Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

30 Aralık '09

 
Kategori
Sınavlar
Okunma Sayısı
14456
 

Zabıt Katipliği - Adalet Bakanlığı, Ceza İnfaz Kurumu Katip Alımı 2010 yılı ilanı

Zabıt Katipliği - Adalet Bakanlığı, Ceza İnfaz Kurumu Katip Alımı 2010 yılı ilanı
 

Zabıt katibi adayları ve hızlı yazı yazmak isteyen herkes için 26 saatte on parmak


Merhabalar,

Zabıt katibi adaylarının uzun süredir beklediği ilan T.C. Adalet Bakanlığı'nın resmi sitesinde nihayet yayınlandı. Verilen yeni ilanda açıklandığı üzere, zabıt katibi alımına ilişkin genel ve özel şartlarda herhangi bir değişiklik yapılmamış. Ceza infaz kurumu katip kadrolarına atanabilmek için adayların, genel şartları taşımaları yanında; özel şartlara da haiz olmaları gerekmekte. Burada üzerinde durmak istediğimiz konu, özel şartlar kapsamında ele alınan 3 dakikada yanlışsız 90 kelime yazabilme şartı, birçok adayın en önemli sorunu olarak görülüyor.

En önemli sorun olarak görülüyor, çünkü sorunun ne derece büyük olduğu, daha önceki yapılan sınavlara başvuran adayların, barajı geçme oranlarından anlaşılıyor. Örneğin; büyük bir ilimizde 1.200 kişinin üzerinde yapılan müracaatta, barajı geçen aday sayısı sadece 136 kişiydi. Barajı geçme oranlarının düşüklüğü aşağı yukarı tüm illerimiz için aynıydı.

Adaylar için büyük bir sorun haline gelen bu durumun en büyük nedeni bizce, adayların on parmak tekniğini bilmemeleri… O nedenle, adaylara bazı tavsiyelerimiz olacaktır.

* On parmak tekniğini doğru bir şekilde öğreniniz. (26 Saatte On Parmak Öğreniyorum kitabı ile 26 saat süren bir eğitim sonunda rahatlıkla onparmak metodunu öğrenebilirsiniz).

* On parmak tekniğini öğrendikten sonra, hız ve pratik çalışmalarıyla yazma hızınızı artırınız. On parmak tekniği öğrenme sürecinde, kesinlikle hızlı yazmaya çalışmayınız.

* Yazarken on parmağınızı kullanıyor, fakat ekrana bakarak yazıyorsanız, bu doğru 10 parmak tekniği değildir. Bu ve buna benzer yanlış tekniklerle hızınızı kat kat artırmanız beklenemez. Tekniğinizin doğru olup olmadığını anlamanız için üç hususa dikkat ediniz: Yazılarınızı sadece metne bakarak; ellerinize ve ekrana bakmadan rahatlıkla yazabiliyorsanız, doğru yoldasınız demektir.

* Sınav için önceden onparmak tekniğini öğrenmeye başlayınız.

* Klavye seçimini F klavyeden yana kullanınız. Çünkü F klavye, bilimsel yönüyle ve ergonomikliğiyle, bizce tüm dünyadaki klavyelerden kat kat üstündür. O nedenle F klavyede her zaman daha hızlı yazarsınız. Bu hızınız sadece Türkçe metinler için değil; Latin alfabesi kullanan diller için de geçerlidir.

En içten başarı dileklerimle.

Ali ÜNLÜ

Not: Onparmak metodu ile ilgili her türlü sorularınızın cevabına aşağıdaki iletişim bilgilerimizden ulaşabilirsiniz.

http://www.yelkenyayinevi.com/

http://www.onparmakegitimi.com/

0537 232 96 06


T.C. ADALET BAKANLIĞI

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatına Sözleşmeli (657 sk. 4/B) ve Kadrolu Personel Alımı Sınav İlânı

A) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nun 114’üncü maddesi, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına Ekli Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan Ek madde 2’nin son fıkrası ve Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin değişik 5’inci ve devam eden maddelerine göre, EK-2/B listede yeri sayısı unvanı ve niteliği belirtilen 2000 adet sözleşmeli infaz ve koruma memuru pozisyonuna,

B) Devlet Personel Başkanlığının 01.04.2009 tarihli ve 6745 sayılı açıktan atama iznine istinaden ve Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin değişik 5, 6, 9 ve devam eden maddeleri gereğince ceza infaz kurumlarında görev yapmak üzere EK-2/A listede yeri sayısı belirtilen 644 adet kadrodan 424 infaz ve koruma memuru, 100 ceza infaz kurumu katibi, 50 şoför, 25 teknisyen, 25 aşçı ve 20 kaloriferci kadrolarına;

Merkezi sınavda en az 70 puan alıp, başvuranlar arasından en yüksek puandan başlamak üzere infaz ve koruma memuru kadro sayısının on katı, şoför, teknisyen, kaloriferci ve aşçı kadro sayısının beş katı, ceza infaz kurumu kâtipliği için kadro sayısınca aday çağrılarak 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nun 114/1-a/1’inci bendinde yer alanlara öncelik tanımak kaydıyla adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonlarınca sözleşmeli pozisyonlar ve kadrolu unvanlar için ayrı ayrı olmak üzere sözlü sınavı yapılacak olup, ceza infaz kurumu katipleri için uygulamalı ve tüm unvanlar için sözlü sınav sonucuna göre açıktan atama ve yerleştirme yapılacaktır.

Başvurularda, lisans mezunları için 2008 KPSSP3, önlisans mezunları için 2008 KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2008 KPSSP94 puanı esas alınmak kaydıyla Kamu Personeli Seçme Sınavından 70 ve daha yukarı puan almış olma şartı aranacaktır.

Sözleşmeli Pozisyonlara Yerleşebilmek ve Kadrolu Olarak Açıktan Atanabilmek İçin Gereken;

I. Genel Şartlar:

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

c) Askerlik durumu itibariyle;

i. Askerlikle ilgisi bulunmamak,

ii. Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

iii.ASkerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53’üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

e) Hizmet göreceği sınıfla ilgili özel kanun veya diğer mevzuatta aranan şartları taşımak.

II. Özel şartlar:

Ceza İnfaz Kurumu Katip Kadrolarına Atanabilmek İçin;

a) Fakülte veya yüksek okulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksek okulları, meslek yüksek okullarının adalet bölümü, adalet meslek lisesi veya diğer lise ya da dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak. (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan veya örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini başarıyla tamamladığını resmi olarak belgeleyenlerden daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

b) Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, en son başvuru tarihi itibariyle Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak,

c) Meslek liselerinde okutulan ve Bakanlıkça tüm komisyonlara gönderilmiş olan daktilografi ders kitabından seçilip yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile (ilgilinin tercihine göre F ya da Q klavye kullanılabilecektir) üç dakikada yanlışsız, vuruş hesabı yapılmadan en az doksan kelime yazmak. (Bu şartın varlığı ilgili adalet komisyonlarınca yapılacak uygulama ile tespit edilecek olup, vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazamayan adaylar sözlü sınava alınmayacaklardır. Adayların uygulama sınavında yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazamadıkları tespit edilirken; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığı, metnin anlam bütünlüğünün korunup korunmadığı, yazı içerisinde kelime ve cümle tekrarları olup olmadığı göz önünde bulundurulacağından bu hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.)

d) Merkezi sınav tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş 35 yaşını bitirmemiş olmak,

e) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,

f) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenen Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

Başvuru tarihi :

Başvurular 05/01/2010 Salı günü başlayıp, 13/01/2010 Çarşamba günü mesai bitiminde sona erecektir.

1. Başvuru yeri ve şekli:

Başvuruların ilgili adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlıklarına veya buralara gönderilmek üzere mahalli Cumhuriyet Başsavcılıklarına yapılması gerekmekte olup, mahalli Cumhuriyet Başsavcılıklarına yapılan başvurulara ilişkin evrak, masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle aynı gün acele posta servisi (APS) ile ilgili adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığına gönderilecektir. Usulüne uygun olarak başvuru süresi içinde mahallî Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvuran ve APS masrafını da ödeme suretiyle evrakını teslim eden adaylarının başvuruları kabul edilecektir.

Adayların yalnızca bir adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonunun yapacağı sözlü sınava katılmaları mümkün olup, birden fazla komisyona başvurulması durumunda başvurular geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmayacaktır.

Ayrıca aynı adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu tarafından hem kadrolu hemde sözleşmeli infaz ve koruma memuru ile denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlüğüne infaz ve koruma memuru alınmasına yönelik olarak sınav açılması durumunda, ilgililer bu sınavlardan sadece birine tercihlerini belirterek başvurabileceklerdir.

2. Başvuru için gerekli belgeler:

a) EK- 1 Başvuru formu (Başvuru yerinden temin edilecek),

b) Nüfus cüzdan fotokopisi,

c) Öğrenim durumlarını gösterir belgenin aslı veya komisyon başkanlığı tarafından onaylı örneği,

d) Diploma yabancı ülkelerden alınmış ise aslı veya noterden onaylı örneğiyle birlikte denkliğinin kabul edildiğine dair yetkili kurumca verilecek onaylı belge,

e) Adli sicil ve arşiv kaydı,

f) Son üç ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,

g) KPSS sınav sonuç belgesi,

h) Sözleşmeli adayların eşlerinin iş durumlarına ilişkin dilekçe şeklinde beyan,

ı) Aşçı ve kaloriferci kadrolarına başvuranlar için halk eğitim müdürlüklerinin veya diğer resmi kurum ve kuruluşların ilgili branşta düzenlediği kurslardan mezun olduğuna dair belge ya da sertifikanın aslı veya tasdikli örneği.

3. Sınav yeri:

Ekli listede belirtilen adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlıklarıdır.

4. Boy kilo ölçümü:

İnfaz ve koruma memurlarının boy ve kilo ölçümü, 18-19-20 Ocak 2010 tarihlerinde yapılacaktır.

5. Sınava alınacak aday sayısı ve ilânı:

Merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla en yüksek puandan başlamak üzere ilân edilen infaz ve koruma memurluğu pozisyon ve kadro sayısının on katı aday belirlemesi boy kilo ölçümünden sonra yapılacak, şoför, teknisyen, aşçı ve kaloriferci için merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katı aday belirlenecek, ceza infaz kurumu katipliği için ise kadro sayısınca aday belirlenecektir. Belirlenen liste 25 Ocak 2010 Pazartesi günü komisyonlarda, varsa Cumhuriyet Başsavcılığı internet sayfalarında ve Genel Müdürlüğümüz internet sayfasında (www.cte.adalet.gov.tr) yayınlanacak olup ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

6. Ceza infaz kurumu katipliği uygulama sınav tarihi:

29 Ocak 2010 Cuma adayların daktilo veya bilgisayar ile vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazmadıklarının tespiti için uygulama sınavı yapılacaktır. Belirtilen günde uygulama sınavının bitirilmemesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.

7. Sözlü sınav tarihi:

Sözlü sınav 02 Şubat 2010 tarihinde başlamak suretiyle yapılacaktır. Belirlenen tarihte herhangi bir nedenle sınava katılmayanların mazeretleri kabul edilmeyecektir.

8. Sınav şekli:

Sınav, sözlü ve uygulamalı olarak yapılacaktır.

9. Sözlü sınav konuları:

a) Genel hukuk, infaz mevzuatı ve ceza infaz kurum idaresi (40 puan),

b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi (20 puan),

c) Genel kültür (20 puan),

d) Bir konuyu ifade ve kavrama yeteneği (20 puan),

konularından oluşmaktadır.

Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekecektir.

10. İlânda belirtilen nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adaylar hakkında yapılan tüm işlemler iptal edilecektir.

11. Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylardan tebliğden itibaren 15 gün içerisinde belgelerini teslim etmeyen veya sözleşme imzalandıktan sonra, 15 gün içerisinde görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri iptal edilecek ve yerlerine puan sıralamasına göre yedek adayların sözleşmesi yapılacaktır.

12. İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında, diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

13. Sözleşmeli personel kurumlar arası naklen yer değişikliği yapamayacaktır.

14. Sözleşmeli infaz ve koruma memurluğu pozisyonları, sınav izni verilen yerlerin ihtiyaçları göz önüne alınarak belirlendiğinden; söz konusu pozisyonlara müracaat edeceklerin sınava başvuru tarihinden önceki mazeretleri kurum içi naklen atamaya esas alınmayacak olup, anılan Bakanlar Kurulu Kararına göre bu pozisyonlarda çalıştırılanların naklen atanmaları çok özel şartlara bağlandığından, ilgililerin ileride mağduriyete uğramamaları açısından (eş, sağlık gibi mazeretler) durumlarına en uygun adalet komisyonuna başvurmaları gerekmektedir.

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
 
 

selamlar ben ceza evi katipliğinde mülakatta 178 yazdım ve girdiğim yerde birinciyim mülakat için bana ne önerirsiniz siyah takım elbise diyorlar ama benim takım elbisem yok arkadaştan gri buldum acaba sorun olurmu ki?? teşekkğrler

ercner 
 29.01.2011 0:13
Cevap :
Merhabalar, Bence bir problem olmaz...  31.01.2011 17:35
 

Merhaba ben manisa/turgutluda girmeyi düşünüyorum 10parmak bilmiyorum ama bilgisayardan çalışıyorum on parmak sayfasından 3dk da 150-160 yazıyorum ortalama ama bilgisayarin ekranını kapatıp kagıttan okuyup yazarsam 170-180 oluyor sizce mülakatta ekranı kapatmalımıyım?? Birde bu sayılarla kazanabilir miyim???

ercner 
 19.01.2011 13:41
Cevap :
Merhabalar, Klavye hızınız fena değil. Uygulama sınavında nasıl hızlı yazacağınızı düşünüyorsanız öyle yazmanız daha doğru olur. Bu hızla, 90 kelimelik alt barajı rahatlıkla geçiyorsunuz. En içten başarı dileklerimle...  19.01.2011 17:53
 
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
Toplam blog
: 20
Toplam yorum
: 21
Toplam mesaj
: 2
Ort. okunma sayısı
: 11649
Kayıt tarihi
: 25.07.08
 
 

Ali ÜNLÜ   1976 yılı Konya doğumlu. İlk ve orta öğrenimini Konya’da tamamladı. Ardından A..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster