Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

14 Aralık '14

 
Kategori
Anılar
Okunma Sayısı
6670
 

Namık Kemal

Namık Kemal
 

milliyet.com.tr


Aralık ayı diyebiliriz ki, Namık Kemal ayıdır. Büyük şair ve yazar Namık Kemal 2.Aralık’da doğmuş; 21.Aralık’da ölmüş. Ve bütün ömrünü Osmanlı  Devletinde  Özgürlüğü anlatarak, tattırarak, onun için şiirler yazarak geçirmiştir. O devrinde ve şimdi herkesin saygı duyduğu  bir “Vatan” şairidir.
 
Aslında Namık Kemal büyük Milliyetçi şairlerimizden biridir. Fakat o sözü Osmanlı Devleti sırasında söyleyebilmek hapishaneye gitmenin en kestirme yoludur.
 
“Namık Kemal (21 Aralık 1840, Tekirdağ - 2 Aralık 1888, Sakız Adası), Türk milliyetçiliğinin öncülerinden, Genç Osmanlı hareketi mensubu yazar, gazeteci, devlet adamı ve şairdir.
Yurtseverlik, hürriyet, millet kavramlarına bağlı bir Tanzimat Devri aydınıdır. Bu kavramları Türk fikir hayatına ve edebiyatına sokan kişi kabul edilir. Heyecanlı, kavgacı kişiliği, akıcı, parlak üslubu nedeniyle devrinin diğer yazarlarından daha fazla tanındı. “Vatan Şairi” ve “Hürriyet Şairi” olarak anılan Namık Kemal, şiirin yanı sıra tenkit, biyografi, tiyatro, roman, târih ve makale türlerinde eserler verdi. Özellikle Türk Edebiyatının ilk edebi romanı olan "İntibah" ve batılı anlamda Türk Edebiyatının sahnelenen ilk tiyatro eseri olan "Vatan Yahut Silistre" eserleriyle ünlüdür. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü eserleri ve fikirleriyle etkiledi.”(wikipedia)
 
Aslında , Namık Kemal’in hayatı ve eserleri; ayrıca sürgün anıları onun  bu günkü Türk gençliği için çok önemli bir öncü olmasına yol açabilecektir. Fakat bunu engelleyen bir tek şey var. Namık Kemal’in devrinin bütün diğer büyük yazarları gibi bugün anlaşılmayan Osmanlıca dili… Ne yazık ki, onun şiirlerindeki derin anlama artık kolay kolay varamazsınız. Yapılacak tek şey vardır. O güzel insanın eserlerini bugünkü dile aktarmak.
 
Namık  Kemal’in nesirlerinin çoğu bugünkü Türkçe’ye aktarılmıştır. Ama şiirlerinin çevirisini yapmak hiç de kolay değildir; hatta imkansız gibidir. Ama düşüncemize göre, bu büyük şairi daha iyi  tanımak adına bu çaba gösterilmelidir.
 
Bu satırların yazarı da bu çabayı  Namık Kemal’in “Hürriyet Kasidesi” için gösterdi. Belki şiir olarak değil ama anlaşılabilmesi için Türkçe söylemeyi yeğledi. Okuyun bakalım, burada hem çevirisini, hem de özgün örneğini veriyoruz. Belki anlayarak onu daha çok seversiniz gençler.
 
…………………………………………….
 
Hürriyet Kasidesi (Namık Kemal)
 
 
1.Baktık  dünya  hiç doğru yolda değil anladık
   Çekildik kendi isteğimizle devlet kapısından.
 
2.Usanmazlar iyi  insan olanlar halka hizmetten
  Yardımseverler mazluma yardımdan kaçınmaz
 
3.Hor görüldüyse millet şanına dokunur sanma
  Yere düşmekle mücevher değerinden eksilmez.
 
4.Vücudun mayası bil ki vatan toprağındandır
   Hiç bir üzüntü duyulmaz vatan için ölmekten.
 
5.Dünyada zalimin yardımcısı kötülükte ustadır
  İnsafsız avcıya hizmet eden köpekten beterdir.
 
6.Hayatın değerini  şöhretten  üstün  tutanlar
   Kalıcı zevkleri geçici olanlara tercih ederler.
 
7.Nedendir halkın  uzun  yaşama isteği böyle
   Emaneti korumakta insanın çıkarı nedir söyle?
 
8.Cihanda kendini her bireyden alçak gören kişi
  Ayıplanmaktan utanır da  niye  kendinden değil.
 
9.Akıllı olanların  pişman olup    çaba göstermesi
  Ders alıp  çalışması,  felekten öç almak gibidir.
 
10.Başarının değeri milletin gönül birliğinde durur
    Bu yurdu korumak, fikirlerin çatışmasından çıkar.
 
11. İktidarda olan kişinin gücü dünyayı düzene sokar
     Cihanı titretirler düzgün olmakla metin insanlar 
 
12.Kader  iyiliğini cömertliğini bir vakit için saklar
     Milletteki gevşeklikten, zayıflıktan sakın korkma.
 
13.Zincire  vurulmuş  aslana zincir hiç ağır gelmez
     Dünyadaki kişilerin talihsizliğinden felek utansın
 
14.Işık dorukta uzaksa aydınlıktan, çaresizliktendir
     Doğa, yerde sürünen yeteneklerden kendi utansın.
 
15.Biz ki , Osmanlı  boyunun eski ulu soyundanız
     Kanımız tümüyle şehitlik mayasıyla karılmıştır.
 
 
16.Biz öylesine hamiyetli, çalışkan bir milletiz ki
     Sade bir aşiretten kocaman bir devlet yaratmışız.
 
17. Öyle yüce yaratılmış bir milletiz ki,  ölmek bize
      Ayaklar altında kalıp çiğnenmekten daha iyi gelir.
 
18. Hürriyet kavgası ateşler içinde olsa bile ne gam
      Hiç kaçar mı,  gayret meydanından yiğit olan
 
19.Celladın zalim kemendi acımasız ejder olsa bile
     İnsan için esaret zincirinden bin kez daha iyidir.
 
20.Felek her türlü belasını, cefasını toplasın gelsin
     Millet uğruna bir hizmetten dönersem kahpeyim.
 
21.İşimde öyle  acılar dertler çektim ki bu iyi  bilinsin
     En küçüğü bile vezirlikten de, sedaretten de iyidir.
 
22. Vatan  öylesine  vefasız bir sevgiliye dönmüş ki
     Aşkına düşenleri bir türlü gurbetten  çağırmıyor.
 
23. Ne yalvarır yakarırım, ne  de  bir menfaat isterim
     Görevimi yaparım, her türlü kötü niyetten uzağım.
 
24.Ey zalim,milletin yiğitleriyle kavgadan sakınmalısın
     Zulmünün kılıcı onların kanının ateşi  karşısında erir.
 
25.Zulüm ile işkence ile özgürlüğü yoketmek ne mümkün
     Eğer o kadar  güçlü isen, hadi aklı kaldır insaniyetten.
 
26.Gönüldeki  çalışma cevheri, elmas cevherine benzer
     Ağırlığın etkisinden, baskının şiddetinden  hiç ezilmez.
 
27. Ey hürriyetin güzel yüzü, sen ne büyüleyici imişsin,
     Esaretten kurtulduk derken senin aşkının esiri olduk.
 
28.Güzelliğini gizleme, kalbi  fethedecek   güç sendedir
     Yüzün milletin gözünden ebediyete dek ırak kalmasın.
 
29. Ey gelecek umudu, sen ne çok can dostuymuşsun
     Dünyayı bin üzüntü ve sıkıntısından kurtaran sensin.
 
30. Hükmetme çağı senindir, hükmünü dünyaya geçir
     Yüce Allah yükselişini her türlü belâlardan korusun.
 
31.Uyan ey yaralı kükreyen aslan, gaflet uykusundan uyan
     Senin  gezdiğin güzel  sahralar ,  azgın köpeklere kaldı.
 
……………………………………………………………
 
HÜRRİYET KASİDESİ (Namık Kemal, özgün şiiri)
 
 1.Görüp ahkâm-ı asrı münharif sıdk u selametten
    Çekildik izzet ü ikbal ile bab-ı hükûmetten
 
 2.Usanmaz kendini insan bilenler halka hizmetten
    Mürüvvet-mend olan mazluma el çekmez ianetten
 
 3.Hakir olduysa millet şanına noksan gelir sanma
    Yere düşmekle cevher sakıt olmaz kadr ü kıymetten
 
 4.Vücudun kim hamir-i mâyesi hâk-i vatandandır
    Ne gam rah-ı vatanda hak olursa cevr ü mihnetten
 
 5.Muini zalimin dünyada erbab-ı denaettir
    Köpektir zevk alan sayyad-ı bi-insafa hizmetten
 
 6.Hemen bir feyz-i baki terk eder bir zevk-i faniye
    Hayatın kadrini âli bilenler hüsn-i şöhretten
 
 7.Nedendir halkta tul-i hayata bunca rağbetler
    Nedir insana bilmem menfaat hıfz-ı emanetten
 
 8.Cihanda kendini her ferdden alçak görür ol kim
    Utanmaz kendi nefsinden de ar eyler melametten
 
 9.Felekten intikam almak demektir ehl-i idrake
    Edip tezyid-i gayret müstefid olmak nedametten
 
10.Durup ahkam-ı nusret ittihad-ı kalb-i millette
    Çıkar asar-ı rahmet ihtilaf-ı rey-i ümmetten
 
11.Eder tedvir-i alem bir mekînin kuvve-i azmi
    Cihan titrer sebat-ı pay-ı erbab-ı metanetten
 
12.Kaza her feyzini her lutfunu bir vakt için saklar
    Fütur etme sakın milletteki za'f u betaetten
 
13.Değildir şîr-i der-zencire töhmet acz-i akdamı
    Felekte baht utansın bi-nasib- erbab-ı himmetten
 
14.Ziya dûr ise evc-i rif'atinden iztırâridir
    Hicâb etsin tabiat yerde kalmış kabiliyetten
 
15.Biz ol nesl-i kerîm-i dûde-i Osmaniyânız kim
    Muhammerdir serâpâ mâyemiz hûn-ı hamiyetten
 
16.Biz ol âl-i himem erbâb-ı cidd ü içtihâdız kim
    Cihangirâne bir devlet çıkardık bir aşiretten
 
17.Biz ol ulvi-nihâdânız ki meydân-ı hamiyette
    Bize hâk-i mezar ehven gelir hâk-i mezelletten
 
18.Ne gam pür âteş-i hevl olsa da gavgâ-yı hürriyet
    Kaçar mı merd olan bir can için meydân-ı gayretten
 
19.Kemend-i can-güdâz-ı ejder-i kahr olsa cellâdın
    Müreccahtır yine bin kerre zencîr-i esâretten
 
20.Felek her türlü esbâb-ı cefasın toplasın gelsin
    Dönersem kahbeyim millet yolunda bir azîmetten
 
21.Anılsın mesleğimde çektiğim cevr ü meşakkatler
    Ki ednâ zevki aladır vezâretten sadâretten
 
22.Vatan bir bî-vefâ nâzende-i tannâza dönmüş kim
    Ayırmaz sâdıkân-ı aşkını âlâm-ı gurbetten
 
23.Müberrâyım recâ vü havfden indimde âlidir
    Vazifem menfaatten hakkım agrâz-ı hükümetten
 
24.Civânmerdân-ı milletle hazer gavgâdan ye bidâd
    Erir şemşîr-i zulmün âteş-i hûn-i hamiyetten
 
25.Ne mümkün zulm ile bidâd ile imhâ-yı hürriyet
    Çalış idrâki kaldır muktedirsen âdemiyetten
 
26.Gönülde cevher-i elmâsa benzer cevher-i gayret
    Ezilmez şiddet-i tazyikten te'sir-i sıkletten
 
27.Ne efsunkâr imişsin ah ey didâr-ı hürriyet
    Esîr-i aşkın olduk gerçi kurtulduk esâretten
 
28.Senindir şimdi cezb-i kalbe kudret setr-i hüsn etme
    Cemâlin ta ebed dûr olmasın enzâr-ı ümmetten
 
29.Ne yâr-ı cân imişsin ah ey ümmid-i istikbâl
    Cihanı sensin azad eyleyen bin ye's ü mihnetten
 
30.Senindir devr-i devlet hükmünü dünyaya infâz et
    Hüdâ ikbâlini hıfzeylesin hür türlü âfetten
 
31.Kilâb-ı zulme kaldı gezdiğin nâzende sahrâlar
    Uyan ey yâreli şîr-i jeyân bu hâb-ı gafletten (Namık KEMAL)
 
Özgürlüğü, “Vatan” kavramını anlatmak için yıllarca sürgünlerde yatmış ve 48 yaşında Sakız adasında yine sürgünde ölmüş, bu büyük şairi bu ayda bir kez daha anmak her halde aymazlık değildir.  Anısı önünde saygı ile eğiliyoruz.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
 
 

Büyük vatan şairimiz bugünlerde yaşamalıydı ,acaba neler söylerdi? Sevgili Namık Kemal'ı saygıyla ve rahmetle anıyorum...Tanıtmanıza teşekkürler sevgili Hocam...Elinze sağlık..

Abdülkadir Güler 
 16.12.2014 19:48
Cevap :
Sayın Güler, sanıyorum yine aynı şeyleri söylerdi. Çünkü pek farkı kalmadı..! Saygılar.  17.12.2014 4:04
 

Değerli hocam, Türk milletine ve Türklük kavramına böylesine manidar eserler ve hizmetler vermiş, büyük edip Namık Kemal'i rahmet ve sitayişle anıyorum. Kasidelerinin Türkçeleşmesine ve anlaşılmasına verdiğiniz emek için de gönülden teşekkürlerimi ve saygılarımı selamlarım eşliğinde sunuyorum. Refik BAŞDERE

Refik Başdere 
 15.12.2014 21:49
Cevap :
Çok daha iyi olabilirdi.. Galiba gücüm buna yetti, ama birilerinin bu işleri yapması gerekir. Yoksa herkese "Osmanlıca" öğretmeye gerek yok. Ancak uzmanı olan ve bu işleri seven insan bunları yapabilir. Zorla güzellik olmayacağı gibi; zorla da Osmanlıca olmaz.. Saygılar efendim.   16.12.2014 15:33
 

Sayın Ceyhan Değerli Vatan Şairimizi sevgi, ve saygı ile anıyorum, ruhu şad olsun, selam saygılar.NAHİDE ÇELEBİ

NAHİDE ÇELEBİ 
 15.12.2014 13:31
Cevap :
Teşekkür ediyorum Nahide Hocam. Saygıyla ve minnetle.  15.12.2014 14:45
 

Nesillerimize Osmanlı Türkçesini öğretmeyince böyle "günümüz Türkçesi" garabeti yapmak zorunda kaldık...Yani şu "çeviri" de aslındaki ruh var mı?...İşte bunun için Osmanlı Türkçesi öğretilmeli diyoruz..Selamlar

ali açıköz 
 14.12.2014 17:16
Cevap :
Çeviride ruh yok, Osmanlıcada'da anlam yok... İşte üç beş şairun kısmı ve katibeyn taifesi kendi aralarında bir laf gezdirirlermiş.. Olmuş Osmanlıca , İstersen Sen öğren Açıkgöz.. sen öğren... Ne işine yarayacak ki? Dedelerinin mezar taşlarını okursun; kaldıysa tabii...  15.12.2014 13:45
 
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
 
Toplam blog
: 2579
Toplam yorum
: 10204
Toplam mesaj
: 237
Ort. okunma sayısı
: 811
Kayıt tarihi
: 24.10.10
 
 

Mesleğim eğitimcilik… Şimdi artık emekli bir vatandaşım… biraz şairlik, biraz hayalcilik, biraz s..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster