Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

14 Ocak '15

 
Kategori
Dilbilim
 

Osmanlıca mı? Osmanlı Türkçesi mi? Osmanlıda Türkçe mi? Bir dille felsefe yapmak, bilim üretmek

Osmanlıca mı? Osmanlı Türkçesi mi? Osmanlıda Türkçe mi? Bir dille felsefe yapmak, bilim üretmek
 

Türkçe ve Osmanlı'da Türkçe


“Arapça değil mi, uydur uydur söyle” Türk Atalar Sözü

Rifat OYMAK*

Bir dili kullanan toplumların, dilsel göstergelerin/sözcüklerin anlamları konusunda bir uzlaşımları vardır, ayrıca o dilin yapısal düzenlenişine de uygun sözceler üreterek iletişim, bildirişim gerçekleştirirler. Toplumlarda iletişim/bildirişim sağlamada en yetkin araç olan insan dili için şaşmaz bir kaç temel ölçüt vardır. Sözdizim, sözcük, biçim-ses, anlam.

[-CA]ca, ce, ça, çe)   Türkçede addan ad türeten bir türetim ardılıdır/yapım-türetim ekidir.

Osmanlı bir imparatorluğun adıdır. OsmanlıCA bir dilin adı. Türkçe, Fransızca, Rusça, Arapça, Urduca, Farsça, Kürtçe, Almanca, İngilizce gibi.

OsmanlıCA, Türkçeden başka, ayrı, değişik bir dil ise, o dilin, Osmanlıca’ın,  bir sözdizimi olmalı, sözcükleri olmalı, özgün bir biçimlenme birimleri ve ses kullanım kuralları olmalı.

Örneğin, Osmanlıca’nın sözcükleri var mıdır? Türkçe olmayan, İngilizce olmayan, Arpça, Farsça olmayan, Fransızca, Yunanca olmayan, Osmanlıca’ya ilişkin, ona özgün sözcükler var mı? Osmanlıca sözcüklerinin anlamlarını içeren bir sözlük var mı? içerik sözcüklerinin dizimi, sözceler içerisinde nasıl olmaktadır? İşlev sözcüklerinin,  sözdizim/tümce-cümle üretiminde, içerik sözcükleriyle olan ilişkisinin kuralları nelerdir? Durum bildiren sözcükler mi, ekler mi var? OsmanlıCA yapısal özellikeri ile eklemeli, bükünlü, tek seslemli  dillerden, hangi dil topluluğu içindedir. Dilsel zamanlar, Osmanlıca ile nasıl gösterilmektedir; geçmiş, şimdi, gelecek?

Dilbilimciler, dünyada konuşulan dilleri sınıflandırırken, dil aileleri, dil grupları, alt gruplar olarak belirtmişlerdir. Dünyanın değişik bölgelerindeki, Türkiye’de içinde,  dilbilimcilerce yapılan sınıflamalarda, Osmanlıca  adı geçmemektedir.

Yukarıdaki sorulara verilebilecek olumlu/anlamlı bir yanıt yoktur. Demektir ki; OsmanlıCA adlı bir dil yoktur.

Öyleyse, Osmanlı Türkçesi adlandırması doğru mudur? Böyle bir adlandırmanın anlamı, Osmanlı İmparatorluğu döneminde kullanılan, Türkçenin diğer dönemlerinden bir ya da birkaç yönüyle farklı olan bir Türkçe kullanılıyordu demektir. Dönemin metinlerinden kimi örneklere bakalım.

(...) Ol eyyâmda âyîn-i senâdîd-i Kureyş bu iki ki evlâdın kerâyim-i murzi’ât-ı kabâyile virüp kendileri ezvâc-ı tâhirât ve zenân-ı tayyibât ile fârig-ül gunude-i firâş-ı kurbet olurlar idi ve te’affün-i hevâ-yı şi’âb ve harâret-i rık-i bathâdan gül-i nev-bahar-ı ömr-i nâzenin olan etfâl-i nâzperver ve hurd-sâli hevâ-zede-i sumum-i helak olmakdan sakınurlardı. Binâenalyh fasl-ı bahâr u hazânda havâle-nişin-i Ka’betullâh olan zemân-ı kabâyil Mekkeye gelip etfâl-i Kurey-şiyânı alup her birin zıll-ı refref-i hargâhda bedeviyâne terbiyet idüp hengâm-ı rızâ’ hitâm-ı fitâmâ yitdükde yine getürüp teslim-i âbâ vü ümmühât iderlerdi. (Veysi, Türret-ül Ta, Eski Türk Edebiyatında Nesir I, 190, 1-8) [1]

(...) Eyitdüm: “Bu kadar altunı ben bir yılda kazanamazam. İrteye korsam müşteri gider, ayruk ele girmez” didüm... Anam sözine mukayyed olmadum. İki deve çıkardum, gararların üstine bırakdum. Ol kişinun önince gitdüm. İverek yüridi. Ben dahi deveyi yildürdüm. İki gün iki gice yüridük. Tağlardan derelerden geçdük. Üçinci gice bir yüksek tağ dibine varduk. Ol yirde ol bana eyitdi: “Korkma, develerünle uş bunda eğlenidur, yiründen depenme. Ben uş bu dağa çıkaram. İşüm vardur görirem. Uş katuna gelürem”didi. Bakaram tağ yüksek, depesine göz irişmez, içitoli yırtıcı canavardur. “Ana nice çıkıla?”didü, “Ya anda varan canavardan ne akit kurtula gele”didüm. Kokdum, her trafdan harami hucum ide sandum. Çün gicenün ik ibahşı geçti, gördüm harif geldi. Çuvala bir nesne koymuş güneş gibi yaldurur. Bana eyitdi : “Deve berkit gidelüm” didi. Berkitdüm, gitdük, bir yire yitişdük. Atdan indi, çuvalı indürdi. Bana [i]eyitdi: “Var git girülükde dur”didi. Irak gitdüm, katı korkdum. (El-Ferec ba’de-ş-Şidde, Eski Türk Edebiyatında Nesir I, 375, 10-23)[2]

Aşağıdaki metin ise,  03.02.1991 günlü Zamangazetesinden bir duyuru.

SALİH EFENDİ HAZRETLERİ DE UFUL ETTİ

Salih Efendi öyle güzellikler ma'kesi bir vücud-u miranı idiy ki; vicdan-ıpaki her an hamiyet, sadakat, vefa, mürüvvet ve celaletle bir nabız gibi atar; dimağ-ı idraki envar-ı hikmet, esrar-ı hakikat ve ezhar-ı fikirle zonklar ve irfanufkunda her lahza marifet şafakları birbirini takip ederdi... Şimdi Kudret-i Fatıra'nın bu eser-i mümtazı, bu sanaı-t pür envarı, bizleri izalesi imkansız gibigörünen bir hüzn-ü elim içinde bırakıp, şu mihnet ve meşakkat yurdundan Hak rahmetinin nümayan olduğu meydan-ı tayaran-ı ervaha göç edip gitti. Daha fazlasını yazmaya müteessir vicdanım muktedir değil... Merhumun nam-ı celilini kemali ihtiram ve takdis ile tizkar ve zat-ı mübereklerini rahmetle yad eder, evlad-u ehibbasına taziyetlerimi arz eylerim.”[3]

Yukardaki metnin Türkçei ise aşağıdadır.

“SAYGIDEĞER SALİH BEY DE SÖNÜMLENİP GİTTİ

Salih Bey, güzellikler yansıtan öylesi ışıltılı bir varlıktı ki, arınmış özü heran koruyuculuk, doğruculuk, bağlılık, erdemlilik, ululukla bir damar gibi atar; kavrama yetisi, yön verici ışıltılarla, gerçeğin gizleriyle, düşünsel pırıltılarla seğrir; anlama yetisi çevreninde her an bilgi bulgu çakımları birbirini izlerdi...Şimdi, Yaradan'ın Gücü'nün bu seçkin yapıtı, bu salt ışınsal yaratı, bizleri yeri doldurulamaz, giderilemez gibi görünen yoğun bir acıyla, üzüntüler içinde bırakıp, şu güçlükler, sıkıntılar yurdundan, Tanrı'nın Koruyuculuğu'nun apaçık görülür olduğu, tinlerin uçuştuğu alana göç edip gitti. Daha uzununu yazmaya içimdeki üzüntü elvermiyor. Tanrı'nın koruyuculuğuyla muştulanmış olan bu ölünün yüce adını, yetkin eksiksiz bir saygıyla, ululayarak anar; saygıdeğer özlerini koruyarak anımsar, anımsatır; çocuklarına, sevdiklerine, yakınlarına başsağlığı dileklerimi sunarım...”

Yukardaki iki metni de alıntıladığım  Dil ve Din adlı yapıtın yazarı  Cengiz Özakıncı  “Eğer Tanrı, son elçisini Araplardan değil de İngilizlerden seçseydi; son kutsal bildirge Arapça değil  de İngilizce olsaydı, ne olacaktı? Bu sorunun yanıtı bellidir. Böyle olsaydı, Türk din adamları birer "İngilizce uzmanı" imiş gibi görünecekler; İngiliz dilini yeryüzünün en üstün dili olarak yüceltecekler; böylesi duyurularını şöyle yapacaklardı:[4] diyerek aşağıdaki metni üretmiştir.  

“GENTLEMAN SALLH EFENDI EXCELLENCELARI DA DECLINING ETTI

Gentleman Salih, öyle güzellikler reflector'1 bir existence of Hghtman idiki, clean consignance'i her an honourable, faithfull, fidelity, magnificents andgreatness ile bir pulse gibi atar, perception of mind'i light of signes, misteriesof reality and provisions of idea ile zonklar, and horizons of his spiritual knowledge'i her moment, morning twilight oftalentlan birbirini fallow' ederdi... Şimdi. The Power of Creator'ın bu excellent work'ii, bu art of full light'i bizleri removing'i impossible gibi görünen bir sadness and pain içinde bırakıp, Şu trauble and hardship yurdundan true compessionın aparent oldugu area offlieingof spirits''e göç edip gitti. The more ofthis'ini yazmaya afflicted consience'mpowerfull enought degil. The diseased'ın the title ofgreat'ini perfection of different and sanctification ile, intelligent and blessed personality'lanni compession ile remembrance eder, child and sweetharts'lerine condolence' larımı presentation eylerim.” [5]

Sorulardan ve örnek metinlerden kanlaşılacağı gibi, OsmanlıCA adlı bir dil yoktur. Osmanlı Türkçesi diye bir dil de yoktur. Osmanlı İmparatorluğu döneminde  çeşitli toplumsal katmanlarında yozlaşmış, başka dillerin yapı ve anlam birimlerini kullanarak, sadece Türkçe eylemlerin işe koşulduğu toplumun uzlaşısı olmayan bir yazı kümeleri var. Diğer yandan, arapça abecesi ile yazılan arı duru halk türkçesi var.

Buradan ulaşabileceğimiz sonuç şudur: Osmanlıca ile belirtilmek istenen ya Arapça öğrenmek, eğitim, iletişim, bildirişim  dilini Arapça yapmaktır ya da Türkçeyi Arap abecesi/alfabesi/elifbası ile yazmak, okumaktır.

Birincisini başaramazlar, toplumsal doğa, dilsel tarih, güncel birikim izin vermez. İkincisi ise, denenmiş, yararlı olmadığı, dilsel, dilbilgisel, sessel, sözcüksel, sorunlar doğurduğu gerekçesi ile Latin kökenli abece seçilmiş ve başarı ile uygulanmıştır.

Yapılması gereken, Arap abecesi ile yazılan tüm metinleri, günümüz Türkçesine dönüştürmek, sınıflamak, eğitim öğretimde kullanılabilecekleri, ilgili  ders kaynaklarına aktarmak ya da yardımcı ders kaynakları olarak sürece almaktır. Bu konuda eksiklik, yetersizlik varsa, bunlar giderilmeli, uzmanlar yetiştirilmeli, Türk Dili ve Edebiyatı ve Tarih bölümlerinde ve Dinbilim fakültelerinde Osmanlı Dönemi yazılı belgeleri konusunda yetkin eleman yetiştirmek için ivedi olarak kürsüler ana bilim dalları açmaktır. Bu bölümlerde (TDE, Tarih)  verilmekte olan, Osmanlıca ve Eski Türk Edebiyatı dersleri bu işler için yeterli değildir.

“Kur’an tefsirleri, hadis kitapları, menkabevi İslam Tarihleri, fütüvvetnaeler, dini-destani halk kitapları, halk hikayeleri, halka mahsus tasavvufi eserler, Osmanlı tarihine ait destani nitelikteki gazavatname, fetihname, tevarih-i Al-i Osman gibi eseler, ahlak ve siyaset kitapları, kanunnameler, Risaleler, battal-nameler” [6] ve diğer bireysel yazılı belgeler, el yazmalarını doğru okuyup, doğru Türkçe ile yeniden yazacak insan kaynağı yetiştirilmelidir. Bu konuda belirli ölçüde birikimli olanlar, yetkinleştirilmelidir. Tüm bunlar için, lisans, yüksek lisan, doktora, yurtdışı yetkinleştirme izlenceleri uygulamaya konulmalıdır.

SON SÖZ; Bilim, sanat ve felsefe dili…

Gizilgüç olarak bütün doğal insan dillerinde felsefi görüş üretip, onları yazmak, yayımlamak ve bu dillerde bilim üretmek, bilimsel yazı yazmak(makele, kitap yayımlamak) tartışmasız olanaklıdır. Yeterki o dili kullanan toplumlar bilim üretecek bir altyapıya, felsefe yapacak düşnüce örgütlenme söyleme yazma özgürlüğünü derinliğine yaşayabilsinler.  Diğer yandan, yukarıda söylenenler, metinler, sorulardan yola çıkarak şunu söyleyebiliriz; kavramları/sözcükleri ve bir işleyiş yasaları olan bir dilde yazılmış binlerce bilimsel kitap, makale; yayımlanmış yüzlerce bilimsel dergi, gazete varsa o dilde zaten bilim ve felsefe üretimi ve yazımı gerçekleştirilmiş, bu konuda deneyimli, etkili, derinlikli bir dilsel yeterlilik oluşturulmuş demektir. Türkçe bu dillerden biridir. Böyle olmadığını söylemek, sadece bir yoz-yorumdur, politiktir, dilsel değildir. Tartışılması boş bir uğraştır. Değinip geçmek ya da dilcilerin değil, politikacıların asıl amacın ne olduğunu açığa vuracak açıklamalar yapması yeterlidir.

Bir dili cendereye alır, başka dillerin yapı ve anlam birimleri ile boğarsanız, onu işlevsiz bırakıp üretkenliğini önlerseniz, o dilde düşünmek de, düşlemek de, bilim ve sanat üretmek de olanaksız olur.

1.       İz, Fahir (2011), Türk Edebiyatında Nesir, Akçağ Yayınları, s. XI

2.       İz, Fahir (2011), Türk Edebiyatında Nesir, Akçağ Yayınları, s. VII-VIII

3.       Özakıncı, Cengiz (1998), Dil ve Din, Panel Yayınları, s. 48

4.       Özakıncı, Cengiz (1998), Dil ve Din, Panel Yayınları, s.49

5.       Özakıncı, Cengiz (1998), Dil ve Din, Panel Yayınları, s.50

6.       İz, Fahir (2011), Türk Edebiyatında Nesir, Akçağ Yayınları, s. XI

Ayrıca dil/ türkçe olgusuna derli toplu bakıp bilgilenmek isteyenler, Özcan Başkan’ın “Bildirişim” adlı kitabına başvurabilir.*Dr. National Universitey of Modern Languages, Türkçe Bölümü

Kocaleli Üniversitesi, Eğitim Fak. Türkçe Eğitimi Bölümü

 
Toplam blog
: 47
: 781
Kayıt tarihi
: 26.08.11
 
 

"Ya Bilim ya da Kaos ve Ölüm" Türkçe, dil, dilbilim, dil eğitimi çalışma alanlarımdır. Eğitim, kü..