Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

28 Şubat '10

 
Kategori
İnançlar
Okunma Sayısı
68263
 

Beklenen Mehdi ve Nur Suresi 55. ayet

Beklenen Mehdi ve Nur Suresi 55. ayet
 

Allah İslam'ı Dünyaya Hakim Kılacak ve Bu Hakimiyetin Başında Hz. Mehdi (A.S) Olacaktır...


Ahir zamanın kutlu şahsı Hz. Mehdi'nin geliş ile ilgili sahih hadisleri daha önceki yazılarımda sizlere aktarmıştım. Kuran'da Hz. Mehdi ve ahir zamana işaret eden Nur Suresi'nin 55.ayetinden açıklamaları aktarmak istiyorum sizlere. Yüce Rabbimiz İslam'ı dünyaya hakim kılacağını vadediyor, ve Allah'ın vadi haktır. Bu dünya hakimiyetinin başında da bir liderin olması gayet makuldur. Herkesin bu konuyu derinlemesine ve samimiyetle düşünmesini isityorum. Bu çok önemli ve hayati bir konu..

Allah içinizden iman edenlere ve salih amelde bulunanlara vaadetmiştir: “Hiç şüphesiz onlardan öncekileri nasıl 'güç ve iktidar sahibi' kıldıysa, onları da yeryüzünde 'güç ve iktidar sahibi' kılacak, kendileri için seçip beğendiği dinlerini kendilerine yerleşik kılıp sağlamlaştıracak ve onları korkularından sonra güvenliğe çevirecektir. Onlar, yalnızca bana ibadet ederler ve bana hiç bir şeyi ortak koşmazlar. ....”
(Nur Suresi, 55)

1. Allah içinizden iman edenlere ve salih amelde bulunanlara vaadetmiştir...

İfadesiyle Allah samimi olarak iman eden müslümanlara, henüz ulaşmamış ancak mutlaka ulaşacak olan bir vaadini bildirmektedir. Bu vaad İslam ahlakının dünya hakimiyetidir. (Doğrusunu Allah bilir.)

2. ...“Hiç şüphesiz onlardan öncekileri nasıl 'güç ve iktidar sahibi' kıldıysa...

Allah insanlık tarihi boyunca Hz. Süleyman (a.s.) ve Hz. Zülkarneyn (a.s) vesilesiyle din ahlakını iki kere dünya üzerinde hakim etmiştir. Allah hem Süleyman (a.s)’a hem de Zülkarneyn (a.s.)’a büyük bir güç ve iktidar vermiştir. Kuran'ı Kerim’de Hz. Süleyman (a.s.)’ın emrinde cinler bulunduğu ve onun hizmetinde çalıştıkları, ayrıca rüzgarı ve bakır madenini de Allah'ın Süleyman (a.s.)’ın emrine verdiği bildirilmektedir. (Sebe Suresi, 12) Ayrıca Allah Hz. Süleyman (a.s.)’a çeşitli başka ilimler de lütfetmiştir. O, Allah’ın dilemesiyle şeytanlara da hükmetmiş, kuşlarla konuşmuş, karıncaların kendi aralarındaki konuşmalarını duyabilmiştir. Bunların her biri Hz. Süleyman’a Allah'ın nasip ettiği özel ilimlerdir. Aynı şekilde Peygamberimiz (s.a.v.) Hz. Mehdi (a.s.) döneminde de yeraltı zenginliklerini onun hizmetine vereceğini döneminde altınçağın yaşanacağını bildirmiştir:

“ Hz. Mehdi benim evlatlarımdandır...Yeraltındaki hazineleri çıkaracak ve şirk beldelerini fethedecektir.”

(Beklenen Mehdi’nin Alametleri, Ahmet İbn-i Hacer-i Mekki (Heytemi), sf. 25)

“… Yeryüzü içindeki hazineleri dışarıya fırlatacaktır.”
(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 45)

3.... onları da yeryüzünde 'güç ve iktidar sahibi' kılacak, ...

İfadesiyle Allah, Hz. Süleyman (a.s) ve Hz. Zülkarneyn (a.s.)’ın söz konusu hakimiyetlerinin ardından gelecek başka bir hakimiyet dönemi olacağını haber vermektedir. Ancak Hz. Mehdi (a.s.)’ın zuhur vakti olan hicri 1400’e kadar dünya tarihinde bu şekilde bir dünya hakimiyeti hiçbir şekilde olmamıştır. Müslümanlar tam anlamıyla dünya çapında “güç ve iktidar sahibi” olamamışlardır. İslam ahlakı tüm insanlar tarafından benimsenmemiştir. Ancak Peygamberimiz (s.a.v.)’in ahir zaman ve Hz. Mehdi (a.s.) ile ilgili olarak bildirdiği hadislerinde Hz. Mehdi (a.s.) döneminde böyle dünya çapında bir hakimiyetin olacağı, Hz. Mehdi (a.s.) vesilesiyle birçok Musevinin İslam dinine gireceği, Hz. İsa (a.s.)’ın nüzulü ile de Hıristiyanların İslam dinini kabul edecekleri bildirilmektedir.

"Ona Mehdi denilmesinin sebebi şudur. O, Yahudilerin hac yaptığı Şam dağlarından bir dağın içindeki Tevrat’a dair kitapları çıkarır ve Yahudilerden bir cemaat onun elinde müslüman olur.” (İmam-ı Suyuti)

Naim, Selman b. İsa’dan tahric etti, o dedi: Duyduğuma göre, Hz. Mehdi’nin elinde (zamanında) sekine bulunan tabut Taberiye gölünden çıkarılır ve Beyt-ül Makdis’de O’nun önüne getirilir. Yahudiler bunu görünce, pek azı hariç, çoğu Müslüman olurlar.

(Celaleddin Suyuti’nin Tasnifinden Hadisler, Ahir Zaman Mehdisi’nin Alametleri, (Kitabül Burhan fi Alametil Mehdiyyil Muntazar), s. 23, Tercüme: Müşerref Gözcü - Kahraman Neşriyat)

4... kendileri için seçip beğendiği dinlerini kendilerine yerleşik kılıp sağlamlaştıracak...

Allah müslümanlara bu ayetinde, söz konusu dünya hakimiyetinin ileride olacağını gelecek zamandan bahsederek bildirmektedir. Rabbimiz ayetinde “dinlerini kendilerine yerleşik kılıp sağlamlaştıracak...” ifadesiyle İslam ahlakının tüm dünyada hakim olacağını, yerleşik bir hale geleceğini ve güçleneceğini bildirmiştir. Bu şekilde kesin ve net bir yerleşik kılınma ve sağlamlaşma hali Hz. Süleyman (a.s.) ve Hz. Zülkarneyn (a.s.) dönemlerinden sonra hak dinlerin hiçbirinde Hicri 1400 yılına kadar yaşanmamıştır. Peygamberimiz (s.a.v.) ise bu hakimiyetin ahir zamanın Büyük Mehdisi zamanında gerçekleşeceğini net bir şekilde bildirmiştir. Hicri 1400’e girildiği gün itibariyle Peygamberimiz (s.a.v.)’in bildirdiği alametlerin ard arda meydana gelmeye başlaması da Hz. Mehdi (a.s.)’ın zuhur ettiğinin ve İslam ahlakının dünya hakimiyetinin yaklaştığının alametleridir.

5... ve onları korkularından sonra güvenliğe çevirecektir...” (Nur Suresi, 55)

Bu ayetin son kısmında ise yine ahir zamana işaret edimektedir. Bu son dönemde İslam ahlakının hakimiyetinden önce müslümanların fitneler, kargaşa, zulüm nedeniyle zorluk içinde korku dolu bir dönem yaşayacaklarını bildirmiştir. Gerçekten de 20. ve 21. yüzyıllar dünya tarihinin en çok kan dökülen, din savaşlarına sahne olan, iman edenlerin çok ciddi zorluklar yaşadıkları, imanlarını sakladıkları, ibadetlerini gizli yapmak durumunda kaldıkları yüzyıllar olmuştur.

6... Onlar, yalnızca bana ibadet ederler ve bana hiç bir şeyi ortak koşmazlar...

Ancak Allah iman edenlere bu hakimiyet için tek bir şart koşmuştur. Bu şart, tüm inananların şirkten tam arınarak Allah’ı birlemeleridir. Bu görevi ise ahir zamanda Hz. Mehdi (a.s.) yerine getirecektir. Allah onu vesile ederek İslam dinini bidatlerden arındıracaktır. . Hz. Mehdi (a.s.) tüm mezhepleri kaldırıp aynı Peygamberimiz (s.a.v.)’in zamanında olduğu gibi İslam’ın halis ve hakiki haliyle yaşanmasını sağlayacaktır. Aynı şekilde ahir zamanda nüzul edecek olan Hz. İsa (a.s.) vesilesiyle Hıristiyanlar İslam dinini kabul edip müslüman olacaklar ve teslis inancı ortadan kalkacaktır. Yahudilerin çok büyük bir kısmı ise Hz. Mehdi (a.s.) vesilesiyle müslüman olacaklardır.

1...Mehdi, dini peygamberin (s.a.v.) zamanında olduğu gibi aynen tatbik edecek. Yeryüzünden mezhepleri kaldıracak. Halis ve hakiki dinden başka hiç bir mezhep kalmayacak.

Onun düşmanları içtihad alimlerinin taklid edenleri olacak. Çünkü onlar Mehdi'nin mezhep imamlarının tersine hükmettiğini gördüklerinde bundan hoşlanmayacaklar, fakat karşı da gelemeyecekler... Onun açık düşmanları fukaha (fikih alimleri) olacak. Çünkü halk arasında bir imtiyazları kalmayacak. Hatta ahkam hususunda ilimleri de azalacak. Bu imamın gelişiyle alimlerin hükümlerdeki anlaşmazlıkları da giderilecek. şayet elinde kılınç (ilim) olmasaydı onun ölümüne fetva verirlerdi. (Kıyamet Alametleri, 186-187)

Hz.Peygamber (s.a.v) en başta İslamı nasıl ayakta tuttuysa, Hz.Mehdi de en sonunda aynı şekilde İslami ayakta tutacaktır. El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, 27 Hz. Mehdi kaldırmadık bidat bırakmayacaktır.Ahir zamanda aynı Peygamber gibi dinin icaplarını yerine getirecektir. Kıyamet Alametleri 163

2. İşte böyle bir sırada, o cereyan pek kuvvetli göründüğü bir zamanda, Hazret-i İsa Aleyhisselam'ın şahsiyet-i maneviyesinden ibaret olan hakiki İsevilik dini zuhur edecek (ortaya çıkacak), yani rahmet-i İlahiyenin semasından nüzul edecek; hal-i hazır Hıristiyanlık dini o hakikata karşı tasaffi edecek (temizlenecek), hurafattan ve tahrifattan (hurafelerden ve tahriflerden) sıyrılacak, hakaik-i İslamiye (İslam gerçeği) ile birleşecek; manen Hıristiyanlık bir nevi İslamiyet'e inkılab edecektir (dönüşecektir). Ve Kuran'a iktida ederek (uyarak), o İsevilik şahs-ı manevisi tabi (uyan) ve İslamiyet metbu (uyulan) makamında kalacak; din-i hak bu iltihak (katılma) neticesinde azim bir kuvvet bulacaktır. (Mektubat s. 53-54)

3. Naim, Selman b. İsa’dan tahric etti, o Dedi: Duyduğuma göre, Hz. Mehdi’nin elinde (zamanında) sekine bulunan tabut Taberiye gölünden çıkarılır ve Beyt-ül Makdis’de O’nun önüne getirilir. YAHUDİLER BUNU GÖRÜNCE, PEK AZI HARİÇ, ÇOĞU MÜSLÜMAN OLURLAR. (Celaleddin Suyuti’nin Tasnifinden Hadisler, Ahir Zaman Hz. Mehdisi’nin Alametleri, (Kitabül Burhan fi Alametil Hz. Mehdiyyil Muntazar), s. 23, Tercüme: Müşerref Gözcü - Kahraman Neşriyat) Hazretleri’nin (Hz. Mehdi (a.s.)’ın) mükemmel ilminden ve başarılarından söz edilirken, şöyle aktarılmıştır ki, o görünür olup ORTAYA ÇIKTIĞINDA, ANLATTIĞI HUSUSLARI MUSEVİLER İLE TEVRAT’IN ESASINA GÖRE TARTIŞACAK VE DELİLLENDİRECEKTİR, BUNUN SONUCUNDA BÜYÜK BİR KISMI İSLAM OLACAKTIR. (Bihar-ül Envar)

(www.hazretimehdi.com)

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
Toplam blog
: 164
Toplam yorum
: 87
Toplam mesaj
: 10
Ort. okunma sayısı
: 2658
Kayıt tarihi
: 01.11.09
 
 

Özel bir şirkette dış ticaret yetkilisiyim. İnternet üzerinden toplamış olduğum bilgileri, başkal..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster