Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

16 Haziran '09

 
Kategori
Kitap
Okunma Sayısı
19439
 

Zabıt katipliği sınavı - Adalet Bakanlığı zabıt katibi alımı (2009)

Zabıt katipliği sınavı - Adalet Bakanlığı zabıt katibi alımı (2009)
 

Zabıt katibi adayları ve hızlı yazı yazmak isteyen herkes için onparmak


Dönem dönem açılan zabıt katipliği sınavına girecek olan adayların aşağıda belirtilen genel şartlar ve özel şartlara haiz olması gerekmektedir. Burada önemle üzerinde durulması gereken konu; bu şartlara sahip olan adayların en çok zorlandıkları veya başarmaları gereken daktilo veya bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız en az 90 kelime yazabilmek! Bu sorunun çok rahat bir şekilde aşılabilmesi için sınava girecek olan adaylara bazı tavsiyelerimiz olacaktır.

Öncelikle üç dakikada yanlışsız 90 kelime yazabilmenin ötesinde bu hız sınırının çok daha üzerinde bir hedef belirleyin. Bunun için öncelikle bu işi başarabileceğinize inanmalısınız.

Daktilo veya bilgisayar klavyesi ile çok hızlı ve hatasız yazılar yazabilmek için on parmak metodunu doğru bir şekilde öğrenmelisiniz. (Doğru oturuş düzeni, parmakların doğru tuşlara yerleştirilmesi, metni doğru ve hızlı okuma; yazılarınızı yazarken ellere ve ekrana kesinlikle bakmama vb.). Normal yazım ile on parmak yazım arasındaki hız farkları, orta düzey bir on parmak kullanıcısı açısından bakıldığında 7-10 katına kadar çıkabilmektedir. Bu hız farkları göz önüne alındığında on parmak bilmenin ne kadar önem arz ettiği açıktır.

Sınava çok az bir süre kala on parmak metodunu öğrenen adaylar, sınavdaki hız kaygısı ile ciddi bir stres yükü ile çalışmalarını sürdürmekte, bu da onların öğrenme ve hız süreçlerini olumsuz yönde etkilemektedir. Parmakların hızı ile beynin yazmak istediği hız sınırı arasındaki fark açıldıkça, hata yapma oranınız yükselecek bu da size hem zaman hem de hız kaybettirecektir. Bu pratik eksikliğini kapatabilmek için sınava hazırlanmaya olabildiğince erken başlamanız oldukça yararlı olacaktır. Çünkü bu hazırlık sürecinde on parmak metodunu öğrendikten sonra bol bol pratik ve hız çalışması yapmanız, motor öğrenme sürecini kusursuz bir şekilde tamamlamanıza yeterli olacaktır.

Sınavdaki yanlışsız 90 kelimelik hız sınırını gözünüzde hiç büyütmeyiniz. Çünkü bu hız sınırı orta düzey bir on parmak kullanıcısı açısından hiç de önemsenecek bir hız düzeyi değildir. On parmak metodunu doğru bir şekilde kullananlar bu hız sınırlarının çok çok üzerinde yazılarını yazabilmektedirler…

Eğer on parmak metodunu yeni öğrenen biri iseniz çok hızlı yazabilmek için hiç acele etmeyiniz! Derslerinizi gerektiği gibi, kurallarına ve çalışma sürelerine uyarak bitiriniz.

Ehliyetinizi yeni aldığınızı düşünün; acemi bir sürücü iken İstanbul trafiğinde hız sınırlarını zorlamak sizin açınızdan pek de güvenli olmayacaktır. Ne kadar çok trafiğe çıkarsanız zamanla o kadar sürüş tecrübeniz artacaktır…

Bilgisayarda on parmak metodunu öğrenmek; üstün bir yetenek veya kabiliyet gerektirmez. Öğrenme isteği olan herkes çok kısa bir süre sonunda on parmak metodunu çok rahatlıkla öğrenebilir ve dünyadaki tüm Latin alfabesini kullanan dilleri (İngilizce, Almanca, İtalyanca, Fransızca vs.) ellerine ve ekrana bakmadan çok rahat bir şekilde yazabilir.

Bu vesile ile zabıt katipliği sınavına girecek tüm adaylara ve on parmak öğrenmek isteyen herkese tekrar tekrar başarılar dilerim. Verimli ve mutlu bir hayat dileğiyle…


Geniş bilgi: http://www.onparmakegitimi.com

Onparmak tekniği ile ilgili sorularınız için: Ali ÜNLÜ - 0537 232 96 06

Adalet Bakanlığı 2009 Yılı Zabıt Katipliği Sınavı Başvuru Koşulları ve Tarihi

1- a) Adlî ve idarî yargıda çalıştırılmak üzere; EK-1 listede yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ile bu esaslarda değişiklik yapan 29/3/2009 tarihli ve 27184 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu Kararının 4 üncü maddesine göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca, 2009 yılında ilk defa istihdam edilmek üzere 3000 adet sözleşmeli zabıt katibi pozisyonuna,

b) Bölge adliye mahkemelerinde görev yapmak üzere; EK-2 listede yeri, sayısı belirtilen ve genel idare hizmetleri sınıfında bulunan 7-12 dereceli kadrolara toplam 500 adet zabıt katibi açıktan atama suretiyle,

Adalet komisyonlarınca (sözleşmeli pozisyonlar ve kadrolu unvanlar için ayrı ayrı olmak üzere) yapılacak uygulamalı ve sözlü sınav sonucuna göre, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 114/1-a/1 inci bendinde yer alanlara öncelik tanımak kaydıyla personel alınacaktır.

2) Adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı sınav ve sözlü sınava, 2008 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS-2008), lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabilecektir. Başvuruda bulunacakların Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 5 ve 6 ncı maddelerinde yazılı olan aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.

I) Genel Şartlar:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) İlk defa atanacaklar için, başvurunun son günü olan 18/6/2009 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezî sınav tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak,

c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d) 657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak.

e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

f) Kamu haklarından mahrum olmamak.

II) Özel Şartlar:

a) Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet meslek lisesi veya diğer lise ya da dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak. (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan veya örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini başarıyla tamamladığını resmi olarak belgeleyenlerden daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

b) Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, en son başvuru tarihi itibariyle Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak.

c) Meslek liselerinde okutulan ve Bakanlıkça tüm komisyonlara gönderilmiş olan daktilografi ders kitabından seçilip yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile (ilgilinin tercihine göre F ya da Q klavye kullanılabilecektir) üç dakikada yanlışsız, vuruş hesabı yapılmadan en az doksan kelime yazmak. (Bu şartın varlığı ilgili adalet komisyonlarınca yapılacak uygulama ile tespit edilecek olup, vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazamayan adaylar sözlü sınava alınmayacaklardır.

Adayların uygulama sınavında yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazamadıkları tespit edilirken; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığı, metnin anlam bütünlüğünün korunup korunmadığı, yazı içerisinde kelime ve cümle tekrarları olup olmadığı göz önünde bulundurulacağından bu hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.)

d) Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

3) Başvuru yeri ve şekli:

Başvuruların sınavın yapılacağı adalet komisyonu başkanlıklarına veya buralara gönderilmek üzere mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarına yapılması gerekmektedir. Mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarına yapılan başvurulara ilişkin evrak, masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle aynı gün acele posta servisi (APS) ile ilgili adalet komisyonu başkanlığına gönderilecektir. Posta ile veya diğer iletişim araçlarıyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. (Sınav başvuruları komisyon bazında yapılacaktır. Ancak, atanmaya hak kazanan adaylar adalet komisyonlarınca Ek-1 ve Ek-2 listede gösterilen merkez ya da mülhakat adliyelerinden birinde görevlendirilebileceklerdir.)

Adaylar yalnızca bir adalet komisyonunun yapacağı sınava müracaat edebileceklerdir. Bu nedenle; birden fazla komisyona başvurulması durumunda başvurular geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmayacaktır. Ayrıca, aynı adalet komisyonu tarafından hem kadrolu, hem de sözleşmeli zabıt kâtibi alınmasına yönelik olarak sınav açılması durumunda, ilgililer bu sınavlardan sadece birine başvurabileceklerdir.

4) Başvuru tarihi: Başvurular 4 Haziran 2009 Perşembe günü başlayıp, 18 Haziran 2009 Perşembe günü mesai saati bitiminde sona erecektir.

5) Sınav yeri: İlgili adalet komisyonları olup, sınav giriş belgeleri adalet komisyonu başkanlıklarından alınacaktır.

6) Uygulama sınav tarihi ve saati: 21 Haziran 2009 Pazar günü, saat 09:00’da adayların daktilo veya bilgisayar ile vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazamadıklarının tespiti için uygulama sınavı yapılacaktır. Belirtilen günde uygulama sınavının bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.

7) Sözlü sınav tarihi ve saati: 27 Haziran 2009 Cumartesi günü saat 09:00’da Yönetmeliğin 14 üncü maddesine göre adaylar sözlü sınava alınacaklardır. Belirtilen günde sözlü sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.

Başvuru için gerekli belgeler:

a) Başvuru yerlerinde verilecek Başvuru Formu (Adalet komisyonlarından temin edilecektir),

b) Nüfus cüzdan fotokopisi,

c) Öğrenim belgesi,

d) KPSS-2008 sınav sonuç belgesi,

e) Son üç ay içinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf,

f) Bilgisayar veya daktilografi dersini başarıyla tamamladığını gösteren sertifika ya da yukarıda belirtilen okullardan mezun olduğuna dair belge,

g) Adayların eşlerinin iş durumlarına ilişkin dilekçe şeklinde beyan,

h) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinin 12 nci maddesine uygun olarak eksiksiz doldurulacak Arşiv Araştırması Formu (Adalet komisyonlarından temin edilecektir).

9) Atama yapılacak yerlere ilişkin kadro ve pozisyonları gösteren EK-1 ve EK-2 listeler aşağıda gösterilmiştir.

NOT:

1) Sözleşmeli zabıt kâtibi pozisyonları, sınav izni verilen yerlerin ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenmiştir. Bu pozisyonlara müracaat ederek istihdam edilmeye hak kazananların, sınava başvuru tarihinden önceki mazeretlerine dayalı olarak naklen atamaları yapılmayacaktır.

Ayrıca, “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” hakkındaki 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre, bu pozisyonlarda istihdam edilenlerin naklen atamaları özel şartlara bağlanmış olduğundan, ilgililerin ileride mağduriyete uğramamaları açısından (eş, öğrenim, sağlık vb. gibi hususları dikkate alarak) durumlarına en uygun olan adalet komisyonunda sınava girmeleri önem arz etmektedir.

2) Maliye Bakanlığından alınan vize gereğince, istihdam edilecek sözleşmeli zabıt kâtipleri en erken 15 Eylül 2009 tarihinde göreve başlatılacaklardır.

3) Sözleşmeli zabıt kâtiplerine uygulanacak ücret tablosu EK-3 listede belirtilmiştir.

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
Toplam blog
: 20
Toplam yorum
: 21
Toplam mesaj
: 2
Ort. okunma sayısı
: 11651
Kayıt tarihi
: 25.07.08
 
 

Ali ÜNLÜ   1976 yılı Konya doğumlu. İlk ve orta öğrenimini Konya’da tamamladı. Ardından A..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster