri açısından müşteri verimliliklerini istatiksel analiz yöntemleriyle tespit eder.KOBİ’nin müşteri memnuniyetini pazarlama araştırma teknikleriyle tespit eder. KOBİ’nin faaliyette bulunduğu piyasanın yapısını ekonomik  tekniklerle analiz eder.KOBİ’nin faaliyette bulunduğu piyasadaki talep eğilimlerini istatistiksel yöntemlerle tespit eder. KOBİ’nin faaliyette bulunduğu piyasa segment/segmentlerini piyasa araştırma yöntemleriyle tespit eder.  KOBİ’nin faaliyette bulunduğu piyasadaki içsel ve dışsal değişim dinamiklerini piyasa araştırması teknikleri ile tespit eder. KOBİ’nin faaliyette bulunduğu piyasadaki fiyat ve fiyat dışı rekabet yapısını piyasa araştırma yöntemlerini kullanarak tespit eder.KOBİ’nin faaliyette bulunduğu piyasadaki uzun vadeli sözleşmeye bağlı rekabet yapısını finansal analiz yöntemlerini kullanarak tespit eder. KOBİ’nin faaliyette bulunduğu piyasadaki birleşme/devralma eğilimlerini uygun yöntemlerle tespit eder.KOBİ’nin faaliyette bulunduğu piyasadaki ürün veya hizmetin; üretim ve satışına/sunumuna ilişkin hukuki kısıtları ilgili mevzuatlarına bakarak belirler.

Analiz sonuçlarını değerlendirmek; Analiz sonuçlarını bütünsel olarak ortaya koyar.Analiz sonuçlarına göre KOBİ’nin sorunlu alanları tespit eder. KOBİ ile ilgili olarak tespit ettiği sorunlu alanları önceliklendirerek ortaya koyar.Bütünsel olarak ortaya koyduğu analiz sonuçlarını KOBİ’ye sunulacak şekilde raporlar.

KOBİ ile hizmeti konumlandırma çalışması yapmak

Sorun alanları ve çözüm önerileri ile ilgili görüşme gerçekleştirmek; Bütünsel olarak ortaya koyduğu analiz sonuçlarını ve sorunlu alanları KOBİ ile değerlendirir.KOBİ’nin sorunlu alanlarını önceliklendirmesini sağlar. Yüksek nitelikte alan uzmanlığı gerektiren soruna ilişkin alan uzman/uzmanlarına yönlendirme yapar veya ortak çalışma önerir.Sunulan çözüm önerilerinin uygulanmasına yönelik süreçleri, uzlaşmak üzere KOBİ’nin onayına sunar.

Hizmetin kapsamını belirlemek ; KOBİ’ye sunulacak hizmetin kapsamı ve zamanlamasını proje kapsam yönetimi ilkelerine göre tespit ederek, KOBİ’nin onayına sunar.KOBİ’ye sunulacak hizmetlerin nihai hedeflerini, fizibilite analizi sonuçları ile tutarlı olarak tanımlayarak KOBİ’ye sunar.KOBİ’ye sunulacak hizmetlere ilişkin iş kırılım yapısını uygun şekilde belirler.KOBİ’ye sunulacak hizmetlere ilişkin kontrol ve izleme süreçlerini belirler.

KOBİ ile sözleşme yapmak; KOBİ’ye sunacağı hizmetlere ilişkin sözleşme içeriğini ilgili yasalara uygunolarak hazırlar.KOBİ’deki karar alıcıları, özellikle uygulanacak hizmet ile ilgili değişiklik ve harcamaları onaylayacak kişileri tespit eder.Hazırlanan sözleşme içeriği üzerinde KOBİ ile mutabakat sağlayarak kayıt altına alır.

Hizmete ilişkin uygulama sürecini yürütmek;

Hizmete ilişkin faaliyet planlarını yapmak;KOBİ’nin faaliyetlerini etkin şekilde yönlendirecek vizyon ve misyon cümleleri geliştirir.Vizyon ve misyon kapsamında KOBİ’nin uzun dönem amaçlarını belirler.  KOBİ’nin hedeflerine ulaşmada uygulayacağı muhtemel stratejileri geliştirir.KOBİ’nin faaliyet yapısına özgün örgütsel yapıyı ve süreçleri uygun yöntemlerle geliştirir.İletişim entegrasyonunu uygun yöntemlerle planlar.KOBİ danışmanlık faaliyetine ilişkin zaman çizelgesini uygun yöntemlerle oluşturur.

Risk analizi yapmak; Hizmetin uygulanması sürecinde oluşacak riskleri belirler.KOBİ’de uygulanacak hizmette riskin ortaya çıkması durumunda alternatif çözümleri uygun yöntemlerle tespit eder.KOBİ’de hizmet uygulaması sürecinde oluşacak riskleri uygun araçlarla izler ve kontrol eder.

Kaynak planlaması yapmak; Hizmete ilişkin yönetsel ve faaliyetsel kaynak planlamasını iş zaman planına göre yapar.Hizmetin gereklerini sağlayacak KOBİ’deki mevcut kaynaklarını belirler.Hizmetin gerekleri için KOBİ dışından karşılanacak kaynakları (devlet teşvik ve destekleri, banka kredileri, ulusal ve uluslararası fonlar vb.) belirler. Hizmete ilişkin kaynak risk alanlarını ve uygun yönetim süreçlerini belirler.

Kontrol noktaları oluşturmak; Hizmetin uygulanması sürecindeki kontrol noktalarını belirler.Kontrol noktalarında yapılacak değerlendirmelere ilişkin  kullanacağı araçları/ölçekleri/yöntemleri belirler. Kontrol noktalarında yaptığı değerlendirme sonuçlarını uygulamalara yansıtma planları/süreçleri hazırlar.

Hizmetin uygulama sürecini izlemek ve değerlendirmek; Hizmete tahsis edilen kaynakların doğru bir şekilde kullanılmasını kaynak tahsis tablosunu/bütçesini esas alarak izler.Hizmet kapsamındaki işlerin planlara uygun yürütülüp yürütülmediğini izler. Hizmetin hedeflerinin gerçekleşme düzeyini/plandan  sapmaları  performans göstergelerini esas alarak tespit eder.Faaliyet, maliyet, kaynak planlarındaki sapmalara zamanında ve doğru müdahale edilip edilmediğini izler.

Hizmetleri raporlamak ; Yürütülen hizmete yönelik yapılan harcamaları, karşılaşılan sorunları ve işin sürecini içeren yönetici özetini hazırlar. Hizmetin ayrıntılı raporunu hazırlar.

KOBİ için hizmetin sürdürülebilirliğini sağlayarak, danışmanlık hizmetini sonuçlandırmak

Hizmet süreçlerini dokümanter etmek; Hizmet sürecini ve izleme aşamalarını içerecek şekilde dokümanter eder. Dokümanları sistematik bir şekilde arşivler. Dokümanların güncellenme yöntemlerini belirler.

İzleme ve değerlendirme sistemini tanıtmak; İzleme ve değerlendirme sistemine ilişkin gerekli standartları belirler. İzleme ve değerlendirme sisteminde yer alacak kişi/kişileri KOBİ ile birlikte belirler.Belirlenen sorumlu kişi/kişilere hizmeti tanıtır.

Danışmanlık Hizmetini Sonuçlandırmak; Danışmanlık sözleşmesinde öngörülen çıktılar için  KOBİ’nin onayını alır ve çıktıları teslim eder.Kendisine tahsis edilmiş olan her türlü araç gereci usulüne uygun olarak teslim ederek, danışmanlık hizmetini sonuçlandırır.

Mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütmek;

Bireysel mesleki gelişimini sağlamak; Kişisel eğitim ihtiyaçlarına göre uzman kuruluşlar tarafından düzenlenen eğitim programlarını takip ederek katılır. Meslek ve sektördeki gelişmeleri ilgili kaynaklardan takip ederek çalışmalarına yansıtır. Görevleriyle ilgili mevzuat ve norm değişikliklerini ilgili kaynaklardan takip ederek çalışmalarına yansıtır.Kişisel kariyer hedeflerine göre kısa ve uzun dönemli mesleki gelişimini planlayarak uygular.

Meslektaşlarının mesleki gelişimine katkı sağlamak ; Çalışma yöntemi ve deneyimleri hakkında meslektaşları ile bilgi paylaşımında bulunur.Talep halinde mesleğe ilişkin konulara yönelik görüş bildirir.

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
Toplam blog
: 27
Toplam yorum
: 11
Toplam mesaj
: 0
Ort. okunma sayısı
: 1597
Kayıt tarihi
: 30.12.06
 
 

Kobi Danışmanı www.facebook.com/projeyazdanismanlik   ..

 
 
Yazarı paylaş
 • Tümünü göster