Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

11 Ağustos '14

 
Kategori
Eğitim
Okunma Sayısı
722
 

Milli Eğitim'de deprem !

Milli Eğitim'de deprem !
 

Yönetici görevlendirmede esas alınacak hususlar

Madde 10 – (1) Yöneticiler dört yıllığına görevlendirilir.

(2) Aynı unvanla aynı eğitim kurumunda sekiz yıldan fazla süreyle yönetici olarak görev yapılamaz.

(3) Bulundukları eğitim kurumunda aynı unvanla dört yıldan fazla sekiz yıldan az görev yapanlardan aynı eğitim kurumuna yönetici olarak görevlendirilenlerin görevleri, sekiz yılın dolduğu tarih itibarıyla bu Yönetmelikteöngörüldüğü şekilde sonlandırılır.

(4) Yöneticilik görev süresi uzatılmayanlardan yeniden görevlendirilmek isteğinde bulunanlar, aynı görevlendirme dönemiyle sınırlı olmak üzere, en son görev yaptıkları eğitim kurumlarında görevlendirilemez. (MEB Personeli,10 Haziran 2014,Kamu Haber Merkezi)

Değerlendirme komisyonu

Madde 11 – (1) Değerlendirme komisyonu; il millî eğitim müdürünün veya görevlendireceği bir il millî eğitim müdür yardımcısının başkanlığında, il millî eğitim müdürünce belirlenecek iki ilçe millî eğitim müdürü ile il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinde görev yapan iki şube müdüründen oluşur.

(2) Birinci fıkrada belirtilen usulle beş yedek üye belirlenir. Asıl üyenin bulunmadığı toplantıya komisyon başkanının çağrısı üzerine yedek üye katılır. Komisyon kararları oy çokluğu ile alınır.

(3) Değerlendirme Komisyonu başkan ve üyeleri, boşanmış olsalar dahi eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının ve evlatlıklarının değerlendirmelerinde görev alamaz.

(4) Değerlendirme komisyonunun sekretarya işlemleri, il millî eğitim müdürlüklerinin insan kaynakları hizmetlerinden sorumlu şube müdürlüğünce yürütülür.

Madde 28 – (1) Yöneticilik görevlerinden istekleri üzerine ayrılanlar, bulundukları eğitim kurumunda alanlarında açık norm kadro olması ve istemeleri hâlinde bu eğitim kurumuna; aksi durumda ise kadrolarının bulunduğu ilçe ve/veya il sınırları içinde durumlarına uygun bir eğitim kurumuna öğretmen olarak atanır.

(2) 30 uncu maddenin birinci fıkrasına göre ayrılanlar hariç olmak üzere, yöneticilik görevlerinden istekleri ile ayrılmış olanlar, aradan bir yıl geçmeden tekrar yönetici olarak görevlendirilemez.

Geçici madde 1 – (1) Aynı unvanda olmak üzere, 14.3.2014 tarihi itibarıyla görev süreleri dört yıl ve daha fazla olan yöneticilerin görevi, 2013–2014 ders yılının bitimi tarihinde başka bir işleme gerek kalmaksızın sona erer. Görev süreleri 14.3.2014 tarihi itibarıyla dört yıldan daha az olan yöneticilerin görevi ise, dört yıllık sürenin tamamlanmasını takip eden ilk ders yılının bitimi itibarıyla başka bir işleme gerek kalmaksızın sona erer.

(2) Bu maddenin birinci fıkrasına göre yöneticilik görevi 2013–2014 ders yılının bitiminde sona eren müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcıları, bu Yönetmelikte öngörülen usul ve esaslara göre yerlerine görevlendirilen yöneticiler göreve başlayana kadar görevlerine devam eder.

Yeni düzenlemeyle birlikte, MEB'e bağlı eğitim kurumlarında müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görevlendirileceklerin, son başvuru tarihi itibariyle Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görev yapıyor olmaları gerekecek. Ayrıca, okul yöneticilerinin görevlendirileceği tarih  itibariyle, son dört yıl içinde adli veya idari soruşturma sonucu yöneticilik  görevi üzerinden alınmamış olmaları gerekecek. 

Görev süresi dolanlar, son görev yaptıkları eğitim kurumlarında  görevlendirilemeyecek 

Yöneticilik görev süresi uzatılmayanlardan yeniden görevlendirilmek  isteyenler, aynı görevlendirme dönemiyle sınırlı olmak üzere, en son görev  yaptıkları eğitim kurumlarında görevlendirilemeyecek. 

Sözlü sınava alınacakları değerlendirme komisyonları belirleyecek 

Değerlendirme komisyonu, eğitim kurumu müdürlüğünde ilk defa vey yeniden görevlendirilmek üzere başvuran adaylardan sözlü sınava alınacakları belirlemekle görevli olacak. Değerlendirme komisyonu, il milli eğitim müdürünün  veya görevlendireceği bir il milli eğitim müdür yardımcısının başkanlığında, il  milli eğitim müdürünce belirlenecek iki ilçe milli eğitim müdürü ile il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde görev yapan iki şube müdüründen oluşacak. 

Değerlendirme komisyonu başkan ve üyeleri, boşanmış olsalar bile eşlerinin, ikinci dereceye kadar kan ve kayın hısımlarının ve evlatlıklarının değerlendirmelerinde görev alamayacak. 

Sözlü sınav komisyonu da sözlü sınav sorularını hazırlamak veya  hazırlatmak, sözlü sınavları yapmak ve değerlendirmek, sözlü sınava katılan  adayların sınav sonuçlarını duyurmak, sözlü sınava ilişkin itirazları  sonuçlandırmak, sözlü sınava ilişkin diğer iş ve işlemleri yürütmekle sorumlu  olacak. 

75 puan ve üstü alanların görev süresi uzatılabilecek 

Görev sürelerinin uzatılmasını isteyen müdürler, elektronik ortamda  başvuruda bulunacak. Müdürlükte dört yıllık görev süresini dolduranlarla görev yaptıkları eğitim kurumunda sekiz yıllık görev süresini dolduran müdürler, form  üzerinden değerlendirilecek. Dört yıllık görev süresi sona eren müdürlerden halen  görev yapmakta oldukları eğitim kurumundaki görevlerinin uzatılması için başvuruda bulunanların görev süreleri, yapılan değerlendirme sonucunda 100 üzerinden 75 ve daha üstü puan almaları halinde, il milli eğitim müdürünün  teklifi üzerine valinin onayıyla uzatılacak. 

Müdürlükte dört yıllık veya aynı eğitim kurumunda sekiz yıllık  müdürlük süresini tamamlayıp yapılan değerlendirme sonucunda 100 üzerinden 75 ve  daha üstü puan alanlardan görev süresinin başka eğitim kurumunda uzatılmasını  isteyenlerin başvuruları alınacak. Görev süresinin diğer eğitim kurumlarında  uzatılması için başvuruda bulunan müdürlerin görev süreleri, tercihleri de  dikkate alınarak puan üstünlüğüne göre il milli eğitim müdürünün teklifi üzerine  valinin onayıyla uzatılacak. Görev süresinin uzatılmasını isteyen adayların  puanlarının eşitliği halinde sırasıyla, hizmet puanı, yöneticilikteki hizmet  süresi, öğretmenlikteki hizmet süresi fazla olan adayın görevlendirmesi  yapılacak. Eşitliğin devamı halinde görevlendirilecek aday kurayla belirlenecek. 

İlk defa müdür olacakların yapacakları 

Müdürlük görev süresinin uzatılması işlemlerinin tamamlanmasından sonra müdürlük norm kadrosu boş kalan eğitim kurumları, il milli eğitim  müdürlüklerinin internet sitesinde duyurulacak. Müdürlük görev süresi  uzatılmayanlar ve daha önce müdürlük görevinde bulunmuş olanlarla duyurunun  yapıldığı tarihten önce müdürlük görevinde bulunmayanlar, duyurunun son günü  itibariyle gerekli şartları taşıyanlardan müdür olarak görevlendirilmek isteyenlerin başvuruları elektronik ortamda alınacak. 

İlk defa ve yeniden müdür olarak görevlendirilmek üzere başvuruda  bulunanlar, değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirilecek. Değerlendirme sonucunda oluşan puan sıralamasına göre en yüksek puan alandan başlamak üzere, boş eğitim kurumu müdürlüğü sayısının üç katı aday sözlü sınava alınacak. Son  sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da sözlü sınava alınacak. 

Sözlü sınavda adaylar, analitik düşünme ve analiz yapabilme kabiliyeti, temsil kabiliyeti ve liyakat düzeyi, muhakeme gücü ve kavrayış  düzeyi, iletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti, genel kültür, yönlerinden değerlendirilecek. Sözlü sınavda 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak. 

Sözlü sınavda başarılı olan adayların görevlendirmeye esas puanları, aldıkları puanın yüzde ellisi ile sözlü sınavdan aldıkları puanının yüzde  ellisinin toplamı üzerinden belirlenecek. Sözlü sınavda 70 ve üzerinde puan alanlar, hesaplanan puan üstünlüğüne göre tercihleri de dikkate alınarak il milli  eğitim müdürünün teklifi üzerine valinin onayı ile müdür olarak görevlendirilecek. 

Müdür norm kadrosu bulunmayan eğitim kurumlarında görev yapmak üzere, o eğitim kurumunda görevli öğretmenler arasından, öğretmenlik görevi yanında yönetim hizmetlerini de yürütmek üzere, il milli eğitim müdürünün teklifi üzerine  vali tarafından müdür yetkili öğretmen görevlendirilecek. 

Görev süresi sona erenler öğretmen olarak atanacaklar 

Müdür, müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı norm kadrolarının bazıları veya tamamı kaldırılan eğitim kurumlarında norm kadro fazlası olanlar, ders yılı sonuna kadar bu eğitim kurumlarındaki yöneticilik görevlerine devam edecekler. Bu kişiler, yöneticilik görevlerinin ders yılıyla birlikte sona ermesinin ardından, bulundukları eğitim kurumunda alanlarında açık norm kadro  olması ve istemeleri halinde bu eğitim kurumuna, aksi durumda ise istekleri de dikkate alınarak kadrolarının bulunduğu ilçe veya il sınırları içinde durumlarına  uygun bir eğitim kurumuna öğretmen olarak atanacaklar. 

Müdürler, yeni müdür gelene kadar görevlerine devam edecekler 

Yönetmeliğe mevcut yöneticilerle ilgili geçici bir madde eklendi. Buna  göre, aynı unvanda olmak üzere, 14 Mart 2014 tarihi itibariyle görev süreleri  dört yıl ve daha fazla olan yöneticilerin görevi, 2013–2014 ders yılının bitim  tarihi olan 13 Haziran 2014'de başka bir işleme gerek kalmadan sona erecek. Görev süreleri 14 Mart 2014 tarihi itibarıyla dört yıldan daha az olan yöneticilerin  görevi ise dört yıllık sürenin tamamlanmasını takip eden ilk ders yılının bitimi itibarıyla başka bir işleme gerek kalmaksızın sona erecek. 

Yöneticilik görevi 2013–2014 ders yılının bitiminde sona eren müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcıları, yerlerine görevlendirilen yöneticiler  göreve başlayana kadar görevlerine devam edecekler. 

2011 sınavında başarılı olanlara görevlendirme müjdesi 

Yönetmeliğe 2011 yılı eğitim kurumları müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı ile müdürlük seçme sınavında başarılı olanlara ilişkin geçici bir madde eklendi. Buna göre, 2011 yılı ekim ayında yapılan eğitim kurumu müdürlüğü  ile müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı seçme sınavında başarılı olanlardan sınav sonucuna göre yöneticiliğe görevlendirilmesi yapılmamış olanlar, ilk görevlendirmeyle sınırlı olmak üzere, başka bir şart aranmadan müdür  başyardımcılığı veya müdür yardımcılığında görevlendirilebilecek. 

MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü hafta içi bir yazı yayınlayarak bazı okul ve kurumların müdür görevlendirmelerinin bakanlık tarafından yapılacağı belirtildi.

MEB Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinde, doğrudan bakanlığa bağlı eğitim kurumları bu kapsamda değerlendirilirken, yeni yorumlamada bu kapsamın birçok eğitim kurumunu kapsayacak şekilde oldukça geniş kapsamda değerlendirildiği gözleniyor.

Buna göre: bazı öğretmenevleri, mesleki eğitim merkezleri, vb. bazı okul ve kurumların yönetici görevlendirmelerini bakanlık yapacak.(Türkiye Eğitim.Com özel haber 14.07.2014)

Öğretmen Rotasyonu

Torba Yasa görüşme sıralarında 98. madde görüşmeleri içinde yer alan Öğretmene Rotasyonu içeren madde şöyle:

Madde 98 14.6.1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 43 üncü maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “Bakanlıkça ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi” ibaresi “Bakanlıkça ve/veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi”, altıncı fıkrasında yer alan “yazılı ve sözlü sınava” ibaresi “yazılı ve/veya sözlü sınava” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Öğretmenlerin hizmet sürelerine ve/veya isteğe bağlı il içi veya il dışı yer değiştirmelerine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.” sonunda görüşüldü. Kamu haber merkezi.com olarak başından beri takip edilen Öğretmene rotasyon konusunda son noktayı da Kamu haber merkezi:

Genel Kurulda 98. Maddenin geri çekilmesi için önerge verilmesine rağmen kabul edilmedi. Sonuç olarak yapılan oylamada madde kabul edildi; şeklinde duyuruldu.

Sonuç olarak öğretmene rotasyonun önünde bir engel kalmamış oldu.

Peki, öğretmene rotasyon nasıl uygulanacak? Artıları eksileri nedir? Nasıl uygulanmalı?

Öncelikle rotasyon kesinlikle olmalıdır. Çünkü aynı kurumda yıllarca çalışan bir öğretmenin verimliliği düşmektedir.

Rotasyon kaç yıl olarak uygulanırsa uygulansın öğretmenler rotasyon uygulamasıyla mağdur edilerek çalışma şevki kırılmamalıdır. Bunun için de rotasyon isteği dışında gerçekleştirilen öğretmenlere eğitim bölgesi içinde gerçekleştirilmelidir.

Yıllarca aynı kurumda çalışan öğretmenler bu konuda anlayış göstersinler. İnsan farkında olmadan körleşiyor. Rotasyonun getirileri daha fazla olacaktır. Eğitim öğretime yeni bir heyecan ve ivme kazandıracaktır. (MEB PersoneliÖZEL HABERLER

8 Ağustos 2014, Mehmet ASIM kaynak: www.kamuhabermerkezi.com )

Sonuç

AKP iktidarında beş Milli Eğitim Bakanı (Erkan Mumcu, Hüseyin Çelik, Nimet Çubukçu, Ömer Dinçer, Nabi Avcı) değişmiş. Her Bakan,”Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği”ni bir ya da iki kez değiştirmiştir.

On bir yılda beş bakanın değişmesi, AKP iktidarının tutarlı bir eğitim politikasının olmadığının göstergesidir. Bakan ve yönetmelik değiştirmekle eğitimin düzeleceğini sananlar, yanılıyorlar. Geçmişte iktidar partisi değiştikçe bakan değişmiş; ne var ki her geçen gün eğitim sistemi içinden çıkılmaz bir durum almıştır. Nedeni, iktidarların ulusal yapımıza uygun tutarlı eğitim politikaları oluşturamamalarıdır.

Okul yöneticisi atamasında yönetmelikte her ne kadar il milli eğitim müdürlüklerinin yetkili olduğu yazılıysa da AKP’nin ona yakın Eğitim-Bir-Sen’in etkili olacağı yaygın bir görüştür. Birçok okul yöneticisi görevde kalmak için şimdiden Eğitim-Bir-Sen yolunu tutmuştur. Bu yönetimin şamar oğlanı olmak istemeyenlerden emekliliği gelenler emekliye ayrılacak, diğerleri de öğretmenliğe geçecektir. Böylece iktidar, eğitimde kendi kadrosunu oluşturarak “dindar toplum yetiştirme” amacının temellerini atacaktır.

Özellikle AKP iktidarında, dindar toplum yetiştirme amaçlandığından eğitimin temel amaçlarında sapma olmuştur. Eğitimimiz; laiklik, demokrasi, cumhuriyetçilik, Atatürkçülük ilkelerinden uzaklaşmış; çağın gerisine düşmüştür.

4+4+4 sistemi, öğretmeni, öğrenciyi, veliyi tedirgin etmiştir. Sık sık “Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği”nin değişmesi okul yöneticilerini, öğretmenleri canından bezdirmiş; Bakanlığa olan güveni temelinden sarsılmıştır.

Yönetmelik değişiklikleri yetmez gibi bir de öğretmenlere rotaysan getirilmekte, rotasyonla eğitim-öğretimde verimliliğin artışından söz edilmektedir. Öğretmeni okulundan, alıştığı çevreden koparacaksınız bir de ondan verimlilik bekleyeceksiniz. Bu, iktidarın öğretmeni sindirme, şamar oğlanı yapma politikasının bir uzantısıdır. Asıl olan öğretmeni borç batağından kurtarmak, onu sağlığına kavuşturmaktır. Pazardan istediğini alamayan akşam eve eli boş giden öğretmenden tensel ve tinsel bakımdan sağlıklı kuşaklar yetiştiremez. Kanıt mı işte,Türk Eğitim Sen’in öğretmenlerin ekonomik durumlarıyla ilgili araştırması, öğretmenlerin durumunu sayısal verilerle ortaya koyuyor:

Türk Eğitim Sen’in 6 bin 703 öğretmen arasında yaptığı araştırma öğretmenlerin borç batağında olduğunu ortaya koyuyor. Aylık geliri 1500 ile 2 bin lira arasında değişen öğretmenler, mutfak masraflarından tasarruf etmeye çalışıyor, borçları nedeniyle sağlık sorunları yaşıyor. Araştırmaya göre öğretmenlerin yüzde 57,6’sı borçları nedeniyle sağlık sorunları yaşıyor. Sağlık problemi yaşayanların yüzde 37,6depresyon”, 27,2’si “uyku bozukluğu”, yüzde 12,5’i “mide ağrısı”, yüzde 8,4’ü “baş ağrısı”, yüzde 3,3’ü “tansiyon”, yüzde 2,2’si “şeker”, yüzde 2’si kalp rahatsızlığından şikâyetçi.(Milliyet,23.11.2013)

Öğretmene verilen değer dün neydi, bugün ne? İşte size çok çarpıcı bir hikâyecik: Yıl: 1923’te TBMM’de milletvekillerinin maaşları düzenlenecek... Mustafa Kemal’e soruyorlar; “Sayın Başkanım vekil maaşları ne olsun?”M. Kemal şöyle diyor: “Öğretmen maaşlarını geçmesin.”Peki ya şimdi? Öğretmenlerin halini ne siz sorun ne de ben anlatayım...  (Abbas Güçlü,11.11.2011 Milliyet)

Son söz

Deneyimli, milli eğitime gönül vermiş yöneticileri görevden alarak yerine dindar ya da öyle görünen yönetici atayarak; öğretmene, rotasyon uygulayarak; eğitimden verimlilik beklemek us dışı bir davranıştır.

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
 
 

Kıymetli Öğretmenimiz,Sayın Hüseyin Başdoğan; Hocam sizin o alın teri döktüğünüz, kendinizi öğrencilerinize adadığınız öğretmenlik tarihe karıştı.Artık Ankara yazar, okullar uygular.Bil soruyu al notu.Eğitim ve öğretimi siyaset yuttu.Saygılar sunuyorum.Sağlık ve mutluluk diliyorum.

Mehmet Burakgazi 
 19.08.2014 20:19
Cevap :
Mehmet Bey, Eğitimin bugünkü durumunu,çok iyi vurgulamışsın.Katkıların için teşekkür ederim.Saygılarımla.  20.08.2014 11:30
 

Hüseyin bey, yaklaşık 30 yıllık yatırımın sonuçlarıdır bugünkü toplumsal tablo. Hatırlayın MC Hükumetlerinde bile Selamet Partisi hep MEB, İçişleri ve Adalet Bakanlıklarını ister ve alırdı. Saygıyla

MEHMET ATAK 
 11.08.2014 13:45
Cevap :
Mehmet Bey, Her parti,amacına ulaşmak için eğitimi araç olarak kullanır.Yıllardır sağ partiler amaçlarını gerçekleştirmek için eğitimi -dolayısyla gençliği-kullandılar.Gençleri,"Atatürk İlke ve Devrimleri"nden uzaklaştırdılar.Katkılarınız için teşekkür ederim.Saygılarımla.   15.08.2014 23:12
 
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
 
Toplam blog
: 340
Toplam yorum
: 1216
Toplam mesaj
: 5
Ort. okunma sayısı
: 2070
Kayıt tarihi
: 04.12.12
 
 

Hüseyin BAŞDOĞAN, 1942'de Malatya- Arapgir'de doğdu.Arapgir Ortaokulunu, Diyarbakır Öğretmen Okul..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster