Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

06 Temmuz '09

 
Kategori
KOBİ
 

Mikobi Bildirgesi

Mikobi Bildirgesi
 

KÖLN MİKOBİ KONFERANSI


MKOBİ KÜRESEL ACİL TALEPLER BİLDİRGESİ
 
2007 yılı sonbaharında ABD’de kredi piyasasında başlayan eşik altı (suprime mortgage) krizi günümüzde küresel bir ekonomik krize dönüşmüştür. Gelişmiş dünyanın finans piyasaları bir yandan uzun yıllara yayılacak etkilere sahip çöküntüler yaşarken, diğer yandan da ciddi bir küresel durgunluğa neden olarak reel sektör üzerinde de çok ciddi baskılar yaratacak sorunlara neden olmuştur. Bu nedenle daralan dünya ekonomisi ve azalan dünya ticareti, hem küresel boyutta dünyadaki tüm
ilişkilerin yeniden gözden geçirilmesini hem de ülkeler bazında ciddi ekonomik önlemler alınması gerekliliğini dünya kamuoyunun gündemine taşımıştır. Dünya ekonomisinde başlayan daralmanın birkaç yıla yayılabilecek bir ekonomik çöküntüye dönüşme olasılığı ve bununla birlikte gündeme gelecek yoğun işsizlik, şirket iflasları vb gibi ciddi tehlikeler nedeniyle; büyük işletmelerle, geniş tüketici kitleleri arasında kurdukları bağlar kadar, yeni dünya düzeninde üstlendikleri önemli iktisadi ve sosyal rolleri nedeniyle MKOBİ’ler üzerlerinde en fazla yoğunlaşılması gereken bir olgu olarak karşımızda durmaktadır. Avrupa’daki 250 bin Türk girişimciyi temsil etmekte olan, TİDAF’ın yöneticileri olarak bizler; etkin önlemler ile her geçen gün derinleşmekte olan finansal krizin, MKOBİ’lere daha ağır darbeler vurmasına engel olunabileceğini ön görmekteyiz. 500 milyonluk kitlesi ile küresel olarak tüm iktisadi girişimlerin % 99’unu oluşturan MKOBİ’ler, ancak gerek ülkeler özgülünde, gerekse uluslar üstü organizasyonların, ortaklaşa koordineli tedbirleri ile yaşanan küresel krize karşı korunarak güçlendirilebilirler. Bu amaçla; TİDAF Yönetimi olarak, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, DTÖ, IMF, Dünya Bankası, gibi küresel kurumlara ve tüm ülke hükümetlerine aşağıda ana başlıklar şeklinde düzenlediğimiz tedbirlerin acilen alınması çağrısında bulunuyoruz.
MKOBİ’lerin Küresel Acil Talepleri;
  1. Eğitimin Her Aşamasında Girişimcilik Eğitimi ve Kültürü; Eğitimin her aşamasında kendine güvenen, düşünen, üretken ve yaşamın her alanında aktif, girişimci ruhlu bireylerin yetişmesine ve yetişkinlerin bu durumlarının ömür boyu korunmasına yönelik, eğitim ve öğretim politikalarının, acilen küresel kampanyalar ile desteklenip, teşvik edilerek uygulamaya alınması,
  2. MKOBİ’lere Ödüllü-Ücretsiz Ömür Boyu Danışmanlık; Mesleki eğitim ve danışmanlık alma olanağı ve geleneği olmayan bu kesimin, genel olarak, küresel iktisadi verimliliği arttıracak teknik gelişmeleri, yeni bilgi ve teknolojileri kullanmalarını sağlayacak şekilde özendirme ve ödüllendirme paketleri ile güçlendirilmiş, meslek içi eğitim benzeri, sürekli bilgilendirme, eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin ücretsiz sağlanmasına yönelik düzenlemelerin yapılması
  3. MKOBİ Girişimcilerine Sıfır Bürokrasi; Girişimciyi cesaretlendirici, Kırmızı Halı politikalarının acilen uygulanması bakımından, girişimci adaylarının tüm yasal ve bürokratik izin, ruhsat vb. işlemlerini uzmanca ve ücretsiz yerine getirecek kamusal ve özel kurumların oluşturulması, tedbir ve düzenlemeleri,
  4. Küresel MKOBİ Yardım ve Kurtarma Fonu, Girişimcilik Hibeleri ve Faizsiz Küresel MKOBİ Kredisi; Uluslar arası MKOBİ Fonları ile aşırı borç yükü altındaki MKOBİ’lerin borçlarının devlet tarafından üstlenilmesi, MKOBİ Kredi Fonlarından karşılanan ve küresel boyutlu 10 yıllık faizsiz veya çok düşük faizli, küçük kredi ve başarılı girişimciyi ödüllendirici hibe politikaları ile önlemler alınması, MKOBİ’ler için BASEL uygulamaları yerine daha basit kurallar ve devlet garantili kredi uygulamasına geçilmesi,
  5. Yıllık 100 bin Euro’ya Kadar Kazanca Vergi Muafiyeti; OECD gibi uluslar arası kuruluşlar tarafından belirlenen ölçüler esasında, Yüksek, Orta ve Düşük gelirli ülke sınıflamasına ve ülkeler özeline göre 50 bin, 25 bin’lik muafiyet uygulaması yönünde düzenlemelere gidilmesi,
  6. Mikro Girişimlere 0 Vergi; KDV veya Satış Vergisi’nde Mikro İşletmelere Muafiyet, üretken olmayan, Küçük girişimci üzerindeki verimsiz, bıktırıcı muhasebe kayıt maliyetini ortadan kaldıracak, bir maliye politikası ile MKOBİ’lerin sair tüm vergi, resim ve harçlardan muaf tutulması, 
  7. MKOBİ’lerin Kullanımına Uygun Bilgi-İşlem Aletlerinin Geliştirilmesi ve İnternet Kullanımının Yaygınlaştırılması; Teşvik edici araştırma ve geliştirme çalışmalarının desteklenmesi ile çok küçük, elverişsiz mekân ve iş ortamlarında daha etkin internet kullanımını sağlayacak araç ve tekniğin sağlanması,
  8. Küresel MKOBİ Birliği, MKOBİ Bakanlığı; MKOBİ’lerin her türlü mecburiyetten ve zorlamadan uzak, kendilerinin ve kendi çıkarlarının temsil edildiği, gönüllü birliklerde örgütlenmelerinin bürokrasi ve aristokrasiden arındırılacak şekilde düzenlenmesi, MKOBİ’lerin her türlü sorun ve durumundan sorumlu uluslar-üstü bir MKOBİ BİRLİĞİ oluşturularak, küresel politikaların etkinleştirilmesinin ve denetlenmesinin sağlanması, her ülkede bir MKOBİ Bakanlığının kurulması,
  9. Küresel MKOBİ Bilgi Bankası; MKOBİ’lerin bilgi ve deney birikimlerinin merkezileştirilerek, değişik platformlar bazında, etkin ve yaygın biçimde kullanıcıların hizmetine sunulması,
  10. 10.Küresel MKOBİ Fuarcılık;  MKOBİ’lerin teşvik edileceği, küresel MKOBİ fuarcılığının başlatılması ve yaygınlaştırılmasına yönelik tedbirlerin alınması, gerekli her türlü düzenlemenin yapılması, Ertelenmesi mümkün olmayan önlemler olarak önümüzde durmaktadır.
Bu tedbirler gelecek yıllarda karşılaşılabilecek daha ağır ekonomik sarsıntıları aşmada ve 2020 yılı hedeflerinin daha umut verici çalışmalar, güvenli, görece refah ve huzurlu bir yürüyüşle gerçekleştirilebilmesinin temel taşları olacaktır. Unutulmamalıdır ki, AB’nin Lizbon hedeflerindeki başarısı, MKOBİ’lerin de İşbirliği yoluyla rekabetçiliğin sağlanmasındaki katkılarına bağlıdır.
 
Genel Başkan                                     Ahmet Serdar Yenice 
Genel Sekreter                                   Nesrullah Karaca
İstişare Kurulu Üyesi                       Prof. Dr. Mustafa Özer
İcra Kurulu Üyesi AB Sorumlusu  Osman Sirkeci
İstişare Kurulu Üyesi                       Prof. Dr. Canan Balkır
 
Toplam blog
: 15
: 1082
Kayıt tarihi
: 11.10.08
 
 

İzmir'in ılık kış günlerinden biri 21 Ocak 1959 günü Bulgurca Köyü'nde dünyaya geldi. O günlerde ..