Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

30 Mayıs '08

 
Kategori
Sınavlar
Okunma Sayısı
7899
 

ÖSS, KPSS adayları ve OML öğrencileri işte coğrafya soruları

ÖSS, KPSS adayları ve OML öğrencileri işte coğrafya soruları
 

http://www.hurriyet.com.tr/egitim/anasayfa/6907175.asp?gid=172&sz=25839


Eğitimin hangi seviyede gerçekleştiğini tespit edebilmek için sınavlar uygulanır. Ya da sınavlar yapılan çalışmaların hedeflerine ne kadar ulaştığını ölçmemizi sağlar. Ölçülenin öğretimin gerçekleşme düzeyi olduğunu söylemek daha isabetli olur.

Geride bıraktığımız hafta OML (Ondokuz Mayıs Lisesi) öğrencileri için ortak sınavlar haftasıydı. Sınav maratonunun en yoğun olduğu bir dönemi daha geride bıraktık. Sınav sonuçlarını öğrenciler kadar ben de merak ediyorum. Çünkü öğrencilerin ortaya koyacağı başarı biz öğretmenlerin de performans ölçeği demektir. O nedenle okul düzeyinde başarının ölçülmesinde ortak uygulanan sınavların öneminin büyük olduğunu unutmamak gerekir.

Sınavı uyguladığımız andan itibaren şu ana kadar okulda bulunduğum sürede en çok çalıştığım zaman dilimi dinlenme zamanı teneffüsler oluyor. Ardımda öğrenci ordusuyla öğretmenler odasına santim santim ilerlerken ortak sınavla ilgili soru yağmurunu karşılamaya çalışıyorum. Tam öğretmenler odasının kapısının önüne geldiğimizde ders giriş zili çalıyor. İyice dinlenmiş olarak yeni bir derse giriyorum. Artık pes ettim! Soruları da, cevaplarını da puan formülünü de yayımlıyorum.

Herkes okusun, öğrensin. Öğrenci olan olmayan herkes... ÖSS’ye, KPSS’ye hazırlananlar siz de çözün... Çözmek için herhangi bir sınava hazırlanmanız da şart değil... Coğrafya eğlencelidir. Eğlenirken genel kültür bilginizi ölçmüş olursunuz.

Çözün puanınızı kendiniz hesaplayın. Nasıl mı? İşte formül: Toplam Puan=(Doğru sayısıX3, 3)+1

Her testte 30, toplam 120 soru bulunmaktadır. Her test için tavsiye ettiğimiz süre 40 dakikadır.

Herkese başarılar.

TEST I (10. SINIF-LİSE2)


1-

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye akarsularının genel özellikleri

arasında yer almaz?

A) Akış hızları fazladır

B) Rejimleri düzensizdir

C) İlkbahar döneminde debileri azalır

D) Baraj yapımına uygundur

E) Denize döküldükleri yerde delta oluştururlar

2-

Doğu Anadolu Bölgesi'nde hidroelektrik santralleri fazla olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?

A) Yer şekillerinin engebeli olmasının

B) Akarsuların akımlarının fazla olmasının

C) Doğal bitki örtüsünün bozkır olmasının

D) Yer üstü su potansiyelinin fazla olmasının

E) Hidroelektrik enerji potansiyelinin fazla ol­masının

3-

I. Van Gölü

II. Bafa Gölü (Çam içi)

III. Tortum Gölü

IV. Mogan Gölü

V. EymirGölü

Yukarıdaki göllerimizden hangileri alüvyal set gö­lüdür?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) II, III ve IV

D) II, IV ve V E) III, IV ve V

4-

İstanbul ve Çanakkale boğazları Marmara Bölgesi'nde yer alan Dünya'nın sayılı boğazlarındandır.

Buna göre;

I. Asya ile Avrupa kıtalarını birbirine bağla­ması,

II. Karadeniz'e kıyılarının bulunması,

III. üzerlerinde boğaz köprülerinin bulunması,

IV Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerin Akdeniz'e açılan kapıları olması

gibi özelliklerden hangileri, İstanbul ve Ça­nakkale boğazlarının ortak özelliklerindendir?

A) I ve II. B) I ve III. C) I ve IV. D) II ve IV. E) III ve IV

5-

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yazlar sıcak ve kurak geçmekte, buharlaşma miktarı fazla olmaktadır.

GAP'la birlikte sulama amaçlı barajların art­masıyla bölgede;

I. turizm gelirleri, II. köyden kente göç,

III. tarım ürünleri çeşidi, IV. ürün miktarlarındaki dalgalanmalar

Özelliklerinden hangilerinde azalma olmuş­tur?

A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV

6-

Türkiye de sıcak su kaynaklarının (Şifalı Suların) fazla olması

Aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A) Bulundukları bölgenin yüksekliği ile

B) Fay kuşaklarının fazlalığı ile

C) Akarsuların fazlalığı ile

D) Toprakların kireçli olmasıyla

E) Yağışların fazlalığı ile

7-

Ülkemizdeki bazı göller ve bulundukları bölgeler eşleştirilmiştir.

Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) Eymir - İç Anadolu Bölgesi

B) Beyşehir Gölü - İç Anadolu Bölgesi

C) Eğirdir Gölü - Akdeniz Bölgesi

D) Hazar Gölü - Doğu Anadolu Bölgesi

E) Nemrut Gölü - Doğu Anadolu Bölgesi

8-

I. Aras

II. Fırat

III. Çoruh

IV. Kızılırmak

V. Büyük Menderes

Yukarıda verilen akarsulardan hangileri ay­nı havzaya sularını boşaltmaktadır?

A) 1 ve II B) I ve III C) II ve IV D) III ve IV E) IV ve V

9-

Eğirdir, Hazar ve Tortum göllerinden hidro­elektrik üretiminde yararlanılmaktadır.

Buna göre, bu göllerle ilgili olarak aşağıda­ki yargılardan hangisine kesinlikle ulaşıla­bilir?

A) Göllerin gideğeni vardır.

B) Su ürünleri bakımından yararlanılmamaktadır.

C) İnsanlar tarafından yapılmış baraj gölleri­dir.

D) Göllerin deniz seviyesinden yükseltileri fazladır.

E) Göllerin kapladıkları alan yıl içinde fazla değişiklik göstermez.

10-

Doğu Anadolu Bölgesi'nde nüfusun daha çok çukur alanlardaki ovalarda yoğunlaş­masında;

I. sıcaklık, II. toprak özellikleri,

III. yeraltı kaynakları, IV. ulaşım olanakları

gibi faktörlerden hangilerinin etkisi yoktur?

A) Yalnız II. B) Yalnız III. C) I ve II. D) II ve III. E) III ve IV

11-

Aşağıdakilerden hangisi, ekonomisi büyük ölçüde tarıma dayalı olan merkezlerden bi­ri değildir?

A) Rize. B) Salihli. C) İskenderun. D) Amasya. E) Ödemiş.

12-

Sanayinin gelişmesiyle birlikte tarımın yoğunolmadığı alanlar da sanayiye bağlı olarak sık nüfuslanmıştır.Buna göre, Türkiye'de aşağıdaki şehirler­den hangisi yukarıda belirtilen duruma ör­nek olarak gösterilebilir?

A) Adana. B) Bursa. C) Karabük. D) Konya. E) Şanlıurfa

13-.

Divan yerleşmeleri, aşağıdaki yerlerden hangisinde daha yaygın olarak görülür?

A) Hakkâri yöresi B) Menteşe yöresi

C) Güney Marmara D) Tuz gölü çevresi

E) Batı Karadeniz kıyıları

14-

Aşağıdakilerden hangisi, kırsal kesimdeki devamlı yerleşmelerden biri değildir?

A) Mezra. B) Mahalle. C) Divan. D) Çiftlik. E) Bağ evi.

15-

Anadolu'nun eski çağlardan beri yerleşim alanı olarak kullanılmasında, aşağıdaki özel­liklerinden hangisi etkili olmamıştır?

A) Su kaynaklarının fazla olması

B) İklim çeşitliliğinin fazla olması

C) Yarımada üzerinde bulunması

D) Verimli tarım alanlarının bulunması

E) Önemli ulaşım yolları üzerinde bulunması

16-

Ticari faaliyetlerin yoğun olduğu illerin ortak özelliği

Aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kıyı bölgelerde yer almaları

B) Tarım alanlarının geniş olması

C) Nüfus yoğunluklarının az olması

D) Ulaşım olanaklarının fazla olması

E) Hayvancılık faaliyetlerinin yaygın olması

17-

Türkiye'de kentleşme hızı, sanayileşme hızından daha fazladır.

Bu durumun, aşağıdakilerden hangisine ne­den olması beklenir?

A) İç göçlerin azalmasına

B) Gecekondulaşmanın artmasına

C) Kentlerde nüfus artış hızının azalmasına

D) Kentlerin alt yapı sorunlarının azalmasına

E) Kırsal kesimde nüfus artış hızının yüksel­mesine

18-

Şehirler fonksiyonlarına göre sınıflandırılırken yaygın olan ekonomik faaliyet dikkate alınır. Ancak bazı şehirler birden fazla fonksiyona sahiptir.

Buna göre, şehirler fonksiyonlarına göre gruplandırılırken İstanbul ili aşağıdaki grup­lardan hanelisinde ver almaz?

A) Sanayi. B) Ticaret. C) Turizm D) Ulaşım E) Maden

19-

Geçmiş uygarlıklar döneminde önemli şehirler durumunda olan yerleşmeler, günümüzde de önemli nüfusa sahip şehirler durumundadır.

Buna göre, aşağıdaki illerden hangisi yuka­rıdaki duruma örnek olarak gösterilebilir?

A) Rize. B) Bursa C) Isparta D) Van E) Tekirdağ

20-

Aşağıdakilerden hangisi, kırsal kesimden kentlere göçün sonuçlarından biri değildir?

A) Kentlerde konut sıkıntısının artması

B) Kentlerde okuryazar oranının artması

C) Kentlerde alt yapının yetersiz kalması

D) Sanayi tesislerinin kent içinde kalması

E) Kırsal kesimlere yapılan yatırımlardan verim alınamaması

21-

Aşağıdakilerden hangisi, nüfusun yapısal özelliklerinden biri değildir?

A) Yaş durumu. B) Eğitim durumu.

C) Cinsiyet durumu D) Aritmetik yoğunluğu

E) Ekonomik faaliyet kollarına dağılışı

22-

Genel olarak göç veren illerde kadın nüfusu erkek nüfustan daha fazladır.Buna göre, aşağıdaki illerden hangisindeki ka­dın nüfusun erkek nüfustan daha fazla olması beklenir?

A) Kocaeli. B) İzmir. C) Çorum. D) Antalya. E) İstanbul

23-

Türkiye'de tarım sektöründe çalışan nüfus oranı azalırken, hizmet ve sanayi sektöründe çalışan nüfus oranının artması aşağıdakilerden hangisi­nin göstergesidir?

A) Tarımsal üretimin azaldığının

B) Kırsal nüfus oranının arttığının

C) Ülkemizin kalkınmakta olduğunun

D) Tarım ürünlerine duyulan ihtiyacın azaldığının

E) Tarım topraklarının erozyon sonucu verimsizleştiğinin

24-

Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye'de nüfus sayı­mı yapılmasının amaçlarından biridir?

A) İşi olmayanlara iş sahaları açmak

B) Kırsal kesimde yerleşme tiplerini belirlemek

C) Yeraltı kaynaklarının bölgelere göre dağılımını belirlemek

D) Okuryazar sayısını ve nüfusun öğrenim durumunu belirlemek

E) İllerdeki konut tipleri ve bunların semtlere göre dağılımını belirlemek

25-

Türkiye'den yurt dışına yapılan göçlerde tercih edilen ülkeler göz önüne alındığında, dış göçle­rin nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi­nin daha çok etkili olduğu söylenebilir?

A) Doğal afetler. B) Siyasi faktörler C) Ekonomik nedenler

D) Nüfus mübadeleleri. E) Sınırların değişmesi

26-

Türkiye nüfusunun aşağıdaki özelliklerin­den hangisi yıllara göre değişiklik göstermez?

A) Okuryazar oranı

B) Aritmetik nüfus yoğunluğu

C) Kırsal ve kentsel nüfus oranı

D) Kırsal ve kentsel nüfusun ayırımında kulla­nılan ölçütler

E) Çalışan nüfusun ekonomik faaliyet kolları­na göre dağılımı

27-

Aşağıdakilerden hangisi, yurt dışına fazla işçi göçü gönderdiğimiz ülkelerden biri de ğildir?

A) Belçika. B) Almanya. C) Fransa. D) Arjantin E) Hollanda

28-

Cumhuriyet döneminde ilk kapsamlı nüfus sayımı aşağıdaki yıllardan hangisinde ya­pılmıştır?

A) 1923 B) 1927. C) 1930. D) 1935. E) 1937

29-

Türkiye nüfusunun yaş gruplarına göre da­ğılımı verilen bir tablodan aşağıdaki bilgi­lerden hangisi öğrenilebilir?

A) Okuryazar oranı

B) Bebek ölüm oranı

C) Fizyolojik nüfus yoğunluğu

D) Çalışan nüfusun ekonomik faaliyet kolları­na göre dağılışı

E) Belirli bir yaş grubunun toplam nüfus için­deki payı

30-

Türkiye'deki hızlı nüfus artışı aşağıdakiler­den hangisini daha çok etkiler?

A) İşsizlik oranını

B) Tarımsal üretimi

C) Okuryazar nüfusun oranını

D) Kadın ve erkek nüfus oranını

E) Nüfusun ekonomik faaliyet kollarına dağılı­mını

Cevap Anahtarı: 1-C 2- C 3-D 4-C 5-D 6-B 7-B 8-D 9-A 10-B 11-C 12-C 13-E. 14-E 15-C16-D17-B 18-E 19-B 20-B 21-D 22-C 23-C

24-D 25-C 26- D 27- D 28-B 29- E 30-A

TEST II (10. SINIF-LİSE2)


1-

Türkiye deki akarsulardan, aşağıdaki alan­ların hangisinde en az yararlanılmaktadır?

A) Kullanma suyu B) Sulama C) Ulaşım D) Turizm E) Enerji üretimi

2-

Aşağıda verilen göllerden hangisinin oluşumu di­ğerlerinden farklıdır?

A) Van Gölü B) İznik Gölü C) Manyas D) Sapanca E) Ulubat

3

Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye deki akarsula­rın genel özellikleri arasında Gösterilemez?

A) Akış hızları fazladır.

B) Enerji potansiyelleri fazladır.

C) Bol miktarda alüvyon taşırlar.

D) Saniyede akıttıkları su miktarı fazladır.

E) Ulaşım ve taşımacılıkta yararlanılamaz.

4-

Ege Bölgesi'nde, dağlar denize dik olarak uzanmaktadır.

Bu durum, aşağıdakilerden hangisi üzerin­de etkilidir?

A) Tarım ürünlerinin çeşitli olması

B) Kaplıca ve ılıcaların zengin olması

C) Doğal bitki örtüsünün maki olması

D) Kıyılarında koy ve körfezlerin fazla olması

E) Ege denizindeki tuzluluk oranının Akde­niz'den az olması

5-

Bazı göllerin suları acı iken bazı göllerin suları tatlıdır’’

Bu olayın en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Göl tabanındaki kayaların yapısına

B) Göl havzasının yağış rejimine

C) Gölün derinliğine

D) Gölün dışarıya akıntısı olup olmayışına

E) Göle dökülen yer altı sularının özelliğine

6-

§ Suyun sıcaklığı fazladır

§ Mineralce zengindir

§ Süreklidir

§ Kendiliğinden yer yüzüne çıkar

§ Turizm de önemlidir

Yukarıda özellikleri verilen kaynak türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yamaç. B) Artezyen C) Voklüz D) Fay E) Karstik

7-

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde GAP projesi inşa edilene kadar

Fırat ve Dicle nin sularından yeterince yararlanılamamıştır.

Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Akarsuların debilerinin düşük olması

B) Akarsuların derin vadilerde akması

C) Akarsuların kaynaklarını volkanik araziden alması

D) Bölge Yüzölçümünün küçük olması

E) Yer şekillerinin sade olması

8-

Aşağıdaki göllerden hangisi Doğu Anadolu Bölgesinde yer almaz?

A) Hazar B) Erçek C) Çıldır D) Nazik E) Bafa

9- Ülkemiz de Akdeniz İklim kuşağında bulunan akarsuların su seviyeleri yaz döneminde alçalması gerekir

Aşağıdaki akarsuyun hangisi bu açıklamaya uymaz?

A) Seyhan. B) Bakırçay C) Asi D) Aksu E) Manavgat

10-

Aşağıdaki göllerden hangisi Marmara Bölgesi’nde değildir?

A) Sapanca. B) Manyas. C) Bafa. D) İznik. E) Ulubat

11-

Taşeli platosu ve Tuz gölü çevresinin seyrek nüfuslanmasının ortak nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yağış miktarının az olması

B) Yer şekillerinin engebeli olması

C) Yeraltı kaynaklarının az olması

D) Toprak koşullarının elverişsiz olması

E) Ulaşım olanaklarının gelişmemiş olması

12-

Türkiye'de iç kesimlere göre kıyı kesimlerin daha fazla nüfuslanmasında, aşağıdakiler­den hangisi daha çok etkili olmuştur?

A) Su kaynakları B) İklim özellikleri C) Toprak özellikleri

D) Ulaşım olanakları E) Yeraltı kaynakları

13-

Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye'de nüfu­sun dağılışını etkileyen doğal faktörlerden biri değildir?

A) Eğim B) Yükselti. C) Su kaynakları

D) İç ve dış göçler. E) Dağların uzanış doğrultusu

14-

Türkiye'de yükseltisi fazla olan yerlerin seyrek nüfuslanmasında

Aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?

A) Kış mevsiminin uzun sürmesi

B) Bitki örtüsünün seyrek olması

C) Tarımsal faaliyetlerin yapılamaması

D) Sıcaklık ortalamasının düşük olması

E) Kar örtüsünün uzun süre yerde kalması

15-

Aşağıdakilerden hangisi, bir yerleşim mer­kezinin kent sayılmasında kullanılan ölçüt­lerden biri değildir?

A) İş bölümünün belirginleşmesi

B) Tüketici sayısının fazla olması

C) Tarım dışı faaliyetlerin gelişmesi

D) Sulama olanaklarının fazla olması

E) Nüfusunun 10 000'in üzerinde olması

16-

Aşağıdakilerden hangisi, köye bağlı geçici yerleşme birimleri içinde en yaygın olanı­dır?

A) Ağıl. B) Dam. C) Oba D) Yayla E) Çiftlik

17-

Samsun limanı doğal liman olmamasına rağ­men, Karadeniz kıyılarının en gelişmiş limanı­dır.

Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangi­sidir?

A) Hinterlandının geniş olması

B) Nüfus miktarının fazla olması

C) Tarım alanlarının geniş olması

D) Yeraltı kaynaklarının fazla olması

E) Sanayi faaliyetlerinin gelişmiş olması

18-

- Adana

- Ankara

- İzmir

- Bursa

Yukarıda verilen illerin ortak özelliği aşağı­dakilerden hangisidir?

A) Diğer illerden göç almaları

B) Gelişmiş limana sahip olmaları

C) Turizm fonksiyonlarının öne çıkması

D) Madencilik faaliyetlerinin yaygın olması

E) Tarımda çalışan nüfus oranının fazla olması

19-

Üniversite ile yüksek okulların bulunduğu, çeşitli bilim, sanat ve kongre etkinliklerinin düzenlendiği, festivallerin yapıldığı, tarihi
zenginliklerin bulunduğu şehirler daha çok hangi fonksiyona sahiptir?

A) Ticaret. B) Kültür. C) Sanayi D) Ulaşım E) Tarım

20-

Karadeniz Bölgesi’nde Zigana tünelinin açılması, aşağıdaki limanlardan hangisinin gelişmesine daha çok katkı sağlamıştır?

A) Rize B) Trabzon C) Sinop D) Zonguldak E) Samsun

21-

Türkiye'de genç nüfus oranının yüksek olması­nın en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Doğum oranının yüksek olması

B) Okuryazar nüfusun fazla olması

C) Erkek nüfusun daha fazla olması

D) Kent nüfusunun kırsal nüfustan fazla olması

E) Kırsal kesimden kente göçlerin fazla olması

22-

Türkiye'de nüfusun eğitim durumuyla ilgili aşa­ğıdaki bilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Yöreler arasında okuryazar oranları farklılık göstermek dedir.

B) Erkeklerdeki okuryazar oranı kadınlara göre daha fazladır.

C) Kentlerdeki okuryazar oranı kırsal kesime göre daha fazladır.

D) 2000 yılı nüfus sayımlarına göre nüfusumuzun yarısından fazlası okuryazardır.

E) Okuryazar nüfus içindeki yüksekokul mezunla­rının oranı ilkokul mezunlarına göre daha fazla­dır.

23-

Aşağıdakilerden hangisi, ülkeler arasındaki dış göçlerin nedenlerinden biri değildir?

A) Savaşlar. B) Siyasal nedenler. C) Kültürel farklılıklar

D) Nüfus mübadeleleri. E) Sınırların değişmesi

24-

Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye nüfusunun yıl­lara göre sürekli arttığına kanıt olarak gösterile­bilir?

A) Okuryazar nüfusun sürekli artması

B) Sağlık hizmetlerinin yaygınlaşması

C) Kırsal kesimden kentlere olan göçlerin artması

D) Nüfus yoğunluğunun yıllara göre sürekli artması

E) Yıllara göre çalışan nüfusun ekonomik faaliyetlerine göre dağılışının değişmesi

25-

Aşağıdakilerden hangisi, bir ülkede kadın ve erkek nüfus oranlarını etkileyen faktör­lerden biri değildir?

A) Savaşlar. B) Göçler. C) Doğumlar

D) Ekonomik yapı. E) Nüfus yoğunluğu

26-

Türkiye'de 1945 yılına kadar kadın nüfusu er­kek nüfusundan daha fazla olmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi, bu durumun ne­deni olarak gösterilebilir?

A) İç göçlerin fazla olması

B) Okuryazarlık oranının düşük olması

C) Ortalama insan ömrünün kısa olması

D) Ülkemizin uzun süren savaşlardan çıkması

E) Kırsal nüfusun kent nüfusundan fazla ol­ması

27-

Türkiye'de 1945 yılına kadar kadın nüfusu er­kek nüfusundan daha fazla olmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi, bu durumun ne­deni olarak gösterilebilir?

A) İç göçlerin fazla olması

B) Okuryazarlık oranının düşük olması

C) Ortalama insan ömrünün kısa olması

D) Ülkemizin uzun süren savaşlardan çıkması

E) Kırsal nüfusun kent nüfusundan fazla ol­ması

28-

I. Doğal afetler

II. Salgın hastalıklar

III. Çocuk ölümlerinin azalması

IV. Ortalama insan ömrünün uzaması

Yukarıdakilerden hangileri, Türkiye'de nü­fus artışına neden olan faktörler arasında gösterilemez?

A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV

29-

Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye'de kırsal kesimden kentlere göçü azaltmak için alınabilecek önlemlerden biri değildir?

A) Tarım alanlarında sulamanın yaygınlaştırıl­ması

B) Besi ve ahır hayvancılığının yaygınlaştırıl­ması

C) Tarıma dayalı sanayi kollarının yaygınlaştı­rılması

D) Tarım alanlarında makine kullanımının yay­gınlaştırılması

E) Kırsal kesimde alt yapı hizmetlerinin yay­gınlaştırılması

30-

Türkiye nüfusuyla ilgili aşağıdaki bilgiler­den hangisi yanlıştır?

A) Bağımlı nüfus oranı fazladır.

B) Kentsel nüfus sürekli artmaktadır.

C) Nüfus artış hızı yıllara göre farklılık göster­mektedir.

D) Yıllara göre toplam nüfusumuz sürekli art­maktadır.

E) Nüfus artışında yalnızca doğum oranları­nın ölüm oranlarından fazla olması etkili ol­muştur.

Cevap Anahtarı: 1-C 2-A3D4-D5-D6-D7- B8-E 9-E10-C11-D

12-B13-D14-B 15-D16-D 17-A18-A 19-B 20-B 21-A22-E 23-C

24-D 25-E26-D27-D 28- A 29-D 30-E

TEST III (11. SINIF-LİSE 3)


1-

Türkiye'de modern tavuk çiftlikleri en çok İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Bursa başta olmak üzere büyük kentlerin yakınında kurulmuştur. Bu durum, aşağıdakilerden hangisinin sonucu­dur?

A) Yer şekillerinin sadeliğinin

B) iklimin uygunluğunun

C) Tarım koşullarının sınırlı olmasının

D) Çayır ve otlakların azlığının

E) Pazarlama kolaylıklarının

2-

Ülkemizde balıkçılık en çok Doğu Karadeniz'de ya­pılmaktadır.

Bu durum;

I. Tarımsal nüfus yoğunluğunun fazla olması

II. Balık ürünleri endüstrisinin gelişmiş olması

III. Balık çeşidinin fazla olması

IV. Tarım topraklarının yetersiz olması

V. Bölge halkının balıkçılık kültürünün gelişmiş olması

Nedenlerinden hangileriyle ilgilidir?

A) I ve II. B) I ve IV. C) II ve III D) III ve V E) İV ve V

3-

Yaz kuraklığı, bir bölgedeki iklimin özelliklerin­den biri ise, bu bölgede aşağıdaki hayvancılık faaliyetlerinden hangisi zorlaşır?

A) Kümes hayvancılığı B) Koyun yetiştiriciliği

C) İpekböcekçiliği D) Sığır yetiştiriciliği

E) Keçi yetiştiriciliği

4-

Bir bölgede mera hayvancılığından ahır hayvan­cılığına geçişi, aşağıdakilerden hangisi zorunlu kılmaz?

A) Otlakların daralması

B) Tüketici nüfusun artması

C) Ormanlık bölgelerin korunması

D) Bozkırların geniş yer kaplaması

E) Elde edilen et ve süt veriminin az olması

5-

Aşağıda bazı sanayi kolları, bulundukları kentlerle birlikte verilmiştir.

Bu sanayi kollarından hangisinin hammaddesi hayvancılığa davalı değildir?

A) Bursa - İpekli dokuma B) Adana - Dokuma

C) Kars-Süt tozu D) Kayseri - Halı

E) izmir- Deri

6-

Aşağıdakilerden hangisinde bir yeraltı zenginliği, işletmesinin (fabrikasının) bulunmadığı bir yerle eşleştirilmiştir?

Maden İşletildiği Yer

A) Bor minerali Bandırma

B) Demir İskenderun

C) Kükürt Karaman

D) Krom Antalya

E) Boksit Seydişehir

7-

Afyon, Bilecik ve Marmara adasında aşağıdaki yeraltı kaynaklarından hangisi bulunmaktadır?

A) Bakır. B) Kükürt. C) Mermer. D) Cıva. E) Krom

8-

Türkiye'de en geniş alanlarda çıkarılan ye­raltı kaynaklarından biride linyittir.

Aşağıda verilen yerlerin hangisinde linyit bulunmaz?

A) Elbistan B) Bigadiç C) Çeltek D) Gökova E) Soma

9-

Türkiye’de liman şehirleri hinterlandının genişliğine bağlı olarak gelişme gösteririler. Aşağıdaki şehirlerden hangisinin gelişiminde limanın etkisi savunulamaz?

A) Denizli B) Samsun C) İzmir D) İstanbul E) İzmit

10-

Türkiye, hemen her bölgesinde çeşitli madenler bu­lunan, bazı madenlerce de zengin sayılan bir ülkedir. Bu durumun ortaya çıkması,

Türkiye'nin aşağı­da verilen özelliklerinden hangisiyle ilgilidir?

A) Jeolojik yapısı. B) Toprak tipi. C) İklim çeşitliliği

D) Matematik konumu. E) Yer şekillerinin doğrultusu

11- Aşağıdakilerden hangisi, bir madeni işleme­nin ekonomik olması için gerekli koşullardan biri değildir?

A) Maden rezervinin fazla olması

B) Ulaşım koşullarının gelişmiş olması

C) Madenin kullanım alanının geniş olması

D) Madenin eski jeolojik devirlerde oluşmuş ol­ması

E) Maden rezervi içindeki saf maden oranının yüksek olması

12-

I. Petrol
II. Rüzgâr

III. Güneş

IV. Taş kömürü

Yukarıdaki enerji kaynaklarından hangisi, ye­nilenebilir özelliktedir?

A) Yalnız I. B) I ve II. C) II ve III.

D) II ve IV. E) III ve IV

13-

Türkiye’de aşağıdaki enerji kaynaklarından hangisinde dışa bağımlılık en azdır?

A) Taşkömürü. B) Linyit. C) Petrol

D) Doğalgaz. E) Nükleer.

14-

Ülkemizde sanayi tesislerinin dağılışında, aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha azdır?

A) Ulaşım. B) Yer şekilleri. C) iklim. D) Ham madde. E) Bitki örtüsü

15-

Türkiye’nin sanayileşmiş bölgelerinde aşağıdakilerden hangisi gözükmez?

A) Ulaşımın gelişmesi

B) Hava kirliliğinin artması

C) Sanayi üretiminin çeşitlenmesi

D) Tarımda çalışanların oranının artması

E) Enerji tüketiminin artması

16-

Enerji maliyeti düşük ve hammaddesi yaygın olarak bulunan sanayi tesislerine Türkiye genelinde yaygın olarak rastlanır

Aşağıdaki sanayi tesislerinden hangisi bu duruma örnek gösterilemez?

A) Şeker. B) Çimento. C) Dokuma

D) Gübre. E) İspirtolu içki

17-

Türkiye'de nüfus yoğunluğuna göre bölgeler oluşturulduğunda, aşağıdaki illerden hangisi yoğun nüfuslu bölgelerin dışında kalır?

A) İstanbul. B) Bursa. C) Çanakkale. D) İzmir. E) Adana

18-

Türkiye'de sanayinin istenilen düzeyde gelişe­memiş olmasında;

I. hammadde

II. enerji

III. kalifiye işgücü

IV. teknoloji

V. sermaye

yetersizliği sorunlarından hangileri başta gel­mektedir?

A) I ve II B) I ve III C) II ve IV D) III ve V E) IV ve V

19-

Sebzeler kısa sürede bozuldukları için, bunları işle­yen fabrikaların, kuruluş yeri olarak hammaddeye yakın yerler tercih edilir.

Buna göre, aşağıdaki kentlerden hangisinde sebze işleyen fabrikaların gelişmesi beklenmez?

A) İzmir B) Adana C) Diyarbakır

D) Çanakkale E) Bursa

20-

Tarıma dayalı sanayi kollarının dağılışı incelendi­ğinde, büyük çoğunlukla üretim alanlarına yakın yerlerde kurulduğu görülür.

Aşağıdaki ürünlerden hangisini işleyen sanayi kuruluşlarında, bu genelleme dışındaki örnekle­re daha cok rastlanır?

A) Şekerpancarı B) Çay C) Tütün

D) Pamuk E) Zeytin

21-

Aşağıdakilerden hangisi sel ve taşkınların sık görüldüğü bir yörede alınması gereken önlemler arasında gösterilemez?

A) Akarsuyun doğal drenaj sisteminin değiştirilmesi

B) Akarsuların su seviyelerinin kontrol altına alınması

C) Sel ve taşkınlar için acil eylem planının hazırlanması

D) Sel ve taşkın riski altında olan alanların yapılaşmaya kapatılması

E) Akarsu kıyılarında taşkın setleri ve yatak temizleme çalışmasının yapılması

22-

I. Ani sıcaklık değişimi

II. Kar yağışının fazla olması

III. Eğimin az olması

IV. Bitki örtüsünün gür olması

Yukarıda verilenlerden hangileri çığ oluşumuna neden olan faktörlerden değildir?

A) I ve II. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D) II ve III. E) III ve IV

23-

Serbest ticaret bölgeleri ülkenin siyasi sınırları içerisinde olmakla birlikte dış ticaret, vergi ve gümrük mevzuatının uygulanması bakımından gümrük hattı dışında sayılan ticaret bölgeleridir.

Aşağıdaki illerimizden hangilerinde serbest ticaret bölgesi yoktur?

A) Erzincan B) Mersin C) Trabzon

D) Antalya E) İstanbul

24-

Bir ülkede üretilen otomobil ve radyo gibi dayanıklı tüketim mallarının dış satımında aşağıdakilerden hangisi en az etkilidir?

A) Üretim miktarı B) Ürünün kalitesi

C) iç tüketim miktarı D) Alıcı ülkeye yakınlık

25-

Aşağıdaki ülkelerin hangisinde, Dünya'nın ye­di harikasından birine ait kalıntılar bulunmaz?

A) Mısır B) Fransa C) Irak D) Türkiye E) Yunanistan

E) Ürünün fiyatı

26-

Aşağıdakilerden hangisi, küresel ticareti daha az etkiler?

A) Tarım ürünlerinin çeşitli olması

B) İhtiyaçlar ve beklentilerin değişmesi

C) Ülkeler arasındaki gelir düzeyi farklılığı

D) Ulaşım ve üretim teknolojisindeki gelişmeler

E) Ülkelerde farklı ekonomik etkinliklerin sürdürülmesi

27-

At ve çadır, Türk kültüründeki simgelerden bazı­larıdır. Bu simgeler, Türk kültürüyle ilgili olarak aşa­ğıdakilerden hangisini kanıtlar?

A) Birleştirici olduğunu

B) Yerleşik hayata uyum sağlamadığını

C) Göçebe hayat tarzından etkilendiğini

D) Teknolojik gelişmelere kapalı olduğunu

E) Denizel iklim koşullarından etkilendiğini

28-

I. Enerji

II. Ham madde

III. İnsan gücü

IV. Hayvan gücü

Sanayinin gelişmesi ve nüfusun artması, yu­karıdakilerden hangilerine olan ihtiyacı daha çok artırmıştır?

A) I ve II. B) I ve III. C) II ve III. D) II ve IV. E) III ve IV

29-

Bir sanayi kuruluşunun varlığını devam ettirebilmesi için aşağıdakilerden hangisi daha çok gereklidir?

A) Küçük ölçekli olması B) Pahalı ürünler üretmesi

C) Sürekli bir pazarının olması. D) Engebeli bir araziye kurulması

E) Üretimin tamamen insan gücüne dayalı ol­ması

30-

Deniz turizmi genellikle, yaz mevsiminin sıcak geçme­sine ve güneşli gün sayısının fazla olmasına bağlı ola­rak artar.

Buna göre, Atlas Okyanusu'na kıyısı olan aşağıda­ki ülkelerin hangisinde deniz turizmi olanaklarının diğerlerine göre daha az olduğu söylenebilir?

A) Fas B) Portekiz C) Meksika D) Fransa E) Norveç

Cevap Anahtarı: 1E2-B3-D 4-D5-B 6-C7-C8-B9-A10-A11-D 12-C13-B14-E 15-D16-D17-C18-E19-C20-D21-A22-E23-A 24-D25-B26-A27-C 28-A29-C30-E

TEST IV (11. SINIF-LİSE 3)


1-

Kümes hayvancılığının büyük kentlerin çevre­sinde yoğunluk kazanmasında, aşağıdakilerden hangisinin etkisi en fazladır?

A) Tüketici nüfusun fazla olması

B) Ulaşım koşullarının elverişli olması

C) Ilıman iklim koşullarının yaşanması

D) Kümes hayvanlarının daha kolay yetiştirilebilmesi

E) Kırsal kesimde kümes hayvancılığının yerine mera hayvancılığının tercih edilmesi

2-

Balık üretimi fazla olan bir ülke için, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Kıyı uzunluğu fazladır.

B) Denizleri oksijen ve plankton bakımından zen­gindir.

C) Sıcak kuşakta yer almaktadır.

D) Açık deniz balıkçılığı yapılmaktadır.

E) Okyanus akıntılarının karşılaştığı alanlara yakındır.

3-

Tarım ürünlerinden bir kısmı hayvan yemi olarak, özellikle ahır hayvancılığında destekleyicidir.Buna göre, aşağıdaki tarım ürünlerinden hangi­sinin doğrudan ya da dolaylı olarak hayvancılı­ğa katkısı yoktur?

A) Buğday B) Arpa C) Tütün

D) Mısır E) Şekerpancarı

4-

Doğal bitki örtüsünün gür olduğu alanlarda büyük­
baş hayvancılık yaygındır.Buna göre, aşağıdaki tarım ürünlerinden hangi­sinin üretildiği bölgenin doğal ortamında bü­yükbaş hayvancılık en azdır?

A) Fındık B) Çay C) Mercimek D) Mısır E) Ayçiçeği

5- I. Antalya bölümü kıyıları
II. Ege kıyıları
III. Doğu Karadeniz kıyıları
IV. Orta Fırat Bölümü
V. Güney Marmara kıyıları
Yukarıdakilerden hangisi, güneş enerjisinden yararlanma­ya en az elverişlidir?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V

6-

İklim koşullarının elverişli olduğu alanlarda büyükbaş hayvan yetiştiriciliği, küçükbaş hayvancılığa tercih edilir.

Bu durumun temel nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Besi gideri B) Et ve süt verimi C) Yavrulama sayısı

D) Geleneklere bağlılık E) Güç ve dayanıklılık

7-

I- Konya - Sarayönü

II. Ödemiş - Halı köy

III. Çeşme - Karaburun

Yukarıdaki yerlerde çıkarılan ortak maden aşağıdakilerden hangisidir?

A) Manganez. B) Cıva. C) Zımpara. D) Bor. E)Kurşun.

8-

Aşağıdakilerden hangisinde bakır çıkarılan yerler birlikte verilmiştir?

A) Koçarlı-Sarayönü-Kaş. B) Çayeli-Boçka-Keçiborlu.

C) Küre-Maden-Murgul. D) Hekimhan-Divriği-Eymir.

E) Gölbaşı-Kozan-Akseki

9-

Aşağıdaki illerimizden hangisinde bakır, krom, mermer, Kurşun ve çinko madenlerinin hepsi bulunmaktadır

A) Elazığ. B) Muğla C) Bursa D) Ankara E) Rize

10-

Türkiye'de, aşağıdaki sanayi kuruluşlarından
hangisi daha yaygındır?

A) Otomotiv. B) Çimento. C) Deri D) Kimya. E) Demir çelik

11-

Aşağıda bazı yer altı kaynakları ve bunların işlendiği fabrikaların bulunduğu kentler eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmelerin hangisi yanlıştır?

A) Bor Mineralleri-Bandırma. B) Bakır-Samsun

C) Boksit-Seydişehir D) Krom-Elazığ E) Demir-Bilecik

12-

Aşağıdakilerden hangisinin İtalya, İspanya, Türki­ye ve Yunanistan'ın turizm açısından ortak özellik­lerinden biri olduğu savunulamaz?

A) Doğu ve Batı kültürlerine ait yapıların yaygın olma­sı

B) Nitelikli konaklama tesislerinin bulunması

C) Dış ticaret açıklarının bir kısmının turizm gelirleriy­le karşılanması

D) Coğrafi konumlarının deniz turizmine elverişli olması

E) Güneşli gün sayısının fazla olması

13-

Türkiye'deki üretimi yeterli olmadığından ihtiya­cın büyük bir bölümü Kuzey Afrika ülkelerinden karşılanan, gübre sanayinin hammaddesi aşağı­dakilerden hangisidir?

A) Fosfat. B) Bakır C) Demir D) Krom E) Mermer

14-

I. Güneş

II. Taş kömürü

III. Hidroelektrik

IV. Rüzgâr

Yukarıdaki enerji kaynaklarından hangileriyle çalışan santrallerde, elektrik üretimi iklim ko­şullarına bağlı olarak yıllara göre farklılık göstermez?

A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve III. D) II ve IV. E) III ve IV

15-

Aşağıdaki santrallerden hangisi doğalgaz ile çalışır?

A) Hamitabat. B) Sarayköy C) Yatağan

D) Afşin-Elbistan. E) Hirfanlı

16-

Aşağıdaki enerji kaynaklarından hangisinin do­ğal çevreye verdiği zarar en azdır?

A) Taşkömürü. B) Linyit. C) Doğalgaz

D) Petrol. E) Nükleer enerji

17-

Türkiye'de elektrik enerjisi üretiminde yaygın olarak
linyit kullanılmaktadır.

Bu durum, aşağıdakilerden hangisinin sonucu olabilir?

A) Çevre kirliliğine yol açmaması

B) Kalori değerinin fazla olması

C) En ucuz enerji kaynağı olması

D) İşletme koşullarının kolay olması

E) Rezervin fazla ve yaygın olması

18-

Fabrikaların kurulmasında gerekli koşullardan biride hammaddenin kolay temin edilmesidir. Buna göre ülkemizde, aşağıdaki endüstri kolla­rından hangisi kuruluş yeri bakımından ham­maddeye olan bağımlılık

daha fazladır?

A) Yünlü dokuma B) Kâğıt C) Deterjan D) İlaç E) Demir-çelik

19-

I. Çimento

II. Metal

III. Besin

IV. Cam

Gibi sanayi kollarının hangilerinin Türkiye de daha yaygın olduğu söylenebilir?

A) Yalnız II. B) Yalnız III. C) I ve III

D) II ve IV. E) III ve IV

20-

Ülkemizde doğudan batıya doğru gidildikçe endüstrinin ekonomiye katkısının arttığı görülür.

Aşağıdakilerden hangisi, doğu bölgelerimizde endüstrinin gelişememesinde öncelikli bir ne­dendir?

A) Ulaşımın yetersizliği B) Enerjinin yetersizliği C) işgücünün azlığı D) Hammaddenin azlığı

E) Yeraltı kaynaklarının azlığı

21-

Aşağıdaki endüstri dallarından hangisinin üre­timinde, tarımsal hammadde kullanılmaz?

A) Dokuma. B) Cam C) Konserve D) İçki E) ilaç

22-

Türkiye'de endüstri kollarının dağılışı incelendiğin­
de, bazı endüstri kollarının kıyı bölgelerinde yoğun­laştığı görülür.

Aşağıdakilerden hangisi, kıyı bölgelerinde yay­gınlaşan endüstri kollarından değildir?

A) Şeker B) Konserve C) Salça D) Kâğıt E) Bitkisel yağ

23-

Türkiye de zaman zaman Düzce, Marmara, Erzincan, Afyon Dinar, Muş Varto Gibi yerlerde can ve mal kaybına yol açan yıkıcı depremler görülmektedir.

Türkiye de depremlerin yaygın olarak görülmesi ve yıkıcı tarzda olmasında temel etken aşağıdakilerden hangisidir?

A) Orta kuşakta yer alması

B) Üç tarafının denizlerle çevrili olması

C) Aktif fay hatları üzerinde yer alması

D) Toprak yapısının gevşek dokulu olması

E) Yer şekillerinin engebeli ve yüksek olması

24-

I. Dere yataklarındaki yapılaşma

II. Yatak taşıma kapasitesini aşan su fazlalığı

III. Orman ve meraların tahrip edilmesi
IV. Barajların kurulması

Yukarıdakilerden hangileri sel ve taşkınların oluş­masında etkili olan faktörlerden değildir?

A) I ve II B) II ve III C) Yalnız III D) III ve IV E) Yalnız IV

25-

Aşağıdaki bölge eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Batman - Petrol bölgesi

B) Antalya - Turizm bölgesi

C) Çukurova - Tarım bölgesi

D) Zonguldak - Düz ovalık bölge

E) Hakkâri çevresi - Engebeli dağlık bölge

26-

Aşağıdaki illerin hangisinde petrol rafinerisi bulun­maz?

A) Batman. B) İzmit C) İzmir D) Tekirdağ E) Mersin

27-

Türklerin göçebe bir hayat tarzından yerleşik toplum düzenine geçmeleri, beraberinde pek çok değişiklik getirmiştir.

Aşağıdakilerden hangisinin bu değişikliklerden bi­ri olduğu savunulabilir?

A) Ticaret yapmaları

B) Sanata ilgi duymaları

C) Ekip biçme aletlerine sahip olmaları

D) Topluluklar hâlinde yaşamaları

E) Kendilerine özgü dilleri kullanmaları

28-

Bir ülkenin dış ticaret hacminin büyümesinde aşa­ğıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez?

A) Endüstride üretimin artırılması

B) Serbest bölgeler kurulması

C) Ürün kalitesinin yükseltilmesi

D) Fuarların düzenlenmesi

E) İşçi ücretlerinin artırılması

29-

I. Dil II. Din III. Giysi IV. Mutfak

Yukarıdakilerden hangileri, bir toplumun kül­türünü oluşturan manevi unsurlardan değildir?

A) I ve II. B) I ve III. C) II ve III. D) II ve IV. E) III ve IV

30-

Aşağıdakilerden hangisi, Türk kültürünün ge­nel özellikleri arasında yer almaz?

A) Çok eski ve köklü olması

B) Çeşitli kültürleri etkilemiş olması

C) Yalnızca batı kültürlerinden etkilenmiş olması

D) Hem göçebe hem yerleşik özellikler taşıması

E) Karasal coğrafi özelliklerin etkisinde kalmış olması

1-A2-C3-C 4-C5-C6- B 7-B8-C9-A10- B11-E12- A13-A14-B15-A16-C17-E 18-B 19-C20-A 21-B 22-A23-C 24-E
25-D26-D 27-C 28-E 29-E 30-C

Diğer derslerin sınav soruları ve çözümleri için ziyaret ediniz: http://www.samsunoml.com/

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
Toplam blog
: 165
Toplam yorum
: 184
Toplam mesaj
: 46
Ort. okunma sayısı
: 3873
Kayıt tarihi
: 25.08.07
 
 

Samsun Terme Şuvayip Köyü'nde doğmuşum. İlk ve ortaokulu Terme'de, lise öğrenimimi Ünye'de tamala..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster