Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

30 Ağustos '13

 
Kategori
Eğitim
Okunma Sayısı
111
 

Sayın Nabi Avcı'ya açık mektup

Sayın Nabi Avcı'ya açık mektup
 

Nedir Bu ADALETSİZLİK ???


30 Ağustos itibari ile kontenjanlar açıklandı. Öğretmen atamalarda dilinizden düşürmediğiniz adaletli bir alım yapacağız açıklaması da havada bir balon gibi söndü. Yıllarca oku, mezun ol sonra da adaletli bir alım olacak açıklaması ile tüm umutların suya düşsün. MEB bunu yıllarca yaptı ama insanoğluyuz ya her açıklamaya kanıyoruz ve yanıldığımızı bir kez daha görüyoruz.

Ben görsel sanatlar öğretmenliği mezunu bir öğretmen adayı olarak alanımızın önemini belirten bazı bilgilerden bahsetmek istiyorum.

Aşağıdaki bilgiler MEB Görsel Sanatlar Biriminden http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/06/25/969936/icerikler/gorsel-sanatlar-birimi_395163.html adresinden alınmıştır.

Programın Vizyonu:

Görsel Sanatlar Dersi Programı, öğrencilerin bulundukları yaş düzeyinden başlayarak bütün yaşamları boyunca temel bir kazanım olarak kendilerini ifade etme yollarını keşfetmeleri ve bunları kullanarak duygusal, bilişsel, kültürel ve toplumsal yönlerden donanımlı hâle gelmeleri; sağlıklı, dengeli kimlik oluşturmaları ve nitelikli alışkanlıklar edinmeleri için hazırlanmıştır.

Geleceğin aydın kuşaklarını yetiştirmeyi hedefleyen bu programla;

Toplumların bugününü ve geleceğini oluşturan yaşam anlayışını benimsemiş,Dünyayı algılama ve yorumlama yeterliliğini geliştiren,Toplumsal gelişmelere, doğaya duyarlılıkla yaklaşan,Günümüzde iletişim ve etkileşim ortamının ve imkânlarının, hızla değişerek bireyin ve toplumun yaşam dinamiklerine kattığı yeni etkiler ve açılımlara yanıt verebilen,Sorgulama bilincine sahip,Bilimsel ve teknolojik değişim ve dönüşümlerin toplumlarda yarattığı olumsuzluklara karşı yeni çözümler üretebilen,Olumlu niteliklerle donanarak kendini ifade edebilen,Sanatın bireylere ve toplumlara onur kazandıran bir değer olduğunun farkında olabilen bireyler ve bu bireylerden oluşan bir toplum amaçlanmaktadır.

Resim Öğretim Programı’nın özellikleri şunlardır:

Görsel sanatlar alanında yapılan bütün uygulamalarda, kendini ifade etmede, bu ifade yolu ile iletişim kurmada, yaratıcı düşünmede, problem çözmede, bilgi ve malzeme seçiminde niteliğe önem veren bir anlayış esas alınmıştır.

Sanat eğitimi alanındaki çağdaş gelişmeler ve yaklaşımlar sonucunda öğrenciye güzellik kavramının kazandırılması, algı birikimi, el-göz ve zihin birlikteliğinin sağlanması, bu amaçla çeşitli tekniklerin bilinçli bir rehberlikle uygulatılması amaçlanmıştır.

Eğitim ortamları sınıf içi ve sınıf dışı; (park, bahçe, sergi, müze, tarihi yapılar, sanatçı atölyeleri, sanat ve kültür merkezleri vb.) olarak zenginleştirilmiştir.

Sanatta uygulamalı çalışmalarla birlikte geçmişten günümüze meydana getirilmiş olan sanat eserlerini anlama, onları görsel olarak okuma ve onlardan haz alma birikiminin kazandırılması ilke edinilmiştir.

Öğrenme ve öğretme sürecinin önceliklerinin dağılımında öğrencinin ilgi ve ihtiyaçlarının ve günün uyarıcı koşullarının göz önünde bulundurulması ile birlikte eğitimciye esneklik sağlayan, öğrenci merkezli bir program öngörülmüştür.

Öğrenme ve öğretme sürecinde, öğrencinin ilgisini çekmek, motivasyonunu artırmak ve özendirmek için her sınıfın düzeyine uygun sınıf içi ve sınıf dışı sergi, gösteri, sunum, etkinlik ve oyunlaştırmalar (dramatizasyon) için açıklamalara programda yer verilmiştir.

Görsel sanatlar eğitiminde tekniğin amaç olmadığının, bir anlatım aracı olduğunun bilinci içerisinde, her yaşın gelişim düzeyine uygun, değişik uygulamalar ve teknikler önerilmiştir.

Programın Temel Yaklaşımı:

Günümüz bilişim çağında yaratıcı, girişimci, sorun çözücü, bilgiyi yapılandırıcı ve dönüştürücü bireylere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bağlamda, özellikle çoğu gelişmiş ve bazı gelişmekte olan ülkelerde “yapılandırmacılık” tanımlamasıyla “öğrenci merkezli” yeni bir eğitim uygulama modelinin hayata geçirildiği gözlenmekte, “öğrenci merkezli” eğitim modelinin çağın ve günün gereklerine daha uygun olduğu düşünülmektedir.

Öğrenci merkezli bu eğitim modeline göre en önemli öğe öğrencinin kendisidir. Onun ilgileri, ihtiyaçları ve beklentileri, yapılandırmacı modele uygun olarak hazırlanacak programların, temel ilkelerini oluşturmaktadır. Program, her aşamasında öğrencilerin ilgi, istek, ihtiyaç ve beklentileri göz önünde bulundurularak öğretmene de esneklik sağlayan bir yaklaşıma sahiptir. Öğrenme süreci öğrencinin etkin katılımını, öğretmenin ise rehberliğini sağlayacak bir biçimde düzenlenir.

Sanat eğitimi oyunla başlar ve öğrencinin kendi eğilimlerini, becerilerini, yatkınlıklarını keşfetmesine ortam yaratır. Duygu ve düşüncelerini sanat yoluyla ifade edebilme gücü kazandırmayı amaçlar. İlköğretim düzeyinde sanat eğitiminin amacı sanatçı yetiştirmek değildir. Sanat eğitimi bireyin kendisinden hareket eder. Onun geçmiş yaşantıları, deneyimleri, duygu ve düşünceleri elbette bir başlangıç noktasıdır. Sanat eğitimi karmaşık bir ruhsal yapıya sahip olan insanın duygularını biçimlendirmesine katkıda bulunur. Bireyin gerçek anlamda mutlu olması için kendini gerçekleştirmesine ve özgürleşmesine ortam hazırlar.

Resim Dersinin Genel Amaçları; bireysel ve toplumsal, algısal, estetik ve teknik amaçlar olarak gruplanabilir.

Bireysel Ve Toplumsal Amaçlar:

Öğrenciye doğayı gözlemleme duyarlılığı kazandırmak,Öğrencinin, analiz ve sentez yeteneği (seçme, ayıklama, birleştirme, yeniden organize etme) ile eleştirel bakış açısını geliştirmek,Öğrencinin yeteneklerini fark etmesini, kendine güven duygusu kazanmasını ve geliştirmesini sağlamak,Öğrencinin görsel biçimlendirme yolları ile kendini ifade etmesini sağlamak,Öğrencinin ilgisini, bu alandaki çeşitli kaynaklarla besleyebilmek (müze, galeri, tarihî eser vb.), bu yolla geçmişine sahip çıkma ve geleceğini yapılandırma bilinci kazandırmak,Öğrencinin her alanda kullanılabilecek yaratıcı davranışlar geliştirmesini sağlamak,Öğrencinin ulusal ve evrensel sanat eserlerini ve sanatçıları tanımasını sağlamak,Ulusal ve evrensel değerleri tanıyabilme ve anlayabilme bilincini kazandırmak,Geçmişten günümüze miras kalan sanat yapıtlarından haz alma ve onur duyma duyarlılığını kazandırmak, İş birliği yapma, paylaşma, sorumluluk alma, kendi işine saygı duyduğu kadar başkalarının işine de saygı duyma bilinci ve duyarlılığı kazandırmak,Öğrencinin ruh sağlığını koruma, iç dünyasını anlatma, duygusal tepkilerini ortaya koyma ve bedenine saygı duyma bilinci geliştirmesini sağlamak,Öğrenciye aklını, duygularını, zevklerini sorgulama bilinci kazandırmak.

Algısal Amaçlar:

Öğrencinin algı birikimini ve hayal gücünü geliştirmek,Öğrencinin görsel algı ve birikimleri ile öznel algılarını sanatsal anlatımlara dönüştürebilmesine imkân tanımak,Öğrencinin birikimlerini başka alanlarda kullanabilme becerisini geliştirmek,Öğrenciye bilgiyi ve birikimi dönüştürme yeteneği kazandırmak,Öğrenciye yeni durumlar karşısında özgün çözümler geliştirme becerisi kazandırmak.

Estetik Amaçlar:

Öğrencinin, sanatın ve sanat eserlerinin her zaman önemsenecek birer değer olduğunu kavramasını sağlamak,Öğrenciye doğadan, çevreden ve geçmişten günümüze miras kalan sanat yapıtlarından haz alma, onlarla gurur duyma ve onları koruma bilincini kazandırmak,Öğrenciye görsel sanatlar sevgisi ve bu sevgiyi yaşamın her alanına yansıtabilme, bunu davranış biçimi hâline getirebilme yetisi kazandırmak,Öğrenciye, doğada olan ve insan eli ile üretilen her şeyi estetik değerlendirme birikimi kazandırmak,Öğrenciye kendini ifade edebilmede estetik değerlerden yararlanma yeteneği kazandırmak.

Teknik Amaçlar:

Öğrenciye her türlü araç ve gereci kullanarak görsel anlatım diline dönüştürme isteği ve kullanma becerisi kazandırmak ve öğrencinin gelişmesine imkân tanımak,Öğrenciye değişik tekniklerle elde edilen sonuçların etkilerini sezdirebilmek ve öğrencilerin farklılıklardan zevk alabilmelerini sağlamak,Öğrenciyi farklı tekniklerin getireceği anlatım zenginliğinin farkına vardırabilmek,Öğrenciye kullandığı tekniklerin dışında yeni teknikler arama isteği ve cesareti kazandırmak,Öğrenciye, amacına uygun malzemeyi seçme, malzemeden anlam çıkarma becerisi kazandırmak,Öğrenciye kendini ifade etme sürecinde çıkacak sorunlara teknik çözümler üretebilme becerisi ve güveni kazandırmak.

Görsel Sanatlar Eğitiminin İlkeleri:

İlköğretimde uygulanacak görsel sanatlar eğitiminde belirlenen amaçlara ulaşılması için bazı temel ilkelerin göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Bunlar aşağıda sunulmuştur:

Her çocuk yaratıcıdır.Her çocuk, farklı algı, bilgi, sezgi ve duygu dünyası ile deneyime sahiptir, uygulamalarda bireysel farklılıklar göz önünde bulundurulur.

Uygulamalarda, görsel sanat alanlarına yönelik iki ve üç boyutlu çalışmalar ile çoklu ortam çalışmalarına yer verilir. Görsel sanatlar dersi, diğer disiplinlerle birlikte eğitsel amaçlardaki bütünlüğü kurmaya veya bireyin kendini gerçekleştirmesine katkıda bulunur. İşlenişlerde, kazanımlara yönelik, ilgi çekici olan öğrenme öğretme yöntem ve teknikleriyle zenginleştirilir. Görsel sanatlar etkinliklerinde, çocuğu temel alır; öğrenme öğretme süreci, çocuğun kendine özgü algılama ve anlamlandırma evreni içinde, gelişim basamaklarına göre düzenlenir.

Değerlendirmede öğretmen, her çocuğun gelişim sürecini, bireysel farklılıklarını temel alan bir yaklaşım ile öğrenme öğretme sürecine katılımını ve görsel sanatlar dersinin kazanımları çerçevesinde bir bütün olarak ele almalıdır.

Evet yukarıdaki bilgiler Milli Eğitim Bakanlığından alınmıştır. Ama MEB’in Görsel Sanatlar dersine vermiş olduğu önem her yıl yapılan öğretmen alımlarında kendini göstermektedir. 4+4+4 uygulaması nedeniyle sınıf öğretmenlerine tanınan alan değişikliği sebebiyle alanımıza 1400 civarında sınıf öğretmeni geçiş yapmıştır. Bu alım atama bekleyen on binlerce görsel sanatlar öğretmenini mağdur etmiş oysa sayın bakan açıklamasında mağduriyetin önüne geçileceğini belirtmiştir ama açıklanan atama kontenjanında alanımıza verilen 357 gibi komik bir atama sayısı ile bunun öyle olmadığı görülmüştür. Sayın bakan ve müsteşar gözümüzün içine baka baka yalan söylemiştir. O zaman soruyorum sayın bakanım mağduriyetimizi neden gidermediniz, hala mağduruz.  İnanın bazı bazı bölümlere pozitif ayrımcılık yaptığınızı düşünüyorum. Görsel sanatlar bölümü mezunu olan biri olarak yıllardır 4 haneli bir alım görmedik neden acaba sayın bakanım yoksa sizde görsel sanatlar dersini boş bir ders olarak mı görüyorsunuz?

Evet sayın bakanım söyleyecek söz bulamıyorum sizin adalet anlayışınızdan şüphe ediyorum artık binlerce öğretmen adayının ahını alıyorsunuz. Rahat uyuyabiliyor musunuz acaba merak ediyorum.

Saygılarımla…

YADİGAR GÖKTAŞ

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
Toplam blog
: 5
Toplam yorum
: 0
Toplam mesaj
: 0
Ort. okunma sayısı
: 313
Kayıt tarihi
: 31.08.10
 
 

2003 yılında resim iş öğretmenliğinden mezun oldum. ..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster