Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

09 Aralık '19

 
Kategori
Ekonomi - Finans
 

7194 SAYILI YASA İLE GELENLER

Merhaba,

7/12/2019 tarih ve 30971 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile vergi mevzuatımıza yeni vergiler eklenmiş ve birçok kanunda değişiklikler yapılmıştır.

Aşağıda yeni getirilen vergiler ve yapılan değişiklikler özet halinde bilginize sunulmuştur.

 

21/11/2019 TARİH VE 7194 SAYILI YASA İLE GELEN DEĞİŞİKLİKLER;

1-                  Konu: Dijital Hizmet Vergisi

Vergi mevzuatımıza Dijital Hizmet Vergisi adı altında yeni bir vergi türü eklendi.

Dijital ortamda sunulan her türlü reklam hizmetleri, sesli, görsel veya dijital herhangi bir içeriğin dijital ortamda satışı, kullanıcıların birbirleriyle etkileşime geçebilecekleri dijital ortamların sağlanması ve işletilmesi hizmetleri bu verginin konusunu oluşturmaktadır.

Bu verginin mükellefi dijital hizmet sağlayıcılarıdır.

Dijital hizmet vergisi oranı %7,5’tir.

2-                  Konu: BSMV oranları

Banka ve Sigorta şirketlerinin Kambiyo muameleleri üzerinden tahsil ettikleri Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi oranı binde 1’den binde 2’ye çıkartıldı.

3-                  Konu: Konaklama Vergisi

Gider Vergileri Kanununa yeni bir vergi türü olarak Konaklama Vergisi adı altında yeni bir vergi türü eklendi.

Bu verginin konusunu Otel, mo­tel, ta­til köyü, pan­si­yon, apart otel, mi­sa­fir­ha­ne, kam­ping, dağ evi, yay­la evi gibi ko­nak­la­ma te­sis­le­rin­de ve­ri­len ge­ce­le­me hiz­me­ti ile bu hiz­met­le bir­lik­te sa­tıl­mak su­re­tiy­le ko­nak­la­ma te­si­si bün­ye­sin­de su­nu­lan di­ğer tüm hiz­met­ler (yeme, içme, ak­ti­vi­te, eğ­len­ce hiz­met­le­ri ve ha­vuz, spor, ter­mal ve ben­ze­ri alan­la­rın kul­la­nı­mı gibi) oluşturmaktadır.

Konaklama vergisinin oranı %2 olarak belirlendi.

(31/12/2020 tarihine kadar % 1 olarak uygulanacaktır.)

4-                  Konu: Serbest Meslek Kazanç İstisnası

Vergiden istisna tutulan Serbest Meslek Kazancı olarak belirlenen müellif, mütercim, heykeltraş, hattat, ressam, bestekâr, bilgisayar programcısı ve mucitlerin ve bunların kanuni mirasçılarının eserleri ile ihtira beratlarını satmak veya bunlar üzerindeki mevcut haklarını devir ve temlik etmek veya kiralamak suretiyle elde ettikleri hasılatın, gelir vergisi tarifesinin dördüncü dilimini aşması durumunda vergiye tabi olacaklar.

5-                  Konu: Çalışanlara verilen günlük ulaşım bedeli

İşverenlerce taşıma hizmeti verilmeyen durumlarda, çalışılan güne ait bir günlük ulaşım bedelinin 10 TL si vergiden istisna tutuldu. (ödemenin toplu taşım kartı, bileti veya bu amaçla kullanılan ödeme  araçlarının temini şeklinde yapılması şarttır.) 10 TL yi aşan kısım çalışanın ücretine ilave edilerek vergilendirilecek.

6-                  Konu: Binek otomobillere ait masrafların gider yazılması

Vergilendirilecek kazancın tespitinde indirilmesi kabul edilen binek otomobillerin,

-                      Kiralanması halinde kira bedelinin aylık 5.500 TL lik kısmı,

-                      İktisabında ödenen özel tüketim vergisi ile katma değer vergisinin toplam tutarının 115.000 TL si,

-                      Diğer giderlerinin en fazla %70 i,

gider olarak matrahtan düşülebilecek, aşan kısım kanunen kabul edilmeyen gider olarak kayda alınacaktır.

Buna bağlı olarak da faturada gösterilen Katma Değer Vergisinin yukarıda yazılı tutar ve oranı aşmayan kısımlarına ait tutarı indirim konusu yapılabilecektir.

7-                  Konu: Binek otomobillere ait amortismanların gider yazılması

Vergilendirilecek kazancın tespitinde indirimi kabul edilen amortismanların binek otolara ilişkin kısmının,

Binek otonun ilk alımında ödenen;

-                      ÖTV ve KDV nin gider olarak kayda alındığı durumda, vergi hariç amortismana tabi kalan tutarın 135.000 TL yi,

-                      ÖTV ve KDV nin maliyete eklendiği durumda amortismana tabi tutarın 250.000 TL yi,

-                      İkinci el olarak iktisap edildiği hallerde amortismana tabi tutarın 250.000 TL yi,

aşması halinde ayrılan amortismanın en fazla bu tutarlara isabet eden kısmı gider yazılabilecektir.

Örnek:

629.966,90 TL ye alınan bir otomobilin;

ÖTV si 279.646,32 TL,

KDV si 96.096,65 TL

Vergi hariç bedelinin 254.223,93 TL

olması durumunda vergilendirme aşağıdaki gibi olacaktır:

a)                  ÖTV ve KDV nin otomobilin maliyetine dahil edilmesi durumunda aracın bilanço aktifinde kayıtlı değeri 629.966,90 TL olacaktır. Dönem sonlarında ayrılacak amortismanın 250.000,00 TL ye isabet edecek tutarı amortisman gideri olarak kayıtlara alınacak kalan kısım kanunen kabul edilmeyen gider olacaktır.

Buna göre amortisman oranının %20 olarak uygulanması halinde hesaplanan 125.993,38 TL sinin 50.000,00 TL si amortisman gideri olarak, kalan 75.993,38 TL si kanunen kabul edilmeyen gider olarak kayıtlara alınacaktır.

b)                  ÖTV ve KDV nin gider olarak kayda alınması halinde, 375.742,97 TL vergi toplamının (ÖTV+KDV), 115.000,00 TL si gider yazılarak vergi matrahından düşülecek, kalan 260.742,97 TL kanunen kabul edilmeyen gider olarak kayıtlara alınacaktır.

Vergi hariç tutar olan 254.223,93 TL üzerinden ayrılan 50.844,79 TL amortisman giderinin 135.000,00 TL ye isabet eden 27.000,00 TL si vergi matrahından düşülecek, kalan 23.844,79 TL kanunen kabul edilmeyen gider olarak kayıtlara alınacaktır.

8-                  Konu:  Ücretlerin vergilendirilmesi

Bu güne kadar elde edilen ücretin tutarı ne olursa olsun tek işverenden alınmış ve tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretler yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmiyor, beyanname verilse dahi beyannameye dahil edilmiyordu.

7193 sayılı yasa ile;

-                      Tek işverenden alınsa dahi ücret gelirinin gelir vergisi tarifesinin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı aşması halinde,

-                      Birden fazla işverenden alınması halinde birinciden sonraki işverenden alınan ücretlerin toplamı gelir vergisi tarifesinin ikinci diliminde yer alan tutarı ve birinci işverenden alınan ücret de dahil toplam ücret gelirinin gelir vergisi tarifesinin dördüncü diliminde yer alan tutarı aşması halinde,

gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilecek.

9-                  Konu: Avukatlık karşı vekalet ücretleri

Gelir vergisi kanununun Vergi Tevkifatı başlıklı 94 üncü maddesine “İcra ve İflas Kanunu ile Avukatlık Kanunu uyarınca karşı tarafa yükletilen vekalet ücretini (icra ve iflas müdürlüklerine yatırılanlar dâhil) ödeyenler tarafından gelir vergisi tevkifatı yapılır.” paragrafı eklendi.

10-              Konu: Gelir Vergisi tarifesi

Gelir vergisi tarifesi aşağıdaki gibi değiştirilmiş, eskiden en yüksek dilim %35 iken bu defa %40 oranı eklendi.

“MADDE 103- Gelir vergisine tabi gelirler;

18.000 TL’ye kadar %15

40.000 TL’nin 18.000 TL’si için 2.700 TL, fazlası %20

98.000 TL’nin 40.000 TL’si için 7.100 TL (ücret gelirlerinde 148.000 TL’nin 40.000 TL’si için 7.100 TL), fazlası %27

500.000 TL’nin 98.000 TL’si için 22.760 TL (ücret gelirlerinde 500.000 TL’nin 148.000 TL’si için 36.260 TL), fazlası %35

500.000 TL’den fazlasının 500.000 TL’si için 163.460 TL (ücret gelirlerinde 500.000 TL’den fazlasının 500.000 TL’si için 159.460 TL), fazlası %40

oranında vergilendirilir.”

11-              Konu: Gelir ve Kurumlar Vergisinde %5 indirim

Gelir ve Kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin %5 inin, ödenmesi gereken gelir veya kurumlar vergisinden indirilmesi için gerekli şartlardan, indirimin hesaplanacağı beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin kanuni süresinde ödenmiş olması şartı kaldırıldı ve bu vergilerin ödenmiş olması yeterli görüldü.

12-              Konu: Değerli Konut Vergisi

Emlak Vergisi Kanununa yeni bir vergi türü olarak Değerli Konut Vergisi eklendi.

Verginin konusunu, Türkiye sınırları dahilindeki mesken nitelikli taşınmazlardan bina vergi değeri veya Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen değeri 5.000.000 TL si ve üzerinde olan konutlar oluşturmaktadır.

Verginin nispeti aşağıdaki gibidir;

Değerli konut vergisine tabi mesken nitelikli taşınmazlardan değeri;

5.000.000 TL ile 7.500.000 TL arasında olanlar                  (Binde 3)

7.500.001 TL ile 10.000.000 TL arasında olanlar                (Binde 6)

10.000.001 TL’yi aşanlar                                                         (Binde 10)

 

 

İsmail ŞENGÜN

S.M.Mali Müşaavir/Bağımsız Denetçi

 
Toplam blog
: 18
: 580
Kayıt tarihi
: 25.01.16
 
 

1967 Bodrum doğumluyum. 1998 yılından bu yana S.M.Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi ünvanları ile hi..