Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

20 Şubat '14

 
Kategori
Siyaset
Okunma Sayısı
314
 

Yabancılar ve içişlerimiz; Batı’nın zorlaması ile çok darbeli çok partili hayat başlıyor (6)

Yabancılar ve içişlerimiz; Batı’nın zorlaması ile çok darbeli çok partili hayat başlıyor (6)
 

"Müslüman kızlarının geleceği böyle olması temennisiyle, Türk güzelini dünya güzeli olarak seçiyoruz."


Bursa Amerikan Koleji’ndeki üç öğrencinin okullarını şikayet etmesi ile ilgili hikayeden sonra çok darbeli çok partili hayatımızın anlatımına geçeceğiz.

Konu 27 Ocak 1928 tarihli Cumhuriyet Gazetesi’nin haberi ile ilgili olduğu ve ülke siyaset anlayışının nereden nereye geldiğini görmek için Cumhuriyet Gazetesi ve yayın anlayışındaki değişikliklerden bahsetmemiz gerekmektedir.

Cumhuriyet gazetesinin isim babası Atatürk'tür.  Gazete, Yunus Nadi, Nebizâde Hamdi ve Zekeriya Sertel tarafından, 7 Mayıs 1924 tarihinde eski İttihat ve Terakki Fırkası Genel Merkez binasında kuruldu.

Cumhuriyet Gazetesi, tertiplediği Güzellik ve müzik yarışmalarıyla ünlüdür. Tertiplediği güzellik yarışmasında (1932 Yılı) Türkiye güzeli seçilen Keriman Halis ayrıca dünya güzeli seçilmiştir.

Burada yarışma ile ilgili bir notu aktararak devam edelim;

“…Yarışma gününde jürinin önünde kızlar birer birer geçip giyimleriyle, bakışlarıyla, tebessümleriyle puan toplamaya çalıştılar. Jüri salona geçip, puan değerlendirmesi yapmak istedi. Başkan buna mani oldu. Ve kürsüye geçerek elimdeki Türkçe ve Fransızca belgeye göre şöyle konuştu:

-“Sayın jüri üyeleri, bugün Avrupa’nın Hıristiyanlığının zaferini kutluyoruz. 1400 senedir dünya üzerinde hakimiyetini sürdüren İslamiyet artık bitmiştir.

Onu Avrupa Hıristiyanları bitirmiştir. Elbette İngiltere’nin ve Rusya’nın hakkını inkar edemeyiz. Neticede bu, Hıristiyanlığın zaferidir.

Bir zamanlar sokağı bile, kafes arkasında seyredebilen Müslüman kadınların temsilcisi Türk güzeli Keriman mayo ile aramızdadır.

Bu kızı zaferimizin tacı kabul edeceğiz. Onu kraliçe seçeceğiz.

Ondan daha güzel varmış, yokmuş bu önemli değil. Bu sene güzellik kraliçesi seçmiyoruz. Bu sene Hıristiyanlığın zaferini kutluyoruz.

Bir zamanlar Fransa’da oynanan dansa müdahale ederek durduran Kanuni Sultan Süleyman’ın torunu, işte mayo ile sütyen ile önümüzdedir.

Kendini bizlere beğendirmek istemektedir.

Biz de bize uyan bu kızı beğendik.

Müslüman kızlarının geleceği böyle olması temennisiyle, Türk güzelini dünya güzeli olarak seçiyoruz. Ve kadehlerimizi Avrupa’nın zaferi olarak kaldırıyoruz.” (1)

Cumhuryet’in en etkin kampanyalarından birisi de Menemen’de şehit edilen Kubilay içindi. (23 Aralık 1930).

Kuruluşundan II. Dünya Savaşı'na kadar CHP'yi destekledi…

İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanya'yı destekleyen yazılar yayınladı.

II. Dünya Savaşı'ndaki (Almanlara verdikleri destek) tutum sebebiyle Yunus Nadi ve gazete CHP'den DP'yi desteklemeye yöneldi… Çok partili döneme geçişte Demokrat Parti'yi destekledi…

Ancak 1954'ten sonra DP iktidarına karşı sert bir muhalefet yürüttü. 27 Mayıs 1960'tan 12 Mart 1971 dönemine değin genelde asker-sivil aydın kesimin ilerici görüşlerini dile getiren etkili bir yayın organıydı...

28 Şubat post modern darbesini destekledi…

Gazete 2007'deki Cumhurbaşkanlığı seçimi için birçok tepki göstermiştir. "Tehlikenin farkında mısınız?" görseliyle büyük yankı uyandırmış olan gazete "Saatler 100 yıl geri alınıyor" sloganıyla da yola çıkarak birçok reklam girişiminde bulunmuştur.. (2)

Türkiye Cumhuriyeti kurulmuş, sıra toplumsal devrimlere gelmişti. Atatürk, devrimlerini destekleyecek bir iletişim aracından yanaydı…

1924 senesinde Atatürk yeni bir gazete çıkarmak istediğinde de aklına zaten Yeni Gün"ü çıkarmakta olan Yunus Nadi geldi…Sonuçta Atatürk, İstanbul"da, Cağaloğlu"ndaki İttihat ve Terakki"nin merkezi olan Kırmızı Konak"ı vererek burada Cumhuriyet adını koyduğu gazeteyi çıkarmasını istedi Yunus Nadi"den.

Ve 7 Mayıs 1924 tarihinde Cumhuriyet yayın hayatına başladı. İlk nüshasında gazetenin ilkelerini de belirlemişti Yunus Nadi:

-"...gazetemiz ne hükümet gazetesi, ne de bir parti gazetesidir. Cumhuriyet sadece cumhuriyetin, bilimsel ve yaygın ifadesiyle demokrasinin savunucusudur.."

..1930"ların sonuna doğru Almanların ayak sesleri duyulmaya başlandığında bu sefer Cumhuriyet Gazetesi, Alman taraftarı yazılar yayınlamaya başlar. Yunus Nadi"ye "Yunus Nazi" denmesine de yol açacak bu tür yazıların ilki Yunus Nadi"nin en büyük oğlu Nadir Nadi"nin "Hitler Viyanası"ndan Röportajlar" dizisiydi.

Ve bundan sonra II. Dünya savaşı bitene kadar Cumhuriyet"in Nazi yanlısı yayınları sürer…
…Savaşın bittiği 8 Mayıs 1945"te Cumhuriyet"in konu ile ilgili başlığı "İnsanlığa geçmiş olsun"dur. Gazete hemen Alman yanlılığından çark etmiştir.

...Cumhuriyet, bundan sonraki dönemde "solcu" ve "komünist" gazete olarak anılır hep...

...1969"dan itibaren İlhan Selçuk gazetede etkili olmaya başlamıştı. Çok çabuk etki altında kaldığı söylenen Nadir Nadi de gazetenin sola meyletmesini istiyordu..” (3)

Ve…

27 Ocak 1928 tarihli Cumhuriyet Gazetesi, Bursa Amerikan Kız Kolej i’ndeki hıristiyanlaştırma faaliyetleriyle ilgili olarak kamu oyuna şu haberi veriyordu:

“Bundan tam bir ay evvel Bursa Amerikan Mektebinde üç talebe Maarif Müdüriyetine gelerek bir meseleyi haber vermişlerdir. Kızların ellerinde iddialarını müeyyid bazı vesika da mevcut olduğundan Maarif Müdürü Sıtkı Bey, Müfettiş Necip Bey’i derhal tahkikata memur etmiştir.

“Müfettiş Bey vakaya vaz’ıyed edince, filhakika vaki iddianın vücudunu derhal hissetmiş, gerek Maarif idaresinde, gerek mektepte isticvap edilen ; onbeş talebenin ifadeleriyle hakikate yaklaşmıştır. Mektepteki hayatları, muallimleriyle temasları da tetkik edilen dört şüpheli kıza ait vesika hususî hatıra defterleridir. İngilizce kaydedilen bu hatıralar arasında İsa’ya muhabbete, Protestanlığın ulviyetine dair satırlar vardır. Bu defterler tercümeleri ile birlikte tahkikat evrakına raptedilmiştir.

“Kızların ifadeleri «Biz bu dini sevdik, kimseye hesap verecek değiliz.” tarzındadır- Bu işte amir, muharrik vaziyetinde görülenler mektep müdürü ile iki muallime ve halen İzmir’de bulunan Miss Parson’dur.

“Filhakika iki sene evveline gelinceye kadar mektepte İncil tedrisatı mühim bir mevkide idi. O zaman da Protestanlığı kabul eden Türk kızları vardı. Bugün İstanbul’da yüksek tahsilde bulunan Pakâze îzzet hanımla, bir müddet Bursa’da doktorluk eden bir zatın kızı Sabiha hanım da bu meyandadır- Hatta yeni hadisede bu eski talebelerin de müessir oldukları söylenmektedir.

“Amerikan mektebinin 150 talebesi vardır. Ve hepsi de Türktür. Muceviler daha geçen sene çocuklarını mektepten aldılar. Amerikan mektebine itibar edenler maalesef münevver ailelerdir.

Moda halinde hüküm süren bu rağbetten maksat, İngilizce öğrenmek hırsıdır. Halbuki hale aşina ve senelerden beri lisan muallimliği eden bazı zevat bu talebenin – değil iyi, hatta iptidai bir şekilde bile îngilizce öğrenemedi’klerini söylemektedirler.

“Mektepteki garip hallerden biri de köşede Amerikan bayrağının asılı olması ve malumatına müracaat edilen kadın öğretmenlerden birinin “Müdiremiz aynı zamanda konsolosluk vazifesi de yapar” demesidir.

Tanassur ettirilen Madelet, Nemika ve Seniha Kamran ismindeki hanımlar, dün Pazar olduğu cihetle muallimleri ile birlikte protestan kilisesine gitmişlerdir.

“Hadiseyi mektep talebesinden İzmir’li Vedia hanım ihbar etmiştir. Kolejdeki kızların hepsi de Müslümandır. Talebe, Protestan, bitaraf ve Protestan propagandasına aleyhter olmak üzere üç gruba ayrılmıştır. Tanassur edenlerin Amerikan bayrakları ile süslenilerek taayyid edildiği (Bayram yapıldığı) sabit olmuştur.

“Tanassur eden Kamran hanım pederi Rıza Bey muhtaç-ı himaye görüldüğünden sedbaşı Amelikan mektebi ittisalindeki fabrikada müdür sıfatıyla istihdam edilmektedir. Rıza Bey’in kızı Kamran hanım da kolejde katiplik vazifesini ifa etmektedir. «Kamran hanım bu suretle mektep idaresiyle mütemadi temasları neticesinde yavaş yavaş tanassur etmiş ve bundan sonra küçük kardeşini de az bir Ücretle mektebe kabul ettirmiştir.

“Türkün dini ve millî günlerine hiç ehemmiyet vermeyen mektep idaresi Pazar, Yortu günleri ile Yılbaşı gibi günlerde Türk çocuklarına yeni elbiseler giydirmekte çocuklan merasimi diniyeye iştirak ettirmektedir. Ezcümle elyevm Maraş’da mühendis bulunan Abdülhamit Beyin kerimesine Protestanlık resmen teklif olunmuştur.”

“Mektep idaresi, ailesinin kudret-i maliyesi düşkün bulunan talebeye Hazret’i İsa’ya dua etmesini dua edecek olursa her muradına ereceği kanaatini yavaş yavaş aşılamıştır.

Bundan sonra ekanimi selase düsturlarını ihtiva eden kitaplar mis’ler tarafından talebeye hediye ve hatıra olarak tevzi edilmiştir. Talebe, yemek vesaire zamanlarında daima dinledikleri duaların bilahare İncirden parçalar olduğunu anlamıştır.”

“Mektep idaresi Protestanlık telkinine o kadar bir ehemmiyet vermiştir ki, hatta mektepte mevcut bir Türk muallimine bile Protestanlık teklif edilmiştir. Mektepte evvelce muallim bulunan kibar bir ailenin kızı muallime Behice Hanımın talebe üzerindeki nüfuzu  düşünülerek Protestanlık teklifi edilmişse Türk muallim bu teklifi reddetmiştir. Bunun lağvını bahane ederek muallimeyi mektepten çıkarmıştır.

Yılbaşında birçok Türk kızlarına protestan âyinlerine mahsus elbiseler yaptırılmıştır, kabul etmeyen talebeye «Ahlâk ve hareket» namı altında kötü notlar vermekte oldukları, bu telebelerin mezuniyetlerine müsaade olunmadığı da mevzubahis edilmektedir.

Mektebin misafir salonunda bir armanın hakikaten mevcut olduğu bu armanın protestan olan ve talebenin muamele-i kaydiyesinde bir alet-i resmiye olarak istismal edildiğl söylenmektedir. Protestan olan ve olacak talebenin mektep ücretleri tenzil edilmekte ve hatta kendilerine hususi yardımlarda bulunulmaktadır.

“Büyük bir ehemniyetle mektepte tahkikat ve tetkikat eden Necati Bey tahkikâta başladığı esnada mektep müdiresi bütün talebeyî toplayarak tenbihatta bulunmuştur. Ezcümle müdüre, talebeye kat’iyyen böyle bir meselenin unutulmuş olduğunu, hariçte ve aileleri nezdine buna ait hiçbir «ey söylememelerini tenbih etmiştir”

Bursa Amerikan Kız Koleji ile ilgi resmî tahkikat bitmiş okulda Türk çocuklarına hıristiyanlık propagandası yapıldığı kesinlik kazanınca Milli Eğitim Bakanlığı şöyle bir gerekçeli kararla bu koleji kapatmıştır…” (4)

Nereden nereye?

-Yıl 1928… Cumhuriyet ve İslam

-Yıl 1932... Cumhuriyet ve Güzellik yarışması...

-Yıl 2014… Cumhuriyet ve Solculuk-Misyonerlik

Ne kadar ilginç değil mi?

Ve Düşünmek gerekir...

Toplum Mühendisliği ne işe yarar?

Bu açıklamalardan sonra;

-Kimilerimizin, İnsanına, Kültürüne ve ülkesine olan bakışları ile ilgili bir yoruma, açıklamaya gerek kalmış mıdır?

Devam edecek…

-Amerikan soslu, Çok darbeli, Çok partili hayata Merhaba…

www.canmehmet.com

 

Resim;Web ortamından alınmıştır.

Kaynaklar;

(1)Daha fazlası için bakınız; http://www.turkiyegazetesi.com.tr/m-necati-ozfatura/576599.aspx

(2) Vikipedi, “Cumhuriyet Gazetesi” başlıklı yazıdan yararlanılmıştır.

(3) Daha fazlası için bakınız; 3 Mayıs 2004 / CEMAL A. KALYONCU

http://www.aksiyon.com.tr/aksiyon/haber-9597-26-her-devrin-cumhuriyeti.html

(4) AJAN OKULLARI, Necdet SEVİNÇ (ikinci Baskı) OYMAK YAYINLARI

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
 
 

Mehmet bey, emek verip araştırıp yazıyorsunuz sağolun. Bir de şu Osmanlı padişahları ile ilgili araştırsanız diyorum,örneğin neden hiçbiri Hacca gitmemiş(taht boş kalır endişesi mazereti pek inandırıcı değil) Affınıza, okuyanların affına sığınarak "oğlan odaları" nı araştırsanız bir de...Neden hep yabancı kadınlarla evlenmişler,bir tane bile asıl Türk yok, hanımlar arasında.Bu da emperyallerin bir oyunu değil midir sizce?İlk diyanet işleri başkanı masondu diyorsunuz,rahmetli Börekçi ile ilgili vikipedi kaynakları da dahil böyle bir bilgi bulamadım.Yanlış anlamayın, hangi görüşten olursa olsun araştırma,inceleme yazılarını önemsiyorum ve takdir ediyorum.Keriman Halis olayında belki haklı olabilirsiniz,Robert Kolej'in bünyesinin, farklı amaçlara hizmet ettiği de doğru olabilir.Onları uzun uzun yazmışsınız da neden yürekleri yakan Kubilay olayını bir cümle ile geçiştirmişsiniz? Amerikan Marshall yardımının karşılığında bizden neler talep edildiğini de araştırmak gerekiyor. Saygılarımla

Nur Eşmeli 
 21.02.2014 16:44
Cevap :
Saygıdeğer Nur Eşmeli, izninizle sırası ile cevaplandıralım: -"Mason Diyanet İşl. Başk." için lütfen bakınız; (http://www.canmehmet.com/cumhuriyet-donemindeki-din-anlayisini-cariklisi-bilir-de-kavuklusu-da-eksik-kalmasin.html ) -Kubilay-Menemen olayı için bakınız; ( http://www.canmehmet.com/turkiye-2023e-yalanlarla-girmemelidir-menemendeki-sifre-kubilayin-hem-ogretmen-hem-de-subay-olmasi-midir-8.html ) -"Marshal yardımı" ile ilgili olarak; Devletler halklarından topladıkları vergileri başka devletlere; önce siyasi hakimiyet, arkasından da ekonomik olarak sömürmek niyeti ile aktarırlar. Bir örnek; Osmanlı Sultanı I. Abdülmecid; Sadrazamın, 1853 Kırım Savaşı'nın masrafları karşılamak için sözleşmesini yaptığı ilk DIŞ borç antlaşmasını, "ülke siyasi bağımsızlığını kaybeder" diyerek, tazminatı öder ve iptal eder. Yazdıklarımızın, "Resmi Tarih" ile Vikipedi'de olmamaması doğaldır! Yazılarımızı takip edenler, Yazıların muteber kaynaklara dayandırıldığını bilirler. sağlıcakla kalınız  21.02.2014 20:09
 
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
 
Toplam blog
: 1088
Toplam yorum
: 2696
Toplam mesaj
: 242
Ort. okunma sayısı
: 1731
Kayıt tarihi
: 29.08.06
 
 

Ticari ilimler akademisindeki öğrenciliğim sırasında, bir kamu iktisâdi kuruluşunda başladığım ça..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster