Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

27 Aralık '17

 
Kategori
Felsefe
Okunma Sayısı
28401
 

Platon ve İdealar Kuramı

Platon ve İdealar Kuramı
 

 
 
M.Ö. 427-347 yılları arasında yaşamış olan ve düşünce tarihinin tanıdığı ilk ve en büyük sistemin kurucusu olan ünlü Yunan filozofu.
 
Temeller: Sisteminde, Sofistlerin Yunan toplumu üzerindeki olumsuz etkileriyle savaşmaya çalismis olan Platon, işe öncelikle bilgi konusuyla başlamış ve mutlak ve kesin bir bilginin var olduğu konusunda tümüyle dogmatist bir tavır sergilemiştir. Ona göre, değişen hiçbir şekilde bilinemeyeceği için, insan zihninden bağımsız olan, değişmez bir varlık olmalıdır. Mutlak ve kesin bir bilgiye erişmek ve bu bilgiyi başkalarına aktarmak durumundaysak eğer, Platon'a göre, dünyada sabit, kalıcı ve değişmez olan birtakım varlıklar olmalıdır. O bu değişmez, sabit ve kalıcı varlıklara İdealar adını verir. Öyleyse, Platon'a göre, bilgi tikel olanın ve değişenin beş duyu yoluyla kazanılmış empirik bilgisi değil de, değişmez ve tümel olanın akıl yoluyla kazanılan ezeli-ebedi bilgisidir.
 
Metafiziği: İdealar yalnızca bilginin nesneleri olmakla kalmazlar, onlar aynı zamanda gerçekliği oluşturan varlık kategorisini meydana getiren temel varlıklardır. Başka bir deyişle, Platon, 'Gerçekliğin ne olduğu', 'Neyin gerçekten var olduğu' şeklindeki temel metafiziksel soruya, gerçekliğin madde ya da dış dünyada değil de, dış dünyadaki şeylerin İdealarında olduğu yanıtını vermiştir. Bizim algıladığımız duyusal şeyler sürekli olarak değişmektedir.
 
Ona göre, duyusal nesneler, değişmeden mutlak olarak bağışık olan bir gerçekliğin varoluşunun zorunlu kılacak şekilde, sürekli bir değişmeye maruz kalırlar. Duyusal nesneler varlığa geliş ve yokoluş, büyüme ve çürümeden başka, yer değiştirir, niteliksel ve niceliksel değişmeye uğrarlar. Bundan dolayı, duyusal nesnelere yüklenebilecek tüm nitelikler, yükleme faaliyeti sırasında, algısal yargı ya da önermenin zamansal bir niceleyici ya da belirlemeyle tamamlanmasını gerektirir. Buna göre, aynı şey farklı zamanlarda farklı özelliklere sahip olur. O belirli koşullar altında büyük, başkaca durumlarda küçük görünür. Birine göre, büyük, bir başkasına göre ise küçüktür. Belli bir zamanda mat ve karanlık, buna karşin başka bir zamanda parlak ve aydınlık görünür.
 
Demek ki, bireysel nesnelerden oluşan ve bizim duyularımızla algıladığımız duyusal dünyayı incelediğimizde, onda mutlak, kalıcı, durağan ve tutarlı hiçbir yön bulunmadığını, ondaki herşeyin değişken ve göreli olduğunu görüyoruz. Platon'a göre, böyle bir dünya gerçek değildir, gerçekten var olamaz; o duyusal dünyanın yalnızca görünüşlerden meydana gelen bir dünya olduğunu savunur. Bu duyusal dünya, şu masa, şu heykel, şu kitap gibi, 'şu' diyerek gösterdiğimiz bireysel nesnelerden meydana gelmektedir. Bu dünyadaki nesneler, değişen, kendilerinde karşit yüklemleri barındıracak şekilde, eksikli, göreli, bağımlı ve bileşik olan şeylerdir. Beş duyu yoluyla algılanan bu bireysel nesneler, Platon'a göre, gerçekten var değildir. Onlar değişmeyen, mutlak ve kalıcı bir gerçekliğin yalnızca görünüşleridirler. Bu bireysel nesneler aynı anda hem gerçeklikten ve hem de yokluktan pay alırlar; bundan dolayıdır ki, Platon'a göre, onlar hem var ve hem de yokturlar ya da bugün var yarın yokturlar. Onlar varlığa gelir, çesitli değişmelere maruz kalır ve ölüp giderler. Platon'a göre, gerçekten varolan şeyler İdealardır ve İdealar duyusal dünyada söz konusu olan göreli bir durağanlığın ve anlaşilırlığın temel nedenidirler. İdealar duyusal dünyada hüküm süren değişmelerden etkilenmediği için, onların içinde yaşadığımız görünüşler dünyasından ayrı ve bağımsız bir varoluşa sahip olmaları gerekir.
 
Bizim kendilerini duyu-deneyi yoluyla değil de, düşünce ve akıl yoluyla bildiğimiz bu İdealar, kendilerine ait ayrı bir dünyada varolurlar. Platon'a göre, İdealar sahip oldukları özellikleri hepsinin üstünde ve ötesinde bulunan İyi İdeasından alırlar. Devlet'te yer alan ünlü Güneş Benzetmesinde, o duyusal dünya ile akılla anlaşilabilir dünya, dolayısıyla da Güneşle İyi İdeası arasında bir analoji yapar ve mecazi bir anlatım içinde, İyi İdeasını Güneşe benzetir. Buna göre, nasıl ki duyusal dünyada güneş ışığıyla gözle görülen nesneleri aydınlatıyorsa, aynı şekilde İyi İdeası da akılla anlaşilabilir dünyada İdeaları doğrulukla aydınlatır, başka bir deyişle, İdealara anlaşilabilirlik kazandırır. İyi İdeası, bundan başka akılla anlaşilabilir nesnelerin varlık ve gerçekliklerinden sorumludur.
 
İyi İdeası gerçek varlığın ötesindedir. Platon'a göre, insan uzun yıllar matematiksel bilimlerle ve diyalektikle uğraştıktan sonra, varlığın ve gerçekliğin kaynağı olan İyi İdeasını mistik bir tecrübeyle, özel bir sezgiyle tanır. Çünkü İyi İdeası varlığın ötesinde olduktan başka, insanın kavrayış gücünün sınırlarının da ötesindedir. İyi İdeasının kendisi tanımlanamaz, söze dökülemez ve açıklanamaz, fakat başka herşeyi açıklar. İnsan bu tür bir mistik tecrübeyi yaşadıktan sonra, İdeaların İyi İdeasından pay almak suretiyle varlığa geldiklerini ve oldukları gibi olduklarını anlar. Şu halde, Platon'un metafiziğinde İdealar varlıklarını, ya da sahip oldukları temel özellikleri İyi İdeasına borçludurlar.
 
Aynı ilişki İdealardan meydana gelen gerçek ve akılla anlaşilabilir dünya ile içinde yaşadığımız duyusal dünya arasında vardır. İçinde yaşadığımız duyusal dünyadaki şeyler her bakımdan değişseler bile, bu dünyanın yine belli ölçüler içinde gerçek ve kalıcı olan yönleri vardır. Her bakımdan değişmeye uğrayan bu dünyada, en azından birtakım matematiksel özellikler değişmeden aynı kalır. Örnegin, bir masa şekli zamanın akışı içinde değişse de, onun sergilediği 'dikdörtgen' olma temel özelligi değişmeden aynı kalır. Yine, bir kutunun şekli zaman içinde değişir, bununla birlikte onun sergilediği 'kare' ya da 'küp' olma özelligi değişmeden aynı kalır. İşte duyusal dünyadaki şeyler, Platon'a göre, İdealardan pay aldıkları ya da İdeaları taklit ettikleri için varolurlar ve duyusal dünyadaki gerçek ya da kalıcı ve değişmez yönler, bu pay alma ilişkisi sayesinde söz konusu olur.
 
Platon, İdealardan meydana gelen akılla anlaşilabilir dünya ile duyusal dünya arasındaki bu ilişkiyi Parmenides adlı diyaloguyla Timaeos adlı diyalogunda açıklamaya çalisir. Buna göre, pay alma, İdeadan bir parçaya sahip olma anlamına gelmez. Bir İdea, bu dünyadaki duyusal şeylerden her biri ondan bir parçaya sahip olacak şekilde, parçaları olan bir şey değildir. Bir İdea bölünemez bir varlıktır. Yine, duyusal şeyler İdealardan bu şekilde pay alıyor olsaydılar, İdealar aktüel dünyada şeylerin parçaları olarak varolacak ve dolayısıyla bu dünyaya içkin olan varlıklar haline geleceklerdi. Oysa, onlar bu dünyaya aşkın olup, ayrı bir İdealar dünyasında varolurlar. Şu halde, duyusal nesneler İdeaları, gerçekte İdeaların kendileri olmaksızın, İdealardan bir parçaya sahip olmadan, örneklerler.
 
Bununla birlikte, İdealarla duyusal nesneler tümüyle farklılık gösteren iki ayrı kategoriden varlıklar oldukları için ikisi arasındaki ilişki ancak, pay alma ilişkisi gibi gerçek niteliği hiçbir zaman tam olarak anlaşilamayan mecazi terimlerle ifade edilebilir. Çünkü İdealar ezeli-ebedi olan, yani yaratılmamış ve yok edilemez olan, zamanın ve mekanın dışındaki değişmez kavramsal varlıklardır. Oysa bu dünyadaki duyusal nesneler zaman ve mekanın içinde olup, değişmeye uğrayan varlıklardır. İdealar değişmez olduklarına göre, herhangi bir şey yapamaz ve dolayısıyla duyusal dünyadaki değişmeyi başlatamaz ya da bu değişmeye neden olamazlar. Bundan dolayı, Platon'un metafiziğinde, akılla anlaşilabilir dünya ile duyusal dünya arasındaki ilişkiyi sağlayacak, içinde yaşadığımız dünyaya İdealar dünyasının belirli yönlerini aktaracak aktif bir güce ihtiyaç duyulur. Çünkü duyusal dünyadaki nesnelerle İdealar tümüyle ayrı kategoriden varlıklar oldukları için, birbirleriyle kendi başlarına ilişki kuramazlar.
 
Platon'un metafiziğinde işte duyusal dünyaya İdealar dünyasının belirli yönlerini aktaran bu aktif dış güç, İdeaların, saf formun değişmez dünyasıyla maddenin bütünüyle belirsiz olan dünyası arasındaki sınır çizgide bulunan Demiurgos'tur. Ona göre, maddenin kendisi tümüyle belirsiz olup, şekilden, formdan yoksundur. Zaten belirli olsa ve bir şekli bulunsa, bu, İdeanın onda zaten bulunduğu anlamına gelecektir. Madde tanımlanamaz. Bununla birlikte, tümüyle düzensiz olan madde form kazanmaya, şekil almaya uygun bir yapıdadır. İşte, hem akılla anlaşilabilir dünyanın ve maddi dünyanın dışında olan bir Tanrı olarak Demiurgos, maddeye İdealar dünyasının özelliklerini, akılla anlaşilabilir dünyanın formlarını yüklemek suretiyle, düzenden yoksun, belirsiz maddeye düzen ve form kazandırır. Demiurgos'un bu faaliyeti, sonuçta duyusal dünyada İdeaların gölgelerinin ortaya çikisina yol açar.
 
Kare, üçgen, ağırlık, beyazlık, v.b., İdeaların maddi dünyada ortaya çikan görüntüleridir, soluk kopyalarıdır ve onlar maddi dünyaya sahip olduğu düzen ve belirliliği kazandıran temel ögelerdir. Şu halde, maddi dünya sahip olduğu düzen ve belirliliği herşeyden önce İdealar dünyasına ve İdealar dünyasının yapısını ve formlarını maddeye aktaran Demiurgos'un faaliyetine borçludur. Biz duyusal dünyada çesitli zaman ve yerlerde var olan şeyleri, Demiurgos formları maddeye yerleştirdiği için saptıyor ve tanımlayabiliyoruz.
 
Bununla birlikte, maddi dünya kendisine aktarılan formları koruyabilmek bakımından yetersiz olup, mutlak bir değişme içindedir. Maddi dünya formları yalnızca belirli zaman dilimleri içinde koruyabilir. O sürekli bir akış hali içinde bulunduğuna göre, formları alır ve daha sonra yitirir. Şu halde, maddi dünyanın gerçek İdealar dünyasının ezeli-ebedi yönlerini Demiurgos'un faaliyeti sayesinde kazandığı ve bu yönleri sonsuz bir hareketler dizisi ve dolayısıyla değişme süreci içinde kaybettiği dikkate alındığında, o ezeli-ebedi bir gerçekliğin zaman içinde hareket eden ve değişen gölgesi ya da kopyası olarak görülmek durumundadır. Öyleyse, gerçekten var olan değişmez İdealar dünyasıdır.
 
Demek ki, Platon gerçek varlığı aynı şekilde tanımlamış olan ve bu varlığın akıl yoluyla bilinebileceğini söyleyerek, duyuların bize gösterdiği bireysel nesnelerden oluşan duyusal dünyanın hiçbir şekilde var olmadığını, bu dünyanın bir yanılsamadan başka bir şey olmadığını öne süren Parmenides'in tersine, bir yandan gerçekten var olanın değişmez, ezeli-ebedi olan ve akıl yoluyla bilinebilen İdealar dünyası olduğunu kabul ederken, bir yandan da içinde yaşadığımız duyusal dünyanın belli şekiller içinde var olduğunu söylemekte ve görünüşleri İdealar aracılığıyla açıklamakta ve temellendirmektedir. Platon'un bu metafiziği, 'Neyin gerçekten var olduğu' sorusunu yanıtladıktan başka, insanın içinde yaşadığımız bu dünyadaki yeri ve gerçekten var olan İdealar dünyasıyla olan ilişkisi konusuna da bir açıklık getirir.
 
İnsan felsefesi: Platon'un iki dünyalı metafiziği, insanda her biri dikkatini söz konusu bu dünyalardan birine yöneltmiş olan iki temel bileşenin bulunduğunu ortaya koyar. İnsanın duyusal dünyaya yönelmiş, duyusal dünyaya ait olan parçası bedenidir; yine aynı benzerin benzerini bilebileceği, ancak aynı cinsten olanlar arasında bir ilişki bulunabileceği ilkesine göre, insanın bir de gerçek varlığın dünyasına yönelmiş olup, bu bağlamda İdealar dünyasının bir parçası olan ruhu vardır. İnsan ruhu, Platon'a göre, insandaki maddi olmayan, ölümsüz parçadır.
 
Bunlardan beden söz konusu olduğunda, insan duyuları aracılığıyla duyusal dünyayla ilgili olarak güvenilmez malumatlar elde etmeye çalisir, maddenin peşinden koşarak birtakım fiziki arzuları gerçekleştirmek ve tatmin sağlamak ister. Buna karşin, ruhu ait olduğu dünyaya yönelmek, ezeli-ebedi gerçeklikleri temaşa etmek arzusu içindedir. Öyleyse, ruha düşen kendisini duyusal dünyanın sınırlamalarından, bedeninin ve duyusal dünyanın oluşturduğu hapishaneden kurtarmak ve gerçek dünyayı temaşa etmek amacını gerçekleştirmeye çalismaktir. Bu ise, insanın her ne kadar maddi koşullar içinde yaşayan, birtakım fiziksel ihtiyaçları olan bir varlık olsa da, bu maddi koşullara bağımlı olamayacağı, yalnızca fiziksel ihtiyaçları tarafından belirlenemeyeceği anlamına gelir.
 
PLATON(EFLATUN)
Nietzsche gibi günümüzde de hala tartışılan bir filozoftan, yüzyıllarca yıl geriye gidiyoruz.
Bir çağdaş felsefe yapıtında dahi Platon’un ismine sık sık rastlanır. Tıpkı Aristoteles gibi... Bu iki filozof felsefenin ya da hayatın her alanında düşünerek dizgesel felsefenin başlatıcıları olmuşlardır.
Her ikisi de Yalnız Batı Ortaçağ Felsefesi değil, İslam Felsefesi’ni de etkilemişlerdir.
Platonizm erken ortaçağdaki etkisini daha sonra Aristoteles ‘e bırakmıştır. Platon İslam dünyasında “Eflatun” adıyla bilinir.
Bu sayfalara ;alıntı, soru/yanıt ve yorumlarınızla sizlerin de katkısını bekliyoruz.
Başlangıçta hayatına kısaca değinelim isterseniz:
Platon M.Ö. 427 yılında Atina’nın seçkin ailelerinden birinin oğlu olarak dünyaya geldi.
Atina Yunan dünyasının en güçlü kentiydi. Ancak Peloponnesos Savaşı sonucunda üstünlüğünü Sparta’ya kaybetti. Tarih kitaplarından biliriz, Sparta katı yönetimin , Atina ise demokrasinin simgesiydi. Tabi kölelerin bir sınıf olduğu, kadınların ikincil sayıldığı bir demokrasi. Konumuz bu değil, ancak Platon’un yaşama dünyasında önemli bu bir olguydu Atina ‘nın Sparta karşısında çökmesi.
Daha yirmi yaşına gelmişken , Platon Sokrates’in derslerini izlemeye başladı. Bu sıralarda Atina’da “otuzlar” rejimi vardı. Bu otuzlar arasında, Platon’un dayısı,Harmides ve annesinin yeğeni olan Kritias vardı. Bu kişilere şunun için değindim. Hem Platon’un ne kadar etkin bir aileden geldiğini göstermek, hem de diyaloglarından ikisinin bu adları taşıması.
M.Ö 403 de demokrasi yeniden kurulunca , Sokrates oligarşi yönetimine olan sempatisinden dolayı yeni rejimle sorunlar yaşamaya başladı. Bildiğiniz gibi baldıran zehiri içmek zorunda bırakıldığı yargılama süreci sonunda öldü. Platon hocasının savunmasını “Sokrates’in Savunması “ adlı yapıtta günümüze ulaştırdı.
 
Sokrates’in ölümü Platon’u politikadan uzak yaşamaya itti. 389 yılında o zaman “Büyük Yunanistan” denen Güney İtalya’ya gitti. Daha sonra Sicilya, Atina’ya dönüş ve Akademi’yi kurması... Hayatının son 20 yılı boyunca ders verdi. 347 de 80 yaşında öldü.
Platon, Epiktetos ve Plotinos ile birlikte, eserleri bize hemen hemen tümüyle ulaşmış olan üç Yunan filozofundan biridir. Ancak Platon adı altında günümüze kadar gelmiş olan metinlerin hepsi (kırk iki diyalog, on üç mektup ve bir tanımlar derlemesi) ona ait değildir.(Umarım hayalkırıklığına uğramadınız) Uzmanlar yirmi altı otantik diyalog ile Platon'a ait oluşu şüpheli (kuşkusuz Platoncu okula yakın olanlar tarafından yazılmış) diyaloglar ve bazıları ölümünden çok sonra yazılmış apokrif (düzmece) diyaloglar arasında bir ayırım yapmışlardır.
Otantik diyalogların yazılış sırasına gelince, kesinlikle bilinen tek şey Platon'un Yasalar (Nomoi) başlıklı bir diyaloga son şeklini verirken öldüğüdür. XIX. yy'ın sonundan beri, bu son diyalogun üslubu üzerine yapılan oldukça titiz bir inceleme sonucunda, Platon'un eserlerinin kronolojik bir sıralaması yapılabilmiştir. Böylece ilk diyalogların açıkça Sokrates'in düşüncesinin etkisi altında oldukları tespit edilebilmiştir. Buna karşılık, daha sonra (yazarın olgunluk veya ihtiyarlık döneminde) yazıldıkları anlaşılan diyaloglarda sadece Platon'a özgü bir felsefenin bulunduğu görülmüştür.
Böylece Platon'un düşünce dünyasında bir gençlik dönemi (399-390), bir geçiş dönemi (390-385) ve bir olgunluk dönemi (385-370) ayırt edebilriz.
Gençlik dönemi diyaloglarını hocası Sokrates'in ölümünden hemen sonra ve onun derslerini örnek alarak yazmıştır (özellikle Protagoras ve Sokrates'in Savanması)
Geçiş döneminde, hâlâ Sokrates'in etkisine rastlanmakla beraber, Platon'un kendi öz düşüncesinin temalanna da rastlanır (Gorgias ve Menon)
. Olgunluk dönemi ise büyük diyaloglannı kapsar (Faidon, Şölen, Devlet, Faidros)
. Nihayet, hayatının son yıllarına tekabül eden dönem (370-348) en zor diyaloglarını (Parmenides, Teaitetos, Sofıst, Devlet Adamı, Timaios Filebos ve Yasalar) içerir.
 
Platon diyaloglarının hepsi birer felsefi «dram» biçimindedir ve belirli bir sorunun incelenmesi üzerinde odaklaşır. Söz konusu sorun ya bir çözüme bağlanır veya çözümü olmadığı sonucuna ulaşılır ki Platon buna «aporia» der. Platon'un her diyaloğu özel bir konuya tahsis edilmiştir (Eutifron adli diyaloğunda dindarlık, Gorgias'ta retorik, Şölen'de aşk, Devlet'te adalet, Filebos'ta haz konusu), fakat bunların yanı sıra birçok başka konulardan da bahsedilmiştir. Sokrates genellikle tartışmaların yöneticisi rolündedir, sorular sorar, cevapları eleştirir ve Platon'un «diyalektik» adını verdiği diyalog sanatında ustalığını gösterir. Son diyaloglarda Sokrates ikinci planda kalır ve yerini ya Elealı Yabancı (Sofist ve Devlet Adamı'nda) ya da Atinalı ( Yasalar/green]'da) alır. Ancak felsefi diyalog Platon'da, XVIII. yy yazarlarında olduğu gibi, basit bir açıklama aracı veya oyunu değildir. Hakikati araştırma kaygısının rehberliğinde, dolambaçli bir yol izler; bazen konu dışına çıkılarak hızı kesilir ve zaman zaman Sokrates 'e özgü ironi yüzünden belirsizleşir.
 
Kaynak: Axıs 2000 Milliyet/Hachette
 
Platon’un diyaloglarını tematik olarak bir tabloda gösteren kaynağı(ingilizce) burada sunuyoruz.
http://www.plato-dialogues.org/tetralog.htm
 

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
 
Toplam blog
: 1081
Toplam yorum
: 219
Toplam mesaj
: 15
Ort. okunma sayısı
: 909
Kayıt tarihi
: 30.07.10
 
 

Uzun yıllar çeşitli sitelerde Oruç Yıldırım adı ile yazı yazdım. Dört tane romanım ve çokca da de..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster