Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

26 Eylül '13

 
Kategori
Hukuk
Okunma Sayısı
1452
 

Sosyal Güvenlik Hukuku'ndan kaynaklanan, alacak davasına bilirkişi rapor örneği

Sosyal Güvenlik Hukuku'ndan kaynaklanan, alacak davasına bilirkişi rapor örneği
 

İş kazası LPG tüpünden gaz sızması sonucu meydana gelebilir. (Görsel alıntıdır)


Bilindiği gibi 5510 sayılı Yasanın 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 21. maddesi, “İş kazası ve meslek hastalığı, işverenin kastı veya sigortalıların sağlığını koruma ve iş güvenliği mevzuatına aykırı bir hareketi sonucu meydana gelmişse, Kurumca sigortalıya veya hak sahiplerine bu Kanun gereğince yapılan veya ileride yapılması gereken ödemeler ile bağlanan gelirin başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değeri toplamı, sigortalı veya hak sahiplerinin işverenden isteyebilecekleri tutarlarla sınırlı olmak üzere, Kurumca işverene ödettirilir.” hükmündedir. 
 
Bu konuda yargıya intikal etmiş pek çok dava dosyası karara bağlanmak üzere beklemektedir.
Yargı makamlarınca "Bilirkişilik" görevi verilmiş meslektaşlarımıza yardımcı olabilmek için tesadüfi örnekleme ile İŞ Mahkemelerine sunulmak üzere bir rapor örneği hazırlamaya çalıştım. 
 
SGK'nın Davacı olduğu ALACAK (Sosyal Güvenlik Hukukundan kaynaklanan)  varsayım üzerine kurulu davaya ilişkin bu paylaşımımız umarım yararlı olur.
 
 
 
B İ L İ R K İ Ş İ      R A P O R U
 
 
B....... ... İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE
 
ESAS NO : 2013/ ...
DAVACI : SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 
VEKİLİ : Av. F.....  E..... 
DAVALI : E.... L..... SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
DAVA : Davacı vekili tarafından açılan ALACAK (Sosyal Güvenlik Hukukundan kaynaklanan)  davasına ilişkin, Mahkemenizin 19.07.2013 tarihli ara kararı gereğince düzenlenmiş bilirkişi raporudur. 
 
I - İDDİA VE TALEP  
 
Davacı vekili tarafından verilen 22.06.2012 harç tarihli dilekçe ile özetle; SGK, K........  Sosyal Güvenlik Merkezinin 130.... 0... sicil sayılı dosyasında, davalı şirket adına işlem gören işyeri sigortalılarından 28............ sigorta sicil numaralı İ..... G....'in 09.10.2009 tarihinde geçirdiği iş kazası sonucu %19,20 oranında "malul" kalmasıyla davacı kurum tarfından, adı geçen sigortalıya 19.639,36 TL tutarında peşin değerli gelir bağlanmış, 5.828,80 TL geçici işgörmezlik ödeneği tediye edilmiş, 820,20 TL hastane masrafı sarfolunmuş olup toplam 26.288,36TL davacı kurum zararının "şimdilik" 5.257,67 TL'sinin "gelirlerin onay", "masrafların sarf", "ödeneğin ödeme" tarihinden itibaren işleyecek yasal faizleriyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir. 
Olayla ilgili olarak İş Müfettişi tarafından hazırlanan 28.01.2011 tarihli rapora göre; işçi sağlığı ve iş güvenliğine uygun güvenlik önlemlerinin alınmaması, iş kazasının meydana gelmesine sebep olduğundan davalı işverenin olayın meydana gelişinde % 100 oranında kusuru bulunduğu, yine davacı vekili tarafından ileri sürülmüştür.  
 
II - SAVUNMA 
 
Davalıya usulüne uygun tebligatın yapılmış olduğu, Davalı tarafından, davaya cevap verilmediği anlaşılmaktadır.
 
III - İNCELEME 
 
1 - Dosyaya ibraz edilen SGK kayıtları ile dava dosyasının incelenmesinde, davalı adına işlem gören işyeri sigortalılarından İ..... G......'in 09.10.2009 tarihinde geçirdiği iş kazası sonucu %19,20 oranında malul kalmasıyla davacı kurum tarfından, adı geçen sigortalıya 19.639,36 TL tutarında peşin değerli gelir bağlandığı, 5.828,80 TL geçici işgörmezlik ödeneği tediye edildiği, 820,20 TL hastane masrafı sarfolunduğu. 
Toplam 26.288,36 TL kurum zararına sebep olan iş kazası, davalı şirket işyerinde gece bekçisi olarak çalışan sigortalının bekçilik görevini devrettikten sonra işyerinin ikinci katında bulunan istirahat yerinde uyuduğu sırada istirahat yerinin yanında bulunan mutfak kısmındaki LPG tüpünden gaz sızması sonucu zehirlenmesi ile beyninde hasar meydana gelmesi şeklinde oluştuğu.
Olayla ilgili olarak sigorta müfettişi tarafından hazırlanan ..../...2011 tarihli rapora göre, işyerinde işçi sağlığı ve işgüvenliği mevzuatına uygun güvenlik önlemlerini almayan işverenin, olayın meydana gelişinde % 100 oranında kusuru bulunduğu.  
 
2 - Dava dosyasının Sayın Mahkemece re'sen seçilen bir "kusur bilirkişisine" tevdi edilerek, 13.05.2013 tarihini taşıyan kusur bilirkişi raporu alındığı. 17.06.2013 tarihinde Sayın Mahkemece alınan söz konusu Raporun bir sureti davacı vekiline verildiği. 
 
3- Bu dava dosyası B......... 1.. İş Mahkemesinin 2012 / ... Esas numarasına kayıtlı iken Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 1. Dairesinin ../....2013 tarih ve .... sayılı kararı ile yeni kurulan B........ 2.. İş Mahkemesine devredildiğinden B........ 2.. İş Mahkemesinin 2013/... Esas  numarasını aldığı. 
 
4 - 13.05.2013 tarihini taşıyan ve yukarıda anılan "kusur bilirkişi raporunda" özetle; olayın 5510 sayılı Yasa'nın 13. Maddesine göre iş kazası olduğu. Davaya konu olayda davalı işveren E....... L..... San. Ve Tic. Ltd. Şti. % 80 oranında kusurlu, sigortalı işçi İ...... G......'in % 20 oranında kusurlu olduğu. 
 
5 - Kusur bilirkişi raporunu inceleyen davacı vekilinin Sayın Mahkemeye beyanda bulunarak, davalı işveren şirkete yüklenen kusur oranının düşük olduğunu, buna karşın sigortalı kazalıya yüklenen kusur oranının ise yüksek olduğunu. Bilirkişi raporunu "sigortalıya" da yüklenen kusur oranı yönünden kabul etmeyerek, kusur raporuna ilişkin itirazlarının kabulü ile davanın kabulüne karar verilmesini talep ettikleri görüldü. 
 
6 - Buna göre şayet Sayın Mahkeme tarafından dosyada bulunan ve kusur raporunda belirlenen kusur oranı üzerinden karar verilecek ise hak sahiplerine ödenen ilk peşin değerli gelir ve Sosyal Yardım Zammı (SYZ) toplam 26.288,36 TL olup % 80'i = 21.030,69 TL'dir. Bu nedenle davalının sorumlu olduğu toplam miktar 21.030,69 TL olarak hesaplanmıştır. 
 
IV - DEĞERLENDİRME 
 
İş kazası işverenin, sigortalıların sağlığını koruma ve iş güvenliği ile ilgili mevzuat hükümlerine aykırı hareketi sonucunda oluşmuşsa bu durum işvereni Kuruma karşı sorumlu hâle getirir. Mevzuat; yasal olarak yürürlüğe konulmuş ve yürürlüğünü muhafaza eden, sigortalıların sağlığını koruma ve iş güvenliği alanında, yasa koyucu ile yasa koyucunun yürütme veya idareye verdiği yetki sonucu, bu organlarca kabul edilen genel, objektif kural veya hükümlerin tümüdür.
İşverenin sorumluluğunun tespitinde kaçınılmazlık ilkesi dikkate alınır. Kaçınılmazlık; olayın meydana geldiği tarihte geçerli bilimsel ve teknik kurallar gereğince alınacak tüm tedbirlere rağmen, iş kazasının meydana gelmesi durumudur. İşveren, alınması gerekli herhangi bir tedbiri almamış ise olayın kaçınılmazlığından söz edilemez. 
5510 sayılı Yasanın 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 21. maddesi, “İş kazası ve meslek hastalığı, işverenin kastı veya sigortalıların sağlığını koruma ve iş güvenliği mevzuatına aykırı bir hareketi sonucu meydana gelmişse, Kurumca sigortalıya veya hak sahiplerine bu Kanun gereğince yapılan veya ileride yapılması gereken ödemeler ile bağlanan gelirin başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değeri toplamı, sigortalı veya hak sahiplerinin işverenden isteyebilecekleri tutarlarla sınırlı olmak üzere, Kurumca işverene ödettirilir.” hükmüne amirdir. 
Gerek İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku doktrini gerekse Yargısal kararlarda, mülga 506 sayılı Kanun’un 26. maddesi ile 5510 sayılı Kanun’un 21. maddesinde, işveren ve üçüncü kişinin sorumluluğunun kusur esasına dayandığı, 506 sayılı Kanun’un uygulamasında SGK tarafından açılan rücu davalarında sigortalı veya hak sahiplerine yapılan ödemeler ile bağlanan gelirin başladığı tarihteki sermaye değeri toplamının işveren ve üçüncü kişilerin kusur oranlarına isabet eden miktara göre talep edildiği açıktır. Mülga 506 Sayılı yasanın 26. Maddesinde düzenlenen kusur sorumluluğu esasının 5510 Sayılı yasanın 21. Maddesi ile aynen korunmuş olduğu görülmektedir.
 
V - NETİCE 
 
Tüm delillerin nihai takdir ve değerlendirilmesi Sayın Hakimliğinize ait olmak üzere; davacı kurumun tüm taleplerinde haklı görülmesi halinde; 
 
- Hak sahibi adı geçen sigortalıya 19.639,36 TL tutarında peşin değerli gelir bağlanmış, 5.828,80 TL geçici işgörmezlik ödeneği tediye edilmiş, 820,20 TL hastane masrafı sarfolunmuş olup kurum zararının toplam 26.288,36 TL olduğu.
 
- Şayet Sayın Mahkeme tarafından dosyada bulunan ve "kusur raporunda" belirlenen kusur oranı üzerinden karar verilecek ise, bu kusur oranına göre yapılan hesaplama sonucunun ve davalıdan talep edilebilecek kurum zararından "şimdilik" 5.257,67 TL'sının; peşin değerli gelirine "onay tarihinden", tedavi giderleri ve hastane masrafları "sarf tarihlerinden", geçici işgörmezlik ödeneğinin "ödeme tarihinden" itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsili ile davacıya ödenmesi gerekiği kanaatinde olduğuma dair,
 
İşbu rapor takdirleri Yüce Mahkeme’ye ait olmak üzere toplam üç nüsha olarak hazırlanmış olup saygıyla sunarım. 23.09.2013 
 
 
 
Bilirkişi 
Ahmet AK
SMMM, Müdür

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
 
Toplam blog
: 276
Toplam yorum
: 141
Toplam mesaj
: 5
Ort. okunma sayısı
: 1065
Kayıt tarihi
: 19.11.12
 
 

Evli, 2 evlat babası, 1965'te doğdu, inançlı, müziksever, insansever, yurtsever, iyi yüzer, ünive..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster