Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

27 Ağustos '21

 
Kategori
İnançlar
Okunma Sayısı
66
 

KUR’ÂN KENDİNİ NASIL SAVUNUR

 KUR’ÂN KENDİNİ NASIL SAVUNUR

DOGMA ATEİSTLERE VE DOGMA MÜSLÜMANLARA (GELENEKÇİLERE) 

KUR’ÂN’IN AÇIK CEVABI

 

Bu kitap gerçekten arayış içinde olan ve bu arayış içinde de gerçekten mantığına sığdıramadığı için Tanrı’ya inanmayan yani inançsızlığında samimi olan Ateistlere cevap olarak yazılmamıştır (bu tip inançsızlara saygımız sonsuzdur ki bu tip Ateistler, sırf inançsızlıklarında samimi olduklarından dolayı eninde sonunda Tanrı’nın varlığını keşfedecek ve ölmeden önce mutlaka ona inanacak delilleri bulacak ve O’na aklen iman edeceklerdir).

Bu kitap, Tanrı’nın varlığını sırf inadından ve kininden dolayı kabullenmeyen; sırf inanmamak için inanmayan; insanların düşüncelerine ve inançlarına saygı duymayan; ellerinde gerçek anlamda kanıt olmadan, mantıktan ve bilimsellikten oldukça uzak bir yorumla Tanrı’yı, Peygamberlerini ve kutsal kitapları eleştiren ve de söylemlerinde de hakaretlere varan iddialarda bulunan Ateistlere cevap olarak yazılmıştır.

İnanmak, özgür irade ile kabullenilmesi gereken bir süreçtir ve kimse kimseyi inanç ve inançsızlık noktasında asla zorlayamaz, hor göremez… Bir inananın, nasıl ki bir Ateisti neden inanmıyorsun şeklinde sorgulamaya hakkı yoksa aynı şekilde de bir Ateistin de bir inananı neden inanıyorsun şeklinde aşağılamaya ve o kişinin inancını küçümsemeye hakkı yoktur…

“Kur’ân Işığında Din” adlı kitabımızda (İnceleyiniz: https://drive.google.com/file/d/1i2xNBP2ttZTigKuHGj4724hCBViM906V/view?usp=sharing) detaylı açıklamalarla belirttiğimiz üzere İslâm’da tek kaynak sadece ama sadece Kur’ân olduğundan ve Peygamber Efendimiz de Kur’ân haricinde kendi keyfine göre asla konuşmadığından, dini anlamak için hadislere (hadislerin çoğunluğu Peygamber Efendimizin vefatından sonra yazılmış olup, çoğunlukla uydurma rivayetler ve bilgiler içermektedirler. Bu nedenle Kur’ ân ile uyuşumlu olmayan bütün hadisler, uydurmaca/yalan olup bu hadislerin tamamının yok edilmesi gerekmektedir) asla gerek olmadığından dolayı bu kitapta Ateistler tarafından eleştirilen hadislerin ve değiştirildiğine inandığımız Kur’ân haricindeki diğer kutsal kitapların savunmasını yapmayacağız. Çünkü hadislerin zaten bir uydurmaca oluğuna ve İslâm’ın tek kaynağının Kur’ân olduğuna ve de Kur’ân’ın değiştirildi dediği diğer kutsal kitapların da mutlaka yanlışlar içerebileceğine iman etmekteyiz.

“…Onlara Kur’ân ile öğüt ver…”

En’am Suresi 70

“O kendi keyfine göre de konuşmaz. O ancak kendisine vahyolunanı söyler. Onu muazzam kuvvetlere, üstün bir akıl ve dirayete sahip Cebrail öğretti… ”

Necm Suresi 3-4

“Biz onların söylediklerini iyi biliriz. Sen onlara zorbalıkla, diktatörlükle İslâm’ı kabul ettirmeye memur değilsin. O halde, benim tehdidimden korkanlara, bu Kur’ân’ı tebliğ et, Kur’ân ile öğüt ver”.

Kaf Suresi 45

“De ki: Ben, sadece, vahiy ile sizi ikaz ediyorum. Fakat sağır olanlar, ikaz edildikleri zaman bu çağrıyı duymazlar”.

Enbiya Suresi 45

“Bu Kur’ân; kendisiyle uyarılsınlar, Allah’ın ancak tek ilâh olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara bir bildiridir.”

İbrahim Suresi 52

“Doğrusu o Kur’ân, senin için de, kavmin için de bir öğüttür ve siz ondan sorguya çekileceksiniz.”

Zuhruf Suresi 44

“Ve resul: ‘Ey Rabbim! Muhakkak ki benim kavmim, bu Kur’ân’dan ayrıldı (Kur’ân’ı terk etti)’ dedi.”

Furkan Suresi 30

Tanrı’yı, Peygamberleri ve de Kur’ân’ı haksız yere eleştiren Ateistler, aşağıda yer alan “Kur’ân=Peygamber=İslâm” gerçeklerini iyice anlamalı ve Kur’ân’ı=Peygamber’i=İslâm’ı eleştireceklerse bundan sonraki yorumlarında bu gerçekleri hesaba katmalıdırlar. Aksi halde boş konuşmaktan öteye gidemeyeceklerdir:

1) Kur’ân, dini anlamak için tek kaynak ve tek dayanaktır.

2) Hadisler, tarihi kayıtlar, fetvalar, rivayetler, dini, İslâm’ı anlamak için asla kaynak olarak kabul edilemez.

3) Hadisler ışığında yapılmış hiçbir meal, tefsir ya da kitap, dini anlamak için kaynak olarak kabul edilemez.

4) Hadisler ışığında şekillenen din adamlarının söylemleri, inançları, ifadeleri, fetvaları, asla Kur’ân’ı=Peygamber’i=İslâm’ı bağlamaz ve asla Kur’ân’ın doğruluğunu sınamak için referans olarak gösterilemez.

5) Kendine Müslüman diyen insanların Kur’ân’ı değil de kendi bireysel düşüncelerini ve menfaatlerini ön planda tutarak izlemiş oldukları yanlış yollar ve buna bağlı olarak da ortaya çıkan yanlış akımlar, inançlar, asla Kur’ân’ı bağlamaz (Emevi, Abbasi ve Osmanlı Devletlerinin uyguladığı politikalar, inandıkları inançlar ya da tarikatların ve de cemaatlerin kendi kafalarına göre belirledikleri yollar gibi).

6) Kur’ân’ın emrettiği şeyler dışında hareket eden her insanın yaptığı yanlış uygulamalar, Kur’ân’ı değil, sadece Kur’ân’ı asla anlamayan o insanları bağlar, bu ise asla Kur’ân’ın ve dolayısıyla da Tanrı’nın emirlerinin yanlışlığını göstermez. Nasıl ki fizik yasalarının yanlış ellerde bir atom bombasına dönüştürülüp insanlığın yok edilmesi için kullanılması bilimi, fiziği kötü yapmayacaksa aynı şekilde de ayetlerin yanlış yorumlanması ve dinin de menfaatler doğrultusunda çarpıtılıp kullanılması da Kur’ân’ı değil insanları hatalı kılacaktır [Kur’ân, asla bilime, düşünceye, iradeye, yeniliklere, teknolojiye, sanata, giyim-kuşama, kadın-erkek eşitliğine, zoraki inanca ve de özgürlüğe (başkasının özgürlüğünü kısıtlamayan her türlü özgürlüğe) karşı değildir ki Kur’ân’da bu tip gerici eylemleri destekleyen hiçbir ayet de yoktur. Bazı dini kesimlerin Kur’ân’ı değil de insanlar tarafından oluşturulan hadis kökenli mezhep ve cemaat oluşumları içinde; bu tip gerici eylemleri kabul ediyor olması da asla Kur’ân’ın, bu tip eylemleri desteklediğine kanıt olarak gösterilemez. Çünkü Kur’ân’daki hiçbir ayet, bu gerici eylemleri desteklememektedir].

7) Ateistler; Kur’ân’da, eski felsefelerde, dinlerde ve de diğer kutsal kitaplardakine benzer konular içermesi nedeniyle Kur’ân’ın, diğer pagan toplumlarından kopya edildiğini kabul etmenin daha mantıklı olduğunu iddia etmektedirler.

Eğer temel amaç; Kur’ân’ın bütünlüğünü ve İslâm inancını incelemek ve tutarlığını kontrol etmekse; Kur’ân’daki bütün bilgileri, bir bütün olarak inceleyip Kur’ân’ın tutarlılığına bu haliyle bakmak her zaman için aklın yolu olacaktır. Aksi halde bilimsellikten tamamıyla uzak, bağnaz bir yol tutturulmuş olacağı unutulmamalıdır.

Kur’ân yani inandığımız kitap; Tanrı’nın ilk insan=ilk Peygamber’den beri Dünyaya sürekli Peygamberler gönderildiğini ve bu peygamberlerin de her zaman aynı emirleri insanlara bildirdiğini söylemektedir. Bu durumda da inancımıza göre bütün dinlerin kaynağı tek olduğundan ve ilk insandan beri insanlığa birçok peygamber gönderildiğinden ve bunların hepsi de aynı kaynaktan beslendiğinden bütün dinlerde ve felsefelerde benzer düşüncelerin ve de kavramların olması kaçınılmaz olarak ortaya çıkmaktadır. Sonuç olarak da diğer dinlerde ve felsefelerde Kur’ân’daki emirlere benzer emirlerin bulunmuş olması, asla Kur’ân’ın bunlardan kopya edildiğine ispat olarak gösterilemez. Aksine bütün dinlerin ve de felsefelerin, aynı kaynaktan yani Tanrı’nın gönderdiği dini kurallardan beslendiğine kanıt olarak gösterilebilir.

8) Kur’ân, yani inandığımız kitap, inancımız; Tevrat, Zebur ve İncil’in, Tanrı’nın kitapları olduğunu ancak bu kitapların insanlar tarafından değiştirildiğini (az ya da çok) söylediğinden, bu kitaplarda Kur’ân’daki ifadelere benzer ifadelerin bulunması, asla Kur’ân’ın bu kitaplardan kopyalandığını ve bu kitaplardaki bazı ifadelerin de Kur’ân’daki ifadelerle çelişmesi, asla Kur’ân’ın yanlış, çelişik bilgi içerdiğine kanıt olarak gösterilemez. Kur’ân’da yer alan “Kur’ân zikrinin korunması ve diğer kutsal kitapların değiştirilmiş olması” ifadeleri gereği (Ateistler, Kur’ân’ı kendi içerisinde tutarlı olup olmadığını incelemek istiyorlarsa, içerisinde yer alan her ifadeyi doğru kabul edip, bu ifadeler-ayetler içerisinde tutarlılığı kontrol etmek zorundadırlar. Bir teorinin postulatları ile kabul edildiği ve teorinin de bu postulatlar üzerine inşa edildiği unutulmamalıdır. Postulatları en başta reddederseniz, teoriyi de inceyemez-anlayamazsınız); İncil, Tevrat, Zebur ya da bunlar haricindeki diğer inanışlardaki emirler, inançlar, düşünceler, fikirler, eğer Kur’ân ile uyuşumlu iseler bu, onların doğru olduğuna eğer Kur’ân ile uyuşmuyorlarsa bu durumda da o ifadelerin, insanlar tarafından değiştirildiği anlamına gelecektir.

9) Kur’ân’ın, iniş sırasına göre değil de karmakarışık bir şekilde dizilmiş olması Kur’ân’daki birçok ayetin kronolojik açıdan tutarsız olmasına ve de arda arda gelen bazı ayetlerde anlam kargaşasının oluşmasına yol açmıştır. Ancak bu, Tanrı’nın değil, Kur’ân’ı bile indiği sıra ile dizmekten aciz olan Arapların suçudur. Biz Müslümanların da yüzyıllardır bu kargaşayı düzeltmeye çalışmamız da bizlerin en büyük ayıbıdır. Bugün Kur’ân’a ve İslâm’a yöneltilen ağır ithamların ve de düşmanlığın tek nedeni de aslında biz Müslümanlarız. Eğer biz Müslümanlar, Kur’ân’ı gerçek biçimde algılayıp anlatabilse idik bugün o kadar Tanrı, Kur’ân ve İslâm düşmanı olmazdı… Kaldı ki daha kendimiz bile Kur’ân’ı anlamamışken ve ona gereğince saygı duymamışken başkalarının ona saygı duymasını beklemek de oldukça saçma bir yaklaşım olmaktadır.

Dikkat: Tanrı, Kur’ân zikrinin değiştirilmeyeceğinin garantisini vermiştir. Yani o Kur’ân’daki her kelam, her ne kadar iniş sırasına göre tertip edilmemişse de doğrudan Allah’ın kelamıdır. O’na hiçbir kul kelamı karışmamıştır ve karışmayacaktır da (ayetler gereği)… Yani Allah (cc), Kur’ân’daki ayetlerin yerlerinin karıştırılmayacağının ya da insanlar tarafından İslâm dininin bozulmayacağının garantisini vermemiştir. O, sadece Kur’ân zikrinin değiştirilmeyeceğinin garantisini vermiştir… Tanrı’nın Kur’ân’daki ayetlerinin bu şekilde karıştırılmasına izin vermesinin temel nedeni de; yine insanları sınamak ve gerçekten iman edip etmediklerini, akıllarını kullanıp Kur’ân’ı anlamaya çalışıp çalışmayacaklarını görmek istemesidir. Ayrıca şunu da asla unutmamak gerekir ki; Tanrı, bizi doğru yola iletmek için asla kitap ve peygamber de göndermek zorunda değildi. Bizi, kendi halimize bırakıp kendi kafasına göre de sorgulayabilir hatta sorgulamadan da ceza verebilir hatta işkence bile edebilirdi (Tanrı, hâşâ zorba bir diktatör olsa idi onun yapacaklarını engellemeye asla gücümüz de yetmezdi)… Ancak O, bunu yapmaktansa bize kul gözü ile bakıp (dikkat: köle değil…), kendi irademizle kul olmayı, dünyaya gelmeyi tercih etmemize (Kur’ân’a göre, insan olmayı, sınanmayı, biz, her bir insan, tercih ettik, sadece doğduğumuz anda Tanrı ile yaptığımız bu anlaşmayı hatırlamamaktayız. Öldüğümüz an, bu anlaşmayı hatırlıyor olacağız. İleriki bölümlerde bu durum, ayetlerle açıklanacaktır. Şimdilik Ahzab Suresi 72-73 ve A’raf Suresi 172 ayetlerini okuyup üzerlerinde derince düşünebilirsiniz) rağmen bize, peygamberler-kitaplar göndererek yardım etmektedir.

10) Kur’ân’ın kronolojik açıdan vahyedildiği gibi dizilmemesi nedeniyle Kur’ân ayetlerinin gerçekte ne dediğinin anlaşılması için Kur’ân’daki bütün ayetler bir bütün olarak değerlendirilmeli ve ayetler buna göre yorumlanmalıdır. Ayrıca Kur’ân, tüm zamanlara hitap eden bir kitap olduğundan bir ayetin tercümesi, meali ya da ne anlatmak istediği; ayetin indiriliş zamanından bağımsız bir bilgi içermektedir. Şöyle ki bir ayetin yorumlanması ya da meallendirilmesi için o ayetin yaşanan hangi olay üzerine indiği önemli değildir. Önemli olan ayetin içeriği ve de ne anlatmak istediğidir. Bu nedenle Kur’ân ayetleri anlaşılmaya çalışılırken Kur’ân’ın sanki bir bütün halinde birden gökyüzünden indiği ve hepsinin okunması durumunda incelenen ayetin ne dediğinin anlaşılabileceği prensibi esas alınmalıdır.

Konularımıza başlamadan önce Ateistlerin Kur’ân’ı eleştirirkenki bazı yanlış tutumlarına da burada açıklamak gerekmektedir:

Ateistler, her ne kadar Kur’ân’ın çelişkili ve mantıksız olduğunu iddia etseler de gerçekte asıl çelişkiyi ve mantıksızlığı kendileri yapmaktadırlar. Çünkü Ateistler sırf kendi iddialarını desteklediği için dine ve Tanrı’ya inanmadıkları halde kendileri gibi “inançsız olan birini/birilerini, büyük din âlimi olarak tanıtıp” dinin varlığını kabul etmekte ya da sırf Kur’ân’da çelişkiler olduğunu göstermek amacıyla diğer kutsal kitapların varlığını bile zaman zaman kabul etmektedirler.

Ayrıca Ateistler, sırf kendi iddialarını ispatlamak için çoğunlukla ya ayetleri eksik almakta, ya bir olayı anlatan ayetler topluluğundan sadece işlerine gelen ayeti referans almakta, ya İncil’den alıntılarla, ya Tevrat’tan alıntılarla, ya tarihten alıntılarla ya da uydurma hadislerden alıntılarla ya Kur’ân’ın çelişki içerdiğini ya Kur’ân’ın kopya olduğunu ya da Kur’ân’ın şiddet içerikli ayetler içerdiğini ispatlamaya çalışmaktadırlar. Ateistlerin Kur’ân’ı eleştirmek için kullandıkları bu yaklaşımlar, hiçbir bilimsel mantıkla uyuşmayan tamamıyla ideolojik yaklaşımlardır. Çünkü Ateistler; Kur’ân’ın değiştirildiğini söylediği kutsal kitaplarla, Kur’ân ile hiçbir alakası olmayan hadislerle, tarihi olaylarla ve Kur’ân ayetleriyle uyuşmayan bireysel inanışlar ile Kur’ân’ı eleştirmektedirler. Oysaki Ateistler, eğer Ku’ân’ı gerçekten tarafsız bir şekilde incelemek ve onu eleştirmek istiyorlarsa, bu durumda sadece Kur’ân’ı referans alıp sadece Kur’ân ayetlerini incelemeleri ve sadece bu ayetler üzerinden yorumlar yapmaları gerekmektedir…

İÇİNDEKİLER

Gerçeklik Üzerine ................................................................................................ 1

Önsöz.. ................................................................................................................ 2

Tanrı Kavramını Kullanmak Günah Mıdır? .......................................................... 9

Kur’ân Meallerinde Yer Alan Parantez İçindeki Yazılar Hakkında ..................... 10

Tanrı’nın Varlığı Hakkında ................................................................................ 11

Tanrı Yardıma Muhtaç Mıdır? ........................................................................... 33

Tanrı Her Şeyi Bilir mi? ..................................................................................... 34

Tanrı’nın Bilmek İstemesi .................................................................................. 41

Tanrı’nın Yemin Etmesi ..................................................................................... 45

Hesap Görme İşinde Çelişki .............................................................................. 49

Tanrı’nın Hile Yapması ...................................................................................... 50

Rüşvet veren Tanrı ............................................................................................ 52

Erkeklere Huri Pazarlaması............................................................................... 54

Peygamberin Kendini (hâşâ) Tanrı Yerine Koyması ......................................... 57

Yahudiler ve Yehova ......................................................................................... 60

Peygamber, Kendi Menfaati İçin Kur’ân’a (hâşâ) Hükümler Koymuştur ............ 67

Peygamberin Kendini Övmesi ........................................................................... 75

Peygamberin Mecnun ve Şair Olması ............................................................... 77

Uhud Yenilgisi Nedeniyle Kur’ân’a Ayet Koyma ................................................ 80

Gece ve Gündüz Baskınları ile Masumların Öldürülmesi .................................. 83

Tanrı’nın Salâvat Getirmesi ............................................................................... 85

Ganimetler Allah’ın ve Resulünün ..................................................................... 86

1'e 10 olmadı, 1'e 2 verelim ............................................................................... 92

Nikâh Kıyan Allah .............................................................................................. 95

Peygamberin Eşleri Başkaldırınca .................................................................. 101

Peygamberin Okuma-Yazma Bilmemesi Hakkında ......................................... 104

Kutsal Kitaplarda Peygamber Efendimiz ......................................................... 107

Kur’ân, Tanrı Kelamı mı? ................................................................................ 114

Kur’ân’daki Tekrarlar Hakkında ....................................................................... 116

Kur’ân Peygamber Sözüdür ............................................................................ 117

İslâm ve Teokrasi ............................................................................................ 119

İslâm ve Kölecilik ............................................................................................. 122

İslâm’ın Bir Vahşet Dini Olması ....................................................................... 141

Kur’ân’da Kısas ve Diyet Hükümleri ................................................................ 166

Türk’ler ve Müslüman Oluşları......................................................................... 178

Vergi Vermeyen Yahudi ve Hırıstiyanlarla Savaşılması .................................. 182

Haram Aylarda Savaşmak .............................................................................. 185

Kan Akıtma Yoluyla İbadet .............................................................................. 188

İslâm’da Hırsızın Elinin Kesilmesi ................................................................... 206

Av Hayvanını Öldürmenin Cezası ................................................................... 208

Kâbe Güvenilir Bir Yer Mi? .............................................................................. 210

Akraba Sevgisi ................................................................................................ 212

Anne-Babaya İtaat .......................................................................................... 213

Kur’ân'da Sübyancılık (Pedofili) ...................................................................... 217

Takiye Uygulamasının Kaynağı Olarak Kur’ân ................................................ 219

Soru Sormak Yasak ........................................................................................ 223

Kur’ân’da Temizlik ........................................................................................... 225

Kur’an’ın Öğüt Kitabı mı Değil mi .................................................................... 228

Kur’ân Kimlere Gönderilmiştir .......................................................................... 229

Kur’ân ne kadar Arapçadır? ............................................................................ 233

Kur’ân’ın Kutsal Kitaplar Hakkındaki Hükmü ................................................... 234

Yahudi ve Hırıstiyanların Dost Olması ............................................................ 249

Üzeyr, (Hâşâ) Allah’ın Oğlu mu? ..................................................................... 253

Hz. İbrahim’in Babasının Adı ........................................................................... 257

Şu’ayb Peygamber Hakkında Yanlışlar ........................................................... 259

Calut Kıssası ................................................................................................... 261

Kur’ân’da Firavun, Hâmân ve Karun ............................................................... 265

Firavun Boğuldu mu, Boğulmadı mı? .............................................................. 269

Harun’un kızkardeşi ve Meryem ...................................................................... 271

İslâm'da Ağaç Kültü ve Tanrı’nın Musa ile Konuşması.................................... 272

Râina Demeyin, Unzurnâ Deyin “ .................................................................... 276

Hicret ............................................................................................................... 278

Hicret Uydurma mı? ........................................................................................ 280

Fil Olayı ........................................................................................................... 288

Mescid-i Haram, Kâbe Değildir! ....................................................................... 293

Kıble'nin İki Kez Değiştirilmesi ........................................................................ 297

Anadilde Namaz .............................................................................................. 303

İslâm’da Ezan .................................................................................................. 306

Mut’a Nikâhı .................................................................................................... 308

Zıhar ................................................................................................................ 310

Kur’ân, Kadın Peygamberleri Kabul Etmez ..................................................... 315

Kur’ân’da Matematik Hatası-Miras Paylaşım Hukuku ..................................... 318

Şeytan Cin Miydi, Melek Mi? ........................................................................... 325

Şeytan’a Ateş Azabı ........................................................................................ 327

Meleklerden Peygamber Olur Mu? .................................................................. 328

Cennetin Genişliği Ne Kadar? ......................................................................... 329

Mısır’ın Bolluk Şehri Olması ............................................................................ 331

İlk Müslüman Kimdir? ...................................................................................... 332

İslâm’da Sütkardeşliği ..................................................................................... 333

Kur’ân’da Ay’ın, Güneş’ten Üstün Kabul Edilmesi ........................................... 335

Ay’ın Yarılması ................................................................................................ 338

Göğün Yere Düşmemesi ................................................................................. 340

Tanrı Rüzgârı Keserse Gemiler Yüzemez Mi? ................................................ 342

Kadir Gecesi Hakkında ................................................................................... 344

Yıldızların Şeytanlar İçin Atış Tanesi Olduğu .................................................. 346

Tatlı Suda İnci ve Mercan Yetişmesi ............................................................... 348

Reenkarnasyon Hakkında ............................................................................... 349

Geleceği Bilen İnsan ....................................................................................... 351

Rızk ve Kader Kavramı ................................................................................... 356

Azrail Mavalı .................................................................................................... 388

Kabir Azabı...................................................................................................... 390

Cezasını Çeken Cennet’e Mi Gidecek ............................................................ 393

Çeşitli Konular İle İlgili Ateistlere Cevaplar ...................................................... 414

Dünya Mı Önce Yaratıldı Yoksa Evren Mi? ..................................................... 419

Zaman Kavramında Çelişki ............................................................................. 426

İnsanın Evrimi ................................................................................................. 432

Nuh Tufanı ...................................................................................................... 445

Kavimlerin Helâkı ............................................................................................ 448

Kur’ân’ın Açık Olması ...................................................................................... 455

Kur’ân’da Her Şey Yazılı mıdır? ...................................................................... 462

Kur’ân’da Hastalık Yapan Organizmalar ......................................................... 470

Kur’ân’da Atom ve Atom Altı Parçacıklar ........................................................ 472

Kur’ân’da 12 Gezegen .................................................................................... 473

Kur’ân’da Güneş’in Bir Yere Doğru Çekilmesi ................................................. 474

Kur’ân’da Paralel Evrenler .............................................................................. 475

Dünya Düz Mü? .............................................................................................. 477

Kur’ân’da Dağlar, Dünya’nın Dönmesi ve Görelililk Teorisi ............................. 478

Uzay Taşımacılığı ........................................................................................... 481

Kur’ân’ın (Hâşâ) Değiştirilmesi Hakkında ........................................................ 482

Kur’ân’ın (Hâşâ) Benzeri Yazıldı İddiası .......................................................... 501

 

Lütfen kitabı okuyunuz: 

https://drive.google.com/file/d/14B888Kjm0SrsCSXy3DugINkpBH2X1ZYk/view?usp=sharing 

ETEM SEVİK bu blog'u önerdi.

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
Toplam blog
: 12
Toplam yorum
: 0
Toplam mesaj
: 0
Ort. okunma sayısı
: 383
Kayıt tarihi
: 16.10.12
 
 

Meslek: Mühendis, Araştırmacı yazar İlgi Alanı: Bilim, Felsefe, Din, Psikoloji, Paranormal bi..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster