Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

25 Mayıs '18

 
Kategori
Siyaset
 

24 Haziran Seçimlerine Çok Az Bir Süre kaldı!

24 Haziran Seçimlerine Çok Az Bir Süre kaldı!
 

Derin Bakış


Seçimlerden Önceki Son Viraj!

Sevgili Okuyucular, seçimlere çok az bir süre kala türk siyaset sahnesinde taraflar arasında barış rüzgarları estirilmese de öyle sorun haline getirilecek ciddi bir kriz yada gerilim ortamı da bulunmuyor. Çok şükür durum  2017 Referandumu ve öncesinde gerilen seçim arifelerinden biraz farklı. Yani 24 haziran seçimleri öncesi islamcılar ve millicilerle, Kemalistler arasında çin seddi benzeri aşılmaz kalın duvarlar bulunmuyor.

Bunun yanında iki farklı kutupta yer alan toplum kesimlerinin hem insani değerler ve gelişme hem de bugünün yaşam beklentisi ve gelecek tasavvuru arasında çokça benzerlikler olmakla birlikte giderek birbirine benzeyen bir yakınlaşmada söz konusu. Yani 24 haziran seçimlerine yaklaşık üç hafta gibi kısa bir süre kalmışken karşıt toplumsal görüşteki siyasi partiler birbirini anlama empatisini de geliştiriyor. Mesela ülkenin kanayan yarası kürt meselesinin çözüme kavuşturulması çabalarına tüm toplumsal kesimler destek veriyor veya ortadoğu coğrafyasında arap baharı süreci ile başlayan ‘demokrasi’ yalanına karşı herkes ortak tepkide bulunuyor.

Tabii tüm bunlar her şeyin çok güzel olduğu güllük gülüstanlık denebilecek bir seçim arifesinden geçtiğimizi de anlatmıyor kuşkusuz. Benim daha ziyade altını çizmek istediğim konu öyle yada böyle Türkiye de çoğunluğa dayalı çok renkli modernleşme sürecini herkesin daha rahat yaşayabileceği kamusal özgürlük alanlarının genişletilmesi mesela kadınların başörtüsü takması veya başını açarak, mini etek giyerek, kot pantolon giyerek, kıyafetinde özgür olması hem cumhuriyet değerleri hem de çağımız modern yaşantısıyla örtüşen konular. Nitekim Kürt-Türk Alevi-Sünni kimlik ve mezhep aidetleri de bunu içeriyor. Yani bu sü­reç­te olu­şan or­tak ka­mu­sal ala­na her­kes ken­di de­ğe­ri­ni ta­şı­yor. De­yim ye­rin­dey­se su­lar fark­lı yön­ler­den ge­lip bir de­ni­ze akı­yor. Du­rum böy­le olun­ca da eşyanın tabiatına uygun olarak top­lum­sal ke­sim­ler bir­bir­le­ri­ni da­ha faz­la ta­nı­yor, bir­bir­le­rin­den da­ha faz­la et­ki­le­ni­yor­lar.

Ha, Tür­ki­ye’de, 16 yıllık Ak Parti iktidarı düşünüldüğünde, ha­li­ha­zır­da se­kü­ler ke­sim­ler­de bir kay­gı­nın baş gös­ter­di­ği­ni de gö­re­bi­li­yo­ruz. Bu ke­sim­ler, da­ha zi­ya­de ‘cumhuriyet değerleri’ başlığı altında sa­hip ol­duk­la­rı ka­za­nım­la­rın el­den git­me­sin­den kay­gı du­yu­yor gi­bi­ler ve bu­nu da yok sa­yamıyoruz.

Bir de Tür­ki­ye’nin dün­ya eko­no­mi­si için, dün­ya­da­ki eko­no­mik ak­tör­ler için her zaman vaz­ge­çil­mez bir finans pa­zarı olması konusu var. Bu bağlamda cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında Tür­ki­ye’nin dün­ya­ya en­teg­re ol­ma­sı  çok çok önemli bir konu. Çünkü bu durum ülkenin mil­li ge­li­rini, üre­ti­mi­ni, ya­ban­cı ser­ma­ye gi­ri­şi­ni, tek­no­lo­ji trans­fe­ri­ni, it­ha­lat ve ih­ra­ca­t dengesini ve ki­şi ba­şı­na gay­ri­sa­fi mil­li hâ­sı­la­sı­nı art­tı­ra­cak­tır.

 
Toplam blog
: 643
: 67
Kayıt tarihi
: 20.02.17
 
 

Eğitim Durumu Halkla İlişkiler Yüksek Lisansı İsletme Fakültesi Sosyoloji Bölümü Gazeteci ..