Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

21 Haziran '12

 
Kategori
Güncel
Okunma Sayısı
352
 

Tüm çalışanlar ve işyerleri sağlık, güvenlik şemsiyesi altına alındı.

Tüm çalışanlar ve işyerleri sağlık, güvenlik şemsiyesi altına alındı.
 

 

Nihayet.

50 yıl sonra kanunlaştı.

Yeni iş sağlığı ve güvenliği kanunundan bahsediyorum.

Türkiye Büyük Millet Meclisi 24. Dönem 2. Yasama Yılı 121. Birleşim 19 Haziran 2012 Salı günü kabul edildi.

Hayırlı olsun.

Bu kanunun önemi yıllar geçtikçe daha iyi anlaşılacak.

Sanıldığı gibi sadece çalışanlar tarafından değil elbet.

Kanunun getirdiği reaktif çalışma kültürü asıl işverene kazandıracak.

Muhasebe kayıtlarına girmeyen giderlerden kurtulup yeni gelirlere kavuşacaklar.

Günümüz dünyasında büyük şirketler tedarikçilerini sağlık & güvenlik puanına göre seçiyor.

Türk markalarının güvenlik puanlarında radikal artışlar görülecek.

Kaza sıklık ve kaza ağırlık oranlarının düşmesi maliyetleri düşürecek.

Hepsinden önemlisi çalışanların verimlilikleri artacak.

Yeni kanun çalışanların ruhsal, zihinsel, bedensel iyilik halini hedefliyor.

Bu yeni çalışma kültürü başta yaralanma ve ölümlerde ciddi düşüşler getirecek.

Ama en önemlisi Ülkemiz ilk defa meslek hastalıkları üzerine gitmeye karar veriyor.

S.S.K kuruluşundan bugüne proaktif değil, reaktif bir yaklaşım söz konusuydu.

Özetle kanser olanı tedavi et, şansı varsa yaşar.

Ülkemizde ölüm vakalarının çoğu kanser kaynaklı.

İster işveren ister çalışan olun, aynı işyerindeki çoğunlukla kanserojen ortamdan zarar görülüyor.

Yıllar sonra bürgün ciltte yâda akciğerde anormallikler ortaya çıkıyor.

Hastanede Allah geçinden versin çoğu çalışan yâda işyeri sahibine kanser teşhisi konduğunda iş işten geçmiş oluyor.

Neden benim başıma geldi diye sorarsanız size genetik, beslenme yâda hareketsizlik gibi mazeretler söyleyeceklerdir.

Oysa kök neden işyerleri ve trafik ortamıdır.

Çünkü hayatımızın çoğu işyerleri ve yolda geçmektedir.

Bunun sonucunda işyerindeki kimyasallar, işyeri havası ve trafikteki egzoz gazları bizlerde orta, uzun dönemde ölümcül hepimizi başta kanser olmak üzere onlarca ölümcül hastalığı tetiklemektedir.

Örnek sigara içen çalışanların çoğu işyerindeki kanserojen ortam nedeniyle güzel bir geleceği olamayacağı kesine yakındır.

Bu durumda kimyasalla çalışan işyerlerinde açık/kapalı tüm alanlarda sigara içilmemesi olası meslek hastalıklarını önleyecektir.

Ayrıca olası yangın ve patlamaların önüne geçerek işverenin mal kaybınındı önüne geçmiş olacaktır.

Bu konuda işçi /işveren temsilcileri ile iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi birlikte çalışacaklardır.

Devlet de yeni kanunla 10 kişinin altında çalışan tehlikeli ve çok tehlikeli işyerlerine maddi katkıda bulunacaktır.

Tam bir ortak akıl yâda kazan-kazan durumu söz konusu kısacası.

Bu kanun işyeri hekimlerine meslek hastalıklarını önleme ve erken bildirim sorumluluğu getiriyor.

Bu görevlerini ihmal halinde sorumlu tutulabilecekler.

Benzer şekilde iş güvenliği uzmanları da kaza, yaralanma ve ölümleri azaltmak için çalışanlarla ve işveren birlikte çalışacaklar.

Görevlerini ihmal edenlerin sertifikaları geçici veya kalıcı olarak askıya alınabilecek.

Cezai ve adli sorumlulukları da cabası.

Yeni kanunun ana başlıklarına bir göz atalım. ( www.bilgit.com çalışmasından faydalanılmıştır. Resmi değildir.)  ;

MADDE 2- (1) Bu Kanun; kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır.(birkaç istisnası kanunda yer alıyor.)

İşverenin genel yükümlülüğü

(6 ay sonra yürürlüğe girecek) (www.bilgit.com)

MADDE 4- (1) İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede;

a)            Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar.

b)           İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar.

c)            Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.

ç) Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne alır.

 (2) İşyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması, işverenin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri 

(Kamu, 50’den az çalışanı olan az tehlikeli yerler için 2 yıl sonra yürürlüğe girecek)

(50 den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli yerler için 1 yıl sonra yürürlüğe girecek)

(Diğer işyerleri için 6 ay sonra yürürlüğe girecek)

MADDE 6- (1) Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren;

a)            Çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirir. Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması halinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir. Ancak belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olması halinde, tehlike sınıfı ve çalışan sayısı dikkate alınarak, bu hizmetin yerine getirilmesini kendisi üstlenebilir.

MADDE 8- (1) İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının hak ve yetkileri, görevlerini yerine getirmeleri nedeniyle kısıtlanamaz. Bu kişiler, görevlerini mesleğin gerektirdiği etik ilkeler ve mesleki bağımsızlık içerisinde yürütür.

(2)          İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları; görevlendirildikleri işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirir; bildirilen hususlardan hayati tehlike arz edenlerin işveren tarafından yerine getirilmemesi halinde, bu hususu Bakanlığın yetkili birimine bildirir.

(3)          Hizmet sunan kuruluşlar ile işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı, hizmet sundukları işverene karşı sorumludur.

(4)          Çalışanın ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğünün bozulmasına neden olan iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde ihmali tespit edilen işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının yetki belgesi askıya alınır.

(5)          İş güvenliği uzmanlarının görev alabilmeleri için; çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (A) sınıfı, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en az (B) sınıfı, az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise en az (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olmaları şartı aranır. Bakanlık, iş güvenliği uzmanlarının ve işyeri hekimlerinin görevlendirilmesi konusunda sektörel alanda özel düzenleme yapabilir.

Risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve araştırma

(6 ay sonra yürürlüğe girecek)

MADDE 10- (1) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Risk değerlendirmesi yapılırken, aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a)            Belirli risklerden etkilenecek çalışanların durumu,

b)           Kullanılacak iş ekipmanı ile kimyasal madde ve müstahzarların seçimi,

c)            İşyerinin tertip ve düzeni,

ç) Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanların durumu.

(2)          İşveren, yapılacak risk değerlendirmesi sonucu alınacak iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri ile kullanılması gereken koruyucu donanım veya ekipmanı belirler.

(3)          İşyerinde uygulanacak iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri, çalışma şekilleri ve üretim yöntemleri; çalışanların sağlık ve güvenlik yönünden korunma düzeyini yükseltecek ve işyerinin idari yapılanmasının her kademesinde uygulanabilir nitelikte olmalıdır.

(4)          İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlar.

Çalışmaktan kaçınma hakkı

(6 ay sonra yürürlüğe girecek) (www.bilgit.com)

MADDE 13- (1) Ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya kalan çalışanlar kurula, kurulun bulunmadığı işyerlerinde ise işverene başvurarak durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmesini talep edebilir. Kurul acilen toplanarak, işveren ise derhal kararını verir ve durumu tutanakla tespit eder. Karar, çalışana ve çalışan temsilcisine yazılı olarak bildirilir.

(2)          Kurul veya işverenin çalışanın talebi yönünde karar vermesi halinde çalışan, gerekli tedbirler alınıncaya kadar çalışmaktan kaçınabilir. Çalışanların çalışmaktan kaçındığı dönemdeki ücreti ile kanunlardan ve iş sözleşmesinden doğan diğer hakları saklıdır.

İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi 

(6 ay sonra yürürlüğe girecek)

MADDE 14- (1) İşveren;

a)            Bütün iş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutar, gerekli incelemeleri yaparak bunlar ile ilgili raporları düzenler.

b)           İşyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan veya çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olan olayları inceleyerek bunlar ile ilgili raporları düzenler. İşveren, aşağıdaki hallerde belirtilen sürede Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimde bulunur:

a)            İş kazalarını kazadan sonraki üç işgünü içinde.

b)           Sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarını, öğrendiği tarihten itibaren üç işgünü içinde.

(3)          İşyeri hekimi veya sağlık hizmeti sunucuları; meslek hastalığı ön tanısı koydukları vakaları, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularına sevk eder.

(4)          Sağlık hizmeti sunucuları kendilerine intikal eden iş kazalarını, yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucuları ise meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en geç on gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirir.

Çalışanların eğitimi

(6 ay sonra yürürlüğe girecek)

MADDE 17- (1) İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar. Bu eğitim özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi halinde veya yeni teknoloji uygulanması halinde verilir. Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır.

(2)          Çalışan temsilcileri özel olarak eğitilir.

(3)          Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenler çalıştırılamaz.

(4)          İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe başlamadan önce, söz konusu kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilir. Ayrıca, herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilir.

(5)          Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; yapılacak işlerde karşılaşılacak sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimatları içeren eğitimin alındığına dair belge olmaksızın, başka işyerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanlar işe başlatılamaz.

(6)          Geçici iş ilişkisi kurulan işveren, iş sağlığı ve güvenliği risklerine karşı çalışana gerekli eğitimin verilmesini sağlar.

(7)          Bu madde kapsamında verilecek eğitimin maliyeti çalışanlara yansıtılamaz. Eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılır. Eğitim sürelerinin haftalık çalışma süresinin üzerinde olması hâlinde, bu süreler fazla sürelerle çalışma veya fazla çalışma olarak değerlendirilir.

Çalışanların yükümlülükleri

(6 ay sonra yürürlüğe girecek)

MADDE 19- (1) Çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve işverenin bu konudaki talimatları doğrultusunda, kendilerinin ve hareketlerinden veya yaptıkları işten etkilenen diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürmemekle yükümlüdür.

(2) Çalışanların, işveren tarafından verilen eğitim ve talimatlar doğrultusunda yükümlülükleri şunlardır:

a)            İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tehlikeli madde, taşıma ekipmanı ve diğer üretim araçlarını kurallara uygun şekilde kullanmak, bunların güvenlik donanımlarını doğru olarak kullanmak, keyfi olarak çıkarmamak ve değiştirmemek.

b)           Kendilerine sağlanan kişisel koruyucu donanımı doğru kullanmak ve korumak.

c)            İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda sağlık ve güvenlik yönünden ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaştıklarında ve koruma tedbirlerinde bir eksiklik gördüklerinde, işverene veya çalışan temsilcisine derhal haber vermek.

ç) Teftişe yetkili makam tarafından işyerinde tespit edilen noksanlık ve mevzuata aykırılıkların giderilmesi konusunda, işveren ve çalışan temsilcisi ile işbirliği yapmak.

d)           Kendi görev alanında, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için işveren ve çalışan temsilcisi ile işbirliği yapmak.

 

Sonuç:

İş sağlığı ve güvenliği kültürü ancak çalışanlar, işveren ve devlet arasında ortak akılla oluşturabilir. Yeni iş sağlığı ve güvenliği kanunu bu ortak aklın oluşturulmasını tetikleyebilir.

Böyle bir sonuç ülkede sağlık ve güvenlik alanına harcanan yılda on milyarlarca doların tasarruf edilmesiyle sonuçlanır.

Hepsinden önemlisi bunun anlamı işveren ve çalışan olarak yılda on binlerce insanın sağlık bozulması ile yaralanma ve ölümlerinin önlenmesidir.

Sözün özü, anaların daha az ağlayacağından bahsedebiliriz.

 

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
 
 

İşçilere iş güvenlik malzemelerini teslim ederken tutanak tutmak gerekli mi?iş güvenlik malzemelerini kullanmak istemeyen işçiye ne gibi yaptırım uygulanabilir?

volkan bozkır 
 24.07.2012 18:37
 
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
Toplam blog
: 37
Toplam yorum
: 1
Toplam mesaj
: 0
Ort. okunma sayısı
: 1576
Kayıt tarihi
: 13.03.12
 
 

Kişisel bloğuma hoşgeldiniz. 28 yıl profesyonel yöneticilik yaptım. 2008 den bu güne Sağlık, Güve..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster