Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

01 Mayıs '13

 
Kategori
Hukuk
Okunma Sayısı
25562
 

Ticaret mahkemeleri bilirkişi rapor örneği

Ticaret mahkemeleri bilirkişi rapor örneği
 

Görsel; Keşan Çamlıca Grabuna Müzesi'nden (at arabası dingili)


Merhaba; önceki blog yazılarımdan birinde Asliye Ceza Mahkemelerinde değerlendirilmek üzere "bilirkişi raporu" önerisinde bulunmuştum. Sözünü ettiğim "blog"um en çok okunan yazılarımdan biri oldu, teşekkür ederim. Bu defa Ticaret Mahkemelerinde değerlendirilmek üzere "Bilirkişi" olarak görevlendirilen arkadaşlarımıza öneri niteliğinde "tesadüfi örnekleme" yöntemiyle bir bilirkişi raporu daha hazırladım. Beğenilerinize, görüş ve tenkitlerinze sunarım. Umarım yararlı olur.

A.AK 

TİCARET MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİNE

BİLİRKİŞİ RAPORU

Esas No                      :2013/… Esas

Davacı (Alacaklı)       :A. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.

Vekili                          :Av. B. C.

Davalı (Borçlu)           :D. İTH. VE İHR. TİC.LTD. ŞTİ.

Vekili                          :Av. E. F.

Dava Konusu             :İtirazın iptali ve icra inkâr tazminatı talebi

İncelemeye Verilenler:1 Adet 2013/… E. Dava dosyası

1- DAVANIN KONUSU VE AÇIKLAMALAR

Davacı-alacaklı A. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ., davalı-borçlu D.  İTH. VE İHR. TİC. LTD.ŞTİ. aleyhine …/…/.2012 tarihinde İstanbul İcra Müdürlüğünün 2012/… E. numaralı dosyasında icra takibi başlatmıştır.

Takip talebinde alacağın sebebi olarak; Ticari defterlere, cari hesap ekstrelerine, ve faturalara dayalı kalan alacak bakiyesi gösterilmiştir.

Davacı-alacaklı icra talebinde 103.877,96 TL asıl alacak, … TL işlemiş faiz olmak üzere toplam … TL alacağın, icra giderleri, vekalet ücreti ve takip tarihinden itibaren asıl alacak için değişen oranlarda avans (% 15) tic. tem. faizi ile tahsili talebinde bulunmuştur.

Ödeme emri davalı-borçluya 12.12.2012 tarihinde tebliğ edilmiştir.

Davalı-borçlu vekili Av. E. F. 22.12.2012 tarihinde takibe itiraz etmiş ve İcra müdürlüğü tarafından takibin durdurulmasına karar verilmiştir.

Dosya borçlusunun yetki itirazında bulunması üzerine icra dosyası, yetkili icra daireleri olan K. İCRA MÜDÜRLÜKLERİNE gönderilmiştir.

Davalı-borçlu aleyhine 25.01.2013 tarihinde K. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2013/… E. numaralı dosyasında icra takibi başlatılmıştır. Buna göre borçlu vekili olan Av. E. F.ye ödeme emri yeniden 02.02.2013 tarihinde tebliğ edilmiştir. 

Davalı-borçlu vekili Av. E.F. 13.02.2013 tarihinde takibe itiraz etmiş ve İcra müdürlüğü tarafından takibin durdurulmasına karar verilmiştir.

İtiraz nedeniyle takibin durdurulmasını müteakip davacı-alacaklı A. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. tarafndan huzurdaki itirazın iptali davası açılmıştır.

Davacı-alacaklı dava dilekçesinde "İtirazın iptali ile davalı-borçlu aleyhine %40 icra inkar tazminatına hükmedilmesini, yargılama ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesi" talebinde bulunmuştur. 

2- DAVA DİLEKÇESİ

Davacı vekili Av. B. C. tarafından Mahkemeye sunulan dava dilekçesinde özetle;

Davalı-borçlu  İTH. VE İHR. TİC. LTD. ŞTİ. 'ne Davacı-alacaklı A. TİC. VE SAN. LTD.ŞTİ. tarafından ticari defter ve kayıtlar, faturalar, banka kayıtları, cari hesap hareketleri ile de sabit olan alacak için icra takibi başlatıldığı, davalı-borçlunun ise borcu olmadığını ileri sürerek takibe itiraz ettiğini, davalı-borçlunun itirazının alacağı geciktirmeye yönelik, haksız ve kötü niyetli olduğundan itirazın iptalini talep etme zorunluluğu doğduğu belirtilerek;

Davalı-borçlu şirketin yaptığı itirazın iptaline, davalı yanın %40'tan az olmamak üzere kötü niyet tazminatı ödemeye mahkum edilmesine, yargılama giderleri ile ücreti vekaletin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesi talep edilmiştir.

3- DAVA DİLEKÇESİNE CEVAP

Davalı-borçlu tarafa dava dilekçesinin … tarihinde tebliğ edildiği dosyadaki tebligat parçasından anlaşılmaktadır.

Davalı şirket vekili Av.  tarafından mahkemeye sunulan … tarihli Hakim havaleli dilekçe ile dava dilekçesine cevap verilmiş olup, özetle;

Takip konusu yapılan defter, belgelerine ve cari hesap bilgilerine göre müvekkil şirketin davacı-alacaklı firmaya borcu kabul etmelerinin mümkün olmadığını, ödeme emirleri ve dava dilekçesi ekinde icra takibine dayanak yapılan karşı tarafın cari hesap ekstresi gönderilmemiş olduğu, davacı tarafından davalı şirkete herhangi bir mal ya da hizmet teslim ettiğine veya davalı şirket tarafından bu ürünlerin teslim alındığına dair şirket yetkililerinin herhangi bir imzası veya kabul manasını içerir herhangi bir beyanının da bulunmadığından alacaklı firmanın hangi nedenle müvekkil şirketten alacaklı olduğu anlaşılamadığı,

Açıklanan sebeple davacı tarafın müvekkil şirkete bir mal veya hizmet satışı olmadığı, bilakis müvekkil şirket davacı tarafa mal sattığı, bu nedenlerle de davacının müvekkil şirketten alacaklı olma gibi bir ihtimali olmadığını beyan ederek;

Davacı şirket aleyhine açılan davanın reddi ile itirazın kabulüne, yargılama giderleri ile ücreti vekaletin karşı tarafa yükletilmesine, asıl kötü niyetli davacı olduğu ileri sürülerek davacının yüzde kırktan az olmamak üzere inkar tazminatına mahkum edilmesine karar verilmesi talep edilmiştir.

4- BİLİRKİŞİYE TEVDİ EDİLEN GÖREV

Mahkemenin … tarihli duruşmasında; "Taraf vekilleri  2012 yılı defterlerini hazır ettiklerinden, dosyadaki iddia ve savunmalarla birlikte bilirkişice inceleme yapılmasına..." karar verilmiştir. 

İncelemenin yapılacağı aynı gün olan 10.04.2013 tarihinde saat 12.00'de davacı tarafın 2012 yılına ait ticari defterleri, cari hesap bilgileri ile belgelerinin mahkemede hazır edilmiş olduğu,

Davalı tarafın 2012 yılına ait ticari defterleri, cari hesap bilgileri ile belgelerinin de mahkemede hazır edilmiş olduğu görüldü.

5- YAPILAN İNCELEMELER

Mahkemenin kararı doğrultusunda 10.04.2013 tarihinde, saat: 14.00'de davacı şirketin 2012 yılına ait Yevmiye, Kebir ve Envanter Defterleri ile dava konusu olayla ilgili Cari Hesap Bilgileri ve belgeleri Ticaret Mahkemesi duruşma salonunda incelemeye ibraz edilmiştir.

Davalı tarafın 2012 yılına ait Yevmiye, Kebir ve Envanter Defterleri ile dava konusu olayla ilgili Cari Hesap Bilgileri ve belgeleri de aynı zamanda Ticaret Mahkemesi duruşma salonunda incelemeye ibraz edilmiştir.

Davacı şirket tarafından incelemeye sunulan defter ve belgeler üzerinde gerekli incelemeler yapılarak, aynı zamanda davalı şirket tarafından da incelemeye sunulan defter ve belgeler üzerinde gerekli incelemeler yapılarak, varılan sonuçlar aşağıdaki şekilde rapora bağlanmıştır.

5.1 Davacı-alacaklı A. TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ, her türlü matbaacılık işleri ile baskı işleri yapılması amacıyla kurulmuş ve ana sözleşmedeki yazılı olan diğer işler ile iştigal etmektedir.

5.2 Davacı şirket ile davalı şirket arasındaki ticari işlemlerle ilgili olarak herhangi bir sözleşme ibraz edilmemiştir.

5.3 Davacı şirketin, dava konusu işlemlerin olduğu 2012 yılına ait yasal defterlerinin AÇILIŞ tasdiklerine ait bilgilerin yevmiye, kebir ve envanter defterlerinin açılış tasdiklerinin Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak yasal süresi içinde yapılmış olduğu,

Şirketin 2012 yılına ait yevmiye defterinin Türk Ticaret Kanununun ilgili hükmü gereğince yeni senenin içindeki sürenin sonuna kadar notere yaptırılması gereken kapanış (Görülmüştür Şerhi) tasdiki ile, ilgili yıla ait envanter defterlerinin yeni senenin içindeki sürenin sonuna kadar notere yaptırılması gereken kapanış tasdikinin yapılmamış olduğu tespit edilmiştir. Bu sebeple davacı şirketin 2012 yılına ait ticari defterlerinin T.T.K. hükümlerine göre sahibi lehine kesin delil olma vasfını haiz olmadığı anlaşılmaktadır. 

Davacı şirketin, davalı  İTH. VE İHR. TİC. LTD. ŞTİ. ile olan borç/alacak ilişkilerinin tespiti amacıyla, davacı şirketin 2012 yılına ait ticari defterleri tarafımdan incelenmiş olup; aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

a) Davacı şirketin 01.01.2012 tarihi ile 31.12.2012 dönemine ait yevmiye, kebir ve envanter defterlerinin usulüne uygun olarak bilgisayar ortamında işlenmiş olduğu, defterler üzerinde herhangi bir silinti, kazıntı ve karalamanın bulunmadığı görülmüştür.

b) 2012 yılına ait yevmiye, kebir ve envanter defterlerinin açılış tasdiklerinin yasal sürede yapılmış olduğu anlaşılmıştır.

5.4 Davalı şirket vekili tarafından mahkemeye sunulan cevap dilekçesinde, takibe konu olan karşı tarafın cari hesap ekstresi gönderilmemiş olduğu, davacı tarafından davalı şirkete herhangi bir mal ya da hizmet teslim ettiğine veya davalı şirket tarafından bu ürünlerin teslim alındığına dair şirket yetkililerinin herhangi bir imzası veya kabul manasını içerir herhangi bir beyanının da bulunmadığı, bu sebeple davacı tarafın davalı şirkete bir mal veya hizmet satışı olmadığı, bilakis davalı şirket davacı tarafa mal sattığı, bu nedenlerle de davacının, davalı şirketten alacaklı olma gibi bir ihtimali olmadığı yönünde itiraz edilmiş olup, tarafımdan yapılan inceleme öncelikle bu hususa yönelik olarak gerçekleştirilmiştir.

Davacı şirket defter ve belgeleri üzerinde 10.04.2013 tarihinde saat:12.00'de mahkeme huzurunda yapılan tetkikatta;

* Takibe konu olan davacı A. Ltd. Şti.tarafından davalı şirket adına yürütülen cari hesap, Muavin defterde 320.009 hesap kodu ile en son 12.12.2012 tarihinde, 02.12.2010 gün ve seri A sıra no: 99999 sayılı fatura ile KDV dahil … TL Alacak kaydedilerek … TL hesap bakiyesiyle kayıtlı olduğu tespit edilmiştir.

Bahsi geçen hesap bakiyesi 2012 yılına ait yevmiye defterinde ve hesap dönemi sonu mizanında kayıtlı olduğu görülmüştür.

* Dava dosyasındaki bilgi ve belgeler ile davalı tarafın beyanlarında takip konusu cari hesap bakiyesine TTK ve Borçlar Kanunu hükümlerine göre itiraz edildiği yönünde herhangi bir bilgi ve belgeye rastlanmadığı gibi,

Ödeme emri ve dava dilekçesi ekinde icra takibine dayanak yapılan, davacı-alacaklı tarafından davalı-borçluya cari hesap ekstresi gönderildiği yönünde herhangi bir bilgi ve belgeye de rastlanmamıştır.

* Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere; davacı şirketin davalı taraf adına yürütmüş olduğu söz konusu cari hesabın, bakiyesinin davacı şirketin yasal defterlerinde kayıtlı olduğu ancak borçluya cari hesap ekstresi gönderilmesi gerekirken, borçlunun itiraz hakkını kulanacağı hukuki sürecin işletilmediği, böylece davalı-borçlu şirketin daha önce temerrüde düşürülmediği anlaşılmıştır. Bu nedenle icra-takip aşamasından önce davalı-borçlu tarafından davacı-alacaklı nezdinde itiraz ya da sükut edilemeyen cari hesap bakiyesinin kabul edilmiş olduğundan söz edilemeyecektir.

* Yukarıda açıklanan durum çerçevesinde davalı-borçlu şirketin Muavin defterlere son kayıt tarihi olan 12.12.2012 günü dikkate alınarak davacı-alacaklı şirketten alacakları düşüldükten sonra alacak aslı itibariyle … TL tutarında borç bakiyesi kaldığı ve bu kayıttan sonra davalı-borçlu tarafından, davacı alacaklıya yapılmış herhangi bir ödeme kaydının bulunmadığı tespit edilmiştir.

Davalı şirket defter ve belgeleri üzerinde yine 10.04.2013 tarihinde ve aynı zamanda mahkeme huzurunda yapılan tetkikatta;

*  Davalı-borçlu İTHALAT VE İHRACAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, her türlü malzemeleri alım-satımı, ithalat ve ticareti amacıyla kurulmuş ve ana sözleşmedeki yazılı olan diğer işler ile iştigal etmektedir.

* Davalı-borçlu şirketin, dava konusu işlemlerin olduğu 2012 yılına ait yasal defterlerinin AÇILIŞ tasdiklerine ait bilgilerin yevmiye, kebir ve envanter defterlerinin açılış tasdiklerinin Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak yasal süresi içinde yapılmış olduğu,

* Davalı-borçlu şirketin 2012 yılına ait yevmiye defterinin Türk Ticaret Kanununun ilgili hükmü gereğince yeni senenin içindeki sürenin sonuna kadar notere yaptırılması gereken kapanış (Görülmüştür Şerhi) tasdiki ile, ilgili yıla ait envanter defterlerinin yeni senenin içindeki sürenin sonuna kadar notere yaptırılması gereken kapanış tasdikinin yapılmamış olduğu tespit edilmiştir. Bu sebeple davalı şirketin de 2012 yılına ait ticari defterlerinin T.T.K. hükümlerine göre sahibi lehine kesin delil olma vasfını haiz olmadığı anlaşılmaktadır. 

* Bu kez davalı-borçlu şirketin, davacı-alacaklı A. TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ ile olan borç/alacak ilişkilerinin tespiti amacıyla, davalı şirketin 2012 yılına ait ticari defterleri tarafımdan incelenmiş olup; aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Davalı şirketin 01.01.2012 tarihi ile 31.12.2012 dönemine ait yevmiye, kebir ve envanter defterlerinin usulüne uygun olarak bilgisayar ortamında işlenmiş olduğu, defterler üzerinde herhangi bir silinti, kazıntı ve karalamanın bulunmadığı, 2012 yılına ait yevmiye, kebir ve envanter defterlerinin açılış tasdiklerinin yasal sürede yapılmış olduğu anlaşılmıştır.

Muavin defter cari hesap bilgileri ve kayıtları üzerinde davacı-alacaklının davalı-borçlu  şirkete fazladan yaptığı ödemeler, T T M Sanayi ve Ticaret A.Ş. Hesabına mahsup edilmiş olduğu görüldü. 28.12.2012 tarihinde defter kayıtları üzerinde yapılmış olan Mahsup/ HESAPLARARASI VİRMAN; A. TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ 2012 yılı Cari Hesap Ekstresinde … TL "Borç" kaydı ile anılan T T M. A.Ş. Hesabına aktarıldığı, cari hesap kalanının ise 0.00 TL "Bakiye" olarak kayıtlı olduğu görüldü.

Diğer taraftan aynı hususla ilgili, yine davalı-borçlu tarafça dava dosyasına verilen … tarihli cevap dilekçesinde de savunulduğu üzere; T T M San. Ve Tic. A.Ş.nin davalı-borçlu şirkete keşide ettiği çekler davacı-alacaklı tarafından keşide edildiği ve karşılıksız kaldığı anlaşılmaktadır. Bu husus  Sulh Ceza Mahkemesinden getirtilen ve dava dosyasında mevcut onaylı ceza dosyası örneği ile sabittir. Bu nedenle karşılıksız kaldığı anlaşılan çeklere ilişkin olarak kısmi ödemede bulunmak amacıyla davaya konu fazla ödeme olduğu öne sürülen meblağ, davalı-borçlu şirket tarafından T T A.Ş.nin hesabına virman edildiği ileri sürülmüştür.

Anılan "Cevap" dilekçeye ekli 2 numaralı ek: T T M AŞ - 2012 YILI Cari Hesap Ekstresi örneği incelendiğinde … işlem tarihli Mahsup ile HESAPLAR ARASI VİRMAN kaydı ile … TL "Alacak" kaydedilerek ekstrede … TL  "Bakiye" olarak görülmekte ve "Mahsup" işleminin karşılıklı olarak cari hesaplarda gerçekleştirildiği anlaşılmaktadır.

* Davalı-borçlu şirket vekili Av.  tarafınan verilen "Cevap" dilekçesinde; her ne kadar fazladan yapılan ödemeler, davacı-alacaklı şirketi temsilen E. Boğlu'nun isteği üzerine "muvazalı" olarak kurulan T T M A.Ş.nin borcundan mahsup edildiği ve bu durum cari hesap ekstrelerinde görüldüğü savunulmuşsa da:

Davacı-alacaklı şirketin ortağı E. Boğlu'nun aynı zamanda T T M A.Ş.nin çalışanı ve muhasebe yetkilisi olduğu anlaşılmakla beraber;

Dava dosyasında mevcut Sulh Ceza Mahkemesinde görülen "karşılıksız çek" davasının … tarihli duruşma tutanağnda hem sanık Yön. Kurl. Başkanı X Y ... , hem de sanık E. Boğlu, şirket genel müdürü olarak "E Boğlu"na verilen yetkiye istinaden davalı-borçlu  Ltd. Şti.ne karşı, temsil ve ilzama yetkili oldukları T T M A.Ş.ni borçlandırdıklarını ikrar ve ifade ettikleri anlaşılmaktadır. Ancak, Sulh Ceza Mahkemesi hükmünde özetle: "Sanığın eyleminin suç olmaktan çıkarılıp idari yaptırıma dönüştürüldüğü, çek hesabı sahibi tüzel kişinin yetkilendirdiği gerçek kişi sanığın hukuki sorumluluğu bulunmadığı anlaşılmakla TCK 7/1,2 maddeleri uyarınca sanık hakkında İDARİ YAPTIRIM UYGULAMASINA YER OLMADIĞINA..." karar verilmiş olduğu sabittir.

Davalı-borçlu tarafın, davaya cevap dilekçesinde belirttiği hususlara karşı davacı-alacaklı tarafın itirazlarını sunmuş olduğu "Replik" dilekçesinde:

Özetle, davalı-borçlunun muvazaa hususuna ilişkin ve genel olarak aleyhe olan cevapları kabul etmemekle, T T M. A.Ş. İle davacı-alacaklı şirketin birbiriyle ilgisi bulunmadığı, her iki şirketin de birbirinden farklı iki ayrı tüzel kişiliği haiz olduğu bu nedenle borcun alacaktan düşülmesi suretiyle "mahsup" veya benzeri bir durumu kabul etmeyeceklerini çünkü borçlu-davacı ile aralarında böylesi bir sözleşme bulunmadığını, dolayısıyla ikrarın olduğu hususunun dikkate alınmasını talep etmiştir.

5.6 Taraflar arasında ödeme tarihleri, mahsup ve temerrüt ile ilgili herhangi bir sözleşme veya davacı tarafından davalıya gönderilmiş herhangi bir borç ihtarnamesi bulunmadığı anlaşılmıştır.

* Davacı-Alacaklı;

A. TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ:

Ticaret Sicil No: 7………../0             Tescil: 1...1..2009       Ortaklar:E. BOĞLU % 15

S R…………          % 85

Münferiden, şirketi temsil ve ilzama yetkili: S R…

* Adına Mahsup Yapılan;

T T M. SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ:

Ticaret Sicil No: 4……/         Tescil: 1...1..2006 Paydaşlar:    X…   Y             % 98

                               …..                                                                    ……….            % 0,50

                                                                                                     …………            % 0,50

                                                                                                         ……….           % 0,50

                                                                                                …………………...   % 0,50

Yönetim Kurulu Başkanı                : X…….. Y…..

Genel Müdür, Muhasebe Yetkilisi :  E. BOĞLU

(İmza Sirküleri, Noterliği 00.00.2006 tarih ve 40000 Yevmiye no ile tasdikli)

(Vekaletname, Noteri, 00.00.2008 tarih ve 30000 Yevmiye no ile onaylı atama)

* Davalı-Borçlu;

… İTHALAT VE İHRACAT TİCARET LİMİTED ŞTİ.

Ticaret Sicil No: 200000,Tescil: 00.00.1992, Ortak:  Adı… Soyadı. (Sermaye) 500.000. TL

Münferiden; şirketi temsil ve ilzama yetkili: Adı … Soyadı.

5.7      Tarafların duruşmalardaki beyanları, daha önce alınan ve dava dosyasında mevcut beyanlarına göre taraflar arasında ticari ilişkinin bulunduğu yönünde uyuşmazlık yoktur.

Ancak taraflar arasında ödeme tarihleri ve temerrüt ile ilgili herhangi bir sözleşme veya davacı tarafından davalıya gönderilmiş herhangi bir borç ihtarnamesi bulunmadığından temerrüdün takip tarihi itibarıyla oluştuğu, bu sebeple işlemiş faiz talebinin mahkemenin takdirinde olduğu görüş ve kanaatine varılmıştır.

6- SONUÇ VE KANAAT

Mahkemenin kararı doğrultusunda, davacı şirketin ticari defterleri üzerinde yapılan inceleme neticesinde;

a) Davacı tarafın dava konusu döneme ait ticari defterlerinin açılış tasdiklerinin yasal süresi içinde usulüne uygun olarak yapılmış olduğu, davalı taraf defterleri ibraz edildiği ve dava konusu döneme ait ticari defterlerinin açılış tasdiklerinin yasal süresi içinde usulüne uygun olarak yapılmış olduğu, faturalarla kayıtları uyumlu olan davacı taraf ve davalı taraf defterlerinin sahipleri lehine delil olma özelliğini haiz olduğu,

b) Takibe konu olan davacı A. Ltd. Şti.tarafından davalı şirket adına yürütülen cari hesap, Muavin defterde 320.009 hesap kodu ile en son 12.12.2012 tarihinde, 09.12.2012 gün ve seri A sıra no: 9……. sayılı fatura ile KDV dahil ……. TL Alacak kaydedilerek …….. TL hesap bakiyesiyle kayıtlı olduğu,

Ödeme emri ve dava dilekçesi ekinde icra takibine dayanak yapılabilecek, davacı-alacaklı tarafından davalı-borçluya cari hesap ekstresi gönderilmediği ve temerrüde düşürülmediği,

c) Davalı-borçlu şirketin Muavin Defterlere son kayıt tarihi olan 12.12.2012 günü dikkate alınarak davacı-alacaklı şirketten alacakları düşüldükten sonra alacak aslı itibariyle ….. TL tutarında "borç bakiyesi" kaldığı ve bu kayıttan sonra davalı-borçlu tarafından, davacı-alacaklıya yapılmış herhangi bir ödeme kaydının bulunmadığı,

d) Davacı-alacaklı şirketin, davalı-borçlu şirkete fazladan yaptığı ödemeler, davada üçüncü şahıs olan T T M. Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin davalıya olan borcundan düşülerek mahsup edildiği, ...12.2012 tarihinde davalı tarafın defter kayıtları üzerinde yapılmış olan Mahsup/ HESAPLARARASI VİRMAN ile 2012 yılı Cari Hesap Ekstresinde … TL bu suretle, davada üçüncü şahıs olan ancak davacıyla ortaklık yapısı ve genel müdür E. Boğlu ekseninde organik bağı olan T T M. A.Ş.nin cari hesabında görüldüğü,

e) Davacı taraf defter kayıtları ve cari hesap ekstresine göre ise; Muavin defterlere son kayıt tarihi olan 12.12.2012 tarihi dikkate alınarak davacı tarafın davalı taraftan 103.877,96  TL tutarında anapara alacağı bulunduğu,

f) Taraflar arasında ödeme tarihleri ve temerrüt ile ilgili herhangi bir sözleşme veya davacı tarafından davalıya gönderilmiş herhangi bir borç ihtarnamesi bulunmadığından temerrüdün takip tarihi itibarıyla oluştuğu, bu sebeple işlemiş faiz talebinin sayın mahkemenin takdirinde olduğu,

Görüş ve kanaatine varılmıştır.

Yedi sayfa, üç nüsha olarak düzenlenen işbu bilirkişi raporu, Yüce Mahkemenin takdirlerine sunulur. 20.04.2013

Bilirkişi

Ahmet AK

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
 
 

Sayın üstadım bilirkişi raporları paylaşımlarınız için teşekkür ederim, emeğinize sağlık. Bende acizane SMMM bilirkişi olarak Asliye ticaret mahkemeleri için rapor yazmaya yeni başladım. Ancak rapor formatı, yazım şekli gibi konularda kaynak çok kısıtlı. Bu konuda kendimi yetiştireceğimiz yararlanacağımız kaynaklar yok gibi. Değerli paylaşımlarınız bizim için çok faydalı olmuştur. Bu konuda yararlanacağımız örnek rapor ve kaynak önerisinde bulunursanız çok memnun olurum. Saygılarımla, SMMM Bilirkişi Fatih ÇOLAK

Mali Müşavir Fatih Çolak 
 10.01.2016 15:34
Cevap :
İlginize teşekkür ederim, yararlandığım kaynakları sizlere de öneririm. Diğer bloklarıma bakınız. İyi çalışmalar. A.AK  12.01.2016 19:03
 
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
 
Toplam blog
: 276
Toplam yorum
: 141
Toplam mesaj
: 5
Ort. okunma sayısı
: 1064
Kayıt tarihi
: 19.11.12
 
 

Evli, 2 evlat babası, 1965'te doğdu, inançlı, müziksever, insansever, yurtsever, iyi yüzer, ünive..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster