Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

28 Mart '20

 
Kategori
Ekonomi - Finans
 

KORONAVİRÜS VE VERGİ

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, Koronavirüs (CO­VID-19) sal­gı­nın­dan etkilenen mükelleflerin belirlenmesi ve bu kap­sam­da alı­nan ted­bir­ler­den mücbir sebep halleri kapsamında faydalandırılması amacı ile 518 sıra no’lu VUK Genel Tebliği yayınlanmıştır.

Tebliğ içeriğine göre;

Müc­bir se­bep ha­lin­de ol­du­ğu­ ka­bul edilen mükellefler:

A-   Müc­bir se­bep ha­lin­de ol­du­ğu­ ka­bul edilen mükellefler tebliğ ile 3 gruba ayrıldı.

Buna göre;

1-    Ti­ca­ri, zi­rai ve mes­le­ki ka­zanç yö­nün­den ge­lir ver­gi­si mü­kel­le­fi­ye­ti bu­lu­nan mü­kel­lef­le­r

2-    Koronavirüs sal­gı­nın­dan doğ­ru­dan et­ki­le­nen ve ana fa­ali­yet ala­nı iti­ba­rıy­la;

·         Alış­ve­riş mer­kez­le­ri da­hil pe­ra­ken­de,

·         Sağ­lık hiz­met­le­ri,

·         Mo­bil­ya ima­la­tı,

·         De­mir çe­lik ve me­tal sanayii,

·         Ma­den­ci­lik ve taş ocak­çı­lı­ğı,

·         Bina in­şa­at hiz­met­le­ri,

·         En­düst­ri­yel mut­fak ima­la­tı,

·         Oto­mo­tiv ima­la­tı ve ti­ca­re­ti ile oto­mo­tiv sanayii için par­ça ve ak­se­su­ar ima­la­tı,

·         Araç ki­ra­la­ma,

·         De­po­la­ma fa­ali­yet­le­ri da­hil lo­jis­tik ve ula­şım,

·         Si­ne­ma ve ti­yat­ro gibi sa­nat­sal hiz­met­ler,

·         Mat­ba­acı­lık da­hil ki­tap, ga­ze­te, der­gi ve ben­ze­ri ba­sı­lı ürün­le­rin ya­yım­cı­lık fa­ali­yet­le­ri,

·         Tur ope­ra­tör­le­ri ve se­ya­hat acen­te­le­ri da­hil ko­nak­la­ma fa­ali­yet­le­ri,

·         Lo­kan­ta,

·         Kı­ra­at­ha­ne da­hil yi­yecek ve içecek hiz­met­le­ri,

·         Teks­til ve konfeksiyon ima­la­tı ve ti­ca­re­ti

·         Halk­la iliş­ki­ler da­hil et­kin­lik ve or­ga­ni­zas­yon hiz­met­le­ri

sek­tör­le­rin­de fa­ali­yet­te bu­lu­nan mükelleflerin,

(Ana faaliyet alanların tespit edilmesinde 24.Mart.2020 tarihi itibari ile vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodu dikkate alınacak, vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodu itibarıyla yukarıda sayılan sektörler arasında bulunmamasına rağmen ana faaliyet alanı olarak bu sektörlerden herhangi birisinde fiilen iştigal ettiğini ispat ve tevsik etmesi halinde, mükellefin mücbir sebep kapsamında olup olmadığının tespitinde ana faaliyet kodu yerine fiilen iştigal edilen ana faaliyet alanı dikkate alınacaktır.)

Not:Ana faaliyet kodununa göre; mücbir sebep durumundan faydalanılıp faydalanılmadığı  gib.gov.tr adresi İNTERAKTİF VERGİ DAİRESİ'nden BİLGİLERİM menüsünden kontrol edilebilmektedir.

3-    Ana fa­ali­yet ala­nı iti­ba­rıy­la İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğın­ca alı­nan ted­bir­ler kap­sa­mın­da ge­çi­ci sü­re­li­ği­ne fa­ali­yet­le­ri­ne ara ve­ril­me­si­ne ka­rar ve­ri­len iş­yer­le­ri­nin bu­lun­du­ğu sek­tör­ler­de fa­ali­yet­te bu­lu­nan mü­kel­lef­le­rin,

mücbir sebep halinde olduğu kabul edilmiştir.

Mücbir sebep hali kabul edilen süre:

Yukarıda sayılan mükellefler için 1/4/2020 ila 30/?6/?2020 (bu ta­rih­ler dâ­hil) ta­rih­le­ri ara­sın­da müc­bir se­bep ha­lin­de ol­du­ğu­nun ka­bul edil­me­si uy­gun bu­lun­muş­tur.

B-   65 yaş ve üstünde olması veya kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren mükellefler ve meslek mensupları ile beyanname/bildirimleri bu meslek mensuplarınca verilenler

İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğın­ca alı­nan ted­bir­ler uya­rın­ca 65 yaş ve üs­tün­de ol­ma­sı veya kro­nik ra­hat­sız­lı­ğı bu­lun­ma­sı ne­de­niy­le so­ka­ğa çık­ma ya­sa­ğı kap­sa­mı­na gi­ren mü­kel­lef­ler ve mes­lek men­sup­la­rı ile bu 24.Mart.2020 tarihi iti­ba­rıy­la ge­çer­li olan “Ara­cı­lık ve So­rum­lu­luk Söz­leş­me­si” uya­rın­ca be­yan­na­me/?bil­di­rim­le­ri bu mes­lek men­sup­la­rın­ca ve­ri­len­le­rin 22/3/2020 ila so­ka­ğa çık­ma ya­sa­ğı­nın sona ere­ce­ği ta­rih (bu ta­rih­ler dâ­hil) ara­sın­da müc­bir se­bep ha­lin­de ol­du­ğu­nun ka­bul edil­me­si uy­gun bu­lun­muş­tur.

Ertelenen vergi ödevleri:

518 sıra nolu VUK Genel Tebliği ve 125 ve 126 sayılı VUK sirküleri ile ertelenen vergi ödevleri aşağıdaki gibidir;

__________________________________________________________________________________

Dönemi

Türü

Beyanname Verme Süresi

Ödeme Süresi (Vade)

Mevzuat
*

2019

Gelir Vergisi

30/04/2020

30/04/2020

s-125

Şubat 2020

KDV-1 KDV -2

24/04/2020

24/04/2020

s-126

 

Ba-Bs Form

30/04/2020

-

s-126

 

E-Defter Berat Yükleme

27/07/2020

-

t-518

Mart 2020

Muhtasar

27/07/2020

27/10/2020

t-518

 

KDV-1 KDV -2

27/07/2020

27/10/2020

t-518

 

Ba-Bs Form

27/07/2020

-

t-518

 

E-Defter Berat Yükleme

27/07/2020

-

t-518

Nisan 2020

Muhtasar

27/07/2020

27/11/2020

t-518

 

KDV-1 KDV -2

27/07/2020

27/11/2020

t-518

 

Ba-Bs Form

27/07/2020

-

t-518

Mayıs 2020

Muhtasar

27/07/2020

28/12/2020

t-518

 

KDV-1 KDV -2

27/07/2020

28/12/2020

t-518

 

Ba-Bs Form

27/07/2020

-

t-518

 

*         s-125 vergi usul kanunu sirküleri/125

*         s-126 vergi usul kanunu sirküleri/126

*         t-518 vergi usul kanunu genel tebliği (sıra no: 518)

__________________________________________________________________________________

Not:Yukarıda sayılan tebliğ ve sirküler ile ertelenen vergi ödevleri sayılmış olup,

-          Şubat/2020 dönemi Muhtasar Beyanname,

-          Damga Vergisi,

-          SGK,

-          Kurumlar Vergisi,

-          Gelir Geçici Vergi,

-          Kurum Geçici Vergi,

-          Haziran ve takip eden aylar Defter Berat yükleme,

-          …

beyan ve ödemelerinde erteleme yapılmamıştır.

 

Sağlıklı günler dileğimle,

İsmail ŞENGÜN

S.M.Mali Müşavir/Bağımsız Denetçi

ismail@ortakmusavir.com

 
Toplam blog
: 18
: 580
Kayıt tarihi
: 25.01.16
 
 

1967 Bodrum doğumluyum. 1998 yılından bu yana S.M.Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi ünvanları ile hi..