Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

22 Ekim '12

 
Kategori
Etkinlikler / Festivaller
 

« 2012 Uluslararası Kooperatifler Zirvesi » Ön-Deklarasyonu

« 2012 Uluslararası Kooperatifler Zirvesi » Ön-Deklarasyonu
 

1,5 asırı aşan uzun bir yolculuktan sonra nihayet "Uluslararası Kooperatifler Zirvesi"


8-11 Ekim 2012 tarihleri arasında Kanada’nın Québec eyaletinde toplanan Uluslararası Kooperatifler Zirvesi, Toplantının üçüncü günü 11 Ekim 2012’de aşağıdaki basın bildirisini yayınladı. 21 Ekim 2012’ye kadar Zirve’ye katılanlar, düşüncelerini ve özlemlerini Zirve yönetimine bildirerek Deklarasyon zenginleştirilecektir.

Ekim ayı sonunda Manchester’da toplanacak olan Uluslararası Kooperatifler Birliği (ICA)  tarafından son şeklini alacak olan « Zirve Bildirisi » kamuoyuna resmen açıklanacak ve daha sonra «Mouvement Desjardins »’in başkanı  Madame Monique Leroux tarafından Birleşmiş Milletler Örgütü’ne sunulacaktır.

Uluslararası kooperatifler yılı çerçevesi içinde yer alan , 2012 Uluslararası kooperatifler zirvesi, 91 ülkeden 2 800’e yakın kooperatif temsilcisinin ve geleceğin kooperatif liderlerinin katılımıyla toplandı. Katılımcılar, kooperatif hareketin çalışma biçimi ve konuları konusunda temel tartışmaları yapmak için bir araya geldiler.  Zirve, kooperatiflerarası bir iletişim ağı oluşturmayı, kooperatiflerarası ilişkileri kolaylaştırmayı, kooperatifler konusunda kamuoyunun bilgisini artırmayı, bunun yanısıara yerel, ulusal ve küresel düzeyde kooperatif kesimin gelişmesi için somut eylemleri teşvik etmeyi amaçlaştırmıştır.

Zirveye katılanlar, insanların ve toplulukların ekonomik ve toplumsal durumlarının daha iyi olmasına, bunun yanında çoğulcu, dengeli ve daha istikrarlı bir ekonomiye kooperatiflerin katkısının önemini doğrularlar. Koopoeratiflerin katkısının orijinalitesi ve uygunluğu aşağıdaki özellikleri taşır :

kooperatifler, uzun dönemli bir perspektif içinde kendi ortamından sorumludurlar ;

onlar, işletmelerin yönetimine insanları katarlar ;

kooperatifler, hizmet sundukları topluluklarda istihdamı korurlar ve istihdam yaratırlar ;

kooperatiflerin kendisi için karlılık  araştırması nesnel bir amaç teşkil etmez, ancak onlar için ilk koşul üyelerinin güncel ve gelecekteki ihtiyaçlarını etkin bir şekilde yanıtlamaktır ;

kooperatiflerin çalışma modeli, yerel düzeyde olduğu kadar ulusal ve küresel düzeyde de  sağlam ve uygulanalabilirdir ;

kooperatifler son finansal ve ekonomik krizde göstermiş olduğu gibi, büyük direnç kapasitesine sahiptirler ;

Sonuç olarak Zirve sırasında tespit edilen tartışmaları ve bulguları, katılanlar aşağıdaki şekilde açıklarlar :

Kooperatifler, küresel ekonomide anlamlı bir yeri olan işletmelerdir ve onlar sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunurlar.

Dünyada bir milyon civarında kooperatif  faaliyet göstermektedir. Onlar bir milyar üyenin ihtiyaçlarını karşılamaktadırlar. Kooperatifler 100 milyon insana istihdam sağlamaktadırlar. Tüm sektörlerde bulunan 300 büyük  kooperatif,  1 600 milyar dolar toplam iş hacmini yönetmektedirler.  Bu ekonomik büyüklük dünyanın 9 . büyük ekonomisi ile kıyaslanacak durumdadır. Üyeleri ve seçilmiş yöneticileri nezdinde  ekonomi ve demokrasi eğitimi düzeyinde oynadığı rol ve demokratik yönetişimi nedeniyle  küresel kooperatif hareketi, dünyanın çok önemli bir eğitici ve çok büyük bir demokrasi sisteminin bileşenini temsil eder.

Kooperatifler, ekonominin tüm sektörlerinde mevcutturlar ve beşeri hayatın tüm yönlerini etkilerler. Pek çok ülkede onlar, tarım-gıda, finansal hizmetler yanısıra perakende ticaret sektörlerinde merkezi bir yer işgal ederler.  Varoldukları her yerde kooperatifler, toplumları güçlendirirler, zira onlar kendilerinden ekonomiye çok anlamlı katkı taşırlar,  onlar beşeri ve toplumsal kalkınma konusunda birincil paydaşlardır.

 Kooperatifler, çok sayıdaki uluslararası örgütün Binyıl amaçlarının geliştirmesine ve gerçekleştirmelerine katkıda bulunurlar. Bu bakımdan, gıda güvenliği , fakirlikle mücadele, sağlık hizmetlerine erişim, cinsiyet eşitliği ve büyük risklerin halk üzerindeki etkilerinin azaltılmasında  önemli rol oynarlar. Onlar sürdürülebilir bir kalkınma perspektifi içinde çalışırlar.  Değişen dünyanın ve kırılgan bir ekonominin yüreğindeki potansiyelini devam ettirebilmek için kooperatifler şunları yapmak durumundadır :

global başarısını geliştirmeyi sürdürmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak için rekabetçiliğini korumak ;

çalışmalarını etkili yapmak ve süğrdürülebilir büyümeyi odaklanmak ;

büyüyen yenilikçi yeteneğini göstermek ;

çalışanların formasyonu, yeni bir neslin hazırlanması ve teknolojinin akıllı kullanımıyla güncel ve sürekli olmak.

Kooperatif girişim modeli, başarılı ve çok yönlü farklılaşmıştır. O, insanların ekonomiye aktif olarak katılımına katkıda bulunur ve toplumsal zenginleşmede gerekli büyümeyi yönetmeye yardım eder.

Çok sayıdaki faaliyet sektörlerinde (tarım, sağlık, finansal hizmetler, …)  kooperatif modelin uygulanması ve farklı kullanıcı bağlarını izleyen (tüketici, üretici, işçi, …kooperatifleri) bu girişim modeli esnek ve uyumludurlar.

Başarısını artırmak ve büyümesini sürdürmek için kooperatif işletmeleri şunları yapacaklardır :

üyelerinin sermaye koymalarını teşvik ederek kendilerine  daha belirgin bir rekabet avantajı sağlamak ;

uygun yanıtı bulunmayan üye ihtiyaçlarının neler olduğunu sistematik olarak raştırmsak ;

çalışmasını rehberlik eden ilkelere ve misyona saygı göstererek örgütsel çevikliğini artırmak ;

toplumun kalkınmasına ayrılan ve büyümesine ve sürekliliğine vakfedilen kaynaklar arasında dengeyi sağlamak ;

sermaye şirketleri karşısında kendi farklığını yaşatmak ve iletişim kurmak ;

işbirliği anlaşmaları ve karşılıklı partnerlikler ile diğer kooperatiflerle güçlerini birleştirmek.

Kooperatif girişim modeli, çevrenin değişen koşullarına ve üyelerinin ihtiyaçlarına adapte olmayı ve gelişmeyi bilir. Bununla beraber, kooperatiflerin özel kapitalizasyon tarzını yönetimi onlar için , bir çok zorlukları içerir :

1.Saydamlık, katılımcılık ve daha uzun dönemli bir vizyon üzerine  kurulmuş kooperatif yönetişimi, üyeler, müşteriler ve topluluk ile bir güven ilişkisi kurmayı olanak verir. Üyeleri ile kooperatiflerin yakınlığı, ayni zamanda onların ihtiyaçlarını cevap verme kapasitesinin büyüklüğünü açıklar. Onların esin kaynağı olan paylaşılan vizyon, daha planlı ve daha kapsayıcı bir eylemin paylaşılmasını sağlar.

Teknolojik olarak ileri ve küreselleşmiş bir ekonomide kooperatif işletmeler, markajdan kurtulabilmek için , çevresini etkileyen hızlı değişimlere tepki hızını artırmak durumundadır.

 Kooperatiflerin şunları yapması gerekmektedir :

iş yapma hızı ile karar süreçleri arasında iyi bir denge sağlamak ;

seçilmiş yöneticiler ile idarecilerin karşılıklı sorumluluklarını net bir şekilde belirlemek ;

zayıf noktaları hızla bulmak ve düzeltmek için genel performans sistemlerini iyileştirmek ;

stratejik yönlendirmeler açısından üyeleri ile daha etkili danışma süreçleri yaratmak ;

demokratik süreçlere üyelere sokmak için sosyal medyayı ve yeni iletişim araçlarını kullanmak ;

etkileşimlerin giderek sanallaştığı bir  ortamda üyelerin memnuniyeti konusunda liderin doğal konumunu korumak için bir yol bulmak.

2.Sermaye kaynaklarını sınırlayan mülkiyet yapısını, gelişmeye ihtiyacı olduğunda sermaye payını artırmada, ve bunu da kendi kimliğine saygı içinde,  gerçekleştirmede kooperatifler, her zaman yaratıcı olmuşlardır.

Sıkı bir finansman düzenlenmesi bağlamında  sermaye  yaratmak için kooperatifler şunları yapmak durumundadırlar :

devlet  ve yönlendirici otoriteler yanında paylaşılan bir pıolitik gündem sağlamak, tek bir sesle konuşmak ve özellikletrini daha iyi değerlendirmek için kooperatiflerarası forumlar düzenlemek ;

belirli bir kooperatifte yeni proje düzenlenmesini izlemek amacıyla hükümetler ve yönlendirici örgütler ile sürekli ilişkiler kurmak ;

denetim örgütleri ile yapıcı bir diyalok sürdürmek ;

büyümek için gerekli finansal kaynsaklarsa ulaşmak için yönetilşim, iletişim, teknoloji ve düzenleme açısından paydaşların beklentilerine yanıt vermek ;

etkili yatırım ve karar alma süreçlerini desteklemeye uydun olan sermaye ve yönetişim yapısı sağlamak ;

mevcut kooperatiflerin geliştirilmesi ve yeni kooperatiflerin kurulması için bir finansman mekanizması kurmak.

Kooperatif işletmelerin tümü, küresel düzeyde tartışılmaz sosyal,  beşeri ve ekonomik bir güç teşkil ederler. Bununla birlikte çabalar, bu işletmeleri değeri daha iyi bilinen bir politik ağırlık kazandırmayı hedeflenmiştir.  

Günümüzde , küresel düzeydeki  önemli kararlar, kooperatif modelin özellikleri dikkate alınmadan alınmaktadır. Çünkü bu model yeterince tanınmamakta ve bilinmemektedir. Kooperatif model, başarı yeteneğini kanıtlamıştır.  O, karakterize ettiği sermayenin  istikrarı ve mülkiyet yapısı sayesinde krizleri iyi bir şekilde engellemiştir.

Çalışma tarzının ihmalinden veya zayıflığından sakınmak için ve küresel düzeyde ekonomik ağırlığının görünüşü kadar bir politik ağırlık sağlanması için kooperatiflerin  şunları yapması gerekir :

uluslararası sahnede  daha büyük bir müdahele gücü sağlaması için çabalarını ve araçlarını birleştirmek ;

ekonomik gelişmeye gözle görülür katkısını, bugünün sorunlarına verdiği orijinal yanıtlarını, başarılarını  yaymak ve tanıtmak için gerekli kaynaklar tahsis etmek ;

ekonomik  kalkınma veya canlandırıcı projeleri düşünmek ve politik karar alıcılarına tanıtmak için temsil işlerini yoğunlaştırmak ;

finansal, sosyal ve beşeri düzeylerde onların performansını yansıtan bir sorumluluk biçimi oluşturmak ;

küresel düzeyde kooperatifler hakkındaki verilerin ve bilginin temelini oluşturmak ve araştırıcıların yararına sunmak ; bu elemanlar, yüksek öğretim ve iş ortamlarında gerekli olan kooperatif modeli eğiniminin oturmasına hizmet edebilecektir ;

genç nesilleri yetişirmek, genç liderlere yer açmak ve kooperatiflerin sinesine onların  katılımını  sağlamak.

Her zamankinden fazla olarak Zirveye katılanlar, toplumlarımızın  karşı karşıya  kaldığı sosyal ve ekonomik sorunları etkili olarak yanıt verebilen kooperatif girişim geçekliğini kabul ederler.  Güncel kriz, ihtiyaçlara  kooperatif yanıtın uygunluğunu güçlendirdi.  Katılanlar, ayni zamanda,  kooperatiflerin genel başarısının önemliliğini özenle vurguladılar, zira bu, anlamlı ve sürdürülebilir bir katkı için yerine getilen bir koşuldur.

Kooperatif modelin gelişmesi, güçlenmesi ve daha çok yayılması, bugün herkesin ve daha iyi bir dünya kurmak isteyenlerin  çabalarını gerektirmektedir.

Fait à Québec, Canada, le 11 octobre 2012.

http://www.sommetinter2012.coop/site/communication/declaration/fr

 
Toplam blog
: 174
: 482
Kayıt tarihi
: 29.01.07
 
 

Şair ve bilim insanı (Tarım Ekonomisi). 1 Ocak 1946, Muğla doğumlu. 1968'de asistan olarak girdiğ..