Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

24 Kasım '14

 
Kategori
Güncel
 

Trafik cezalarına gelen af ve Torba Yasası

Trafik cezalarına gelen af ve Torba Yasası
 

trafik cezaları


Uzun süre beklenen ve sonunda geçtiğimiz aylarda çıkan Torba yasasından bir çok kişi faydalandı. Özellikle trafik cezaları olan veya sonradan trafik cezası olduğunu öğrenen kişiler için büyük bir imkan olarak karşılarına çıktı bizlerde bu durumu sizler için araştırdık haberin ayrıntıları ise aşağıda .

HÜKÜMET, Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde, tüm borçlularıyla sulhuyor. Hükümetin uzun müddettir üzerinde çalıştığı ve bir gün evvel bakımından Meclis’e gelen dev bağışlama paketinde, vergiler, SOSYAL GÜVENLİK KURUMU primleri ve yönetimsel para cezalarıyla, takipteki kamu alacaklarında gecikme üremlerinden ve cezalardan vazgeçiliyor. Tüm borçlar ÜFE ve TÜFE’ye göre yine yapılandırılıyor ve 18 aya kadar ödeme olanağı kazançlıyor. Sigara cezaları dışında kalan ve 120 TL’nin altındaki yönetimsel para cezaları ise siliniyor. Ak Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin ve arkadaşları tarafından Meclis’e gönderilen tertip etmede, silinecek borçlar şöyle sıralandı:

VERGİLER DE KAPSAMDA

30 Nisan 2014’ten evvelki dönemlere vergi borçları, gecikme üremi ve gecikme zamları yine yapılandırılıyor. Vadesi geldiği halde ödenmemiş veyahut ödeme müddeti daha geçmemiş olan alacaklara yasa yasalaştıktan sonra TÜFE/ÜFE üzerinden yine hesaplanacak. Kesilmiş olan vergi cezalarının ödenmemiş bölümünün da TÜFE/ÜFE hesaplaması yapıldıktan sonra, yüzde 50’si ve bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamının tahsilinden de vazgeçilecek. Mükelleflerin yeniden yapılandırma için açılmış davalardan vazgeçmeleri gerekecek.

İKİ TAKSİT AKSATILABİLECEK

Tertip etme ile amme alacağı doğmuş bulunan gelir, müesseseler, gelir stopaj, müesseseler stopaj, KATMA DEĞER VERGİSİ ve ÖTV ceza ve gecikme zamları kapsamda olurken, mükellefler bir takvim seneninde ikiden fazla vadesinde ödememeleri ya da eksik ödemeleri halinde borçlarına ait taksitlerden faydalanma haklarını kaybedecekler.

18 TAKSİT UYGULAMASI GELİYOR

Borçlarını yeniden yapılandıranlar 18 taksitte ödeme yapabilecekler. Bu kapsamda 6 taksit için yüzde 1,05, 9 taksit için yüzde 1,07, 12 taksit için yüzde 1,10, 18 taksit için yüzde 1,15 katsayısı uygulanarak ödeme yapacaklar. Taksitler 2’şer aylık taksitler halinde ödenecekler.

120 LİRANIN ALTINA AF

Yeniden yapılandırma ile trafik cezaları da dahil olmak üzere 120 liranın altındaki cezalara af geliyor. Sigara cezaları dışındaki trafik cezaları ya da kusurlar yasasına göre yazılmış ancak tebliğ edilmemiş olan 120 liranın altındaki cezalar gönderilmeyecek. Aynı zamanda 12 liranın altındaki karayollarındaki geçiş fiyatlarından de bildirim yapılmayarak vazgeçiliyor. Yeniden 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Hakkındaki Kanun dahilinde 2007 senesi öncesinden kalan alacaklardan 50 lirayı aşmayan asli alacak ile aslı ödenmiş feri alacaklardan da meblağı 100 lirayı aşmayanların tahsilinden vazgeçiliyor.Şirketlere de ehemmiyetli bir destek geliyor. Kayıtlarında bulunduğu halde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar ile ilgili kazançlan tertip etme ile yüzde 3 vergi beyannamesi verilmesi halinde çözüm kazançlıyor.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU’DA TÜM BORÇLAR YENİDEN YAPILANACAK

2014 Nisan ayından önce tahakkuk eden sigorta pirimi, emeklilik, keseneği, işsizlik sigortası primi, topluluk sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, isteğe bağlı sigorta primi, SOSYAL GÜVENLİK KURUMU tarafından izleyen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı hissesi, genel sıhhat sigortası priminde gecikme getirileri silinecek. Ana para TÜFE/ÜFE üzerinden yeniden hesaplanacak. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU yönetimsel para cezaları da yine yapılanacak. Borçta yine yapılanma için müracaat müddeti, borcun türüne göre 3-4 ay olacak. Ödemeler 18 eşit takside kadar yapılabilecek. 2011’deki  aftan istifade eden, yeni bağışlama için müracaat edebilecek. Borcu olduğu için sıhhat hizmeti alamayanlar, yine yapılandırma kapsamına girdikten sonra hizmet alabilecek.

Maliye Bakanlığı'nın takibindeki vergi alacakları ile SOSYAL GÜVENLİK KURUMU'nın prim alacaklarının yine yapılandırılmasını öngören yasa önerisi, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ Başkanlığı'na sunuldu.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ - Esin Işık

AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, yatırım ortamının iyileştirilmesi, özel sektörün kamuya olan borç yükünün azaltılması, maliye ve para siyasetlerinin daha etkin şekilde kullanılmasını sağlamak emeliyle kamunun alacaklarının yine yapılandırılacağını söyledi.

Ödenmemiş olan sigorta primi, emeklilik keseneği, müessese karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi için TEFE-ÜFE  oranları  asal alınarak  hesaplanacak meblağın ödenmesi  halinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin ve arkadaşlarının imzasıyla TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ Başkanlığı'na sunulan Bir takım Kamu Alacaklarının Yine Yapılandırılması ve bir takım Yasa ve KHK'larda farklık öngören öneriye göre, kayıtlarda bulunduğu halde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar ile ilgili yeni kararlar getiriyor.

Buna göre, bilanço  esasına  göre defter tutan kurumlar  vergisi mükellefleri, 31 Aralık 2013  tarihi itibarıyla tertip ettikleri bilançolarında görülmekle beraber, ortaklarından alacaklı bulunduğu meblağlar ile ortaklara borçlu bulunduğu meblağlar arasındaki net alacak meblağlarının, bu kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar vergi dairelerine beyan ederek kayıtlarını düzeltebilecek. Beyan edilen meblağ üzerinden yüzde 3 oranında vergi hesaplanacak.

Bu kapsamda ödenen vergiler, gelir  veya  kurumlar  vergisinden  mahsup edilemeyecek. Beyan edilen tutarlar ve ödenen vergiler, kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak kabul edilmeyecek.

Bu tertip etme kapsamında beyanda bulunan mükellefler, 2014 senesi gelir ve kurumlar vergisine mahsuben beyan ettikleri geçici vergiye ait beyannamelerde düzeltme  işlemlerini  beyanname  verme  müddeti  içinde yapabilecek. Düzeltme işlemleri hasebiyle rastgele bir ceza veyahut ürem aranmayacak.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU borçlarında gecikme cezası affı

Öneri, SOSYAL GÜVENLİK KURUMU borçlarını da yine yapılandırarak, gecikme cezası ve gecikme zammına bağışlama getiriyor. Buna göre, 2014 senesi Nisan ayı ve evvelki aylara ait ödenmemiş olan sigorta primi, emeklilik keseneği, müessese karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi için TEFE-ÜFE  oranları  asal alınarak hesaplanacak meblağın ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

Alakalı mevzuata göre ödenmesi olanağı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi ile SOSYAL GÜVENLİK KURUMU tarafından takip  edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı hissesi da aynı kapsam içinde olacak.

Öneriye göre, 31 Nisan 2014 tarihine kadar bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar, ihale konusu işlere ait olan ve SOSYAL GÜVENLİK KURUMU tarafından işverene tebliğ edildiği halde ödenmemiş olan özel nitelikteki inşaatlara ilişkin eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primleri için de aynı olanaktan faydalanılabilecek.

Öneride, idari para cezaları konusunda yeni tertip etmeye göre, 30 Mayıs 2014 tarihine kadar ödenmemiş olan idari para cezasının yüzde 50'si TEFE-ÜFE oranları esas alınarak ödenmesi halinde, cezanın kalan yüzde 50'si ile idari  para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammının tahsilinden vazgeçilecek.

En çok 18 eşit taksitte ödenecek

Bu tertip etmeden faydalanmak isteyenler kanunun yayımlanmasının hemen peşinden ilk üç ay içinde başvuruda bulunacak ve mevzubahis ödemeyi en fazla 18 eşit taksitte bitirecek.

Borcun tamamının ilk taksitte ödenmesi halinde herhangi bir faiz uygulanmayacak. Borcun taksitle ödenmek istenmesi halinde borçlular, taksit ödemelerinde 6, 9, 12 ya da 18 eşit taksidi seçenek edebilecek.

Kamu borçlarının yapılandırılmasından esnaf, sanatkar, rençper ve diğer bağımsız çalışanlar da yararlanacak. Mevzubahis çalışanlarda prim borçlan hasebiyle sigortalılık müddetleri durdurulmuş olanlardan, yasanın yürürlüğe girmesinden sonra ilk 4 ay içinde müracaatta bulunarak, primlerini ödemeleri halinde sigortalılık müddetleri durdurulmamış  gibi değerlendirilecek.

Hesaplanan borç aslının tamamının ilk taksit ödeme müddeti içinde ödenmemesi halinde durdurulan müddetler sigortalılık  müddeti olarak değerlendirilecek.

Taksitleri ikiden fazla aksatan hakkını kaybedecek

Kanundan faydalanmak isteyen borçluların, taksitlendirilmiş borçlarıyla  alakalı ödeme yükümlülüklerini  bir sene içinde iki defadan fazla yerine getirmemeleri halinde kanundan faydalanma haklarını kaybedecekler.

Taksit tutarının yüzde 10'unu aşmamak koşuluyla 10 liraya kadar yapılmış eksik ödemeler ihlal sayılmayacak.

Ödeme  hakkının  kaybedilmiş  olması  halinde, borçlular  ödedikleri  tutar  kadar  bu tertip etmeden faydalanacak.

Tertip etmeden faydalanmak isteyen borçluların, dava  açmamaları,  açılmış  davalardan  vazgeçmeleri  ve  yasa yollarına müracaat etmemeleri koşulu aranacak.

Yapılandırılan borçlar hasebiyle önceden mallara konulan hacizler, yapılan ödemeler nispetinde;  üçüncü  şahıslar  nezdindeki  hak  ve  alacaklarla  alakalı hacizler  ise  ilk  taksitin ödenmesinden sonra tümüyle kaldırılacak.

Önceden çıkarılan alakalı yasaya göre sosyal güvenlik destek primi borçlarını yapılandıranlar, bu kapsamda ödedikleri borçlarının yeni tertip etme dahilinde mahsup edilmesi için müracaatta bulunabilecekler.

Yasa önerinine göre, Türkiye'nin 2015  seneninde  üstleneceği Yirmiler Grubu (G-20) Dönem Başkanlığı dahilinde,  bu sene ve gelecek sene yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işleri (ceza ve yasaklama kararları hariç), Kamu Mali İdaresi ve Kontrol Yasayı'na tabi olmayacak. Bu  madde   dahilinde   yapılacak alımlara ve yapım işlerine ait asal ve usuller, Maliye   Bakanlığı'nın görüşü alınarak Dışişleri Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı tarafından müştereken hazırlanacak ve Kabine kararı ile yürürlüğe konulacak.

Harçlar Yasayı'nda "ikamet tezkeresinin harçsız olarak verildiği yabancıları" içeren maddeye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca müddetsiz çalışma desturu verilenler de ilave etti.

İşe iade davası hasebiyle  yatırılan primlerin son günü asal alınarak  işsizlik  ödeneği  hak sahipliği  belirlenecek ve işsiz geçen dönem için ödeme yapılacak.

Soma'da hak sahiplerine ödeme

Manisa'nın Soma kazasında 13 Mayıs 2014'de yaşanan maden kazası hasebiyle  kömür  ve  linyit  çıkarılması  faaliyet  kollarında  çalışanlardan,  kazanın  olduğu  maden  ocağında  çalışanlar  ile  vefat  edenlerin  hak  sahiplerine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca belirlenen  müddette  aylık  net  fiyatları  asal  alınarak  fondan ödeme yapılacak. Bu ödemelerden  vergi  veya  başka  isim  altında   rastgele   bir  kesinti   yapılamayacak. Bu  ödemeler, işverenin  fiyat ve diğer yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacak.

Sosyal Güvenlik Müessesesi'nun taşınmaz alımının ve taşınmazlarının açık arttırma suretiyle satışı dahil, devir ve teslimi, 31 Aralık 2013 tarihine kadar KATMA DEĞER VERGİSİ'den müstesna olacak.

Öneriye göre, tahsilinden vazgeçilecek alacaklar şöyle:

- 30 Nisan 2014 tarihinden önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi şart olan beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları.

- 2014 yılına ilişkin olarak 30 Nisan 2014 tarihinden önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları.

- 30 Nisan 2014  tarihinden önce  yapılan  tespitlere  ilişkin  olarak  vergi aslına bağlı olmayan vergi cezalarından, 30 nisan 2014 tarihinden önce, Askerlik Kanunu, mülga Karayolları Genel  Müdürlüğü  Kuruluş  ve Görevleri Hakkında Kanun,  Milletvekili  Seçimi  Kanunu, Karayolları Trafik Kanunu, Yerel  İdareler  ile  Semt  Muhtarlıkları  ve İhtiyar Kurulları  Seçimi  Hakkında  Kanun, Anayasa Farklıklarının Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun, Karayolu Taşıma Kanunu, Nüfus Hizmetleri Kanunu Karayolları Genel Müdürlüğünün Örgüt ve Görevleri Hakkında Kanun  uyarınca verilen idari para cezaları.

-Amme  Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında izleyen ve vadesi 30 Nisan 2014 tarihinden önce olduğu halde bu Kanunun  yayımlandığı  tarih  itibarıyla  ödenmemiş  bulunan;  adli  ve  idari  para  cezaları  ile mülga 6326  sayılı  Petrol  Kanununa  güvenerek  alınan  Devlet  payı  ve Devlet hakkı; 649 sayılı Türk Petrol Kanunu'na istinaden alınan Devlet payı,  mülga 6747 sayılı Şeker Kanununa istinaden alınan şeker ücret farkı, mülga 79 sayılı Ulusal Savunma Suçlarının Affına, Ulusal Savunma Örgüt, Anapara ve Fon Hesaplarının Tasfiyesine ve Bazı Kararlar İhdasına Konusunda Kanuna istinaden alınan sıvı yakıt fiyat istikrar hissesi ve akaryakıt fiyat farkı; Maden Kanunu'na istinaden alınan Devlet hakkı ve özel idare hissesi ile madencilik fonu; mülga 491  sayılı  Denizcilik  Müsteşarlığının   Kuruluş  ve  Görevleri Hakkında Kanun Kararında Kararnameye  ve Eriştirme, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Örgüt ve Görevleri Hakkında Kanun Kararında Kararnameye  istinaden alınan rehberlik ve römorkörcülük hizmet hisseleri hariç olmak üzere, asli ve feri amme alacaklarından netleşmiş olup Kanunun yayımlandığı   tarih  itibarıyla   vadesi   geldiği   halde ödenmemiş   olan ya  da  ödeme  müddeti  henüz  geçmemiş  bulunan  alacakların ödenmemiş bölümünün tamamı ile bunlara bağlı faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme  zammı gibi feri amme  alacakları  yerine  bu  Kanunun  yayımlandığı  tarihe  kadar  TEFE/ÜFE  aylık  değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; belirtilen müddet ve şekilde tamamiyle ödenmesi koşuluyla alacak asıllarına bağlı ürem, cezai ürem, gecikme üremi, gecikme zammı gibi feri  amme alacakları ve aslı  bu Yasanın  yayımlandığı tarihten önce ödenmiş  olanlar  dahil  olmak  üzere katiyen bağlı olarak kesilen vergi cezaları ile bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamı.

Bu kapsama giren ve vadesi geldiği halde ödenmemiş olan veyahut ödeme müddeti  daha  geçmemiş  bulunan  ve  bir  vergi  aslına  bağlı  olmaksızın  kesilmiş  olan  vergi cezaları ile iştirak, teşvik ve yardım fiilleri hasebiyle kesilmiş olan vergi cezalarının yüzde 50'si ve bu meblağa gecikme zammı yerine TEFE/ÜFE oranları asal alınarak hesaplanacak meblağın, bu maddede belirtilen müddet ve şekilde tamamiyle ödenmesi koşuluyla cezaların kalan yüzde 50'sinin  ve  bu  cezalara  bağlı  gecikme  zamlarının  tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

En yüksek 18 taksit

Bu kararlardan faydalanmak isteyen borçluların maddede belirtilen koşulların yanı  sıra  dava  açmamaları,  açılmış  davalardan  vazgeçmeleri  ve  kanun  yollarına müracaat etmemeleri koşulu aranacak.

Amme alacaklarından yıllık gelir veya kurumlar vergilerini, gelir (stopaj) vergisi, kurumlar (stopaj) vergisi,  katma değer  vergisi  ve özel tüketim vergisi  için  bu madde  kararından faydalanmak üzere başvuruda  bulunan  mükellefler, taksit  ödeme  boyunca bu vergi türleri konusunda verilen beyannameler üzerine  tahakkuk  eden bu vergileri  çok zor vaziyet  olmaksızın her bir vergi türü itibarıyla  bir  takvim   seneninde   ikiden   fazla  vadesinde  ödememeleri  ya  da  eksik  ödemeleri halinde  belirtilen madde  kararlarına göre  yapılandırılan borçlarına ait  kalan  taksitlerini ödeme haklarını  kaybedecekler.

Bu kararlardan istifade etmek  isteyen   borçluların, yasanın yayımlandığı tarihi  izleyen ikinci ayın sonuna  kadar müracaatta bulunmaları ve  madde  dahilinde ödenecek  meblağları,  ilk taksiti  bu Yasanın  yayımlandığı tarihi  izleyen üçüncü  aydan  başlamak  üzere ikişer  aylık  dönemler halinde  en yüksek 18 eşit taksitte  ödemeleri  gerekecek.

Bu madde kararlarına göre hesaplanan tutarın; ilk taksit  ödeme  süresi  içerisinde  tamamen  ödenmesi halinde,  bu tutara kanunun yayımlandığı tarihten ödeme tarihine  kadar geçen süre için herhangi bir faiz uygulanmayacak.

Taksitle  ödenmek  istenmesi halinde  borçluların başvuru  esnasında  altı, dokuz,  12 veya  18 eşit  taksitte  ödeme  seçeneklerinden birini  tercih  etmeleri  gerekecek.

Taksitle  yapılacak  ödemelerinde alakalı maddelere göre belirlenen tutar; 6 eşit taksit için (1,05) 9 eşit taksit için (1,07) 12 eşit taksit için (1,10) 18 eşit taksit için (1,15) katsayısı  ile  çarpılacak  ve  bulunan  tutar  taksit  sayısına  ayrılmak   suretiyle  ikişer  aylık dönemler halinde  ödenecek  taksit  tutarı  hesaplanacak.

Taksitlerden; bir  takvim  yılında  iki veya daha  az taksitin  süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi  halinde,  ödenmeyen veya eksik  ödenen  taksit  tutarları son taksiti  izleyen  ayın sonuna  kadar, gecikilen  her ay ve kesri için gecikme zammı oranında hesaplanacak  geç  ödeme zammı ile birlikte ödenmesi koşuluyla bu madde kararlarından faydalanacak.

Süresinde  ödenmeyen  veya   eksik   ödenen   taksitlerin  belirtilen    şekilde   de ödenmemesi veya  bir takvim  yılında  ikiden  fazla  taksitin  süresinde ödenmemesi veya  eksik ödenmesi halinde  bu madde  kararlarından faydalanma hakkı  kaybedilecek.

Hacizler ödemeler nispetinde kaldırılacak

6111 Sayılı Bazı Alacakların  Yeniden Yapılandırılması  İle Sosyal  Sigortalar  Ve  Genel  Sağlık Sigortası  Kanunu  Ve  Diğer  Bazı  Kanun  Ve  Kanun Kararında Kararnamelerde Farklık Yapılması Hakkında Kanun kararlarına göre, kanunun yayımlandığı  tarih itibarıyla  taksit  ödemeleri  devam  eden alacaklar hariç olmak üzere, kapsama giren alacakların, kanunun yayımlandığı  tarihten önce erteleyip de tecil koşullarına uygun olarak ödenmekte olanlarından,  kalan taksit  meblağları için borçlular, talep  etmeleri halinde bu kararlarından istifade edebilecek.

Bu maddeye  göre ödenecek  alacaklarla  alakalı olarak, uygulayan hacizler  yapılan ödemeler nispetinde kaldırılacak ve buna isabet eden güvenceler iade edilecek. Mesela Adana Oto Kiralama firmasından aldığımız bilgilere göre bu yıl trafik cezalarında artış ve gelen af ile eski cezaları olan kişilerde baya sevinmiş durumda.

Belediye  Yasayı ile Büyükşehir Belediyesi Yasayı'nun dahilinde uzlaşılan alacaklar ile ilgili bu Yasa kararları uygulanmayacak.

Tütün Ürünlerinin  Zararlarının Önlenmesi  ve Kontrolü İle ilgili Yasa ile Kusurlar Yasayı'na göre yasak yerlerde tütün mamulleri tüketenlere verilen yönetimsel para cezaları hariç olmak üzere, 31 Aralık 2013 tarihinden önce yönetimsel yaptırım kararı verildiği halde bu Yasanın  yayımlandığı tarih itibarıyla alakalısına tebliğ edilmemiş olan ve genel bütçeye gelir kaydı şart olan ve her bir kusur için 120 TL altında kalan yönetimsel para  cezaları  tebliğ  edilmeyecek,  tebliğ edilenlerin  alacakların tahsilinden vazgeçilecek.

Karayolları Genel Müdürlüğü Yasayı uyarınca verilen  yönetimsel para cezası ile beraber alakalısına tebliği gereken ve tutarı 12 TL ve altında kalan geçiş ücretleri tahsilinden de vazgeçilecek.

31 Aralık 2007 tarihinden önce olduğu halde kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olan tutarı 50 TL'yi aşmayan asli alacakların ve tutarına bakılmaksızın bu asıllara bağlı feri alacakların, aslı ödenmiş feri alacaklardan tutarı 100 TL'yi aşmayanların tahsilinden vazgeçilecek.

Kabine, bu maddede öngörülen başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerini bir aya kadar, yabancı ülkelerde de faaliyette bulunan vergi mükelleflerinden, Ekonomi Bakanlığı tarafından olağandışı siyasi rizikonun gerçekleştiği belirleyen ülkede faaliyette bulunan ve bu ülkedeki faaliyetleri hasebiyle vaziyetleri mücbir sebep hali kabul edilenlerin, bu yasa dahilinde alacakları yapılandırılan alacaklı idarelere mücbir sebep hallerinin devam ettiği müddet içinde ödemeleri şart olan taksitlerin ödeme müddetleri ile natürel afet hasebiyle mücbir sebep hali duyuru edilen yerlerdeki dairelere, natürel afetin vuku tarihinden itibaren ödenmesi şart olan  taksitlerin ödeme müddetleri, mücbir sebep halinin bitim tarihini takip eden aydan başlamak üzere topluca veya ayrı ayrı bir seneye kadar uzatmaya yetkili olacak.

Devlet Büyük Vergi Aflarıyla geliyor. Torba Yasa olarak hazılanan torba yasa da Vatandaşından Spor Kulüplerine herkese Vergi Affı Geliyor. 2014 Vergi Afları - Bağkur ve SSK, SGK Affı Ne Zaman? Torba Yasa Hazırlandı mı! SGK Borcu Sildirme, SGK prim sildirme, MTV borç sildirme, MTV Vergi Borcu Affı, Trafik cezası sildirme, Vergi afları 2014, SGK Borcu Sildirme, SSK Affı ne Zaman, SGK affı ne zaman, SGK Prim Affı, Sigorta affı Trafik cezasından ödenmeyen vergilere, SGK priminden seçim cezalarına kadar her şeye af geliyor.

Sizler de bu konu hakkında görüş ve önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Tekrar yeni bir torba tasarısı hakkında söylentiler dolaşırken sizler de ne düşünüyorsunuz Blog Milliyet ailesi olarak merak ediyorum.

 
Toplam blog
: 205
: 2301
Kayıt tarihi
: 15.02.14
 
 

Adım Mert, 31 yaşındayım evli ve 1 çocuk babasıyım, hayattan öğrendiklerimi burada paylaşacağım. ..