Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

14 Haziran '10

 
Kategori
Çalışma Yaşamı
Okunma Sayısı
4477
 

657 sayılı DMK'nda yapılacak değişiklikler

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU DEĞİŞİKLİĞİ TASLAĞININ DİSİPLİN HÜKÜMLERİ VE “İŞ GÜVENCESİ” YÖNÜNDEN İNCELENMESİ

Devlet Bakanı Hayati YAZICI’nın basın toplantısıyla kamuoyuna açıkladığı, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Değişiklik Taslağı çeşitli tartışmalara neden oldu. Bu tartışmalarda dikkat çeken en önemli konu kuşkusuz devlet memurlarının sahip olduğu “iş güvencesi” ortadan kaldırılması konusudur.

Tasarı, kamuoyuna birkaç gün önce açıklandığı için yeterince incelenemedi. Bu incelemeyi yapıp, üyelerinin çıkarlarını koruması gereken memur sendikaları ve konfederasyonlarından ise bilinen açıklamaların dışında önemli bir ses çıkmadı. Konfederasyonlar, klasik basın açıklamalarının dışına çıkmadılar. Bugün itibarıyla 3 büyük konfederasyon olan MEMUR-SEN, KAMU-SEN ve KESK’in veb siteleri incelendiğinde bu tarasıya karşı olan ilgisizlik ve kayıtsızlık görülecektir. KESK ve KAMU-SEN’in yaptığı basın açıklamalarında değindikleri “iş güvencesi” nin, tasarıda hangi madde ile kaldırıldığına dair somut bir bilgi yok. Memurların ne şekilde istihdam edileceği, 657 sayılı DMK’nun 4.maddesi A bendinde düzenlenmiştir.

Değişiklik taslağında, bu madde ile ilgili bir değişiklik yok. Dolayısıyla, iş güvencesi bu madde ile ortadan kaldırılmıyor. Benim değerlendirmeme göre, ”iş güvencesi” bu değişiklik taslağında direkt olarak değil, dolaylı olarak ortadan kaldırılıyor.

Şöyleki; 657 sayılı DMK’nun , disiplin hükümlerini düzenleyen 125. ve 135. maddelerinde köklü değişiklikler yapılarak varolan disiplin suçlarına verilen cezalar ağırlaştırılmış, yeni suç tanımları yapılmış, memurluktan çıkarmayı gerektiren suçlara yeni eklemeler yapılmış ve daha da önemlisi, disiplin cezalarına itiraz yolu olan idari yargıya başvuru sadece “memurluktan çıkarma” cezası için öngörülmüş, 657 sayılı DMK’nda “aylıktan kesme” ve “kademe ilerlemesinin durdurulması” cezalarına karşı idari yargıya başvuru yolu kapatılmıştır. Bu durum, idari yargıyı ve Danıştay’ı devre dışı bırakmaktır. İdari yargının, idarenin iş ve işlemlerini hukuksal yolla denetlemesi ve hukuksuz iş ve işlemleri iptal etmesi sanırım siyasi iradeyi, idari yargıyı devre dışı bırakmaya sevk etmiştir. Böylece, Anayasa değişikliğinde gündeme gelmeyen idari yargının devre dışı bırakılması yasa değişikliği yoluyla halledilmeye çalışılmıştır. Bu kısa açıklamalardan sonra 657 sayılı DMK ile yapılması düşünülen değişiklik taslağının karşılaştırılmasına geçiyorum. 1-657 Sayılı DMK’nun 125.maddesinin (A) bendi “Uyarma”, (B) bendi “Kınama”, (C) bendi “Aylıktan Kesme”, (D) bendi “Kademe İlerlemesinin Durdurulması”, ( E) bendi ise “Devlet Memurluğundan Çıkarma” suçlarını düzenlemektedir.

Değişiklik taslağıyla, ”Uyarma” cezasını gerektiren fiillerden, “a) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kayıtsızlık göstermek veya düzensiz davranmak, d) Usulsüz müracaat veya şikayette bulunmak, f) Görevine veya iş sahiplerine karşı kayıtsızlık göstermek veya ilgisiz kalmak” fiilleri yürürlükten kaldırılmış, “Kınama” cezasını gerektiren fiillerden, “a) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımından kusurlu davranmak, c) Görev sırasında amire hal ve hareketi ile saygısız davranmak, e) Devlete ait resmi araç, gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde kullanmak, f) Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzeri eşyayı kaybetmek, ı) Görev mahallinde genel ahlak ve edep dışı davranışlarda bulunmak ve bu tür yazı yazmak, işaret, resim ve benzeri şekiller çizmek ve yapmak, ” fiilleri yürürlükten kaldırılmış, “Aylıktan Kesme” cezasını gerektiren fiillerden, “a) Kasıtlı olarak; verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçleri korumamak, bakımını yapmamak, hor kullanmak, c) Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzerlerini özel menfaat sağlamak için kullanmak, e) Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek, g) İkamet ettiği ilin hudutlarını izinsiz terketmek, h) Toplu müracaat veya şikayet etmek, j) Yasaklanmış her türlü yayını görev mahallinde bulundurmak.” fiilleri yürürlükten kaldırılmış, “Kademe İlerlemesinin Durdurulması” cezasını gerektiren fiillerden, “n) Verilen görev ve emirleri kasten yapmamak, ” fiili yürürlükten kaldırılmış, “Kınama” cezasını gerektiren , (B) bendinin (g) ve (h) alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; “g) İş arkadaşlarına ve maiyetindeki personele kötü muamelede bulunmak,
h) İş arkadaşlarına söz veya hareketle sataşmak, ” “Aylıktan Kesme” cezasını gerektiren (C) bendine (j) alt bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki alt bentler eklenmiş; “k) Hizmette gösterdiği yetersizlik sebebiyle kurumlarının stratejik plan ve performans hedeflerinin gerçekleşmemesine yol açmak, l) Usûlsüz şikâyette bulunmak, m) Görevine veya iş sahiplerine karşı kayıtsızlık göstermek veya ilgisiz kalmak, n) Görev sırasında amirine hâl ve hareketleriyle saygısız davranmak, o) Devlete ait resmî araç, gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde kullanmak.”

“Kademe İlerlemesinin Durdurulması” cezasını gerektiren fiillerden (D) bendinin (n) alt bendi olan, n) Verilen görev ve emirleri kasten yapmamak, ” fiili yürürlükten kaldırılmış, anılan bende (o) alt bendinden sonra gelmek üzere, “p) Verilen emirlere itiraz etmek, görevleri tam ve zamanında yapmamak, hizmetin yürütülmesinde ve görevin yerine getirilmesinde kurumlarınca belirlenen usûl ve esaslara uymamak, r) Görevle ilgili resmî belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımından kusurlu davranmak, s) Görev sırasında amirlerine söz ile saygısızlık etmek, t) Devlete ait resmî belge, araç, gereç ve benzeri eşyayı özel menfaat sağlamak için kullanmak, u) Kurumların çalışma ortamını ve düzenini bozmak, v) Yetkili olmadığı hâlde basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç vermek, y) İş sahiplerine kötü muamelede bulunmak, söz veya hareketle sataşmak.”

“Kademe İlerlemesinin Durdurulması” cezasını gerektiren fiillerden , (E) bendinin (a) alt bendinde yer alan “engelleme” ibaresi “kamu hizmetlerinin yürütülmesini engelleme” olarak, (f) alt bendi “ Amirine ve maiyetindekilere fiili tecavüzde bulunmak, ” şeklindeyken, “f) Amirlerine, maiyetindekilere ve iş sahiplerine fiili tecavüzde bulunmak, ”şeklinde değiştirilmiş,

“Memurluktan Çıkarılma “ cezasını gerektiren fiilleri düzenleyen (E) bendine (k) alt bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki alt bent eklenmiş; “l) Bir yıl içinde toplam iki defa kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile tecziye edilmiş olmak.” ikinci fıkrasında yer alan “sicilden” ibaresi “özlük dosyasından” ve üçüncü ıkrasında yer alan “iyi veya çok iyi derecede sicil alan” ibaresi “ödül veya başarı belgesi alan” olarak değiştirilmiştir.” (D) ve (E) bentlerinde yapılan değişiklikler ve eklemelere bakıldığında, memurlara kolaylıkla “Aylıktan Kesme” ve “Kademe İlerlemesinin Durdurulması” cezalarının verilebileceği görülecektir. ”Kademe İlerlemesinin Durdurulması” cezasını gerektiren fiillere yapılan eklemeler daha önce uyarma ve kınama cezalarını gerektiren fiiller arasında bulunuyordu. Bu fiiller, sübjektif değerlendirmelere açık, kolaylıkla memur aleyhine kullanılabilecek, somut bilgilere ve kanıtlara dayanmayan, ölçülmesi ve tespit edilmesi mümkün olmayan, tamamen amirin iki dudağı arasından çıkacak sözlerle uygulanabilecek cezalardır.

Örneğin; “Verilen emirlere itiraz etmek, görevleri tam ve zamanında yapmamak, hizmetin yürütülmesinde ve görevin yerine getirilmesinde kurumlarınca belirlenen usûl ve esaslara uymamak, görevle ilgili resmî belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımından kusurlu davranmak, görev sırasında amirlerine söz ile saygısızlık etmek, kurumların çalışma ortamını ve düzenini bozmak, iş sahiplerine kötü muamelede bulunmak, söz veya hareketle sataşmak.” Fiilleri nasıl tespit edilecektir? Nasıl kanıtlanacaktır? Diyelim “Kademe İlerlemesinin Durdurulması” cezasını gerektiren suçları yılda iki kez işlediniz.Bu durumda devlet memurluğundan çıkarılmayı gerektiren herhangi bir suç işlemeseniz bile kademe ilerlemesinin durdurulmasını gerektiren suçu iki kez işlediğiniz için devlet memurluğundan çıkarılırsınız. 2-125.maddede yapılan değişiklikleri tamamlamak ve memurlara son darbeyi vurmak üzere 657 sayılı DMK’nun 135.maddesinde “idari yargı” yolunu kapatan bir düzenleme yapılmuştır.

657 sayılı DMK’nun 135.maddesinin yürürlükte olan hali ile değiştirilmesi düşünülen hali aşağıdaki gibidir. - 135.Madde(yürürlükteki hali)“Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı itiraz, varsa bir üst disiplin amirine yoksa disiplin kurullarına yapılabilir.Aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması ve Devlet memurluğundan çıkarma cezalarına karşı idari yargı yoluna başvurulabilir.” -135.Madde(Değişiklik taslağındaki hali) “Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı disiplin kuruluna, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı yüksek disiplin kuruluna itiraz edilebilir. Devlet memurluğundan çıkarma cezalarına karşı doğrudan idarî yargı yoluna başvurulabilir.” “İlçede kaymakamlar tarafından verilen disiplin cezalarına karşı valiye itiraz edilebilir. İtirazda süre, kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren yedi gündür. Süresi içinde itiraz edilmeyen disiplin cezaları kesinleşir.

İtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren otuz gün içinde kararlarını vermek zorundadır.
İtirazın kabulü hâlinde, disiplin amirleri kararı gözden geçirerek verilen cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilirler”


Yürürlükte olan maddeye göre, ”Aylıktan Kesme “ ve ” Kademe İlerlemesinin Durdurulması “ cezalarına karşı açık olan “İdari Yargı “yolu kapatılmıştır.Bu İdari yargıyı ve Danıştay’ı devre dışı bırakmaktır. Yapılan değişiklik, suç tanımlarını muğlaklaştırmış, yeni suçlar ihdas etmiş, varolan suçlara verilen cezaları ağırlaştırmış, sübjektif değerlendirmelere açık suçlar tanımlamış, devlet memurluğundan çıkarılmayı kolaylaştırmış, üstelik verilecek cezalara karşı idari yargıya başvuru yolunu sınırlamış, neredeyse kapatmış, böylece memurların sahip olduğu “iş güvencesi” darbe vurmuştur. Değişiklik taslağında “iş güvencesi” nin kaldırılması ibaresinin bulunması ya da bulunmaması önemli değildir. Değişiklik taslağının en önemli maddeleri, 657 sayılı DMK’nun 125 ve 135. Maddelerinde yapılması düşünülen değişikliklerdir. Bu değişiklikler başta KESK olmak üzere diğer memur konfederasyonlarının ve sendikaların altını boşaltmaya yönelik değişikliklerdir. Bu tasarı yasalaştığı taktirde, 20 yıllık mücadelenin biriktirdiği kazanımlar yok olacaktır. KESK’in, yeterince inceleme yapmadan, kamuoyu önüne çıkarak üstünkörü ve durumu kurtarmaya yönelik bir basın açıklaması yapması, bulundukları konumla örtüşmemektedir. KESK acilen, yeni bir değerlendirme yaparak, durumun vehametini kamuoyuyla paylaşmalı ve danışma kurullarını toplayarak bir mücadele programı çıkarmalıdır. Aksi halde hepimize geçmiş olsun.

14/10/2010

Abdullah DAMAR

Madde 4 - md.) Kamu hizmetleri; memurlar, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçiler eliyle gördürülür. A) Memur: Mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın, Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenler, bu Kanunun uygulanmasında memur sayılır. Yukarıdaki tanımlananlar dışındaki kurumlarda genel politika tespiti, araştırma, planlama, programlama, yönetim ve denetim gibi işlerde görevli ve yetkili olanlar da memur sayılır.

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
 
 

Bu bilgilendirme için emek vermişsiniz.Çok teşekkür ederim.Kandiliniz mübarek olsun.saygılar değerli blogdaşım.

DERİN, SADE VE KARIŞIK... 
 17.06.2010 14:37
Cevap :
tasarıyı bölüm bölüm inceliyorum.önemli gördüğüm için disiplin hükümlerini inceledim.nacizane yazılarımı blogdaşlarımla paylaşmaya devam edeceğim.hoşçakalın.  17.06.2010 16:11
 
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
Toplam blog
: 167
Toplam yorum
: 69
Toplam mesaj
: 16
Ort. okunma sayısı
: 832
Kayıt tarihi
: 04.01.08
 
 

Gaziantep' te öğretmen olarak görev yapmaktayım. Son olarak Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster