Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

27 Ekim '13

 
Kategori
Siyaset
Okunma Sayısı
974
 

Doğruları bilin diye yazıyorum...

“Pilotlarımız Lübnan’da rehin alınmışlardı. Bizimkiler alay-ı vala ile gittiler, havaalanında karşıladılar. Sanki kendileri kurtarmış gibi. Otur Katar Şeyhi’ne dua et.  Ne öyle kendi kendine şov yapıyorsun”…

Kemal Kılıçdaroğlu böyle  söyledi…

Sayın oku­yu­cu­la­rım, işin doğrularını yazıyorum..

9 Ağus­tos gü­nü Lüb­na­n’­da iki pi­lo­tu­muz ka­çı­rıl­dı.

Ge­çen uzun sü­re içe­ri­sin­de hü­kü­met hiç­bir şey ya­pa­ma­dı ama top­lu­ma -san­ki kendi­le­ri ağır­lık ko­yup kur­ta­ra­cak­mış gi­bi yan­daş med­ya­yı kul­la­na­rak sü­rek­li gaz ver­di:

Pi­lot­la­rı­mız ni­çin ka­çı­rıl­dı?.. Bu noktaya dikkat edin..

Ola­yın Tür­ki­ye ile uzak­tan ya­kın­dan il­gi­si yok­tu.

Su­ri­ye­’de Esa­d’­a kar­şı sa­va­şan Öz­gür Su­ri­ye Or­du­su­nun Sün­ni te­rö­rist­le­ri, Lübnanlı do­kuz Şi­i ha­cı­yı Su­ri­ye­’de ka­çır­dı­lar. Bu işin için­de Tür­ki­ye­’nin ol­du­ğu­nu iddi­a eden Şi­i Hiz­bul­lah ör­gü­tü de mi­sil­le­me ola­rak Lüb­na­n’­da bi­zim pi­lot­la­rı kaçırdı… Rehin olarak takas etmek için.

Çün­kü Öz­gür Su­ri­ye Or­du­su isim­li Sün­ni ör­gü­te, Tay­yip hü­kü­me­ti des­tek ve­ri­yor­du. Si­lah, cep­ha­ne, gı­da ve her­ şeyi on­la­ra Tür­ki­ye­’den gön­de­ri­li­yor­du ve şim­di de öyle…

Or­ta­do­ğu­’da Tür­ki­ye­’nin hiç­bir ağır­lı­ğı kal­ma­mış­tı.

Bu du­rum­da dev­re­ye Ka­tar Şeyh­le­ri­ni sok­tu­lar.

Bu pet­rol zen­gin­le­ri, ay­nen Suu­di Ara­bis­tan ha­ne­da­nı gi­bi dün­ya­nın en bü­yük hır­sız­la­rın­dan olu­şur.Müs­lü­man­la­rı­ sö­mü­rürler.

Ka­tar, Tay­yip­gil­ler ik­ti­da­rı­nın da en bü­yük pa­ra­sal bes­le­yi­ci­si­dir.

Tür­ki­ye­ye her yıl mil­yar­lar­ca do­lar kay­na­ğı be­lir­siz pa­ra pom­pa­lar.

Bi­zim­ki­ler baktılar ki olmuyor, pi­lot­la­rı­mız için so­nun­da Ka­ta­r’­a baş­vur­du,

“A­man pa­ra­yı bas­tı­rıp bu işi siz çö­zün, bi­zim eli­miz­den bir şey gel­mi­yo­r” de­mek  zorunda kaldılar..

Ka­tar, Su­ri­ye­’de do­kuz Şi­i ha­cı­yı ka­çı­ran Sün­ni te­rör ör­gü­tü­ne pa­ra­yı bas­tı­rıp re­hi­ne­le­rin bı­ra­kıl­ma­sı­nı sağ­la­dı.

Ba­zı id­di­ala­ra gö­re Su­ri­ye­li te­rö­rist­le­re bi­zim ör­tü­lü öde­nek­ten de bü­yük mik­tar­da fid­ye pa­ra­sı öden­di.

Ha­cı­lar Tür­ki­ye­’ye ge­ti­ri­lip Hiz­bul­la­h’­a tes­lim edi­lin­ce pi­lot­la­rı­mız da bir Ka­tar uça­ğı ile Lüb­na­n’­dan İs­tan­bu­l’­a gön­de­ril­di.

Şu ke­pa­ze­li­ği gö­rü­yor­su­nuz! Bunları iyi bilin neler oluyor..

Tür­ki­ye ile uzak­tan ya­kın­dan il­gi­si ol­ma­yan bir olay­da ka­bak bi­zim ba­şı­mız­da pat­la­dı! Bi­zim pi­lot­la­rı­mız ka­çı­rıl­dı, bi­zi yö­ne­ten bu ay­maz ve so­rum­suz ka­fa­lar hem Ka­tar ve Suu­di Ara­bis­ta­n’­a, hem de Hiz­bul­lah ör­gü­tü­ne yal­va­rıp ya­kar­dı­lar.

Ama hü­kü­me­te bu olay­da bi­le halka gaz vermek için, ye­ni pro­pa­gan­da mal­ze­me­si ge­re­ki­yor­du! ..

Pi­lot­la­rı­mı­zı san­ki ken­di­le­ri kur­tar­mış gi­bi görünmek, yi­ne gös­te­ri­yi yap­mak için bekli­yor­lar­dı!

Ni­te­kim pi­lot­la­rı Ha­va­li­ma­nı’n­da Tay­yip Erdoğan ve eki­bi kar­şı­la­dı.

İn­san­cıl bir olay bi­le si­ya­set mal­ze­me­si ola­rak kul­la­nıl­dı.

Bu­nu ya­par­ken hiç utan­ma­dı­lar, sı­kıl­ma­dı­lar.

Eğer iş­le­ri­ne ge­li­yor­sa, si­ne­ğin ya­ğın­dan bi­le si­ya­si mal­ze­me çı­kar­ma­nın us­ta­sı bun­lar.

ozcanvural33@hotmail.com

Erdal Ceyhan bu blog'u önerdi.

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
 
 

birincisi, rehineler kurtarildigi zaman her ulkede yurda donuslerine Basbakan veya CB tarafindan karsilanir, kaldi ki Erdogan karsilama goruntulerinde hiç kendini on plana çikartmadi hatta basina demeç bile vermedi ikincisi, olaylarin nasil gelistigini bilmiyorum umurumda da degil, muhim olan rehinelerin sag salim kurtulmasi

Demokrasi Penceresinden 
 29.10.2013 18:02
 
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
Toplam blog
: 453
Toplam yorum
: 217
Toplam mesaj
: 30
Ort. okunma sayısı
: 1052
Kayıt tarihi
: 24.07.06
 
 

1933 Kayseri'de doğdum. Kayseri Lisesi Ankara Veteriner Fakültesi, İstanbul Üniversitesi Diş Heki..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster